Νόμος 1227 ΦΕΚ Α15/11.2.1982
Αύξηση των αποδοχών των λειτουργών της Τακτικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των ιατροδικαστών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1

1. Οι βασικοί μισθοί που καταβάλλονταν στις 31 Δεκεμβρίου 1980 στους λειτουργούς της Τακτικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης, στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στους ιατροδικαστές, αυξάνονται κατά ποσοστό 20% ως εξής:
α) 12,5 % από την 1η Ιανουαρίου 1981 και
β) 7,5% από την 1η Ιουλίου 1981.
Για τον υπολογισμό της ανωτέρω αύξησης έχουν ληφθεί υπόψη οι αναμενόμενες μέσα στο έτος 1981 αυξήσεις στο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 20%, στο Εθνικό Εισόδημα και στα υγρά καύσιμα, καθώς επίσης και το ύψος των βαθμολογικών ή μισθολογικών παροχών προς τους δικαστικούς λειτουργούς και ιατροδικαστές, που μεταφέρονται από τα προηγούμενα έτη.

2. Σε περίπτωση που ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή προβλέπεται ότι θα αυξηθεί μέσα στο τρέχον έτος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, θα χορηγηθεί από την 1η Νοεμβρίου 1981 συμπληρωματική αύξηση στους βασικούς μισθούς με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, που θα εκδοθεί εφάπαξ. Η αύξηση αυτή θα υπολογισθεί για όλους τους ανωτέρω λειτουργούς στο βασικό μισθό του 10ου βαθμού των Τακτικών Δημόσιων Πολιτικών Υπαλλήλων του έτους 1980.

3. Τα ποσά των βασικών μισθών, που θα προκύψουν από τις προηγούμενες παραγράφους, στρογγυλοποιούνται στην επόμενη δεκάδα.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις, που προβλέπεται από το νόμο η κατοχή δεύτερης θέσης, λαμβάνεται κατά μήνα από τη λιγότερο μισθοδοτούμενη θέση το σύνολο των αποδοχών αυτής.

Άρθρο 2
Στην έννοια του Ειδικού Μεταπτυχιακού προδιδακτορικού Πανεπιστημιακού Διπλώματος, στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 755/1978, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του Ν. 1155/1981, εμπίπτουν και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, μονοετούς τουλάχιστο φοίτησης, που απονέμονται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του Ν. 755/1978 “περί ρυθμίσεως των αποδοχών των λειτουργών της τακτικής και διοικητικής δικαιοσύνης κλπ”. καταργείται.

Άρθρο 4
Η ισχύς του νόμου αυτού, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1981.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 30 Ιανουαρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ