Νόμος 1228 ΦΕΚ Α΄15/11.2.1982
Κύρωση της από 11.11.1981 πράξης του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί εγγραφής μαθητών στα Λύκεια της Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 323, τεύχος πρώτο, 1 1.11.1981 ) η πράξη νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί εγγραφής μαθητών στα Λύκεια της Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως”, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγρ. 1 του Συντάγματος για την αντιμετώπιση έκτακτης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
“ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ”
Περί εγγραφής μαθητών στα Λύκεια της Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 (παρ. 1) του Συντάγματος.
2. Την ανάγκη αλλαγής του τρόπου εισαγωγής μαθητών στα Λύκεια από το τρέχον σχολικό έτος, ώστε να δοθεί σε όλους τους αποφοίτους του Γυμνασίου η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής και συνεχίσεως σπουδών στα πλαίσια της παρεχόμενης από το Κράτος δευτεροβάθμιας Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως.
3. Την έκτακτη, εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη νομοθετικής ρυθμίσεως θεμάτων, που ανάγονται στην εγγραφή και φοίτηση των αποφοίτων του Γυμνασίου στο Λύκειο χωρίς εισιτήριες εξετάσεις, για το τρέχον σχολικό έτος, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο.
1. Από την έναρξη ισχύος της πράξεως αυτής, στην πρώτη τάξη των Λυκείων της Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, εγγράφονται απόφοιτοι του Γυμνασίου ή κάτοχοι ενδεικτικού της τρίτης τάξεως παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου, χωρίς εισιτήριες εξετάσεις.
Επίσης εγγράφονται στην πρώτη τάξη, μόνο των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων χωρίς εισιτήριες εξετάσεις, οι κάτοχοι πτυχίου Κατωτέρας Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου για την εγγραφή μαθητών χωρίς εισιτήριες εξετάσεις στην πρώτη τάξη Λυκείου, για το σχολικό έτος 1981 – 1982, οι δικαιούμενοι να εγγραφούν σε κάθε τύπο Λυκείου, ο τρόπος εγγραφής και φοιτήσεώς τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου.
3. Οι διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου 29 του ν. 309/1976 “περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως”, της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν 576/1977 “περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως”, καθώς και οι διατάξεις των σχετικών με τις εισιτήριες εξετάσεις των Λυκείων διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που εκδόθησαν με εξουσιοδότηση των Νόμων αυτών, καταργούνται.
Καταργείται επίσης και κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται με την πράξη αυτή.

Άρθρο δεύτερο
Μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο τονισμός του γραπτού ελληνικού λόγου γίνεται σύμφωνα με το μονοτονικό σύστημα.
Με Προεδρικά Διατάγματα που θα προταθούν από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης, θα καθορισθούν το είδος του μονοτονικού, οι κανόνες του καθώς και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος νόμου στην Εκπαίδευση και στη Διοίκηση.

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 30 Ιανουαρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ