Νόμος 1233 ΦΕΚ Α΄23/26.2.1982
Προσωρινή αναστολή της ισχύος ορισμένων διατάξεων του Ν.Δ. 178/1969 “περί ιεραρχίας, προαγωγών και τοποθετήσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1
Κατά τις τακτικές και έκτακτες κρίσεις, από 1ης Μαρτίου 1982 έως 28ης Φεβρουαρίου 1983 Υποναύαρχοι και Αρχιπλοίαρχοι του Π.Ν. κρίνονται και προάγονται, αν έχουν συμπληρώσει είκοσι έξη ή είκοσι τέσσερα χρόνια αντίστοιχα συνολικής υπηρεσίας σαν Αξιωματικοί, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1η, θ του άρθρου 9 και 30.31 του ν.δ. 178/1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2
Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.δ. 178/1969 δεν έχει εφαρμογή για τις έκτακτες κρίσεις 1982-1983 που θα γίνουν μετά την 1η Μαρτίου 1982 των Αξιωματικών του Π.Ν. οι οποίοι μπορούν να κρίνονται και να προάγονται ανεξάρτητα συμπλήρωσης η όχι του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας που προβλέπεται από το άρθρο 13 του παραπάνω νομοθετικού διατάγματος.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 25 Φεβρουαρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ