ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 26/06/1986 με την Παρ.8 Άρθρο 3 ΝΟΜΟΣ 1598/1986 !!!

Νόμος 1236 ΦΕΚ Α΄27/8.3.1982
Αγορανομικός έλεγχος στα μισθώματα κατοικιών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1

1. Απο τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,τα μισθώματα αστικών ακινήτων που χρησιμοποιούνται κατά τη μισθωτική σύμβαση μόνο για κύριες κατοικίες, τελούν υπό αγορανομκό έλεγχο, που ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις των επομένων άρθρων.

2. Για κάθε άλλη χρήση ακινήτου ο νόμος αυτός δεν έχει εφαρμογή.

3. Στις μισθώσεις αστικών ακινήτων, στις οποίες συμφωνηθηκε μικτή χρήση του μισθίου, για την εφαρμογή αυτού του νόμου λαμβάνεται υπόψη η προέχουσα χρήση.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1467/1984 (Α` 109).

4. Για μίσθωση επιπλωμένης κατοικίας το μίσθωμα που αναλογεί στο ακίνητο (κατοικία) δεν μπορεί να είναι μκρότερο από τα 8/10 του όλου μισθώματος.

Άρθρο 2

1. Απαγορεύεται από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η συνομολόγηση, η αποδοχή καθώς και ή είσπραξη μισθώματος μεγαλύτερου του “θεμιτού” που ορίζεται στο άρθρο 3 του νόμου αυτού. Σ`αυτό συνυπολογίζεται και η αύξηση του άρθρου 4.

2. Εάν με τη μισθωτική ή άλλη συμφωνία ή με οποιαδήποτε άλλη αιτία συμφωνηθεί μίσθωμα που υπερβαίνει το “θεμιτό” μαζί με την αύξηση του άρθρου 4 η μισθωτική σχέση είναι έγκυρη, η υποχρέωση όμως του μισθωτού περιορίζεται στην καταβολή του θεμιτού μόνο μισθώματος και της αύξησης του άρθρου 4.

3. Κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από τον μισθωτή πέρα από το θεμιτό μίσθωμα, και της αύξησης του άρθρου 4 αναζητείται δικαστικώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα “περί αδικαιολογήτου πλουτισμού” ως παρά το νόμο και αχρεωστήτως καταβληθέν. Η αξίωση αυτή παραγράφεται μετά παρέλευση τεσσάρων μηνών από την απόδοση του μισθίου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1467/1984 (Α` 109).

Άρθρο 3

1. Για την εφαρμογή αυτού του νόμου “θεμιτό μίσθωμα” νοείται εκείνο που είχε ορσθεί και καταβλήθηκε ή έπρεπε να καταβληθεί για το μήναΔεκέμβριο 1981 μέχρι 31.12.81 κατά τις επόμενες διακρίσεις :

α) Για τις κατοικίες που ήταν νοικιασμένες κατά την 9 Αυγούστου 1978,σύμφωνα με τις διατάξεις της από 9.8.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “περί επιβολής αγορανομικού ελέγχου επί των μισθωμάτων των κατοικιών”, όπως κυρώθηκε, συμπληρώθηκε και παρατάθηκε μέχρι τις 31.12.1981. με τον Ν. 833/1978 και την υπ` αριθ. ΑΙ-9210/28/1978 κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Εμπορίου και με τις από 22.12.1979, 31.3.1980 και 27.12.1980 Πράξεις Νομοθετικού Περεχομένου και με τους νόμους 1059/1980 και 1151/1981. Εαν η μίσθωση έληξε η λύθηκε πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1981 ως θεμιτό μίσθωμα νοείται εκείνο που θα έπρεπε να καταβληθεί, εάν η κατοικίαεξακολουθούσε να είναι νοικιασμένη μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 1981.

β) Για τις κατοικίες του Νομού Θεσσαλονίκης που ήταν νοικιασμένες κατά την 28 Ιουλίου 1978, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 28 Ιουλίου 1978 Πράξης Νομοθετικού Περεχομένου “περί μέτρων αφορώντων εις τας μισθώσεις αστικών ακινήτων εν τω Νομώ Θεσσαλονίκης”, όπως κυρώθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 859/1979, και σύμφωνα με την με αριθμό ΑΙ-9278/28.12.1978 κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Δικαιοσύνης και Εμπορίου σχετικά με το ποσοστό αυξήσεως των μισθωμάτων αστικών ακινήτων στην περιφέρεα του νομού Θεσσαλονίκης καθώς κα με τον νόμο 1151 /1981. Εάν η μίσθωση έληξε ή λύθηκε πριν από την 31 Δεκεμβρίου
1981 ως θεμιτό μίσθωμα νοείται εκείνο που θα έπρεπε να καταβληθεί, εάν η κατοικία εξακολουθούσε να είναι νοικιασμένη μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1981.

2. Ως θεμιτό μίσθωμα, για τις κατοικίες που δεν ήταν νοικιασμένες στις 9 Αυγούστου 1978 και για τις κατοικίες του νομού Θεσ/νίκης που δεν ήταν νοικιασμένες στις 27 Ιουλίου 1978 και νοικιάστηκαν μεταγενέστερα ή θα νοικιαστούν μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, νοείται το μίσθωμα που καταβλήθηκε ή έπρεπε να καταβληθεί για το μήνα Δεκέμβρο 1981 μέχρι τις 31.12.1981, που αποδεικνύεται από το μισθωτήριο, ή από κάθε άλλη έγγραφη απόδειξη.

3. Για τις κατοικίες που για πρώτη φορά νοικιάζονται μετά από τη  31.12.1981, ως “θεμιτό μίσθωμα” νοείται το αποδεικνυόμενο από το μισθωτήριο ή από κάθε άλλη έγγραφη απόδειξη.

Άρθρο 4

1. Από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το “θεμιτό μίσθωμα” στις περιπτώσεις α` και β` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού αυξάνεται κατά ποσοστό 10 % (δέκα τοις εκατό).

2. Ο Υπουργός Εμπορίου με αποφασή του δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνει ή να μειώνει το ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου. Μπορεί επίσης, με όμοια απόφαση να αυξάνει τα θεμιτά μισθώματα της παραγράφου 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου, δεν μπορεί να γίνει όμως αύξηση του θεμιτού μισθώματος πριν περάσει διετία από τη δημοσίευση του νόμου αυτού όσον αφορά τις μισθώσεις που έχουν καταρτισθεί ήδη ή από την κατάρτιση των μισθώσεων πού θα γίνουν μετά τη δημοσίευση αυτού του νόμου, για τις κατοικίες που για πρώτη φορά
νοικιάζονται.

Άρθρο 5

1. Η μίσθωση ακινήτου για κατοικία έχει διάρκεια δύο ετών, και αν ακόμη έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο χρονικό διάστημα ή για αόριστο χρόνο. Συμφωνία για παράταση του χρόνου της μίσθωσης ισχύει τουλάχιστον για ένα έτος, έστω και αν συμφωνηθεί για βραχύτερο χρονικό διάστημα ή για αόριστο χρόνο. Σε μισθώσεις που η διάρκειά τους συμφωνήθηκε μικράτερη της διετίας, ο μισθωτης δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση κατά τον συμφωνημένο χρόνο της λήξης της.

Ο εκμισθωτης δεν μπορεί να εγείρει αγωγή εξώσεως με βάση τη λύση της μίσθωσης, λόγω καταγγελίας του μισθωτή κατά το προηγούμενο εδάφιο, αν δεν προσκομίσει έγγραφο βέβαιης χρονολογίας με το περιεχόμενο της καταγγελίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 3 του Ν. 1467/1984 (Α` 109).

2.Το μισθωτήριο δεν έχει αποδεικτική δύναμη υπέρ του εκμισθωτή αν δεν αναφέρει:α) το μίσθωμα σε δραχμές, β)τη διεύθυνση της κατοικίας του εκμισθωτή, γ)αν το μίσθιο δεν ανήκει στον εκμισθωτή δήλωση του σχετικά με τον κύριο, επικαρπωτή ή νομέα του μισθίου και τη διεύθυνση της κατοικίας του και δ)δήλωση του εκμισθωτή γιά το ύψος του θεμιτού μισθώματος, εκτός άν το μίσθιο εκμισθώνεται ως κατοικία γιά πρώτη φορά.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 3 του Ν.1467/1984, αντικαταστάθηκε πάλιμε το άρθρο πρώτο του Ν. 1570/1985 (Α` 192).

3. Η είσπραξη προκαταβολικώς μισθωμάτων πέρα του πρώτου μηνός της μίσθωσης απαγορεύεται. Αντίθετη συμφωνία δεν δεσμεύει τον μισθωτή.

4. Η αξίωση, αποδοχή και είσπραξη, από τον μισθωτή για εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης των όρων του μισθωτηρίου, ποσού που υπερβαίνει τα μισθώματα δύο (2) μηνών απαγορεύεται. Αντίθετη συμφωνία δεν δεσμεύει τον μισθωτή ο οποίος κάθε ποσό που κατέβαλε επί πλέον, δικαιούται να το αναζητήσει δικαστικώς, ή, εναγόμενος, να το συμψηφίσει σε οφειλόμενα μισθώματα.

Άρθρο 6

1. Εκκρεμείς αγωγές κατά την περίπτωση του νόμου αυτού και αγωγές που θα εγερθούν μετά την δημοσίευσή του που στηρίζονται στην λήξη του χρόνου της μίσθωσης, δεν επιτρέπεται να συζητηθούν από το Δικαστήριο και να εκδοθεί απόφαση πριν από την πάροδο 6 μηνών από την δημοσίευση του νόμου αυτού.

2. Αποφάσεις δικαστικές που έχουν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση του νόμου αυτού ή θα εκδοθούν μετά την δημοσίευση του, που διατάσσουν την έξωση από κατοικία για λήξη του χρόνου της μίσθωσης, δεν εκτελούνται πριν από την πάροδο 6 μηνών από την δημοσίευση του νόμου αυτού. Κατά τον χρόνο της αναστολής ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το θεμιτό μίσθωμα με τις τυχόν προσαυξήσεις, όπως προσδιορίζονται από τα άρθρα 3 κα 4 του νόμου αυτού.

3. Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν την απόδοση κατοικίας για καθυστέρηση πληρωμής του μισθώματος αναστέλλεται για τρείς (3) μήνες από την δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπό τον όρο ότι ο μισθωτής μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση αυτή θα καταβάλει τα καθυστερούμενα, μέχρι την ημέρα της πληρωμής μισθώματα καθώς και τα επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του εκμισθωτή.

Άρθρο 7

1. Κάθε διαφορά από μισθώσεις κατοικίας υπάγεται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωιοδικείου ή του Ειρηνοδικείου, ανάλογα με το ποσό του μισθώματος, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 14 παρ. 1 εδαφ. β` και 16
αριθ. 1 του Κώδικα Πολιτικης Δικονομίας. Στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων αυτών υπάγονται και όλες οι παρεπόμενες διαφορές αηό τη σύμβαση της μίσθωσης ή εξ αφορμής της, καθώς επίσης και οι διαφορές του άρθρου 601 του Αστικού Κώδικα. Οι διαφορές αυτές εκδιιάιζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 647 ως 662 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 5 του Ν. 1467/1984 (Α` 109).

2. Επί διαφωνίας ως προς το θεμιτό μίσθωμα, η αίτηση (αγωγή) κατατίθεται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου τούτου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την υπογραφή του μισθωτηρίου για τις  μισθώσεις που έγιναν ή θα γίνουν μετά την 31.12.1981.

3. Το Δικαστήρο λαμβάνει υπόψη τη θέση του ακινήτου, την παλαιότητα του, το εμβαδόν του και τους χώρους του, τα θεμιτά μσθώματα των πλησιεστέρων μισθίων, που τελούν κάτω από ίδιες η σχεδόν ίδιες συνθήκες τα μσθώματα και τις αυξήσεις των προηγουμένων μισθώσεων του αυτού ακινήτου και τις τυχόν βελτιώσεις του.

Άρθρο 8
Σημ.: όπως το άρθρο 8 καταργήθηκε από 27.7.1984 με το άρθρο 12 του Ν. 1467/1984 (Α`109).

Ο εκμσθωτής κατοικίας, που κατά παράβαση του άρθρου 2 του νόμου αυτού συνομολογεί ή αποδέχεται ή εισπράττει μίσθωμα μεγαλύτερο του “θεμιτού” μαζί με την αύξηση του άρθρου 4 η παραλείπει να δηλώσει στο έγγραφο της κατάρτισης της μίσθωσης το θεμιτό μίσθωμα της εκμισθούμενης κατοκίας ή δηλώνει θεμιτό μίσθωμα αναληθές διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα νε τις διατάξεις των άρθρων 30 επ. του Αγορανομικού Κώδικα (Ν.Δ. 136/1946). τηρουμένης της διαδικασίας δίωξης και εκδίκασης, που προβλέπεται από τα
άρθρα 58 επ` του ίδιου Αγορανομικού Κώδικα.

Άρθρο 9

1. Η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων που έληξε στις 31.12.1981 , σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν 1089/1980 “περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων” θεωρείται ότι έχει παραταθεί μέχρι την εκλογή των νέων Διοικητικών Συμβουλίων.

2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των νέων Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων που προβλέπονται από τα άρθρα 11 και 69 του Ν. 1089/1980 θα γίνουν μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους 1982.

3. Η οριζόμενη προθεσμία με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν 1089/1980 των τριών (3) μηνών για την σύνταξη του πρωτοκόλλου επωνυμιών παρατείνεται, μέχρι 30 Σεπτεμβριου 1982.

4. Για τις εκλογές Διοικήσεων των Επιμελητηρίων που θα γίνουν μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 1982 θεωρούνται ταμειακώς ένταξει τα μέλη που θα εξοφλήσουν την συνδρομή τους για το έτος 1981 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1982.

Οι οικονομκές υποχρεώσεις των μελών των Επιμελητηρίων προηγουμένων ετών με αίτηση των οφειλετών μπορούν να εξοφληθούν σε τέσσερς (4) άτοκες ετήσιες δόσεις η πρώτη των οποίων πρέπει να καταβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982.

Άρθρο 10
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 528/1977 “περί ιδρύσεως Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία Οργανισμός Προωθήσεως Εξαγωγών Α.Ε “προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:

“Την αμοιβήν και τα έξοδα παραστάσεως του προέδρου του Δ Σ. καθορίζει δι` αποφάσεώς του ο Υπουργός Εμπορίου”.

Άρθρο 11
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν διαφορετικά ορίζεται.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 28 Φεβρουαρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ