Νόμος 1223 ΦΕΚ Α’ 340/31.12.1981
Κύρωση του Τελωνειακού Δασμολογίου και ρύθμιση ορισμένων άλλων δασμολογικών και φορολογικών θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1

1. Κυρώνεται το Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής που ακολουθεί στο τέλος του νόμου αυτού και που αποτελείται από δύο μέρη με τις ενδείξεις “Μέρος Πρώτο – Προκαταρκτικές Διατάξεις” και “Μέρος δεύτερο – Πίνακας Δασμών”.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 2,9 και 10 του Ν.Δ. 4088/1960 “περί Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής” εφαρμόζονται και με το καθεστώς του κυρούμενου με τον παρόντα νόμο Δασμολογίου, για τη ρύθμιση των ίδιων θεμάτων, θεωρούμενες ότι αναφέρονται στο Δασμολόγιο αυτό.

3. Το ποσοστό του δασμού που αποδίδεται στους δικαιούχους τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4088/1960 υπολογίζεται μόνο στο δασμό που αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Ρυθμίσεις σχετιζόμενες με τις διακρίσεις των Δασμολογίων που ίσχυσαν στο παρελθόν εξακολουθούν να ισχύουν και με το καθεστώς τον κυρούμενου Δασμολογίου, βάσει της αντιστοιχίας των διακρίσεων αυτού προς τις διακρίσεις των Δασμολογίων που ίσχυσαν.

5. Τα ταχυδρομικά δέματα, μικροδέματα και αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου, εφόσον περιλαμβάνουν είδη βοήθειας ή ατομικής χρήσης ή δείγματα με αξία, παραδίνονται στους παραλήπτες τους με την καταβολή των δασμών που βεβαιώθηκαν.

6. Για ένα τρίμηνο από την έναρξη της ισχύος του κυρουμένου Δασμολογίου, αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Νόμου 1165/1918 “περί Τελωνειακού Κώδικος”, όπως αυτός ισχύει σήμερα, σε περιπτώσεις αοριστίας σχετικά με την περιγραφή του εμπορεύματος.

7. Με την ισχύ του παρόντος, καταργείται το Ν.Δ. 4088/1960 “περί Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής” εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 2, 9 και 10 αυτού.

8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου και του κυρουμένου με αυτό Δασμολογίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1981.

Άρθρο 2

1. Επεκτείνεται στην περιοχή της Δωδεκανήσου η εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων, που ισχύουν σήμερα στη λοιπή Ελλάδα:
α) Του Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής που κυρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 118/1974 “περί Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής και συναφών τινών διατάξεων”.
β) Του Ν.Δ. 1228/1972 “περί του δασμολογητέου βάρους των εμπορευμάτων και δασμολογικής μεταχειρίσεως των συσκευασιών”.
γ) Του από 25 Ιουλίου 1920 Β.Δ. “περί Κώδικος των νόμων περί Τελωνειακού δασμολογίου” καθώς και των λοιπών διατάξεων νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων με δασμολογικό περιεχόμενο.
δ) Των πράξεων με κανονιστικό περιεχόμενο που εκδόθηκαν σε εκτέλεση των παραπάνω διατάξεων.

2. Καταργούνται: α) Το τοπικό Δασμολόγιο Δωδεκανήσου, που διατηρήθηκε σε ισχύ με την αριθ. 2/31.3.1947 προκήρυξη του τότε Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου, η οποία κυρώθηκε με το ΑΔ`/1947 Ψήφισμα της Αναθεωρητικής Βουλής. β) Οι αριθ. 39040/4.11.1948, 21442/1.3.1949 και 37111/1950 αποφάσεις της τότε Γενικής Διοίκησης Δωδεκανήσου, σχετικά με την επιβολή δασμολογικής εισφοράς στα εισαγόμενα στη Δωδεκάνησο από το εξωτερικό εμπορεύματα, καθώς και οι τροποποιητικές ή συμπληρωματικές τους αποφάσεις:
γ) Όλες οι λοιπές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων που διέπουν σήμερα στη Δωδεκάνησο τα θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
δ) Οι αρμοδιότητες του Νομάρχη σε δασμολογικά θέματα που προέρχονται από την εξουσία του άλλοτε Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου.

3. Τα ταχυδρομικά δέματα, τα μικροδέματα και τα αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου, εφόσον περιλαμβάνουν είδη βοήθειας ή ατομικής χρήσης ή δείγματα με αξία, που επαληθεύτηκαν από τις Τελών. Αρχές της περιοχής Δωδεκανήσου πριν από την ισχύ του άρθρου αυτού, παραδίνονται στους παραλήπτες με την καταβολή των δασμών που βεβαιώθηκαν βάσει του δασμολογίου που ίσχυε μέχρι σήμερα στην περιοχή αυτή.

4. Για ένα χρόνο από την ισχύ του παρόντος άρθρου αναστέλλεται για την περιοχή της Δωδεκανήσου η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 το άρθρου 33 του Νόμου 1165/1918 “περί Τελωνειακού Κώδικος”, όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, σε περιπτώσεις αοριστίας σχετικά με την περιγραφή του εμπορεύματος που προβλέπεται από το άρθρο 25 παρ. 2 εδάφιο δ` του Τελωνειακού Κώδικα.

5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1η Ιουλίου 1980.

Άρθρο 3

1. Επιβάλλεται πρόσθετος φόρος κατανάλωσης σε ποσοστό 25% από 1.1.80 μέχρι και 25.4.80 για τον τελωνισμό των ειδών των παρακάτω κεφαλαίων, κλάσεων και διακρίσεων του τότε δασμολογίου εισαγωγής:
Δασμ. κλ. 0302Γ3 και Δ. (εξαιρούνται τα αυγά βακαλάου για την παραγωγή ταραμά), δ.Κλ. 04.04Β6-9, δ.Κλ. 06.03, 06.Ο4, 08.01, κεφ. 16 (εξαιρούνται οι δ. διακρ. 16.02Γ, 16.0Γ2, Δ. Ε και Ζ και 16.05Γ), δ. κλ. 17.04, 18.06, 19.08, 20,06, 20.07 κεφ. 21 (εξαιρούνται τα είδη της δ. κλ. 21.06), δ. κλ. 22.03, 22.05, 22.06, 22.09Γ μεχρ και Η, 24.02, 25.15, κεφ. 33, κεφ. 34 (εξαιρούνται τα είδη των δ. διακρ. 34.01Γ και 34.03Α), δ.Κλ. 35.06Β, δ.κλ. 39.07Γ και Ε 40.14Α, κεφ. 41 (εξαιρούνται τα ακατέργαστα και ημικατεργασμένα και τα είδη της δ. κλ. 41.09), κεφ. 42 (εξαιρούνται τα είδη της δ.κλ. 42.04), κεφ. 43, δ.κλ. 44.24 και 44.27, κεφ. 46, δ.κλ. 48.21Γ και Δ.49.08 μέχρι και 49.11, 50.09, 51.04, 52.02, 53.11, 54.05, 56.07, 57.10, 57.11, κεφ. 58, δ.κλ. 59.02, 59.06, 59.08, 59.10 και 59.13, κεφ. 60, κεφ. 61, κεφ. 62, κεφ. 64, κεφ. 65, κεφ. 66, κεφ. 67, δ.Κλ. 68.02, 68.10 μέχρι και 68.13, 69.05, 69.07, 69.08, 69.10 μέχρι και 69.14, 70.05 μέχρι και 70.07, 70.13, 70.14, 70.16, 70.19, 71.12 μέχρι και 71, 16, 73.21Α2, 3 και 4, 73.38, 73.40Γ, Ζ, Θ, Κ, Ν, Π και Τ, 74.17 μέχρι και 74.19, 75.06Β, 76.15, 76.16Ζ3, 82.09Α, 82.13Γ και Ε. 82.14, 83.01, 83.02, 83.06 μέχρι και 83.13, 84,12Β, 84.15Β1α και β1, 84.17 Δ, 84.18Γ1α, 84.40Β, 84.61, 85.03, 85.06, 85.10Β, 85.12Α μέχρι και Ε. 85.14, 85.15Α3, 85.20, 87.09 (εξαιρούνται τα κυλινδρισμού μέχρι 50 GG και εκείνα που θα ταξινομηθούν για δημόσια χρήση), 87.13, 87.14 Β2 (μόνο τα τροχόσπιτα), 89.01Β1αιαα, Β2α, Β2β1, ΙΙ και V. 90.04 Β1, 90.07, 90.08, 90.09, 90.10Α και Β. 91.01, 91.02, 91.04, Κεφ. 92, δ.κλ. 94.01 Β, 94.03Β, 95.05, 95.08, Κεφ. 97 (εξαιρείται η δ.κλ 97.06) και Κεφ. 98.

2. Εφ` όσον ο επιβαλλόμενος φόρος κατά την προηγούμενη παράγραφο έχει ήδη καταβληθεί, συμψηφίζεται το ποσόν που καταβλήθηκε με τον επιβαλλόμενο κατά το ποσόν που τον καλύπτει.

3. Το εδάφιο γ` του άρθρου 58 τον Ν. 12/1975 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλω τινών συναφών διατάξεων”, αντικαθίσταται ως εξής: “γ`. Συσκευές της δασμολογικής κλάσης 92.11 Α1-3, έστω και συνδυασμένες με συσκευές λήψης της δασμολογικής κλάσης 85.15Α3”.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου 3 ισχύει από την 2η Ιανουαρίου 1980.

Άρθρο 4
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 15 περ. Α13 του Ν. 1477/ 1984, ΦΕΚ Α 144.

Άρθρο 5

1. Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από 2/7/1984 με το άρθρο 15 περ. Α13 του Ν. 1477/ 1984, ΦΕΚ Α 144.

2. Σχετικό: ΒΛ. άρθρο 11 παρ. 2 περ. β) του Ν. 1477/1984.

3. Ο φόρος του παρόντος άρθρου αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση του υπόχρεου.
Όλα τα θέματα που αφορούν στην υποβολή της δήλωσης, την επαλήθευση αυτής, τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου, περιλαμβανομένων και των αφορώντων στις προσαυξήσεις, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, την άσκηση προσφυγών και ένδικων μέσων και εν γένει στη διαδικασία βεβαίωσης του φόρου, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία κύκλου εργασιών.

4. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων του παρόντος άρθρου είναι εκτός των άλλων και η καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Οι όροι και η διαδικασία της καταβολής του φόρου αυτού θα καθορισθούν με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

5. Απαλλάσσονται του φόρου κύκλου εργασιών του εδαφίου α` του άρθρου 1 του Α.Ν. 660/1937 “περί του φόρου επί του κύκλου εργασιών”, τα ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που προέρχονται από την πώληση φορτηγών αυτοκινήτων που προβλέπονται από το παρόν άρθρο.
Επίσης απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1146/1972 “περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών” οι πωλήσεις των αυτοκινήτων αυτών από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

6. Την απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται και οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για τα ακαθάριστα έσοδά τους που προέρχονται από την πώληση στις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες μερών, εξαρτημάτων και υλικών για την κατασκευή ή συναρμολόγηση από αυτές φορτηγών αυτοκινήτων που υπάγονται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης του παρόντος άρθρου.
Οι όροι και η διαδικασία της απαλλαγής θα καθορισθούν με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 827/1978 “περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών διατάξεων”, ισχύουν και για τα εξαρτήματα και υλικά κατασκευής ή συναρμολόγησης των αυτοκινήτων του παρόντος άρθρου.

8. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή για τα φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία συναρμολογήθηκαν ή θα συναρμολογηθούν από μέρη και εξαρτήματα που είχαν εισαχθεί από τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1981 .
Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν. 1249/1982 (Α`43).

Άρθρο 6
Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε η παρακάτω αναφερόμενη αριθ. Ε. 2683 / 1 088/24.8.1978 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία επαναφέρονται οι δασμοί και φόροι που είχαν ανασταλεί στον εισαγόμενο άφρυκτο (ωμό) καφέ:
Διαταγή αριθ. Ε. 2683/1 088/24.8.1978 Υπουργείου Οικονομικών. “Κατόπιν του αριθ. Α1 – 6115/17.8.1978 Σήματος Υπουργείου Εμπορίου περί επαναφοράς των δασμών και λοιπών φόρων επί του εισαγομένου αφρύκτου καφέ, ανακοινούμε ότι από 25.8.1978 αίρεται η ισχύουσα δυνάμει της αριθ. 203/17.5. 1976 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών αναστολή εισπράξεως του εισαγωγικού δασμού ως και εγκριθείσα δυνάμει των αριθ. 360/27.11.1976 και 381/15.12.1976 αποφάσεων της ιδίας Επιτροπής, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε με την αριθ. 394/ 4.1.1977 όμοια απόφαση αναστολής εισπράξεως κατά ποσοστό 50% του Φ.Κ.Ε. και του Ειδικού Φόρου άρθρ. 17 Ν.Δ. 3092/1954 ως και της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επί του εισαγομένου από το εξωτερικό καφέ αφρύκτου (ωμού) της δασμ. κλάσεως 09.01 Α.
Από της ανωτέρω ημερομηνίας (25.8.1978) παρακαλούμε για την είσπραξη κανονικώς των προβλεπομένων δασμών, λοιπών φόρων, τελών και εισφορών κατά την εισαγωγή του ως άνω είδους καφέ ΣΤΟΠ”.

Άρθρο 7

1. Το εδάφιο δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Νόμου 363/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
“δ. Από ένα ποσοστό προσαύξησης των ανωτέρω στοιχείων α και β`, 7% που αντιπροσωπεύει τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς του αυτοκινήτου στη Χώρα.
Το ποσοστό αυτό για αυτοκίνητα υπερπόντιων χωρών ορίζεται σε 25%”.

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 3.3.1981.

Άρθρο 8

1. Δασμοί, φόροι, τέλη, εισφορές και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που καταβλήθηκαν κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων χωρίς νομοθετική πρόβλεψη ή βάσει νομοσχεδίου, του οποίου η ψήφιση δεν επακολούθησε κατά το άρθρο 78 παρ. 3 του Συντάγματος, δεν επιστρέφονται εφόσον έχουν επιρριφθεί στους καταναλωτές από τον εισαγωγέα που τους κατέβαλε.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και σε εξαγωγικούς δασμούς, φόρους κατανάλωσης, τέλη που καταβάλλονται σε είδη παραγόμενα και υπηρεσίες παρεχόμενες στο εσωτερικό.

3. Σε περίπτωση αναζήτησης των οικονομικών βαρών των προηγούμενων παραγράφων, το βάρος της απόδειξης για τη μη επίρριψή τους στην κατανάλωση έχει ο αιτούμενος την επιστροφή.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και σε υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ακόμη εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Άρθρο 9
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εκτός αν διαφορετικά ορίζεται σ` αυτές.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 28 Δεκεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ