Νόμος 1229 ΦΕΚ Α΄7/17.2.1982
Περί τροποποιήσεως διατάξεων του Ν.813/1978 “περί εμπορικών και ετέρων τινών κατηγοριών μισθώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1
Η υπό στοιχ. α περίπτ. της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 813/1978 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “α) Προς επιχείρησιν εις ταύτα εμπορικών πράξεων ή προς άσκησιν επαγγέλματος ή δραστηριότητος προστατευομένης υπό του παρόντος”.

Άρθρο 2
Η υπό στοιχ. δ` περίπτ. του άρθρου 3 του Ν. 813/1978 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “δ) Αι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων και αλσών, πλατειών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων ανηκόντων εις το Δημόσιον, Δήμους ή Κοινότητας, αι μισθώσεις χώρων εντός νεκροταφείων, αι μισθώσεις ακινήτων εντός αρχαιολογικών χώρων, ως και αι μισθώσεις χώρων εντός κτιρίων στεγαζόντων δημοσίας υπηρεσίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί παραχωρήσεως κυλικείων εις αναπήρους, κατά τας διατάξεις περί προστασίας των αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται οι περιφραγμένοι χώροι εντός των οποίων ευρίσκονται εμφανείς αρχαιότητες, η είσοδος δε του κοινού εις αυτούς επιτρέπεται κατά τον υπό της αρχαιολογικής υπηρεσίας καθοριζόμενον χρόνον.
Η προηγουμένη παράγραφος εφαρμόζεται και επί των υφισταμένων εις τοιούτους χώρους μισθώσεων”.

Άρθρο 3
Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Ν. 813/1978 καταργείται.

Άρθρο 4
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 813/1978 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Προϋποθέσεις της καταγγελίας είναι η πρόθεσις και η δυνατότης ιδιοχρήσεως, ως και η άσκησις επί τριάκοντα μήνας του επαγγέλματος του εμπόρου ή δραστηριότητος προστατευομένης υπό του παρόντος. Η άσκησις του κατά το προηγούμενον εδάφιον επαγγέλματος ή δραστηριότητος δεν απαιτείται α) εις το πρόσωπον των κατιόντων του εκμισθωτού ή κυρίου εις περίπτωσιν καταγγελίας δι` ιδιόχρησιν υπ αυτών και β) εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν το μίσθιον του οποίου επιδιώκεται δια της καταγγελίας ή ιδιόχρησις, εκτήθη αυτό τούτο ή το οικόπεδον επί του οποίου ανηγέρθη, υπό του εκμισθωτού ή των τέκνων ή συζύγου αυτού εξ` αγοράς δια συναλλάγματος εισαχθέντος εκ του εξωτερικού, αντιστοιχούντος εις τα δύο τρίτα τουλάχιστον της αξίας των ή η αξία των εκαλύφθη, κατά το αυτό ποσοστόν, δι` εισαχθέντος συναλλάγματος”.

Άρθρο 5
Η παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 813/1978 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“3. Τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας εις τας περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 και 3 επέρχονται μετά εξάμηνον από ταύτης. Ειδικώς εις την περίπτωσιν καταγγελίας δι` ιδιόχρησιν υπό κατιόντων του εκμισθωτού ή κυρίου τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά δεκαοκτάμηνον από ταύτης. Το δικαστήριον, αίτησει του μισθωτού, δύναται, εκτιμών τας κατά περίπτωσιν ειδικάς συνθήκας, να επιμηκύνη τον χρόνον επελεύσεως των αποτελεσμάτων της καταγγελίας μέχρις εξ μηνών εις εκατέραν των περιπτώσεων”.

Άρθρο 6
Η παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 813/1978 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Η καταγγελία της μισθώσεως λόγω ιδιοχρήσεως είναι ανίσχυρος αν κατά τον χρόνον ταύτης ο καταγγέλων ή ο υπέρ ου η καταγγελία είναι κύριος εν όλω και ετέρου ακινήτου εις περιοχήν εις την οποίαν κείται το μίσθιον, ελευθέρου ή ιδιοχρησιμοποιουμένου και καταλλήλου δια την, περί ης η καταγγελία χρήσιν ή εντός του τελευταίου προ της καταγγελίας ετους εξεμίσθωσε τοιούτον ακίνητον”.

Άρθρο 7

1. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 813/1978 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Εις περίπτωσιν καταγγελίας της μισθώσεως δια μεν τον κατά το άρθρον 9 παρ. 2 λόγον, ο εκμισθωτής οφείλει εις τον μισθωτήν λόγω αποζημιώσεως το κατά τον χρόνον της καταγγελίας καταβαλλόμενον μίσθωμα δέκα εξ μηνών, δια δε τον κατά την παρ. 3 του αυτού άρθρου λόγον, το κατά τον χρόνον της καταγγελίας καταβαλλόμενον μίσθωμα δώδεκα μηνών. Αιτήσει του μισθωτού το δικαστήριον εκτιμών τας ειδικάς συνθήκας, ιδία δε τας δαπάνας μεταστεγάσεως του μισθωτού, τον χρόνον λειτουργίας της επιχειρήσεως εις το μίσθιον, τας τυχόν οφειλομένας υπό του μισθωτού αποζημιώσεις εις το προσωπικόν αυτού λόγω καταγγελίας της εργασιακής σχέσεως, ως και τον υπολειπόμενον χρόνον, κατά τον οποίον ούτος εδικαιούτο να παραμείνη εις το μίσθιον, δύναται να αυξήση το ποσόν της αποζημιώσεως, επί μεν καταγγελίας δι ιδιόχρησιν μέχρι τριάντα μηνιαίων μισθωμάτων, επί καταγγελίας δε δι` ανοικοδόμησιν μέχρι δέκα οκτώ μηνιαίων μισθωμάτων. Εις περίπτωσιν καταγγελίας δι` ιδιόχρησιν υπό τους όρους της υπό στοιχ. β` περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 9, αι κατά την παρούσαν παράγραφον καταβαλλόμεναι αποζημιώσεις περιορίζονται εις το ήμισυ”.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 813/1978 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“2. Η κατά το πρώτον εδάφιον της προηγουμένης παραγράφου αποζημίωσις εν περιπτώσει καταγγελίας δι` ιδιόχρησιν είναι ίση προς τα τριάντα μηνιαία μισθώματα, εάν ασκηθή εις το μίσθιον εντός έτους από της αποδόσεώς του επιχείρησις ομοία προς την ασκουμένην υπό του μισθωτού, πλην αν το μίσθιον εκ κατασκευής είναι προωρισμένον δια την αυτήν χρήσιν. Το Δικαστήριον δύναται να αυξήση το ποσόν της αποζημιώσεως μέχρι σαράντα μηνιαίων μισθωμάτων υπό τας προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου”.

3. Εις το άρθρον 13 του Ν. 813/1978 προστίθεται παράγραφος υπ` άριθ. 7, έχουσα ως ακολούθως:
“7. Επι καταγγελίας μισθώσεως ακινήτου εις το οποίον ασκείται βιοτεχνική επιχείρησις, ο εκμισθωτής, πέραν των αποζημιώσεων των προβλεπομένων υπό του παρόντος, υποχρεούται και εις καταβολήν προς τον μισθωτήν του και των δαπανών του δια την εις έτερον μίσθιον νέαν ηλεκτρικήν εγκατάστασιν της αυτής δυνάμεως, δια την συνέχισιν λειτουργίας της επιχειρήσεώς του. Το δικαστήριον δύναται να διατάξει την παροχήν εγγυήσεως, ότι ο εκμισθωτής θα καταβάλη τας ανωτέρω δαπάνας αποδεικνυομένας δι` εκκαθαρισμένου λογαριασμού της ΔΕΗ”.

Άρθρο 8
Αι παρ. 4 και 5 του άρθρου 13 του Ν. 813/1978 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“4. Ο εκμισθωτής οφείλει εις τον μισθωτήν λόγω αποζημιώσεως:
α) το κατά τον χρόνον της καταγγελίας καταβαλλόμενον μίσθωμα τριάντα μηνών, εάν, εντός 6 μηνών από της αποδόσεως του μισθίου εις μεν την περίπτωσιν της καταγγελίας δι` ανοικοδόμησιν δεν προβή εις την έναρξιν των εργασιών θεμελιώσεως της νέας οικοδομής, εις δε την περίπτωσιν της καταγγελίας δι` ιδιόχρησιν δεν χρησιμοποιήση το μίσθιον.
β) Το κατά τον χρόνον της καταγγελίας καταβαλλόμενον μίσθωμα πενήντα μηνών, εάν, εντός διετίας από της αποδόσεως του μισθίου εις τας ως άνω περιπτώσεις, εκμισθώση τούτο ή παραχωρήση καθ` οιονδήποτε τρόπον προς τρίτον την χρήσιν αυτού.
Δεν θεωρείται παραχώρησις εις τρίτον, κατά την έννοιαν της παρούσης διατάξεως, η παραχώρησις υπό των συνεκμισθωτών της χρήσεως ακινήτου εις προσωπικήν εταιρείαν και Εταιρείαν Περιωρισμένης Ευθύνης, εις την οποίαν μετέχουν αποκλειστικώς ούτοι.
5. Εις τας περιπτώσεις της παρ. 4 ο μισθωτής δύναται να ζητήση και την αποκατάστασιν πάσης περαιτέρω αποδεικνυομένης ζημίας του. Το δικαστήριον, τη αίτησει του μισθωτού, διατάσσει και την επανεγκατάστασιν αυτού εις το μίσθιον υπό τους όρους της καταγγελθείσης μισθώσεως. Εις περίπτωσιν επανεγκαταστάσεως, ο μισθωτής έχει δικαίωμα προσλήψεως συνεταίρου. Η κατά του εκμισθωτού απόφασις προς παράδοσιν της χρήσεως του μισθίου εκτελείται και κατά του προς ον παραχωρείται η χρήσις, εφαρμοζομένων αναλόγως εν προκειμένω και των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 23 του παρόντος”.

Άρθρο 9

1. Επι μισθώσεως ή υπομισθώσεως χώρων μετ` εγκαταστάσεων δια την διάθεσιν προς το κοινόν υγρών καυσίμων, αν η μίσθωσις ή υπομίσθωσις αύτη αποτελεί παραλλήλως προϋπόθεσιν λειτουργίας συμβάσεως εμπορικής συνεργασίας μεταξύ μισθωτού και εκμισθωτού ή υπομισθωτού και υπεκμισθωτού, η διάρκεια της συμβάσεως ταύτης δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του υπό του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 813/1978 οριζομένου χρόνου διαρκείας των μισθώσεων.

2. Αι μισθώσεις και υπομισθώσεις της προηγουμένης παραγράφου διέπονται υπό των διατάξεων του Ν. 813/1978.

3. Η λύσις της κατά την παράγραφον 1 συμβάσεως εμπορικής συνεργασίας λόγω καταγγελίας δι υπαίτιον παράβασιν όρου ταύτης ή εκ του νόμου ή δι` ανωτέραν βίαν, ως και η αμετάκλητος καταδίκη του μισθωτού ή υπομισθωτού δι οιονδήποτε ποινικόν αδίκημα σχέσιν έχον με ελλειματικήν παράδοσιν προϊόντων εκ δόλου διαπραχθείσαν καθ` υποτροπήν, επάγονται, εις πάσαν περίπτωσιν, την αυτοδικαίαν λύσιν και της μισθώσεως ή υπομισθώσεως.

4. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν εφαρμογήν και επί συμβάσεων υφισταμένων κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 10
Εις το άρθρον 9 του Ν. 813/1978 “περί εμπορικών μισθώσεων” προστίθεται παράγραφος υπ άριθ. 8 έχουσα ως ακολούθως:
“8. Δήμος ή Κοινότης και τα εξ αυτών εξαρτώμενα νομικά πρόσωπα, ιδρύματα και επιχειρήσεις δύνανται μετά την λήξιν του συμβατικού χρόνου της μισθώσεως να καταγγείλουν την μίσθωσιν ταύτην, εφ` όσον το μίσθιον θα χρησιμοποιηθεί δια εγκατάστασιν και λειτουργίαν των εν γένει υπηρεσιών των. Δια την εφαρμογήν της παραγράφου αυτής έκαστος δήμος ή κοινότης λογίζεται ως εν και το αυτό πρόσωπον μετά των εξ` αυτού εξαρτωμένων δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων είτε η καταγγελία γίνεται υπό του οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως είτε υπό του νομικού προσώπου, ιδρύματος ή επιχειρήσεως”.

Άρθρο 11

1. Εις το άρθρον 2 του Ν. 813/1978 “περί εμπορικών μισθώσεων προστίθεται παράγραφος 2 έχουσα ως ακολούθως:
“2. Εις τας διατάξεις του παρόντος υπάγονται και αι μισθώσεις ακινήτων προς στέγασιν γραφείων δικαστικών επιμελητών, κτηνιατρείων και λογιστικών γραφείων, εφαρμοζομένων και επί τούτων των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 1 219/1981 “.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Ν. 813/1978 λαμβάνει τον αριθμόν 3.

Άρθρο 12
Αι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9 ως και των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 13 του Ν. 813/1978, ως τροποποιούνται υπό του παρόντος, έχουν εφαρμογήν και επί καταγγελιών δι ιδιόχρησιν γενομένων μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, εφ` όσον ο μισθωτής ευρίσκεται εις την χρήσιν του μισθίου.

Άρθρο 13

1. Εκκρεμείς δίκαι παντός βαθμού αφορώσαι την απόδοσιν των περί ων ανωτέρω μισθίων δι` ιδιόχρησιν, καταργούνται.

2. Δικαστικαί αποφάσεις, αφορώσαι την απόδοσιν μισθίων δι ιδιόχρησιν, ως και τοιαύται εκδοθείσαι επί αγωγών στηριζομένων επί της καταργουμένης διατάξεως του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 813/1978, μη εκτελεσθείσαι μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, δεν εκτελούνται πλην των περί εξόδων διατάξεων αυτών.

Άρθρο 14
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 12 Φεβρουαρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ