Νόμος 1225 ΦΕΚ Α΄340/31.12.1981
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς ανώτατων σχολών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1

1. Από τη χρονολογία που θα αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός, η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος στην Ελλάδα στους διπλωματούχους μηχανικούς ισοτίμων ανώτατων σχολών του εξωτερικού ανήκει στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημοσίων Έργων, που πρέπει να εκδοθούν μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μετά από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας, τα όσα αφορούν στο είδος, στην αρμοδιότητα, στη σύνθεση και στη συγκρότηση των Επιτροπών κα Ομάδων που είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό, στον τύπο της χορηγούμενης άδειας, τα ποσά των παραβόλων που καταβάλλουν στο ΤΕΕ οι υποψήφιοι, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση του ίδιου σκοπού.

3. Στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων υπάγονται και οι περιπτώσεις των διπλωματούχων μηχανικών ανώτατων σχολών του εξωτερικού με ειδικότητες που δεν είναι αντίστοιχες με διπλωματούχων μηχανικών ανώτατων σχολών του εσωτερικού.

Άρθρο 2

1. Η Διαπανεπιστημιακή Επιτροπή, που προβλέπει το άρθρο 3 του ν. 983/1979 “περί τροποποιήσεως διατάξεών τινών του ν. 646/1977 “περί μετεγγραφής φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ρυθμίσεως θεμάτων προσωπικού των Α.Ε.Ι. και άλλων τινών διατάξεων”, εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, επί δίμηνο από τότε που θα αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός.

2. Μετά την πάροδο του παραπάνω δίμηνου καταργείται η Διαπανεπιστημιακή Επιτροπή και περιέρχονται αυτόματα στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας όλες οι εκκρεμείς στη Διαπανεπιστημιακή Επιτροπή υποθέσεις, το αρχείο της, ως και το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει, μετά την εξόφληση των κάθε φύσης υποχρεώσεών της.

Άρθρο 3
Για την αντιμετώπιση των δαπανών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού του νόμου αυτού, γράφονται, ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Άρθρο 4
Από 1.9.1983 ανατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας η αρμοδιότητα χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς των ανώτατων σχολών του εσωτερικού.
Για τη χορήγηση της άδειας αυτής εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του νόμου αυτού.

Άρθρο 5
Από τότε που αρχίζει να ισχύει ο νόμος αυτός καταργούνται ο α.ν. 1021/1938 και το άρθρο 3 του ν. 983/1979, ως και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα ίδια θέματα.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 28 Δεκεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ