Νόμος 1232 ΦΕΚ Α΄22/25.2.1982
Επαναφορά σε ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1
Τριακονταπενταετία
Το άρθρο 1 του Ν.Δ. 4352/1964 “περί διατάξεων αφορωσών τους δημοσίους υπαλλήλους κλπ.” επαναφέρεται σε ισχύ και αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 1
1. Οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι απολύονται αυτοδίκαια αμέσως μόλις συμπληρώσουν τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη κατά τις κείμενες διατάξεις δημόσια υπηρεσία, αλλά όχι πριν από τη συμπλήρωση του 56ου έτους της ηλικίας τους. Τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη συμπλήρωση αυτή των 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου, εκδίδεται και κοινοποιείται σ` αυτόν πράξη με την οποία βεβαιώνεται αιτιολογημένα ο χρόνος υπηρεσίας (πραγματικός και συντάξιμος) που συμπληρώνει ο υπάλληλος με τη λήξη του τριμήνου αυτού. Σε περίπτωση που το Δημόσιο, το ΝΠΔΔ ή ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος αμφισβητεί τη βεβαιούμενη με την ανωτέρω πράξη συντάξιμη και πραγματική υπηρεσία, μπορεί για την άρση της αμφισβητήσεως αυτής να καταθέσει, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ως άνω πράξεως, αίτησή του στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίον, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, εκδίδει υποχρεωτικά εντός διμήνου, σχετική πράξη του, δεσμευτική για την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων, με την οποία καθορίζεται η συνολική πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, η δε πράξη αυτή του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί καθορισμού της πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. Για τις λοιπές περιπτώσεις πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας η προθεσμία του δεκαημέρου αρχίζει από την ημέρα αυτοδίκαιης λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως.
2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι δικαστικοί λειτουργοί, οι καθηγητές των κατά το Σύνταγμα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι υπάλληλοι που αναφέρονται στο άρθρο 61 του Ν. 1811 /1951 “περί κώδικος κλπ.”. Δεν εξαιρούνται τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
3. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, που συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, διατηρούνται στην υπηρεσία μέχρι τη λήξη του. Επίσης διατηρούνται στην υπηρεσία οι δημόσιοι υπόλογοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που οφείλεται στην παρ. 4 του άρθρου 193 του Ν.1811 / 1951 για την παράδοση της υπηρεσίας και τη σύνταξη των λογαριασμών της διαχειρίσεώς τους.
4. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και στους υπαλλήλους των αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Επίσης οι διατάξεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό των νομικών προσώπων, με οποιαδήποτε νομική μορφή, που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 1″.

Άρθρο 2
Σύντμηση Ιεραρχίας.

1. Όλες οι ιεραρχικές βαθμίδες γενικών διευθύνσεων, οι θέσεις γενικών διευθυντών και ο 1ος βαθμός, καθώς και οι βαθμίδες των υπηρεσιών, οι θέσεις και ο βαθμός αναπληρωτών γενικών διευθυντών, μόνιμες, με θητεία ή σύμβαση, καταργούνται αυτοδίκαια σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Καταργείται ακόμη ο ειδικός κλάδος νομαρχιακών υπαλλήλων με τις θέσεις γενικών διευθυντών 1ου βαθμού και τις θέσεις συμβούλων βαθμών 3ου-2ου.

2. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς υπαλλήλους ή λειτουργούς και θέσεις, που έχουν ανώτερο του 10ου μισθολογικό κλιμάκιο, με εξαίρεση όσους υπηρετούν στο ΚΕΜΕ, ή βαθμό β` ή 1ο ή αναπληρωτή γενικού διευθυντή ή αντίστοιχο, ως και στους υπαλλήλους και θέσεις του κλάδου των αρχαιολόγων και στους εκπαιδευτικούς υπαλλήλους της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, που έχουν τον αντίστοιχο βαθμό, ή μισθολογικό κλιμάκιο. Θέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών ή υπαλλήλων, που έχουν τίτλο μόνο γενικού διευθυντή, με μισθολογικό κλιμάκιο 10ο και κάτω, διατηρούνται με τον αντίστοιχο προς το κλιμάκιο αυτό τίτλο του διευθυντή.

3. Οι κάτοχοι των θέσεων που καταργούνται με τις παραγράφους 1 και 2 απολύονται αυτοδίκαια κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Για την απόλυση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου υπουργού, βεβαιωτική της πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας. Οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

4. Όλες οι αρμοδιότητες των καταργουμένων βαθμίδων, θέσεων και βαθμών επαναφέρονται στον οικείο Υπουργό, ο οποίος, με απόφασή του, μεταβιβάζει τις μεν αποφασιστικές στους γενικούς γραμματείς και στους υπ` αυτούς ανώτερους υπαλλήλους, τις δε επιτελικές (τεχνικές ή εκπαιδευτικές ή επιστημονικές κλπ.) σε συμβούλους ή συνεργάτες που κατέχουν νομοθετημένες θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 3 του Συντάγματος. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ιδιότητα αρχής για τις κατά την παρ. 1 βαθμίδες και θέσεις καθώς και συμμετοχή με την ιδιότητα της βαθμίδας ή της θέσεως ή του βαθμού σε συλλογικά όργανα νοούνται και μετέχουν στο εξής τα κατά το προηγούμενο εδάφιο όργανα μέχρι τη σύνταξη των νέων οργανισμών ή κανονισμών των δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

5. Στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού και δεν έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία, κατά τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις, ειδικός νόμος, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Συντάγματος, θα δώσει τρία πλασματικά χρόνια, κατ` ανώτατο όριο, χωρίς υπέρβαση σε καμιά περίπτωση της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας.

6. Υπάλληλοι της προηγουμένης παραγράφου που δεν συμπληρώνουν, και με τον προϋπολογισμό της κατά την προηγούμενη παράγραφο τριετίας, εικοσιπενταετή συντάξιμη υπηρεσία, μπορούν, με αίτησή τους, να ζητήσουν τον επαναδιορισμό τους στην υπηρεσία και τον κλάδο τους με το 2ο βαθμό ή το 10ο μισθολογικό κλιμάκιο ή το βαθμό του Εφόρου Αρχαιοτήτων Α` τάξεως, αντίστοιχα, σε θέση συνιστώμενη με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, η οποία καταργείται με την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία. Η αίτηση, χωρίς όρους ή προϋποθέσεις, υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Όσοι επαναδιορισθούν στην υπηρεσία θα διατηρήσουν τις τακτικές αποδοχές τους μέχρι την εξίσωσή τους με το πέρα του καταληκτικού βαθμού μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 του νόμου αυτού και θα ενταχθούν στη σειρά αρχαιότητας, που είχαν κατά το χρόνο προαγωγής τους.

7. Οι κατέχοντες τις καταργούμενες θέσεις Συμβούλων Νομαρχίας υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση επαναδιορισμού σε θέσεις του ίδιου κλάδου της υπηρεσίας, σε θέσεις που συνιστώνται κατά την ίδια διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου και με βαθμό που έλαβε οποιοσδήποτε νεώτερός τους μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Αν δεν έχει προαχθεί νεώτερός τους παίρνουν ένα ακόμη βαθμό από τον κατεχόμενο κατά το χρόνο του διορισμού τους.

8. Όσοι από τους απολυομένους υπάγονταν πριν από την κατάληψη θέσεως γενικού διευθυντή και αναπληρωτή γενικού διευθυντή στις διατάξεις του Ν. 993/1979 ή παρόμοιου ειδικού νόμου για μη τακτικούς υπαλλήλους, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στη συνταξιοδότησή τους με τον ίδιο χρόνο της παραγράφου 5 ή τον επαναδιορισμό τους με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Η ίδια ευχέρεια παρέχεται και στους υφηγητές Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών με βαθμό 1ο καθώς και πρόσθετη δυνατότητα βαθμολογικής και μισθολογικής εξομοιώσεως, με αίτησή τους, με υφηγητές Ανώτατων Σχολών, κατά τα οριζόμενα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Καταργούνται όλες οι διατάξεις νόμων ή άλλων κανονιστικών πράξεων που προβλέπουν ανάθεση καθηκόντων των καταργουμένων θέσεων και βαθμών σε οποιοδήποτε κρατικό λειτουργό ή υπάλληλο έμμισθο ή άμισθο. Οι σχετικές πράξεις αναθέσεως καθηκόντων παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν.

10. Για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, τα κατά το Σύνταγμα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα θέματα της καταργήσεως βαθμίδων, θέσεων και βαθμών, και τα της τύχης των κατεχόντων αυτές διοικητικών γενικά υπαλλήλων, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διαρθρωτικές απαιτήσεις και τις υπηρεσιακές ανάγκες κάθε δημόσιου οργανισμού, κατά προσαρμογή πάντοτε προς τις αρχές του νόμου αυτού, με κοινές αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, μετά γνώμην του οργάνου διοικήσεως, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

11. Οι διατάξεις της προηγούμενης παρ.10 μπορεί να εφαρμοσθούν ανάλογα και για αντίστοιχες βαθμίδες, θέσεις και βαθμούς, στα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 μετά πρόταση του οργάνου διοικήσεως του οικείου νομικού προσώπου. Με τις κοινές αυτές αποφάσεις ρυθμίζονται και τα της τύχης των κατεχόντων τις καταργούμενες θέσεις υπαλλήλων γενικά.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1288/1982 (Α` 120).

Άρθρο 3
Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο

1. Με εξαίρεση την κατηγορία των ειδικών θέσεων, η κατά το άρθρο 40 του Ν. 1811/1951, όπως αυτό προσαρμόστηκε και στα Ν.Π.Δ.Δ., ιεραρχική κλίμακα θέσεων και βαθμών αναπτύσσεται και γίνεται αλφαβητική. Κάθε κατηγορία θέσεων και βαθμών περιλαμβάνει τρεις, κατ` ανώτατο όριο βαθμούς. Ο εισαγωγικός και ο καταληκτικός βαθμός της ανώτερης κατηγορίας δεν μπορεί να απέχει από τον εισαγωγικό βαθμό και τον καταληκτικό, αντίστοιχα, της αμέσως κατώτερης, από αυτήν, κατηγορίας παρά μόνο κατά ένα βαθμό. Σε κάθε βαθμό της διοικητικής ιεραρχικής κλίμακας του άρθρου αυτού αντιστοιχούν δύο τουλάχιστον μισθολογικά κλιμάκια, ο συνολικός αριθμός των οποίων, για όλες τις κατηγορίες, θα καθορισθεί με το προεδρικό διάταγμα της επομένης παραγράφου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 8 του Ν. 1256/1982, ΦΕΚ Α 65.

2. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών και του οικείου Υπουργού, όπου απαιτείται, ορίζονται κατά τροποποίηση των κειμένων διατάξεων, οι βαθμοί και τα μισθολογικά κλιμάκια της προηγούμενης παραγράφου, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις εξελίξεως σε βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια, ο καθορισμός κατά κατηγορία ή και κλάδοι των εισαγωγικών μισθολογικών κλιμακίων, η αντιστοιχία της υφισταμένης βαθμολογικής κλίμακας προς τους νέους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια, καθώς και η κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια, συνέπεια της οποίας δεν μπορεί να είναι σε καμμιά περίπτωση η λήψη τακτικών αποδοχών κατώτερων εκείνων που λαμβάνει ο υπάλληλος κατά την έναρξη της ισχύος του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου αυτής.

3. Με τα κατά την προηγούμενη παράγραφο προεδρικά διατάγματα επιτρέπεται η αναμόρφωση των θέσεων, βαθμών και των μισθών ή μισθολογικών κλιμακίων των υπαλλήλων που δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

4. Οι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούντες υπάλληλοι κλάδων ΑΤ ή αντίστοιχης κατηγορίας εκπαιδευτικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι εξελίσσονται μισθολογικά μέχρι δύο, πέρα του καταληκτικού βαθμού κλιμάκια. Η μισθολογική αυτή εξέλιξη δεν θα υπερβαίνει το ύψος των τακτικών αποδοχών των καταργουμένων θέσεων Γενικών Διευθυντών και θα τελεί στην ίδια συνολική αναλογία των καταργουμένων θέσεων, με δυνατότητα ανακατανομής μεταξύ κλάδων και Υπουργείων, σύμφωνα με όσα θα ρυθμισθούν με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

5. Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 2 επιτρέπεται η κατάργηση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν. 1199/1981 “περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και άλλων τινών συναφών διατάξεων” με σκοπό, αφ` ενός την προσαρμογή τους προς το νέο θεσμικό και διαρθρωτικό νομικό καθεστώς βαθμίδων θέσεων, βαθμών και μισθών, όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατ` εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού και αφ` ετέρου την άρση των δημιουργουμένων από το Ν. 1199/1981 ανισοτήτων μεταξύ υπαλλήλων, που τελούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες προσοντολογίας, διορισμού και βαθμολογικής ή μισθολογικής καταστάσεως και εξελίξεως, με βάση τις αρχές του Ν. 1811/1951 “περί κώδικος κλπ.” όπως προσαρμόσθηκε και για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Επιτρέπεται ιδιαίτερα η κανονιστική ρύθμιση των προϋποθέσεων και του τρόπου χορηγήσεως των μισθολογικών προαγωγών, του καθορισμού και τρόπου υπολογισμού των οικείων ποσοστών, η πάνω σε νέα βάση ρύθμιση του επιδόματος του άρθρου 3 του Ν. 1199/1981, η ρύθμιση των υπερωριών και λοιπών προσθέτων απολαβών, η τροποποίηση των περί εντάξεων και επανεντάξεων διατάξεων, καθώς και η ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος του Ν. 1199/1981 που κρίνεται αναγκαία για τη διαμόρφωση ενιαίου βαθμολογίου και μισθολογίου.

6. Με τα Π. Δ/τα της παρ. 2 για τη βαθμολογική επανένταξη ή με την έκδοση των κατά την παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος κανονιστικών αποφάσεων ενοποιούνται υποχρεωτικά όλοι οι κατά Υπουργείο και Ν.Π.Δ.Δ. κλάδοι όλων των κατηγοριών που έχουν τους κατά επαγγελματική ή πραγματική υπηρεσιακή ειδίκευση του αντικειμένου της διεξαγόμενης υπηρεσίας σε κάθε Υπουργείο τίτλους σπουδών αναγνωρισμένων σχολών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ανεξάρτητα από την ονομασία του κλάδου στους οργανισμούς ή κανονισμούς των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. Ο διαχωρισμός κλάδων επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση διαφοράς της πιο πάνω ειδικεύσεως ή του τίτλου σπουδών ή γλωσσομάθειας που αποδεικνύεται μόνο είτε με τον πιο πάνω τίτλο, είτε με επιτυχία σε εξετάσεις των κατά τα άρθρα 22 ως 26 του Υπαλληλικού Κώδικα(Ν. 1811/1951) διαδικασιών όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν.
Για όσους υπαλλήλους δεν διαθέτουν τους αντίστοιχους προς την ειδικότητα και ονομασία του Κλάδου τους τίτλους σπουδών της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και μονάδας όπως σχολής ή σχολείου είναι υποχρεωτική με τις ίδιες πράξεις η μεταφορά των θέσεών τους σε κλάδους ομοίων τυπικών προσόντων της ίδιας πάντοτε κατηγορίας και σε έλλειψη κλάδων τέτοιας κατηγορίας σε συνιστώμενους κλάδους προσωρινών θέσεων, με διατήρηση σε όλες τις περιπτώσεις των κεκτημένων δικαιωμάτων βαθμολογικής καταστάσεως και εξελίξεώς τους.
Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 1256/ 1982, ΦΕΚ Α 65.

Άρθρο 4
Συλλογικά Όργανα Δημοσίου.

1. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4352/1964 και αντικαθίστανται ως εξής:
“3.Οπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η συμμετοχή δημοσίου υπαλλήλου ως μέλους συμβουλίων ή Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Δημοσίου, των κάθε φύσεως οργανισμών, τραπεζών, πιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, ειδικών ταμείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γενικά, καθώς και ο διορισμός εκπροσώπου του Δημοσίου ή Κυβερνητικού Επιτρόπου, είναι δυνατό, να διορίζονται σ` αυτά ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, που απολύονται από την υπηρεσία για κατάργηση θέσεως ή συμπλήρωση τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας, εφ` όσον δεν έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την αποχώρηση από την υπηρεσία”.

2.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περ. β`της παρ. 2 του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. β` του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α 43)

3.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περ. β`της παρ. 2 του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. β` του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α 43)

4. Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περ. β`της παρ. 2 του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. β` του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α 43)

Άρθρο 5
Συλλογικά Όργανα Ν.Π.Δ.Δ.
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. β` του Ν. 2026/1992 (Α 43).

Άρθρο 6
Υπηρεσιακά Συμβούλια
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. β` του Ν. 2026/1992 (Α 43).

Άρθρο 7
Συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών
Επαναφέρεται σε ισχύ η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 4352/1964 και αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται διορισμός δικαστικών γενικά λειτουργών σε συμβούλια και επιτροπές δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γνωμοδοτικής ή αποφασιστικής αρμοδιότητας, ο διορισμός αυτός ενεργείται μετά από πρόταση του προέδρου του δικαστηρίου, στο οποίο ανήκει ο διοριζόμενος δικαστικός λειτουργός, η οποία προκαλείται από τον αρμόδιο, κατά περίπτωση, Υπουργό”.

Άρθρο 8
Ειδικοί Σύμβουλοι και Επιστημονικοί Συνεργάτες

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, καθορίζονται “κατά τροποποίηση των κειμένων διατάξεων” οι θέσεις, το νομικό καθεστώς, η ειδικότητα, τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και οι όροι απασχολήσεως των ειδικών συμβούλων και των επιστημονικών συνεργατών, που μπορούν να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε κάθε Υπουργείο. Οι αποδοχές και τα ειδικότερα καθήκοντά τους ορίζονται κάθε φορά με την ειδική απόφαση προσλήψεως υπογραφόμενη από τον αρμόδιο Υπουργό και τους Υπουργούς Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών, χωρίς αντιστοιχία ή παρεμβολή στην οργανωτική και βαθμολογική ιεραρχία.

2. Οι διατάξεις του Ν. 993/1979 δεν εφαρμόζονται στους ειδικούς συμβούλους και επιστημονικούς συνεργάτες.

Άρθρο 9
Λήξη θητείας διοικητών κλπ.
1. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.Δ. 4352/ 1964 και αντικαθίστανται ως εξής:
“Άρθρο 8
Λήγει η θητεία καθώς και η οποιαδήποτε σύμβαση προσφοράς υπηρεσιών των διοικητών, υποδιοικητών, εντεταλμένων ή διευθυνόντων συμβούλων, γενικών διευθυντών και αναπληρωτών ή βοηθών γενικών διευθυντών τεχνικών συμβούλων, που έχουν διορισθεί με θητεία ή σύμβαση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οποιασδήποτε μορφής και ονομασίας, σε δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οποιασδήποτε μορφής εταιρείας, καθώς και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα επιχορηγούμενα και εποπτευόμενα από το Κράτος, στον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό, στη ΔΕΗ, στην ΑΤΕ και στις άλλες Τράπεζες που η πλειοψηφία των μετοχών τους ανήκει στο δημόσιο και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή κοινωφελή ιδρύματα του δημοσίου, καθώς και στις ελεγχόμενες απ` αυτό ανώνυμες εταιρείες άμεσα ή έμμεσα ή από το δημόσιο ή από Ν.Π.Δ.Δ. εφ` όσον διορίστηκαν μέχρι και την 21.10.1981. Οι κάτοχοι των θέσεων αυτών απολύονται αυτοδίκαια. Μέχρι να διορισθούν νέοι διοικητές κλπ., οι απολυόμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους. Στους αυτοδίκαια απολυόμενους δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση”.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και επί των Γενικών Γραμματέων και των Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που υπηρετούν με θητεία και προΐστανται των υπηρεσιών αυτών.
3. Οι συνέπειες των διατάξεων του άρθρου αυτού επέρχονται με την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, ο δε διορισμός νέων διοικητών κλπ. πρέπει να γίνει μέσα σε δύο μήνες από την ίδια ημερομηνία.
Σχετικό 1: Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1256/1982, Α 65: “Απαγορεύεται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους έμμισθους και άμισθους πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του άρθρου 9 του Ν. 1232/1982 για την επαναφορά σε ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις  και, άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο, να διορισθούν ή προσληφθούν και σε δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα αυτό, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή”.
Σχετικό 2:  Σύμφωνα όμως με την παρ. 4 είναι δυνατός ο διορισμός ή η πρόσληψη σε δεύτερη θέση ή απασχόληση.
Σχετικό 3:  Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982, Α 65:
Η αληθινή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 του νόμου 1232/1982 για την “επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις” είναι ότι στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται όλοι οι κρατικοί φορείς ανεξάρτητα από το καθεστώς δημοσίου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου που τους διέπει ήτοι: α) οι Κρατικές ή Δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκπροσωπούνται από το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, β) οι Κρατικοί ή Δημόσιοι Οργανισμοί σαν κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, γ) οι Κρατικές ή Δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις όπως η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, η Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση κλπ. δ) Τα Κοινωφελή Ιδρύματα του Αστικού Κώδικα που περιήλθαν στο Δημόσιο και χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται απ` αυτό. ε) οι Τραπεζιτικές και άλλες ανώνυμες εταιρείες στις οποίες είτε τα κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις νομικά πρόσωπα έχουν το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών του εταιρικού κεφαλαίου είτε έχουν κρατικό προνόμιο ή κρατική επιχορήγηση, όπως η Τράπεζα Ελλάδος, η Αγροτική Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα, η Κτηματική Τράπεζα, η Εμπορική Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως κ.α. στ) τα κρατικά νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηρισθεί από το νόμο ή τα δικαστήρια ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Ελλάδος, ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός και που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από οποιοδήποτε των προαναφερόμενων νομικών προσώπων. ζ) Οι θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες των πιο πάνω Νομικών Προσώπων των εδαφίων α` – στ` αυτής της παραγράφου που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτά”.
Σχετικό: : Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 1682/1987 (Α` 14) ορίζεται:
“1. Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να εξαιρούνται, κατά παρέκκλιση διατάξεων νόμου, ορισμένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, ή ορισμένες υπηρεσίες ή κατηγορίες υπηρεσιών τους από την εφαρμογή ρητά καθοριζόμενων στην απόφαση νόμιμων περιορισμών. Οι περιορισμοί αυτοί, για τους οποίους παρέχεται η εξουσιοδότηση του προηγούμενου εδαφίου, πρέπει να έχουν θεσπισθεί κατά την έκδοση της απόφασης γενικά για ολόκληρο το δημόσιο τομέα και να αφορούν στην οργάνωση και στη λειτουργία των νομικών προσώπων που ανήκουν σ` αυτόν και ιδίως στις διαδικασίες λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, στη στελέχωση των οργάνων τους, και στη διαδικασία πρόσληψης και στις αμοιβές προσωπικού. Με την ίδια απόφαση μπορεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση να τροποποιείται ή να αντικαθίσταται με νέο ο περιορισμός, από την εφαρμογή του οποίου ορίζεται η εξαίρεση.

2. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να εγκρίνονται κανονισμοί εσωτερικής λειτουργίας των κατά την προηγούμενη παράγραφο νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, οι οποίοι καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάθεσης έργων κάθε μορφής, πωλήσεων και προμηθειών (και πρόσληψης προσωπικού).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  μεπαρ.10 του άρθρου 22 του Ν.1735/1987 ( 195)”.
Σχετικό: Σύμφωνα με την απόφ. 1154/13 Απρ.-2 Μαΐου 1988 (Πρωθυπ., Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εθν. Άμυνας, Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθν. Οικονομίας κλπ, ορίζονται τα εξής:
1. Στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή ή σε ορισμένες από αυτές, οι διατάξεις που διέπουν τους φορείς του δημόσιου τομέα, εφαρμόζονται μόνο σύμφωνα με τους ορισμούς της απόφασης αυτής.
α. 1. Στη “Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου” (ΔΕΠ- ΑΕ).
2. Στην “Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια – Ελληνικές Επενδύσεις Πετρελαιοειδών και Χημικών (ΕΚΟ-ΕΛΕΠΕΧ Α.Ε.).
3. Στη “Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου – `Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων” (ΔΕΠ-ΕΚΥ).
4. Στην “Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου” (ΕΛΔΑ ΑΕ).
5. Στην “Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια” (ΕΚΟ ΑΕΒΕ).
6. Στην “Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια” – Χημικά (ΕΚΟ – Χημικά ΑΕ).
7. Στην “ΑΕ Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης”.
8. Στην ASPROFOS Α.Ε.
9. Στην “Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία” (ΕΑΒ Α.Ε).
10. Στην “Ελληνική Βιομηχανία `Όπλων” (ΕΒΟ Α.Ε.).
11. Στην Κρατική Φαρμακαποθήκη Α.Ε.
12. Στην Εθνική Φαρμακοβιομηχανία Α.Ε.
13. Στη Φαρμέτρικα Α.Ε.
14. Στις Γενικές Τουριστικές Επιχειρήσεις (Ξενία Λαγονήσι) Α.Ε.
15. Στην Ξενία Τουριστικές Επιχειρήσεις Ελλάδας Α.Ε.
16. Στην Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε.
17. Στην Olympic Catering Α.Ε.
18. Στην Ηλεκτρομηχανική Κύμης Α.Ε
19. Στην Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε.
20. Εταιρεία Αναπτύξεως Κλωστοϋφαντουργίας `Ένδυσης και Ινών Α.Ε.
21. Εταιρεία Κεραμικών και Πυρίμαχων Α.Ε.
22. Εταιρεία Ανάπτυξης Ναυτικής Τεχνολογίας Α.Ε.
23. Εταιρεία Βιομηχανικής `Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων Α.Ε.
24. Ελληνικός Συμβουλευτικός Ταχυδρομικός και Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός Α.Ε.
25. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
26. Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου Α.Ε.
27.Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ΝΠΙΔ. 28.Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΒΕΤΑΒΤ) Α.Ε. 29.Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ΝΠΙΔ. 30.Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. 31.Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) ΝΠΙΔ.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 της απόφ. 2334/30-31 Μαΐου 1989 (ΦΕΚ Β` 416) Πρωθυπ., Υπ. Προεδρ. Κυβερν., Εθν. Αμ., Εθν.Οικ., Οικονομικών κλπ.
β. Στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) και στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από αυτόν.
γ. Στις μη τραπεζικές ανώνυμες εταιρείες που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τις Τράπεζες του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο ε` της παρ.6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 καθώς και στις θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες των φορέων του Δημόσιου Τομέα πλην των θυγατρικών τραπεζικών ανώνυμων εταιρειών .
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 της απόφ. 2334/30-31 Μαΐου 1989 (Β` 416) Πρωθ., Υπ. Προεδρ. Κυβερν., Εθν. Αμ., Εθν. Οικ., Οικονομικών, κλπ.

2. Στις Επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται:
α. Οι διατάξεις για απόλυση του προσωπικού λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας (άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 1232/1982).
β. Οι διαδικασίες για την απασχόληση προσώπων με μίσθωση έργου (άρθρο 15 Ν. 1735/87).
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1256/1982 για το ανώτατο όριο αποδοχών προκειμένου (1) για ανώτερα στελέχη της ιεραρχίας όπως αυτή προκύπτει από την οργάνωση της επιχείρησης με ανάλογες επιστημονικές ή τεχνικές ή εμπειρικές γνώσεις και ικανότητες (2) ειδικά στελέχη εκτός της ιεραρχίας της επιχείρησης με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις περιλαμβανομένων και των νομικών και γενικότερα των ειδικών συμβούλων ” (3)Για το Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, εφόσον ασκεί καθήκοντα Προέδρου για διάστημα πέραν του μηνός, Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικό Διευθυντή, Βοηθό ή Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 της απόφ. 2334/30-31 Μαΐου 1989 (Β` 416) Πρωθ., Υπ. Προεδρ. Κυβερν., Εθν.Αμ.,Εθν. Οικ., Οικονομικών, κλπ.
δ. Οι διατάξεις για την πολυθεσία και πολυαπασχόληση (άρθρο 1 παρ. 1 έως 5 Ν.1256/1982)προκειμένου να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παρ.1 και3 της απόφασης αυτής πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης γ, που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου τομέα ή έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Σε περίπτωση εργασίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σχετική άδεια του φορέα της πρώτης θέσης ή απασχόλησης των παραπάνω προσώπων για δεύτερη απασχόλησης τους στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις. Ειδικά για τα μέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού(ΔΕΠ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων(ΑΕΙ)η του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ)των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων(ΤΕΙ)η του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ)των ΑΕΙ και ΤΕΙ ή του Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ)των ΑΕΙ ή του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ)των ΤΕΙ καθώς και το λοιπό διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ η ΤΕΙ, απαιτείται η προβλεπόμενη από την εκπαιδευτική νομοθεσία άδεια και ο συνολικός αριθμός τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 10% της αντίστοιχης κατά περίπτωση κατηγορίας προσωπικού του οικείου τμήματος των ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Για τα μέλη ΔΕΠ και ΑΕΙ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 459/1983. Με τη επιφύλαξη του άρθρου 104 παρ.2 του Συντάγματος α)οι καθαρές αποδοχές των προσώπων αυτών από τις επιχειρήσεις των παρ.1 και 3 της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το διπλάσιο των καθαρών αποδοχών που λαμβάνουν από το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο ήδη εργάζονται ή από τον οποίο συνταξιοδοτούνται και β) εάν οι συνολικές καθαρές αποδοχές όπως καθορίζονται παραπάνω είναι μικρότερες από το όριο που θέτει η παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.1256/1982 τότε οι επιχειρήσεις των παρ.1 και3 μπορεί να καταβάλλουν αποδοχές οι οποίες μαζί με τις λοιπές θα φθάνουν το όριο αυτό.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 της απόφ. 2334/30-31 Μαΐου 1989 (Β` 416) Πρωθ., Υπ. Προεδρ. Κυβερν., Εθν. Αμ., Εθν. Οικ., Οικονομικών, κλπ.
ε. Οι περιορισμοί για συμμετοχή λειτουργών ή υπαλλήλων ή μισθωτών ή ιδιωτών σε συλλογικά όργανα (άρθρο 3 του Ν.1256/92) οι περιορισμοί της παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.1505/84 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.1810/88 και οι περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.1505/84.Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των παραπάνω προσώπων σε περισσότερα από τέσσερα συλλογικά όργανα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 της απόφ. 2334/30-31 Μαΐου 1989 (Β` 416) Πρωθ., Υπ. Προεδρ. Κυβερν., Εθν. Αμ., Εθν. Οικ., Οικονομικών, κλπ.
στ. Οι διατάξεις που προβλέπουν την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης για την αγορά ή μίσθωση μηχανογραφικού εξοπλισμού και για την ανάθεση σε τρίτους μηχανογραφικών εργασιών καθώς και τη σχετική γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου (άρθρο 19 παρ. 2-3 Ν. 1400/1983) προκειμένου:
Για νέες προμήθειες με διαγωνισμό ύψους μέχρι 35 εκατ. δρχ. ετησίως, ή για επέκταση υφιστάμενου εξοπλισμού μέχρι 25% επί της αξίας κτήσης του, μέχρι 100 εκατ. δρχ. για μια φορά μόνο, με διεθνή διαγωνισμό μόνο.
Με ποινή ακυρότητάς τους οι σχετικές συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιούνται υποχρεωτικά με μέριμνα οποιουδήποτε των συμβαλλομένων στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης μέσα σε τριάντα ημέρες από την σύνταξή τους. Στη σχετική προκήρυξη αναγράφεται υποχρεωτικά ο όρος αυτός.
ζ. Η διαδικασία και οι περιορισμοί στις αποζημιώσεις για την αποστολή προσώπων στο εξωτερικό (άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 1256/1982), οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν να υπερβούν εκείνες του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
η. Σημ.: όπως ηπερίπτ. 2η` καταργήθηκε από την παρ. 6 της απόφ. 2334/30-31 Μαΐου 1989 (Β` 416) και συγχρόνως η περ. 2θ` αναριθμήθηκε σε 2η`. “η” (θ). Οι διατάξεις για την εκτέλεση δημοσίων έργων (Ν. 1418/1984 και Π.Δ. 609/1985).
3. Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε και στ της παρ.2 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται:
α)Στις Τραπεζικές ανώνυμες εταιρείες του εδαφίου ε της παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.1256/82 καθώς και στις θυγατρικές Τραπεζικές ανώνυμες εταιρείες τους και:
β)στους παρακάτω φορείς του Δημοσίου Τομέα:
1.Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος(ΟΤΕ)Α.Ε
2.Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)Α.Ε
3.Ολυμπιακή Αεροπορία (ΟΑ)Α.Ε
4.Δημόσια Επιχείρησης Ηλεκτρισμού(ΔΕΗ)ΝΠΙΔ
5.Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ
6.Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ΑΕ
7.Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας(ΕΥΔΑΠ)ΑΕ
8.Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών (ΚΑΕ)ΑΕ
9.Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Έργων (ΕΚΕΤΕ)ΑΕ
10.Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης(ΔΕΘ)ΑΕ
11.Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ)ΝΠΙΔ
12.Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών(ΟΠΕ)ΑΕ
13.Εληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση(ΕΡΤ)ΑΕ
14.Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων(ΔΕΠΑΝΟΜ)ΝΠΙΔ
15.Αερολιμήν Αθηνών ΑΕ για το διάστημα της μελέτης και κατασκευής του Αεροδρομίου.
16.ΑΕ Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) 17.Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ)ΝΠΙΔ Στους παρακάτω φορείς εφαρμόζεται μόνο η παράγραφος 2γ της απόφασης:
1.Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ)ΝΠΙΔ
2.Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος(ΟΔΙΕ)ΝΠΙΔ
3.Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός(ΑΣΟ)ΝΠΙΔ
4.Οργανισμός Ασφαλίσεων Εξαγωγικών Πιστώσεων(ΟΑΕΠ)ΝΠΙΔ
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7 της απόφ. 2334/30-31 Μαίου 1989 (Β` 416) Πρωθ., Υπ.Προεδρ.Κυβερν., Εθν.Αμ., Εθν.Οικον., Οικονομικών, κλπ.
4. Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παρ. 8, οι αποφάσεις των οικείων νομικών προσώπων για τα θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των παρ. 2, 6 και 7 της απόφασης αυτής, λαμβάνονται από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα σύμφωνα με τη νομοθεσία που τα διέπει. Ειδικότερα στις παραπάνω αποφάσεις θα προσδιορίζονται οι θέσεις εργασίας των υπηρετούντων είτε νεοπροσλαμβανομένων για την εφαρμογή της παρ. 2γ (1) και (2).
Η απόφαση αυτή ή ορισμένες διατάξεις αυτής, μπορεί να ανακληθεί για συγκεκριμένη επιχείρηση εφόσον η οικονομική της αποτελεσματικότητα δεν κριθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ικανοποιητική στα πλαίσια των οικονομικών στόχων που τίθενται:
1) Από τον ΟΑΕ προκειμένου για τις επιχειρήσεις της παρ. Ιβ.
2) από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου για τις επιχειρήσεις της παρ. 1γ).
3) από το ΥΠΕΘΟ προκειμένου για τις τραπεζικές εταιρείες της παρ. 3. 4) από τη Γενική Γραμματεία ΔΕΚΟ προκειμένου για τις επιχειρήσεις της παρ. 1α και 3.
5) από το Εποπτεύον Υπουργείο προκειμένου για τις λοιπές.
5. Η παρ. 2 εφαρμόζεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. Για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 100 άτομα προσωπικό, ο συνολικός αριθμός των θέσεων που προσδιορίζονται σύμφωνα με την παρ. 4 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.
Για επιχειρήσεις που απασχολούν από 100 έως 200 άτομα ο συνολικός αριθμός των θέσεων που προσδιορίζονται σύμφωνα με την παρ. 4 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού προσωπικού της επιχείρησης.
Για επιχειρήσεις που απασχολούν από 200 έως 1000 άτομα επιτρέπονται δύο ακόμα θέσεις για κάθε 100 επιπλέον άτομα.
Για επιχειρήσεις που απασχολούν από 1000 έως 15.000 άτομα επιτρέπονται επτά ακόμα θέσεις για κάθε 1.000 επιπλέον άτομα.
Για επιχειρήσεις που απασχολούν από 15.000 άτομα και άνω επιτρέπονται δύο ακόμα θέσεις για κάθε 1000 επιπλέον άτομα.
β. Το σύνολο των καθαρών αμοιβών για κάθε ένα από τα πρόσωπα των περιπτώσεων γ (1) και (2), της παρ. 2 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το τετραπλάσιο της καθαρής μέσης αμοιβής του προσωπικού της επιχείρησης όπως αυτή ορίζεται από το πηλίκο της συνολικής καθαρής μισθοδοσίας της επιχείρησης (που περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες αμοιβών όπως δώρα, επιδόματα, υπερωρίες κ.λπ.) δια του αριθμού των απασχολουμένων.
Στις επιχειρήσεις των παραγράφων 1β και 1γ οι καθαρές αποδοχές του Προέδρου, Διοικητή, Υποδιοικητή, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή, Βοηθού ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, που αποδεσμεύονται από το ανώτερο όριο αποδοχών που προβλέπεται στο άρθρο 6 του Ν. 1256/82, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το εξαπλάσιο της καθαρής μέσης αμοιβής του προσωπικού της επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο. Στις επιχειρήσεις των παραγράφων 1α και 3, το ύψος των αποδοχών του Προέδρου, Διοικητή, Υποδιοικητή, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή, Βοηθού ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, καθορίζεται εκάστοτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μετά τον παραπάνω καθορισμό τα κατά νόμο αρμόδια όργανα θα εκδίδουν τις σχετικές αποφάσεις που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
γ. Η συνολική καθαρή επιβάρυνση της μισθοδοσίας του συνόλου των στελεχών που αμείβονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 2γ (1) και (2) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της συνολικής καθαρής μισθοδοσίας επί το συντελεστή 0,50 επί το κλάσμα που έχει αριθμητή τον ανώτατο αριθμό επιτρεπόμενων στελεχών και παρανομαστή το συνολικό αριθμό του προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρηση.
Σε περίπτωση που οι ανάγκες των επιχειρήσεων κατ` εφαρμογή των παραγράφων 2γ, 2δ απαιτούν αριθμό θέσεων ή ύψος αμοιβών που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, απαιτείται κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, Εθνικής Οικονομίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, η οποία υποβάλλεται στη Γ.Γ. ΔΕΚΟ/ΥΠΕΘΟ και η οποία εισηγείται σχετικά.
6. Στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1α, στην παράγραφο 3 και στις ακόλουθες επιχειρήσεις και οργανισμούς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για προσλήψεις προσωπικού (Ν. 1735/87) και για αναστολή των διορισμών (άρθρο 16 Ν. 1232/82) προκειμένου για πλήρωση θέσεων ανώτερων στελεχών της ιεραρχίας, όπως αυτή προκύπτει από την οργάνωση της επιχείρησης με ανάλογες επιστημονικές ή τεχνικές ή εμπειρικές γνώσεις και ικανότητες ή την πρόσληψη ειδικών στελεχών σε θέσεις εκτός της ιεραρχίας της επιχείρησης με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις περιλαμβανομένων και των νομικών και γενικότερα των ειδικών συμβούλων.
1. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣ) – Α.Ε.
2. Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (ΕΑΣ) – Α.Ε.
3. Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθήνας – Πειραιά (ΗΣΑΠ) Α.Ε.
4. Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθήνας – Πειραιά (ΗΛΠΑΠ).
5. Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) Α.Ε.
6. Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) ΝΠΙΔ.
7. Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ).
8. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΟΤ) ΝΠΙΔ.
9. Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΔΙΕ) ΝΠΙΔ.
10. Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) ΝΠΙΔ.
11. Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) ΝΠΙΔ.
12. Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας (ΕΟΠ) ΝΠΙΔ.
13. Ινστιτούτο Γεωργικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).
7. Στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1(β), και (γ) καθώς και στις ακόλουθες:
1. Αερολιμήν Αθηνών Α.Ε.
2. Διώρυγα Κορίνθου Α.Ε.
3. Ηλιακό χωριό Α.Ε.
4. Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε.
5. Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης ΝΠΙΔ.
6. Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου Α.Ε.
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για προσλήψεις προσωπικού (Ν. 1735/1987) και για αναστολή των διορισμών (άρθρο 16 του Ν. 1232/82) προκειμένου για πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού.
7.Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών(ΚΑΕ)ΑΕ
8.Γενικές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ(Ξενία Λαγονήσι)
9.Ξενία Τουριστικές Επιχειρήσεις Ελλάδος ΑΕ
10.Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας(ΚΑΠΕ)ΝΠΙΔ
11.Εταιρεία Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας -Ένδυσης και Ινών(ΕΤΑΚΕΙ)ΑΕ
12.Εταιρεία Κεραμικών και Πυρίμαχων(ΕΚΕΠΥ)ΑΕ
13.Εταιρεία Ανάπτυξης Ναυτικής Τεχνολογίας(ΕΑΝΤ)ΑΕ
14.Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ)ΑΕ
15.Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΒΕΤΑΒΤ)ΑΕ
16.Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας(ΟΒΙ)ΝΠΙΔ 17.Ελληνικές Αλυκές Α.Ε
18.Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις(ΕΛΓΑ)ΑΕ
19.Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ)ΝΠΙΔ
20.Ελληνικός Συμβουλευτικός Τηλεπικοινωνιακός και Ταχυδρομικός Οργανισμός(ΕΣΤΤΟ)ΑΕ
21.Οργανισμός Ασφαλίσεων Εξαγωγικών Πιστώσεων(ΟΑΕΠ) ΝΠΙΔ
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 της απόφ. 2334/30-31 Μαΐου 1989 (Β` 416) Πρωθ., Υπ. Προεδρ. Κυβερν., Εθν.Αμ., Εθν.Οικον., Οικονομικών, κλπ.
8. Α. Οι όροι και η διαδικασία προσλήψεων του προσωπικού των οργανισμών και επιχειρήσεων που αναφέρονται στις παρ. 6 και 7 καθορίζονται ως εξής:
Κάθε έτος καταρτίζεται προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού, με τον οποίο γνωστοποιείται ο αριθμός των υπαλλήλων των οποίων κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη κατά ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και η διάρκεια της σύμβασης, προκειμένου για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού
Ο προγραμματισμός προσλήψεων πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτική έκθεση στην οποία θα δικαιολογούνται οι λόγοι που επιβάλλουν τις αιτούμενες προσλήψεις και θα αναγράφονται στοιχεία:
α) για το προσωπικό κατά ειδικότητα που υπηρετεί στην ημερομηνία κατάρτισης του προγραμματισμού,
β) για το προσωπικό κατά ειδικότητα που αποχώρησε τα δύο τελευταία χρόνια, την πορεία του όγκου εργασιών (πωλήσεις, παραγωγή κ.λπ.) κατά τα τελευταία δύο χρόνια και
γ) τις προβλέψεις στον προϋπολογισμό για προσλήψεις προσωπικού.
Ο προγραμματισμός προσλήψεων υποβάλλεται:
α) Στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.
β) Στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.) από τις επιχειρήσεις που ελέγχονται απ` αυτόν ή στη Γενική Γραμματεία ΔΕΚΟ από τις λοιπές επιχειρήσεις.
Στη συνέχεια, η Γ.Γ. ΔΕΚΟ και ο Ο.Α.Ε. διαβιβάζουν τυχόν προτάσεις τους για μερική ή ολική έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης το αργότερο μέχρι 15 Ιανουαρίου του επομένου έτους, ο οποίος παρέχει και τη μερική ή ολική έγκριση.
Για τις προσλήψεις του προσωπικού οι επιχειρήσεις θα εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στους Κανονισμούς Οργάνωσης και Λειτουργίας τους, εκτός εάν ορίζεται άλλως στην εγκριτική απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής, οι προτάσεις της ΓΓ ΔΕΚΟ και του ΟΑΕ πρέπει να έχουν περιέλθει στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης μέχρι 15 Μαΐου 1988.
Β. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις απασχόλησης προσώπων με μίσθωση έργου (παρ. 2β και 3).
Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της απόφασης αυτής η Γενική Γραμματεία ΔΕΚΟ υποβάλλει εισηγήσεις στους Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.
Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργείται η απόφαση 2968/ 21.9.87 (ΦΕΚ 507/Β)”.

Άρθρο 10
Λήξη θητείας μελών συμβουλίων.

1. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.Δ. 4352/ 1964 και αντικαθίστανται ως εξής:
“Άρθρο 9.
1. Λήγει η θητεία των μελών των διοικητικών, γνωμοδοτικών, υπηρεσιακών συμβουλίων και των κάθε είδους και ονομασίας επιτροπών των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεων, οργανισμών και των υπόλοιπων προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 8 του νομοθετικού αυτού διατάγματος, όπως τροποποιείται με το άρθρο 9 του παρόντος, εφ` όσον διορίστηκαν μέχρι και την 21.10.1981.
2. Οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί ή άλλα κατά νόμο αρμόδια όργανα έχουν υποχρέωση να διορίσουν με αποφάσεις τους, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέλη για τη νέα συγκρότηση των κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβουλίων και επιτροπών, όσων δεν έχουν συγκροτηθεί μετά την 21.10.1981. Μέχρι το διορισμό των νέων μελών, τα μέλη, των οποίων η θητεία λήγει, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους.
3. Στα κατά τις παραγράφους 1 και 2 απολυόμενα μέλη συμβουλίων, επιτροπών κλπ. δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση”.

2. Οι συνέπειες των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού επέρχονται με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οι δε αποφάσεις για το διορισμό μελών για τη νέα συγκρότηση πρέπει να εκδοθούν μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία αυτή.

3. Στις περιπτώσεις που μετείχαν σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συλλογικά ή άλλα όργανα εκπαιδευτικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι με μισθολογικά κλιμάκια άνω του 10ου ή με βαθμούς, των οποίων οι θέσεις καταργούνται με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος νόμου, αντικαθίστανται με απόφαση του οικείου Υπουργού από άλλους εκπαιδευτικούς υπαλλήλους ή λειτουργούς.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, των Συμβουλίων ή Επιτροπών Διαιτησίας και Επιλύσεως Οικονομικών Διαφορών των Αθλητικών ενώσεων, Συνδέσμων ή Ομοσπονδιών που έχουν διορισθεί αριστίνδην με απόφαση του αρμοδίου για θέματα αθλητισμού Υφυπουργού ή του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού. Ο διορισμός των νέων μελών γίνεται για τον μέχρι της λήξεως της θητείας των λοιπών μελών των αντιστοίχων συλλογικών οργάνων χρόνο.

Άρθρο 11
Λήξη θητείας γιατρών και δικηγόρων

1. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 4352/1964 και αντικαθίστανται ως εξής:
“2. Η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις θητεία ή σύμβαση ορισμένου χρόνου πέρα του εξαμήνου ή αορίστου χρόνου παροχής υπηρεσιών ή σύμβαση μισθώσεως έργου από γιατρούς, καθώς και η έμμισθη εντολή ή η σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών από νομικούς ή δικαστικούς συμβούλους και δικηγόρους στο δημόσιο και στα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις, οργανισμούς κλπ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και τα εποπτευόμενα από αυτούς ιδρύματα, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, λήγει την 28 Φεβρουαρίου 1982 και οι προσφέροντες τις παραπάνω υπηρεσίες απολύονται την 1 Μαρτίου 1982. Μέχρι την έκδοση της οικείας διαπιστωτικής πράξεως και σε κάθε περίπτωση οι απολυόμενοι εξακολουθούν όχι περισσότερο από ένα τρίμηνο να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού:
α) δικηγόροι που έχουν συμπληρώσει 16ετή υπηρεσία και εξ μήνες στο δημόσιο ή στο ίδιο νομικό πρόσωπο κλπ.,
β) οι ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα πολέμου και οι οικογένειές τους, ως και οι τυφλοί,
γ) οι τοποθετηθέντες βάσει των Ν. 751/1948 και 1836/51, όπως τροποποιήθηκαν,
δ) οι δικηγόροι που έχουν ενταγεί με αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων ή άλλων αρμόδιων οργάνων στο προσωπικό τους ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αποδεδειγμένα με πλήρη απασχόληση,
ε) το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό όλων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που έχει προσληφθεί με θητεία ή σύμβαση,
στ) οι απολυθέντες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας 1967-1974 και επανελθόντες στις θέσεις τους, ανεξάρτητα από τον χρόνο της προσλήψεώς τους και
ζ) οι αγροτικοί ιατροί και οι ειδικευμένοι ιατροί. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή στους νομικούς ή δικαστικούς συμβούλους και διευθυντές δικαστικού της προηγούμενης παραγράφου και στους δικηγόρους των κοινοτήτων.
Σχετικό:  το άρθρο 21 παρ. 7 του Ν. 1400/1983, ΦΕΚ Α 156: “Στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 1232/1982 υπάγονται οι δικηγόροι εκείνοι που υπηρετούν ως νομικοί ή δικαστικοί σύμβουλοι ή διευθυντές δικαστικού ή προϊστάμενοι δικαστικού, ανεξαρτήτως του αν παρέχουν νομικές συμβουλές ή γνωμοδοτήσεις ή κατευθύνουν στο χειρισμό των υποθέσεων από άλλους δικηγόρους ή προΐστανται (οι διευθυντές δικαστικού) ειδικής υπηρεσίας ή τμήματος που απασχολεί περισσότερους από ένα δικηγόρους, ανεξάρτητα από το αν χειρίζονται ή όχι οι ίδιοι προσωπικά δικαστικές υποθέσεις ή αν προβλέπεται ή όχι αντίστοιχη οργανική θέση ή αν τους έχει δοθεί ή όχι ο τίτλος ή η ονομασία του νομικού ή δικαστικού συμβούλου ή διευθυντή δικαστικού. Η ιδιότητα του νομικού ή δικαστικού συμβούλου ή του διευθυντή δικαστικού αποκλείει την εφαρμογή σύ αυτούς των εξαιρέσεων του πρώτου εδαφίου τη παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22Αύ/182), έστω και αν στο παρελθόν συνέτρεχε στο πρόσωπό τους μία ή περισσότερες από τις προβλεπόμενες από τη διάταξη αυτή εξαιρέσεις.
Στις εξαιρέσεις της περιπτώσεως δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 1232/1982 δεν περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι του δημόσιου τομέα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αποδεδειγμένα με πλήρη απασχόληση ή υπηρετούν σε οργανικές θέσεις που δεν είναι διαβαθμισμένες.
4. Όσοι απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και δεν επαναδιορισθούν μέσα σε τρεις μήνες από την απόλυσή τους στην υπηρεσία από την οποία απολύθηκαν, δικαιούνται την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις αποζημίωση. Η τρίμηνη αυτή προθεσμία μπορεί να παραταθεί μέχρι τριών ακόμη μηνών με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω προσφέρουν υπηρεσίες σε περισσότερα από ένα νομικά πρόσωπα κλπ. δικαιούνται αποζημίωση, με επιλογή τους, από ένα μόνο από τα νομικά πρόσωπα κλπ. στα οποία προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όσοι εμπίπτουν στις παραπάνω εξαιρέσεις, αλλά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερα νομικά πρόσωπα κ.λ.π. δικαιούνται να κάμουν χρήση της εξαιρέσεως για ένα μόνο νομικό πρόσωπο κ.λ.π. της επιλογής τους.

5. Ο χρόνος υπηρεσίας αυτών που απολύονται με το νόμο αυτό και επαναδιορίζονται μέσα σε τρεις έως εξ μήνες από την απόλυσή τους στην ίδια υπηρεσία ή στον ίδιο Οργανισμό θεωρείται συνεχής για τη σχέση που διέπει αυτούς, τον Οργανισμό και τα Ασφαλιστικά Ταμεία”.

Άρθρο 12
Παράταση Προθεσμιών – Επανάκριση.

1. Οι προβλεπόμενες από το Ν.Δ 76/1974 “περί επαναφοράς κλπ.”, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 168/1974 “περί τροποποιήσεως κλπ.” από το Ν. 193/1975 “περί επαναφοράς στην υπηρεσία απολυθέντων κλπ.”, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 765/1978 “περί μονιμοποιήσεως των εκτάκτων υπαλλήλων κλπ.” και από το Ν.Δ. 110/1974 “περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις το προσωπικόν των Τραπεζών”, προθεσμίες για αιτήσεις κρίσεως απολυθέντων ή εξαναγκασθέντων σε παραίτηση υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και κρατικών νομικών προσώπων δημοσίου ως και ιδιωτικού δικαίου και Τραπεζών παρατείνονται από της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού για τρεις μήνες.

2. Οι αιτήσεις κρίσεως παραπέμπονται στις επανασυστώμενες και επανασυγκροτούμενες Επιτροπές, κατά τη διαδικασία των Ν.Δ. 76/1974 και 110/1974 για δε την καθιερούμενη δευτεροβάθμια κρίση συνιστάται ειδική τριμελής Επιτροπή στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως αποτελούμενη από ανωτάτους δικαστικούς λειτουργούς ” εν ενεργεία ή μη “, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με κοινή απόφαση των Υπουργ. Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 1400/1983, ΦΕΚ Α 156.

3. Οι ανωτέρω επιτροπές της παρ. 2 καταργούνται αυτοδίκαια μετά την κρίση όλων των σχετικών αιτήσεων. Οι απολυθέντες ή εξαναγκασθέντες σε παραίτηση μη τακτικοί υπάλληλοι ανήκοντες και σε κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με οιαδήποτε σχέση εργασίας ή χρόνο και τρόπο αμοιβής και μη συνταξιοδοτηθέντες, που συμπλήρωσαν εξάμηνο τουλάχιστον συνολική υπηρεσία κατά το άρθρο 1 του Ν. 193/1975, υπάγονται στις ρυθμίσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων, καθώς και στις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 193/ 1975, με υποχρέωση επιστροφής της κατά το άρθρο 4 του ιδίου νόμου καταβληθείσας σ` αυτούς αποζημιώσεως.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 1256/1982 (Α 65), αντικαταστάθηκε ως άνω διά του άρθρου 47 του Ν. 1543/1985 (Α 73).Σύμφωνα δε με το δεύτερο εδάφιο του ιδίου άρθρου, οι διατάξεις του β` εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 3 εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του Ν. 1232/1982 (25.2.1982).

4. Δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι που υπηρέτησαν με σχέση πάγιας αντιμισθίας σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή Εκκλησιαστικούς Οργανισμούς (ΟΔΕΠ, ΤΑΚΕ), που παραιτήθηκαν γιατί υπήρχε ασυμβίβαστο κώλυμα, από την εκλογή τους ως βουλευτών ή δημάρχων, επανέρχονται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις θέσεις των εφ` όσον: α) το κώλυμα έπαψε να υπάρχει μετά τις 19.10.1981 β) είχαν διωχθεί στη περίοδο της δικτατορίας από τις θέσεις των και γ) είχαν επανέλθει με το Ν.Δ. 76/1974.

Άρθρο 13
Τρόπος συστάσεως επιτροπών
Σημ.: όπως το άρθρο 13 καταργήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. β` του Ν. 2026/1992 (Α 43).

Άρθρο 14
Οργανωτικά θέματα

1. Μέχρι συντάξεως των νέων οργανισμών ή κανονισμών των δημοσίων υπηρεσιών η νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπου σε υπηρεσίες γενικών ή άλλων αρμοδιοτήτων υπάρχουν περισσότερες από μία διευθύνσεις ή άλλες υπηρεσιακές μονάδες με τα ίδια διοικητικά ή οικονομικά ή γραμματειακά αντικείμενα αρμοδιοτήτων, επιτρέπεται η συγχώνευσή τους σε μία διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και του οικείου Υπουργού.

2. Τα υπό του άρθρου 8 του Ν. 51/1975 προβλεπόμενα ιδρύματα από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπάγονται στα καθ` ύλην αρμόδια Υπουργεία, πλην του Ιδρύματος “Βασιλεύς Παύλος”, το οποίο παραμένει υπό την εποπτεία του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και για το οποίο διατίθενται οι από τη σχετική νομοθεσία προβλεπόμενοι πόροι. Το Εθνικό Ίδρυμα “Βασιλεύς Παύλος” μετονομάζεται σε “Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας”.

Άρθρο 15
Πίνακες

1. Η ισχύς των πινάκων επιτυχίας όλων των διαγωνισμών που έχουν διενεργηθεί για την πρόσληψη προσωπικού σε θέσεις του δημοσίου και των κρατικών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, των κρατικών ή παραχωρηθεισών επιχειρήσεων και των τραπεζών που η πλειοψηφία των μετοχών τους ανήκει στο Δημόσιο, λήγει την 30 Απριλίου 1982, εκτός αν η ισχύς τους έχει κατά τις κείμενες διατάξεις λήξει νωρίτερα.

2. Η προκήρυξη διαγωνισμών ή επιλογών για το διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο και στα ν.π.δ.δ. γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού. Η προκήρυξη διαγωνισμού ή επιλογής για το διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού σε κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κρατικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν παραχωρηθεί και τράπεζες του δημόσιου τομέα ( περιπτώσεις γ-ζ της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982), γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις των παραπάνω φορέων.
Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης μπορεί να παρέχει την έγκρισή του για την έκδοση της προκήρυξης μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1400/1983, ΦΕΚ Α 156.

3. Διαγωνισμοί, για την πρόσληψη προσωπικού στις υπηρεσίες της προηγούμενης παρ. 2 που έχουν προκηρυχθεί και δεν έχουν αρχίσει ή και δεν έχουν περατωθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος ματαιούνται.

4. Η διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων σε ειδικούς ή κοινούς διαγωνισμούς και μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων συνεχίζεται μέχρις ολοκληρώσεώς των, κατά τις κείμενες διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχει γίνει διάθεση προς διορισμό με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και διαγραφή από τους οικείους πίνακες. “Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως μπορεί να διατίθενται και διορίζονται αυτοδίκαια με την πράξη διαθέσεως και τη βεβαιωτική πράξη διορισμού της Διοικήσεως των κατά το άρθρο 1 παρ. 6 Κρατικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με κριτήρια και διαδικασία οριζόμενα με κανονιστική απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, επιτυχόντες από οποιοδήποτε πίνακα επιτυχίας κοινού ή ειδικού διαγωνισμού για την κάλυψη κενών θέσεων που θα κενωθούν των οργανισμών του δημόσιου τομέα στους οποίους δεν έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί ή έχουν εξαντληθεί οι πίνακες επιτυχίας διενεργηθέντων διαγωνισμών ή έπαυσε η ισχύς πινάκων επιτυχίας διενεργηθέντων διαγωνισμών.
Όσοι από τους επιτυχόντες σε ειδικούς ή κοινούς διαγωνισμούς δεν αποδεχθούν το διορισμό τους σε κενές θέσεις είτε του Δημοσίου είτε οποιουδήποτε οργανισμού του δημοσίου τομέα για τις οποίες απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα, μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής πράξεως διαγράφονται από τους πίνακες επιτυχίας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 1256/1982, ΦΕΚ Α 65.

5. Πίνακες διαγωνισμών άμισθων δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων των ετών 1980 και 1981 των οποίων η ισχύς έληξε μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1981, παρατείνονται επί δίμηνο από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, συνιστωμένων αντιστοίχων άμισθων θέσεων με το νόμο αυτό.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 7 του Ν. 1256/1982, ΦΕΚ Α 65.

6. Το άρθρο 6 του Ν. 865/1977 “περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών οργανώσεως και λειτουργίας υπηρεσιών του δημοσίου”, καταργείται.

Άρθρο 16
Προσωρινή αναστολή διορισμών

1. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι δυνατό να αναστέλλεται η επιλογή ή πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού για ορισμένο χρονικό διάστημα σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., με εξαίρεση το προσωπικό του άρθρου 16 παρ. του Συντάγματος και σε κρατικά Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού Δικαίου, ή ελεγχόμενα από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 αυτού του νόμου.

2. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι δυνατό να καθορίζονται και εξαιρέσεις από την αναστολή που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο.

Άρθρο 17
Σύσταση θέσεων εκπαιδευτικών για την αναπλήρωση των αποσπωμένων στα Ελληνικά Σχολεία της Αλλοδαπής.

1.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.Γ9 του άρθρου 16 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).

2.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.Γ9 του άρθρου 16 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α 167).

3. Για την αναπλήρωση των αποσπωμένων εκπαιδευτικών λειτουργών στα αναγνωρισμένα Ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής συνιστώνται τακτικές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες προσαυξάνουν τις υφιστάμενες θέσεις κατά κλάδους και βαθμούς, ως εξής: Νηπιαγωγών εκατό (100) Δασκάλων χίλιες διακόσιες (1200). Καθηγητών οκτακόσιες (800).

4. Οι συνιστώμενες με την προηγούμενη παράγραφο θέσεις κατανέμονται των μεν νηπιαγωγών και δασκάλων κατά βαθμούς, των δε καθηγητών κατά κλάδους και βαθμούς με προεδρικό Διάταγμα εκδιδόμενο με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

5. Με Π. Διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών είναι δυνατή η αυξομείωση των συνιστωμένων θέσεων με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και η ανακατανομή τους κατά κλάδους και βαθμούς αναλόγως προς τον αριθμό των αποσπωμένων.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών θα καθορισθεί ο αριθμός των οργανικών θέσεων, εκ των συνιστωμένων με την παρ. 3 του παρόντος, των οποίων είναι δυνατή η πλήρωση και κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους 1981-1982.

Άρθρο 18
Όριο ηλικίας διοριζομένων εκπαιδευτικών

1. Επί μία διετία από της ισχύος του παρόντος για τον διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως γίνονται δεκτές αιτήσεις των υποψηφίων εφ` όσον δεν έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους. Ο διορισμός τούτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας τους.

2. Υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως, υποβάλλοντες τα σχετικά δικαιολογητικά διορισμού τους κατά τις κείμενες πάγιες διατάξεις μπορούν να διορίζονται μέχρι της συμπληρώσεως του 50ου έτους της ηλικίας τους.

Άρθρο 19

1. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλο τρόπο καταργείται.

2. Τα κατά τα άρθρα 3, 8 και 17 προεδρικά Διατάγματα θα εκδοθούν μέχρι το τέλος του 1982. 3. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 25 Φεβρουαρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ