Νόμος 1234 ΦΕΚ Α΄23/26.2.1982
Ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1

1. Κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 1982 και μέχρι να λήξει η ισχύς των πινάκων που θα συνταχθούν σ` αυτές, οι Αστυνομικοί Διευθυντές Β` κρίνονται και προάγονται, εφ` όσον συμπληρώσουν 18 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού από την οποία 1 έτος στο βαθμό.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του Ν. 671/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Οι Αξιωματικοί κρίνονται τακτικά και έκτακτα. Η τακτική κρίση ενεργείται τον Μάρτιο κάθε έτους η δε έκτακτη όταν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στα άρθρα 9 παράγρ. 2 και 3, 11 παράγρ. 2, 19 παράγρ. 3, 25 παράγρ 3, 27 παράγρ. 8, 33, 34 και 39 του παρόντος”.

3. Οι παράγραφοι 1 και 5 του άρθρου 25 του Ν 671/1/1977 αντικαθίστανται ως εξής:
” Τα Συμβούλια στην πρώτη συνεδρίασή τους ευρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη τους. Στις επόμενες συνεδριάζουν σε απαρτία και με απουσία ενός μέλους. Οι αποφάσεις τους λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Εάν κατά την ψηφοφορία σχηματισθούν περισσότερες από δυο γνώμες, οι αποτελούντες την ασθενέστερη μειοψηφία οφείλουν να προσχωρήσουν σε μια από τις επικρατέστερες γνώμες. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου να καλεί οποιονδήποτε κατά την κρίση του αρμόδιο αξιωματικό για την παροχή πληροφοριών. Σε περίπτωση έλλειψης του μετέχοντος του Συμβουλίου Αρχηγού Χωροφυλακής Αστυνομίας Πόλεων ή Πυροσβεστικού, τα Συμβούλια συνεδριάζουν με παρόντα τέσσερα τουλάχιστον μέλη, προεδρεύει δε τούτων αντί του Αρχηγού το μέλος αυτού που έχει το προβάδισμα. Για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου”. “5. Οι εργασίες των Συμβουλίων τελειώνουν μέσα στον μήνα Μάρτιο, παράταση δε αυτών μέχρι ένα μήνα είναι δυνατή, εφ` όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Αρχηγού. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να αναβληθεί η τακτική σύνοδος των Συμβουλίων η αναβολή όμως δεν επιτρέπεται να παραταθεί πέραν του διμήνου από τη χρονολογία έκδοσης της απόφασης”.

4. Η περίπτωση θ` της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 671/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
“θ. Κατώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος :
Ως τακτικά μεν μέλη ορίζονται ο Αρχιπύραρχος – Υπαρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος και τέσσαρες (4) Πύραρχοι ή Αντιπύραρχοι, ως αναπληρωματικά δε μέλη δύο (2) Πύραρχοι ή Αντιπύραρχοι. Ο Αρχιπύραρχος εκτελεί καθήκοντα εισηγητή. Σε περίπτωση έλλειψης Πυράρχων ή Αντιπυράρχων ορίζονται Συνταγματάρχες Χωροφυλακής ή Αστυνομικοί Διευθυντές Α` σε περίπτωση δε μη ύπαρξης του Αρχιπυράρχου του Συμβουλίου προεδρεύει Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής”.

5. Οι τακτικές εκθέσεις ικανότητος των αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας συντάσσονται στις 20 Ιανουαρίου κάθε έτους. Ειδικά για το έτος 1982 οι εκθέσεις αυτές θα συνταχθούν μέχρι 10 Μαρτίου.

Άρθρο 2

1.Οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 33 του Ν. 671/1977 “περί ιεραρχίας, προαγωγών, αποστρατείας και μεταθέσεων των μονίμων αξιωματικών των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού” αντικαθίσταται ως εξής:
“2. Όταν κενωθεί η θέση του Αντιστρατήγου Αρχηγού Χωροφυλακής, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως αποστέλλει στο Ανώτερο Συμβούλιο Εθνικής Αμύνης πίνακα όλων των εν ενεργεία Υποστρατήγων και Ταξιάρχων, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στο βαθμό τους μαζί με τους ατομικούς τους φακέλλους. Το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ` όψη τα στοιχεία των ατομικών φακέλλων επιλέγει κατ` ελεύθερη κρίση τον Αρχηγό και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Οι αρχαιότεροι ή ανώτεροι αυτού που επιλέγεται κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους”.
“5. Εάν επιλεγεί ως Αρχηγός Υποστράτηγος, Υπαρχηγός Αστυνομίας Πόλεων ή Αρχιπύραρχος, προάγεται στον ανώτερο βαθμό ανεξάρτητα του χρόνου παραμονής στο βαθμό. Εάν επιλεγεί ως αρχηγός Ταξίαρχος, Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής ή Πύραρχος, προάγεται αμέσως στον ανώτερο βαθμό, μετά 30 δε ημέρες παραμονής στο βαθμό τούτο κατά τις οποίες ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Αρχηγού, προάγεται αυτοδικαίως στο βαθμό του Αντιστρατήγου ή Αρχηγού”.

2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 33 του Ν. 671/1977 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής :
“8 Ταξίαρχοι, που νεώτερός τους επιλέγεται σαν Αρχηγός, προάγονται συγχρόνως με αυτόν στον ανώτερο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων, 30 ημέρες δε από την προαγωγή τους αυτή αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους”.

Άρθρο 3

1. Για τους Συνταγματάρχες το αρμόδιο Συμβούλιο κρίσεως συντάσσει τους εξής πίνακες:
α. Πίνακα διατηρητέων.
β. Πίνακα ευδομίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους.
γ. Πίνακα αποστρατευτέων.

2. Το αρμόδιο Συμβούλιο από τον πίνακα διατηρητέων, στον οποίο εγγράφονται όσοι κρίνονται ότι συγκεντρώνουν σε απόλυτο βαθμό όλα τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση καθηκόντων του βαθμού τους, επιλέγει ανεξάρτητα από τη σειρά αρχαιότητάς τους, εκείνους που κρίνει προακτέους για την πλήρωση των κενών θέσεων Ταξιάρχων.

3. Οι Συνταγματάρχες που έχουν γραφεί σε πίνακα διατηρητέων, εάν επιλεγεί νεώτερός τους ως Ταξίαρχος, προάγονται στον αμέσως ανώτερο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, αποστρατεύονται δε αυτεπαγγέλτως 30 ημέρες μετά την προαγωγή τους με άλλο Π.Δ/γμα ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

4. Οι Ταξίαρχοι και οι Συνταγματάρχες και ο αντίστοιχοι της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος εάν έχουν συμπληρώσει 6μηνη υπηρεσία στο βαθμό τους και υποβάλουν οποτεδήποτε αίτηση αποστρατείας, προάγονται στον επόμενο βαθμό επί ένα μήνα και ύστερα αποστρατεύονται.

5. Οι πίνακες προακτέων Συνταγματαρχών και Αστυνομικών Δ/ντων Β`, που έχουν συνταχθεί κατά τις ετήσιες κρίσεις του έτους 1981, καταργούνται. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1.1.1982.

6. Κατά τις τακτικές και έκτακτες κρίσεις για τους Αντισυνταγματάρχες, Αστυνομικούς Διευθυντές Β` και Αντιπυράρχους τα αρμόδια συμβούλια συντάσσουν τους εξής πίνακες :
α. Διατηρητέων.
β. Παραμενόντων στον αυτόν βαθμό.
γ. Αποστρατευτέων.

7. Το αρμόδιο συμβούλιο από τον πίνακα διατηρητέων, στον οποίο εγγράφονται όσο κρίνονται ότι συγκεντρώνουν σε απόλυτο βαθμό όλα τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, επιλέγει, ανεξάρτητα από την αρχαιότητα τους, εκείνους που κρίνει προακτέους για την πλήρωση των κενών θέσεων Συνταγματαρχών, Αστυνομικών Διευθυντών Α` και Πυράρχων. Οι αρχαιότεροι αυτών που προάγονται, λογίζονται “διατηρητέοι”.

Άρθρο 4

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 43 του Ν 671/1977 αντικαθίσταται ως εξής :
“2. Τις τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις και τοποθετήσεις αποφασίζει το Ανώτερο Συμβούλιο κάθε Σώματος που λειτουργεί σαν Συμβούλιο Μεταθέσεων. Ειδικά προκειμένου περί της Αστυνομίας Πόλεων τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις αποφασίζει το Ανώτερο Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για τις κρίσεις των Γεν. Αστυνομικών Διευθυντών. Τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των Επιθεωρητών χωροφυλακής ενεργεί Υπουργός Δημοσίας Τάξεως”.

2. Οι θέσεις των αξιωματικών της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος, από του βαθμού του Αστυνομικού Διευθυντή Α` και Πυράρχου και άνω, που τίθενται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. α` του Ν.Δ.343/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. Δ. 28/1974, λογίζονται κενές και πληρούνται, όσοι δε από αυτούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα επανέρχονται στην ενέργεια δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, αλλά θεωρούνται υπεράριθμοι.

Άρθρο 5

1. Οι υπηρετούντες στη χωροφυλακή Αστυνομία Πόλεων και το Πυροσβεστικό Σώμα επιτρέπεται να τελούν γάμο με πρόσωπο ελληνικής ιθαγενείας χωρίς άδεια της Υπηρεσίας μετά τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας από την κατάταξή τους, εφ` όσον δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, οι δε λοιποί ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας. Εάν συντρέχουν αποδεδειγμένως ειδικοί κοινωνικοί λόγοι ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως δύναται να εγκρίνει την τέλεση γάμου και πριν από τη συμπλήρωση ενιαύσιας υπηρεσίας.

2. Εάν ο γάμος πρόκειται να τελεσθεί με πρόσωπο αλλοδαπής υπηκοότητας, απαιτείται έγκριση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, η οποία χορηγείται μετά από προηγούμενη εκτίμηση των ιδιαιτέρων συνθηκών που παρουσιάζει η κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

3. Για την αναγνώριση των γάμων που τελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται η υπό του άρθρου 8 του Α.Ν. 884/1937, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1169/1981, προβλεπομένη κράτηση υπερ του Ταμείου Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής. Η υπό του άρθρου 2 του Ν. 1105/1981 προβλεπομένη για το λόγο αυτό κράτηση υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού εξακολουθεί να καταβάλλεται.

4. Χρηματικά ποσά που οφείλονται στο Τ.Α.Ο.Χ. για την τέλεση ή την αναγνώριση γάμου από τους ασφαλισμένους σ` αυτό δεν αναζητούνται.

5. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν για την τέλεση γάμου χωρίς άδεια στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας διαγράφονται από τα οικεία μητρώα ή φακέλλους τα χρηματικά όμως ποσά που κρατήθηκαν ως συνέπεια των ποινών δεν επιστρέφονται.

6. Οι υπαξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας οι χωροφύλακες αστυφύλακες και πυροσβέστες που απολύθηκαν ή αποτάχθηκαν για τέλεση γάμου χωρίς άδεια της υπηρεσίας επαναφέρονται στην ενέργεια με το βαθμό που είχαν κατά την έξοδό τους ύστερα από αίτησή τους αν δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.1982 και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αρχική τους κατάταξη . Με τις ίδιες προϋποθέσεις επαναφέρονται με το βαθμό του χωροφύλακα αστυφύλακα και πυροσβέστη όσοι αποπέμφθηκαν από τη Σχολή Χωροφυλάκων Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών επειδή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τέλεσαν γάμο χωρίς άδεια της υπηρεσίας .
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 5 του Ν. 1339/1983 (Α` 35).

7. Στο εξής είναι δυνατόν να κατατάσσονται στα Σώματα Ασφαλείας και έγγαμοι που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εφ` όσον συγκεντρώνουν τα υπόλοιπα προσόντα που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις .

Άρθρο 6
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 37 ΝΟΜΟΣ 4531/2018 και ισχύει από 5/4/2018
Δες την εξέλιξη του άρθρου

1. Οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί της Χωροφυλακής και οι χωροφύλακες απαγορεύεται να υπηρετούν σε Αστυνομικά Τμήματα, Υπηρεσίες Ασφαλείας, Τροχαίας, Αγορανομίας, Τουρισμού καθώς και σε Σταθμούς και Φυλάκια, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται ο τόπος γεννήσεως αυτών η των συζύγων τους, εφ` όσον στον τόπο αυτό διέμειναν μόνιμα μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 37 ΝΟΜΟΣ 4531/2018 και ισχύει από 5/4/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται εάν τόπος γεννήσεως είναι νησί διάφορο εκείνου της έδρας των παραπάνω υπηρεσιών ή πόλη η οποία, με βάση την ισχύουσα απογραφή, έχει μαζί με τα προάστιά της πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων. Δεν εφαρμόζεται επίσης για το προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών της Χωροφυλακής, περί των οποίων τα άρθρα 3 του Ν.Δ. 974/1971 και 4 του Ν. 671 /1977.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 37 ΝΟΜΟΣ 4531/2018 και ισχύει από 5/4/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

Άρθρο 7
Η κατά τη δημοσίευση του παρόντος υφισταμένη οργανική δύναμη Γενικών Υπηρεσιών της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος αυξάνεται κατά 510 χωροφύλακες, 400 αστυφύλακες και 565 πυροσβέστες. Αυξάνεται επίσης η οργανική δύναμη των Υγειονομικών Αξιωματικών Χωροφυλακής κατά τρεις (3) Συνταγματάρχες.

Άρθρο 8

1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 1232/1982 “επαναφορά σε ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις” δεν εφαρμόζονται για τους αξιωματικούς της Χωροφυλακής της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους οποίους εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 671/1977.

2. Η παρ.2 καταργήθηκε με την περ.β` της παρ.10 του άρθρου 46 του Ν.1481/1984, όπως αυτή η παρ.10 τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ.43/1993 (ΦΕΚ Α 14)

3. Κατά τον υπολογισμό της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας των αξιωματικών της προηγούμενης παραγράφου, δεν προσμετρείται ο χρόνος φοίτησης αυτών στην παραγωγική Σχολή Χωροφυλάκων, Αστυφυλάκων ή Πυροσβεστών.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 κα, 3 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και για τους αξιωματικούς μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, Αστυνομικού Διευθυντή Β ` και Αντιναυάρχου, που κρίθηκαν στις τακτικές κρίσεις του έτους 1981, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 671/1977. Οι διοικητικές πράξεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση αυτών ακυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως και εντός 45 ημερών ενεργούνται οι κρίσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο τούτο.

5. Από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 671/1977, κατά το μέρος που αφορούν στις κρίσεις αξιωματικών από το βαθμό του Συνταγματάρχη, Αστυνομικού Διευθυντή Α` και Πυράρχου και άνω που συμπληρώνουν 35ετή πραγματική υπηρεσία.

Άρθρο 9
Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται. Καταργούνται επίσης οι διατάξεις για την εντοπιότητα του προσωπικού της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 10
Ο παρών νόμος θα ισχύσει από τη χρονολογία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν κατ` ιδίαν διατάξεις αυτού καθορίζουν διαφορετική χρονολογία έναρξης της ισχύος των.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 25 Φεβρουαρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ