Νόμος 1226 ΦΕΚ Α΄15/11.2.1982
Απονομή προσωπικής συντάξεως στη χήρα του δολοφονηθέντος από όργανα της Δικτατορίας πρώην βουλευτή Γεωργίου Τσαρουχά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1
Απονέμεται στην Ιωάννα χήρα του πρώην βουλευτή Γεωργίου Τσαρουχά, που δολοφονήθηκε από όργανα της Στρατιωτικής Δικτατορίας, μηνιαία προσωπική σύνταξη σε βάρος του Δημοσίου, ίση προς τα πέντε δέκατα (5/ 10) της συντάξεως που δικαιούται βουλευτής με δέκα (10) χρόνια βουλευτείας. Η σύνταξη αυτή καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των χηρών των δημοσίων υπαλλήλων και αυξάνεται κάθε φορά κατά το ποσοστό που αυξάνονται οι συντάξεις των βουλευτών.
Ημερομηνία ενάρξεως καταβολής της ανωτέρω συντάξεως ορίζεται η πρώτη του μήνα του επομένου της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 30 Ιανουαρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ