Νόμος 1222 ΦΕΚ Α΄340/31.12.1981
Προσωρινή Διοίκηση των εσόδων και εξόδων του Κράτους και Ειδικών Ταμείων και των Ειδικών Υπηρεσιών, για το οικονομικό έτος 1982.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1

1. Η προσωρινή διοίκηση των εσόδων και εξόδων του Κράτους και των Ειδικών Ταμείων και Ειδικών Υπηρεσιών, για το οικονομικό έτος 1982 και μέχρι να ψηφιστεί ο σχετικός προϋπολογισμός, γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1982, που θα κατατεθεί στη Βουλή και σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στα παρακάτω άρθρα.

2. Μέχρι να κατατεθεί στη Βουλή ο Κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 1982, η προσωρινή διοίκηση των εσόδων και εξόδων του Κράτους και των Ειδικών Ταμείων και Ειδικών Υπηρεσιών, γίνεται με βάση τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1981, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1981, και σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 2

1. Στη διάρκεια της προσωρινής διοίκησης του προηγούμενου άρθρου:
α) Τα έσοδα του Κράτους κα των Ειδικών Ταμείων και Ειδικών Υπηρεσιών, που προβλέπονται από τους νόμους που ισχύουν, βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν και εισάγονται στον προϋπολογισμό με τους κωδικούς αριθμούς, όπως αυτοί αναγράφονται στον προϋπολογισμό εσόδων του οικονομικού έτους 1981.
β) Για την πραγματοποίηση των εξόδων του οικονομικού έτους 1982, μπορεί να διαθέτονται από τους κύριους διατάκτες πιστώσεις, με βάση τις αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1981, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1981, μέχρι τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) αυτού, ή μέχρι το σύνολο των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1982 από την κατάθεση του στη Βουλή για ψήφιση, όπως θα ορίζεται κάθε φορά με πράξεις του Υπουργού των Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κώδικα Δημόσιου Λογιστικού.

2. Σε περιπτώσεις συμβατικών υποχρεώσεων, προμήθειας πολεμικού υλικού ή θεομηνιών, επιτρέπεται υπέρβαση των τεσσάρων δωδεκάτων (4/12) που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ύστερα από ειδικές, για κάθε περίπτωση, αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 3

1. Στην αυτή προσωρινή διοίκηση των εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 1982, επιτρέπεται να εισάγοντα τυχόν νέα έσοδα, με κωδικό αριθμό, που θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.

2. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών εγγράφονται πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών, που δημιουργούνται από ειδικούς νόμους, τις οποίες δεν προβλέπει ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 1981 ή του οικονομικού έτους 1982 από την κατάθεσή του στη Βουλή.

3. Με όμοιες αποφάσεις επιτρέπεται ή αυξομείωση πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα Δημόσιου Λογιστικού, η εγγραφή στους προϋπολογισμούς των εξόδων των Υπουργείων πιστώσεων ίσων ποσών με τα έσοδα που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου Κώδικα, η αναπλήρωση πιστώσεων από το αποθεματικό, οι οποίες χωρίς επέκταση των Υπηρεσιών θα ήταν ανεπαρκείς, καθώς και η κατάργηση ή τροποποίηση της κατονομασίας των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων, η συγχώνευσή τους, η ανάπτυξή τους σε περισσότερους και η αλλαγή της σειράς τους.

Άρθρο 4
Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών επιτρέπεται ο χαρακτηρισμός πιστώσεων ως δεκτικών έκδοσης επιτροπικών ενταλμάτων και ενταλμάτων με απόδοση λογαριασμού.

Άρθρο 5
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1982.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 28 Δεκεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ