Νόμος 1230 ΦΕΚ Α΄17/17.2.1982
Κύρωση της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της οικονομικής και βιομηχανικής συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 23 Δεκεμβρίου 1980,μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ενώσεως των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών μαζί με τις 23.12.1980 δυο επιστολές της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για την ανάπτυξη της οικονομικής και βιομηχανικής συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 23 Δεκεμβρίου 1980, μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ενώσεως των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, μαζί με τις από 23.12.1980 δύο επιστολές της, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Για την ανάπτυξη της οικονομικής και βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής Δημοκρατίας και της Ενώσεως των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ενώσεως των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, Επιθυμώντας την παραπέρα ανάπτυξη της οικονομικής και βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, που βασίζεται στις αρχές της ισότητας και της αμοιβαίας ωφέλειας, αναφερόμενες στην Σύμβαση περί Εμπορίου και Ναυτιλίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ενώσεως των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών της 11ης Ιουνίου 1929, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Τελικής Πράξεως της Διασκέψεως για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, που υπογράφηκε στο Ελσίνκι την 1η Αυγούστου 1975, γνωρίζοντας την επιθυμία των δύο Μερών για την εκμετάλλευση των οικονομικών και βιομηχανικών τους πόρων, για την ανάπτυξη και των δύο Χωρών, στο πλαίσιο μιας ευρείας, σταθερής και διαρκούς συνεργασίας, αναγνωρίζοντας ότι οι δυνατότητες για οικονομική και βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των δύο Χωρών είναι δεδομένες, Συμφώνησαν τα εξής:
Άρθρο 1.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της οικονομικής και βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιρειών και αρμοδίων σοβιετικών οργανισμών, στους τομείς της βιομηχανίας, γεωργίας, εμπορίου και τεχνολογίας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι συναλλαγές να φθάσουν το ανώτερο δυνατό επίπεδο.
Για το σκοπό αυτό τα δύο Μέρη θα επιδιώξουν την αρμονικήν και κατά το δυνατόν εξισορροπημένη ανάπτυξη των οικονομικών και βιομηχανικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της δημιουργίας, αναπτύξεως και ενδυναμώσεως ευνοϊκών όρων για την οικονομική και βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
Άρθρο 2.
Τα Μέρη θα καθορίζουν από κοινού τους ειδικότερους τομείς αναπτύξεως της οικονομικής και βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και τις μορφές, οι οποίες θα είναι επωφελέστερες για την πραγματοποίηση της συνεργασίας αυτής. Οι προτεινόμενοι τομείς συνεργασίας θα καθορίζονται με βάση την εκτίμηση των αμοιβαίων δυνατοτήτων και αναγκών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, και οι τομείς των βιομηχανικών και γεωργικών πρώτων υλών και καυσίμων, του εξοπλισμού, της τεχνολογίας καθώς και της εξετάσεως της αποτελεσματικότητας των επιλεγομένων μορφών συνεργασίας.
Άρθρο 3.
Η συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 της Συμφωνίας αυτής μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: την κατασκευή, εκσυγχρονισμό και επέκταση των βιομηχανικών επιχειρήσεων και συγκροτημάτων αμοιβαίου οικονομικού ενδιαφέροντος, την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, την αγορά και πώληση αδειών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, την εξειδίκευση και συνεργασία στην βιομηχανική παραγωγή.
Άρθρο 4.
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίζουν πρωτοβουλίες ελληνικών επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιρειών και αρμοδίων σοβιετικών οργανισμών, σε ειδικούς τομείς συνεργασίας, που θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.
Άρθρο 5.
Η συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία θα πραγματοποιείται με βάση συμβάσεις που θα συνάπτονται μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιρειών και αρμοδίων σοβιετικών οργανισμών, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα.
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη σύναψη και εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και συμβάσεις μακροχρόνιας ισχύος.
Άρθρο 6.
Τα Μέρη θα επιδιώξουν, μέσα στις δυνατότητες τους, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που θα διευκολύνουν την επεξεργασία και πραγματοποίηση των σχεδίων συνεργασίας. Οι προϋποθέσεις θα περιλαμβάνουν ιδιαίτερα:: την εγκαθίδρυση και διατήρηση επιχειρηματικών επαφών μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιρειών και αρμοδίων σοβιετικών οργανισμών. τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιρειών και αρμοδίων σοβιετικών οργανισμών σε εμπορικές πανηγύρεις και εκθέσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος των δύο χωρών. την προώθηση ταξειδίων για επιχειρηματικούς σκοπούς, αντιπροσώπων ελληνικών επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιρειών στην ΕΣΣΔ, και αρμοδίων σοβιετικών οργανισμών στην Ελλάδα.
Άρθρο 7.
Τα Μέρη, λαμβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα της χρηματοδοτήσεως για την ανάπτυξη της οικονομικής και βιομηχανικής συνεργασίας, θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχονται πιστώσεις με τους κατά το δυνατόν ευνοϊκότερους όρους για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε χώρα.
Άρθρο 8.
Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας αυτής και της γενικής αναπτύξεως της οικονομικής και βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και για τη σύνταξη σχετικών προτάσεων και συστάσεων, τα δύο Μέρη συνιστούν Διακυβερνητική Επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των δύο Μερών. Η Επιτροπή εντοπίζει επίσης νέους τομείς οικονομικής και βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καταρτίζει προγράμματα της παραπέρα αναπτύξεως παρόμοιας συνεργασίας και τα υποβάλλει στα Μέρη για εξέταση. Επίσης εξετάζει οποιαδήποτε άλλα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της Συμφωνίας αυτής. Η Επιτροπή μπορεί να συστήνει ομάδες εργασίας ιδιαίτερα για την εξέταση συγκεκριμένων τομέων συνεργασίας και εισήγηση προτάσεων για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν.
Η Επιτροπή θα συνέρχεται κατά κανόνα μια φορά το χρόνο κατόπιν προτάσεως ενός από τα Μέρη εναλλάξ στην ΕΣΣΔ και στην Ελλάδα.
Άρθρο 9.
Η Συμφωνία αυτή με κανένα τρόπο δεν επηρεάζει την ισχύ των διμερών και πολυμερών συμφωνιών των δύο Μερών.
Άρθρο 10.
Η Συμφωνία αυτή θα εγκριθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε χώρα και θα ισχύσει από την ημερομηνία ανταλλαγής των διακοινώσεων που επιβεβαιώνουν την έγκριση αυτή. Η Συμφωνία ισχύει για οκτώ χρόνια. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 12 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ένα από τα Μέρη θα γνωρίση στο άλλο με έγγραφο την πρόθεσή του να διακόψει τη Συμφωνία αυτή. Η λήξη της Συμφωνίας αυτής δεν θίγει την ισχύν, τους όρους και τις προϋποθέσεις εκτελέσεως των συμβάσεων και συμφωνιών, που θα έχουν συναφθεί μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιρειών και των αρμοδίων σοβιετικών οργανισμών κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Συμφωνίας. Έγινε στην Αθήνα στις 23 Δεκεμβρίου 1980 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική και ρωσική γλώσσα αντίστοιχα, και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 1980
Κύριε Πρόεδρε,
Αναφερόμενος στη Συμφωνία για την Ανάπτυξη της Οικονομικής και Βιομηχανικής Συνεργασίας, η οποία υπεγράφη σήμερα, έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω εξ ονόματος της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ότι οι αρχές της Συμβάσεως Εμπορίου και Ναυτιλίας της 11 Ιουνίου 1929 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ενώσεως των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη διατήρηση των γενικών αρχών των σημερινών οικονομικών σχέσεων, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις των δύο Μερών. Έχω την τιμή να σας παρακαλέσω να μου επιβεβαιώσετε τη λήψη και το περιεχόμενο της παρούσης επιστολής.
Παρακαλώ, δεχθείτε, Κύριε Πρόεδρε, τη διαβεβαίωση της εξαιρέτου υπολήψεώς μου.
Ο Υπουργός Εξωτερικών ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΡΕΝΤΗΣ Κύριον Α.Ν. MANJOULO
Υφυπουργόν Εξωτερικού Εμπορίου της Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.
Πρόεδρον της Σοβιετικής Αντιπροσωπείας Αθήνα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΣΣΔ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 1980
Κύριε Πρόεδρε,
Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω την λήψη της υπό σημερινή ημερομηνία επιστολής Σας, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:
“Κύριε Πρόεδρε, αναφερόμενος στη Συμφωνία για την Ανάπτυξη της Οικονομικής και Βιομηχανικής Συνεργασίας, η οποία υπεγράφη σήμερα, έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω, εξ` ονόματος της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ότι οι αρχές της Συμβάσεως Εμπορίου και Ναυτιλίας της 11 Ιουνίου 1929 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ενώσεως των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται περαιτέρω κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη διατήρηση των γενικών αρχών των σημερινών οικονομικών σχέσεων, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις των δύο Μερών. Έχω την τιμή να σας παρακαλέσω να μου επιβεβαιώσετε τη λήψη και το περιεχόμενο της παρούσης επιστολής. Παρακαλώ, δεχθείτε, Κύριε Πρόεδρε, τη διαβεβαίωση της εξαιρέτου υπολήψεώς μου”. Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω το περιεχόμενο της ανωτέρω επιστολής. Δεχθείτε, Κύριε Πρόεδρε, τη διαβεβαίωση της εξαιρέτου υπολήψεώς μου.
Υπογραφή Α.Ν. MANJOULO
Κύριον Θ. ΡΕΝΤΗΝ
Υφυπουργόν Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Πρόεδρον της Ελληνικής Αντιπροσωπείας Αθήνα (Μετάφρασις εκ της Ρωσικής)

Άρθρο δεύτερο
Τα Πρωτόκολλα, Πρακτικά που καταρτίζονται σ` εκτέλεση της Συμφωνίας αυτής, προς ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων ή θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, από τη Διακυβερνητική Επιτροπή του άρθρου 8 αυτής, εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 12 Φεβρουαρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ