Νόμος 1224 ΦΕΚ Α΄340/31.12.1981
Τροποποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας “περί εκλογής βουλευτών”, που αναφέρονται στο όριο ηλικίας των εκλογέων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 895/1981 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων της περί εκλογής βουλευτών νομοθεσίας” αντικαθίστανται ως εξής:
“1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους”.

Άρθρο 2
Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών θα διατυπωθούν σε ενιαίο κείμενο στη δημοτική γλώσσα όλες οι ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 28 Δεκεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ