Νόμος 1220 ΦΕΚ Α΄296/7.10.1981
Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως της περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του δια τον Ν. 1630/1951 κυρωθέντος Α.Ν. 1559/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Εις την έννοιαν της υπο του Οργανισμού διοικήσεως του Λιμένος Πειραιώς περιλαμβάνονται ή γενική εκμετάλλευσις του λιμένος και η δι` αυτού εξυπηρέτησις των συγκοινωνιών και της λειτουργίας αυτού, ή διαφύλαξις των εν τη περιοχή αυτού εγκαταστάσεων κατά κλοπής ή φθοράς καθώς και των εμπορευμάτων ως θεματοφύλακος τούτων, τα πάσης φύσεως έργα, ή εφαρμογή των σχετικών νόμων και ή κατά τας κειμένας διατάξεις έκδοσις και εφαρμογή των αναγκαίων κανονισμών επί των ανωτέρω θεμάτων ως και πάσα συναφής προς αυτά ενέργεια.
Ενδεικτικώς η αρμοδιότης του Οργανισμού περιλαμβάνει τα κάτωθι θέματα:”

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του δια του Ν. 1630/1951 κυρωθέντος Α.Ν. 1559/1950 καταργείται, αι δε παράγραφοι 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 και 17 του ιδίου άρθρου λαμβάνουν την εξής νέαν αρίθμησιν αντιστοίχως 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 και 16.

3. Εις το άρθρον 4 του δια του Ν. 1630/1951 κυρωθέντος Α.Ν. 1559/ 1950 προστίθεται νέα παράγραφος λαμβάνουσα αριθμόν 17 έχουσα ως ακολούθως:
“17. Ο Οργανισμός δύναται δι` αποφάσεως του Δ.Σ. αυτού να καθορίζη τμήματα της χερσαίας ζώνης της περιοχής του προς κατασκευήν σταθμών αυτοκινήτων ή πρρρος χρήσιν αυτών ως υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων προς εξυπηρέτησιν των λειτουργικών και μόνον αναγκών του λιμένος, λαμβάνων υπ` όψιν και το τυχόν υποδείξεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιώς ή της Αστυνομικής Διευθύνσεως Τροχαίας Πειραιώς και να επιβάλλη δικαιώματα σταθμέυσεως.
Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής της παρούσης παραγράφου ως και ο τρόπος εισπράξεως των ανωτέρω δικαιωμάτων καθορίζονται δια πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π.”.

Άρθρο 2
Διοικητικόν Συμβούλιον.
Το άρθρον 7 του δια τον Ν. 1630/1951 κυρωθέντος Α.Ν. 1559/1950, ως μεταγενεστέρως ετροποποιήθη, αντικαθίσταται ως εξής :
“Άρθρον 7.
1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ του Προέδρου αυτού και των κάτωθι δέκα τριών μελών:
α) Του εκάστοτε Καθηγητού της έδρας Λιμενικών Εργων του Εθνικού Μετσοβιου Πολυτεχνείου.
β) Ενός εκπροσώπου τον Δήμου Πειραιώς.
γ) Του εκάστοτε Κεντρικού Λιμενάρχου Πειραιώς ως εκπροσώπου του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
δ) Τον εκάστοτε Προϊσταμένου Τελωνείων Αττικής, ως εκπροσώπου του Υπουργού Οικονομικών.
ε) Του εκάστοτε Διευθυντού Τιμών και Εισοδημάτων του Υπουργείου Συντονισμού, ως εκπροσώπου του Υπουργού Συντονισμού.
στ) Του εκάστοτε Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Πειραιώς.
ζ) Ενός εκπροσώπου του μονίμου προσωπικού του Οργανισμού.
η) Ενός εκπροσώπου των μονίμων λιμενεργατών του Ο.Λ.Π.
θ) Ενός εκπροσώπου του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
ι) Ενός εκπροσώπου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
ια) Ενος εκπροσώπου της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως και της Πανελληνίου Ενώσεως Ναυτικών Πρακτόρων εναλλάξ.
ιβ) Δύο Ειδικών Οικονομολόγων ή συγκοινωνιολόγων ή ειδικών εις τα θέματα λιμένων.
Οι Αναπληρωταί των υπό στοιχεία γ,δ,ε μελών ορίζονται υπό των αρμοδίων Υπουργών.
Το υπό στοιχείον β` μέλος μετά του αναπληρωτού του επιλέγεται υπο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μεταξύ τεσσάρων δημοτικών συμβούλων τον Δήμου Πειραιώς, υποδεικνυομένων υπο του εκάστοτε Δημάρχου Πειραιώς.
Το υπό στοιχείον ζ` μέλος μετά του αναπληρωτού του επιλέγεται υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μεταξύ τεσσάρων προσώπων υποδεικνυομένων υπο των οργανώσεων τον μονίμου προσωπικού του Ο.Λ.Π. από κοινού.
Το υπό στοιχείον ζ` μέλος μετά τον αναπληρωτού του επιλέγεται υπό τον Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μεταξύ τεσσάρων προσώπων υποδεικνυομένων υπό της Ενώσεως Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών Ο.Λ.Π.
Τα υπό στοιχεία θ,ι και ια μέλη και οι αναπληρωταί των, επιλέγονται υπό του Υπονργού Εμπορικής Ναυτιλίας μεταξύ τεσσάρων προσώπων υποδεικνυομένων υφ` εκάστου αντιστοίχου νομικού προσώπου.
Τα υπό στοιχείον ιβ` μέλη και οι αναπληρωταί των ορίζονται υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
Εαν ή απόδειξις τεσσάρων προσώπων, ως προβλέπεται ανωτέρω, δεν ανακοινωθή προς τον Υπουργόν Εμπορικής Ναυτιλίας εντός 20 ημερών από της σχετικής εγγράφου προσκλήσεως αυτού ο Υπουργός υποκαθιστά τα μη εγκαίρως υποδείξαντα τοίς εκπροσώπους των νομικά πρόσωπα ή σωματεία και διορίζει κατά την κρίσιν του τα μέλη ταύτα.
2. Εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται, οσάκις συζητούνται θέματα ενδιαφέροντός των, να μετέχη άνευ ψήφου, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, εκπρόσωπος :
α) των ομόρων τον λιμένος Δήμων και Κοινοτήτων.
β) Τον Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
γ) του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
δ) του Επαγγελματικού και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ως και άλλων ενδιαφερομένων παραγωγικών τάξεων.
3. Απαντα τα μέλη τον Δ.Σ. δέον να είναι Ελληνες πολίται και να απολαύωσι των πολιτικών και αστικών αυτών δικαιωμάτων, αποκλειομένων των εχόντων μετά του Οργανισμού εκκρεμείς διαφοράς, των διατελούντων εις συμβατικήν σχέσιν προς τον Οργανισμόν, των εργολάβων Δημοσίων Εργων, των ασκούντων επιχειρήσεις Λιμενικών Εργων, ως και των υπαλλήλων πάντων των προσώπων τούτων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τοιούτων Εταιρειών.
4. Παν μέλος τον Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ έχει οιονδήποτε άμεσον ή έμμεσον συμφέρον εις σύμβασιν συναφθείσαν ή συναφθησομένην υπό του Οργανισμού οφείλει να γνωστοποιήση την φύσιν του τοιούτου συμφέροντος εις συνεδρίασιν του Συμβουλίου, του γεγονότος αναγραφομένου εις τα τηρούμενα πρακτικά του Συμβουλίου. Το μέλος τούτο δεν δύναται να μετάσχη των συζητήσεων ουδέ της αποφάσεως του Συμβουλίου εν σχέσει προς την τοιαύτην σύμβασιν.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται δια Π. Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει τον Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλιας κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, ή θητεία δε αυτού είναι τριετής.
6. Τα μέλη του Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών των διορίζονται και απολύονται δι αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας δημοσιευομένης εις την Εφημεριδα της Κυβερνήσεως, ή Θητεία δε τούτων είναι τριετής.
Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφον έχουν εφαρμογήν και κατά την συμπλήρωσιν θέσεως τον Συμβουλίου, εξ` οιασδήποτε αιτίας κενουμένης, δια νέου μέλους.
Η θητεία του νέου μέλους είναι δια το υπόλοιπον της θητείας του εξελθόντος.
7. Το Δ.Σ. κατά την πρώτην συνεδρίασιν αυτού και έκτοτε κατ` έτος εκλέγει εκ των μελών αυτού ένα Αντιπροέδρου όστις αναπληροί τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον.
8. Μέχρι διορισμού Προέδρου και εκλογής Αντιπροέδρου ως και εν απουσία ή κωλύματι αμφοτέρων προδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου ο ανώτερος κατά βαθμόν των εκ των μελών αυτού εκπροσώπων δημοσίων υπηρεσιών και μεταξύ Ισοβάθμων ο αρχαιότερος.
9. Ο Πρόεδρος και επτά μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτίαν. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου εκτός των ειδικών εξαιρέσεων του νόμου, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων μελών, υπερισχυούσης εν περιπτώσει ισοψηφίας της ψήφου του Προέδρου. Το Συμβούλιον δεν κωλύεται να ενεργή και να λαμβάνη εγκύρως αποφάσεις εκ του γεγονότος ότι θέσις μέλους τινός του Συμβουλίου παραμένει κενή.
10. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:
α) συγκαλεί τούτο εις συνεδρίασιν τακτικώς μεν άπαξ κατά μήνα, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον,
β) διευθύνει τας συνεδριάσεις και
γ) παρακολουθεί την εκτέλεσιν των αποφάσεων τον Συμβουλίου υπό των λοιπών οργάνων τον Οργανισμού και εποπτεύει πάσας τας υπηρεσίας αυτού.
Η πρόσκλησις του Συμβουλίου περιλαμβάνει και τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, κοινοποιείται δε τρείς τουλάχιστον ημέρας πρότερον.
Εν επειγούση περιπτώσει το Συμβούλιον δύναται να επιλαμβάνεται, εφ όσον αποφασίζει και επί θεμάτων μη αναγραφομένων εις την Ημερησίαν Διάταξιν.
11. α) Το Διοικητικόν Συμρούλιον δύναται να διαλύθη προ της λήξεως της θητείας του δια Π. Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπονργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετ` απόφασιν τον Υπουργικού Συμβουλίου, δια παράβασιν νόμου ή δια βαρείαν αμέλειαν.
β) Εντός μηνός από της τοιαύτης διαλύσεως διορίζεται κατά τες διατάξεις του παρόντος νέου Διοικητικού Συμβούλιου.
Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να διορίζη τριμελή εξ ανωτάτων ή ανωτέρων Δημοσίων Υπαλλήλων Επιτροπήν ήτις μέχρι συγκροτήσεως του νέου Συμβουλίου ασκεί πλήρη την αρμοδιότητα αυτού και της Εκτελεστικής Επιτροπής, προεδρευομένην υπό του ανωτέρους και εν ισοβαθμία του αρχαιοτέρου εξ αυτών.
γ) Ο Πρόεδρος και οιονδήποτε μέλος τον Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να απολυθή δια Π.Δ/τος προτάσει του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετ` απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου, δια παράβασιν νόμου ή δια σοβαράς πλημμελείας εν τη ασκήσει των καθηκόντων τον. Εντός του συντομωτάτου δυνατού χρόνου από της απολύσεως διορίζεται διάδοχος του απολυθέντος δια το υπόλοιπον της θητείας του προκατόχον του κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν.
12. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ, πλην τών εκπροσωπούντων τους Υπουργούς Συντονισμού, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, του Καθηγητού του Ε.Μ.Π. και των εκπροσωπούντων το προσωπικόν του Οργανισμού δεν δύναται να είναι έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή να έχουν βουλευτικόν αξίωμα.
Το αξίωμα τον Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθον. Τα έξοδα παραστάσεως του προέδρου καθώς και αι κατά συνεδρίασιν αποζημιώσεις αυτού και των μελών του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζονται δι` αποφάσεως του Δ.Σ. εγκρινομένης υπο των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών. Ειδικώς δια τα μέλη τα έχοντα δημοσιοϋπαλληλικήν ιδιότητα ή τοιαύτην τακτικού υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. αι κατά συνεδρίασιν αποζημιώσεις καθορίζονται και καταβάλλονται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 8 τον Ν. 754/1978.
Αμα τη δημοσιεύσει του παρόντος νόμου, το Διοικητικόν Συμβούλιον ανασυγκροτείται κατά την προβλεπομένην υπό του παρόντος διαδικασίαν θεωρουμέως ληξάσης της θητείας του.
Μέχρι της τοιαύτης ανασνγκροτήσεως, το ήδη υπάρχον Διοικητικόν Συμβούλιον και ή Εκτελεστική Επιτροπή θα ασκούν τα καθήκοντα των”.

Άρθρο 3
Εκτελεστική Επιτροπή.
Τα εδάφια (α) (β) και (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του δια του Ν. 1630/1951 κυρωθέντος Α.Ν. 1559/1950, ως προσετέθησαν δια του άρθρου 3 του Ν.2323/1953 και αντικατεστάθησαν μεταγενεστέρως, αντικαθίστανται ως ακολούθως :
α) Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται :
(1) Εκ του Προέδρου του Δ.Σ. ως Προέδρον αυτής, τούτου δε ελλείποντος, απόντος ή κωλνομένου εκ του Αντιπροέδρου του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.
(2) Του Κεντρικού Λιμενάρχου Πειραιώς.
(3) Δύο τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένων υπ` αντού, και
(4) ενός τακτικού μέλους τον Δ.Σ. οριζομένου υπό του Προέδρου αντού, ως μελών.
Εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος, έκαστον των ως άνω μελών αναπληρούται υπό του αναπληρωτού του εις Δ.Σ.
β) Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Εκτελεστικήν Επιτροπήν εις συνεδρίασιν τακτικώς μεν άπαξ καθ` εβδομάδα, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει ούτος αναγκαίον ή ζητήσει τούτο ο Γενικός Διευθυντής και διευθύνει τας σννεδριάσεις ταύτης.
γ) Ο Πρόεδρος και τα τρία μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αποτελούν απαρτίαν. Αι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων μελών, υπερισχυούσης εν περιπτώσι της ψήφου του Προέδρου.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του δια τον Ν. 1630/1951 κυρωθέντος Α. Ν. 1559/1950, ως αντικατεστάθη και ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί τον Οργανισμόν και διαχειρίζεται την περιουσίαν αυτού. Ειδικώτερον:
α) Αποφασίζει δια τον προϋπολογισμόν και υπολογισμόν του Οργανισμού και τας απαιτουμένας μεταβολάς του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσιν αυτού,
β) αποφασίζει δια τα προγράμματα επενδύσεων, εκτελέσεως έργων, πρσμηθειών και δαπανών αξίας άνω των 10.000.000 δραχ.,
γ) μελετά και αποφασίζει τα ληπτέα μέτρα δια την ανάπτυξιν του λιμένος και την βελτίωσιν της οργανώσεως και λειτουργίας του Οργανισμού,
δ) καθορίζει τα τέλη, δικαιώματα, τιμολόγια δια παροχήν πάσης φύσεως υπηρεσιών ως και μισθώματα εκμισθώσεως χώρων και ακινήτων του Ο.Λ.Π. δια χρονικόν διάστημα μείζον των 5 ετών, ε) αποφασίζει δια την θέσπισιν ή τροποποίησιν των Κανονισμών λειτουργίας, των Κανονισμών εργασίας, εκμεταλλεύσεως και ελευθέρης ζώνης του λιμένος,
στ) αποφασίζει επί θεμάτων, δια τα οποία δυνάμει γενικών ή ειδικών διατάξεων απαιτείται απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ` όσον τα θέματα ταύτα δεν εμπίπτουν εις την αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής και
ζ) επιλαμβάνεται επί των παραπεμπομένων υπο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας θεμάτων γενικωτέρας σημασίας”.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του δια του Ν. 1630/1951 κυρωθέντος Α.Ν. 1559/1950 ως τοντο αντικατεστάθη, ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, αντικαθίσταται ως ακολούθως :
“3. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τας εξής αρμοδιότητας:
α) Αποφασίζει την εκτέλεσιν έργων καί προμηθειών και αναλαμβάνει εν γένει υποχρεώσεις μέχρις αξίας δέκα εκατομμυρίων δραχμών.
β) Κατακυρώνει τας δημοπρασίας αγοράς ή πωλήσεως και εφ` όσον το αντικείμενον αυτών δεν υπερβαίνει το ποσόν του εδαφίου α` και εντέλλεται την επιστροφήν αχρεωστήτως εισπραχθέντων μέχρι του ποσού τούτου.
γ) Καθορίζει τα ακαλουθητέα πρότυπα συμβάσεων εκτελέσεως έργων και προμηθειών.
δ) Αποφασίζει συμφώνως προς τας ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις περι της πληρώσεως κενών θέσεων πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού, διορίζει, προάγει και απολύει υπαλλήλους, τιμωρεί και διαγράφει εκ του οικείου μητρώου μονίμους εργάτας.
ε) Αποφασίζει επί ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας κατά πράξεων ή αποφάσεων των οργάνων ή επιτροπών του Οργανισμού.
στ) Εξετάζει τα υποβαλλόμενα υπό των πολιτών παράπονα και υποβάλλει το σχετικόν πόρισμα αυτής εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.
ζ) Διατάσσει την ανέλκυσιν και απομάκρυνσιν των βυθισμένων ή εγκαταλελειμμένων εν τω λιμένι πλοίων, πλωτών μέσων και οιουδήποτε ετέρου αντικειμένου, καταλογίζουσα τας δαπάνας εις τονς ιδιοκτήτας, εφ` όσον ταύτα δεν περιέρχονται εις την κυριότητα του Ο.Λ.Π. κατά τας διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος.
η) Επιλαμβάνεται πάσης άλλης υποθέσεως σχετικής με την εκμετάλλευσιν και λειτουργίαν του λιμένος.
θ) Εις άς περιπτώσεις κατά τους Κανονισμούς του Οργανισμού απαιτείται Απόφασις ή έγκρισις του Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή εγκύρως αποφασίζει ή παρέχει την έγκρισιν της κατ` εξουσιοδότησιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5
Το εδάφιον δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του δια του Ν. 1630/ 1951 κυρωθέντος Α.Ν. 1559/1950, ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 5 του Ν. 2323/1953, αντικαθίσταται ως ακολούθως :
“δ) Εκδίδει τους κατά το άρθρον 4 αναγκαίους Κανονισμούς, αφού εγκριθώσιν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί δια την εκ μέρους των αρμοδίων Αρχών έκδοσιν των αναγκαιουσών αστυνομικών διατάξεων”.

Άρθρο 6
Η παράγραφος 4 του άρθρον 15 του δια του Ν. 1630/1951 κυρωθέντος Α.Ν. 1559/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως :
“4. Αι αποφάσεις και πράξεις των οργάνων διοικήσεως του Οργανισμού είναι αμέσως εκτελεσταί.
Κατ` εξαίρεσιν, επι των κάτωθι θεμάτων, αι αποφάσεις και πράξεις του Οργανισμού δεν ισχύουν πριν ή εγκριθούν υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ήτοι :
α) του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, του προγράμματος και προϋπολογισμού επενδύσεων, ως και των τροποποιήσεων αυτών.
β) Του καθορισμού των τελών, δικαιωμάτων, τιμολογίων και οιωνδήποτε επιβαρύνσεων δια χρήσιν χώρων ή πραγμάτων του Οργανισμού ή παροχήν υπ` αυτού πάσης φύσεως υπηρεσιών.
γ) Της θεσπίσεως ή τροποποιήσεως Κανονισμών Ελευθέρας Ζώνης Πειραιώς ως και διοικήσεως, λειτουργίας, εργασίας και εκμεταλλεύσεως του λιμένος ή του ιδίου του Οργανισμού.
δ) Της εκμισθώσεως ή της καθ` οιονδήποτε τρόπον παραχωρήσεως της χρήσεως ακινήτων η χώρων δια χρονικόν διάστημα μείζον των πέντε (5) ετών ή ανανεώσεως της μισθώσεως ή της χρήσεως ακινήτων μετά των αυτών προσώπων, ανεξαρτήτως διαρκείας της τοιαύτης ανανεώσεως.
ε) Οιωνδήποτε άλλων θεμάτων, δια τα οποία δυνάμει γενικών ή ειδικών διατάξεων απαιτείται έγκρισις του Υπουργού Εμπορικής ναυτιλίας ή άλλων Υπουργών.
στ) Κατά πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις εννοία της εγκρίσεως του Υπουργού περιλαμβάνεται και ή τροποποίησις των ως άνω πράξεων και αποφάσεων”.

Άρθρο 7

1. Προκειμένου περί των Επικουρικών Ταμείων Ηλεκτροτεχνιτών, εργατών μετάλλου και Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών ή διάταξις του άρθρου 13 του Ν. 411/1976 καθ` ό μέρος αναφέρεται εις τας υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων διατηρουμένας επιβαρύνσεις του Ο.Λ.Π. περιορίζεται κατά την εφαρμογήν της μόνον εις το επι σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικόν του Ο.Λ.Π. και εφ` όσον τούτο δεν καλύπτεται υπο ετέρας επικουρικής ασφαλίσεως.

2. Καταργείται και δεν ισχύει, ως προς τον Οργανισμόν, πάσα διάταξις, μη προβλεπομένη υπό του παρόντος νόμου, θεσπίζουσα μείωσιν, ατέλειαν ή απαλλαγήν απο τών τελών, δικαιωμάτων και εν γένει επιβαρύνσεων υπέρ του Ο.Λ.Π., δι` οιονδήποτε φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, εξαιρέσει μόνον του Δημοσίου αλλ` ουχί και των προς αυτό εξομοιουμένων ή απολαυνόντων των προνομίων του, πλην άν δια ρητής διατάξεως νόμου προβλέπεται τοιαύτη μείωσις, ατέλεια ή απαλλαγή ειδικώς δια τον Οργανισμόν.
Ειδικώς τα καταβαλλόμενα εις τον Οργανισμόν φορτοεκφορτωτικά, αποθηκευτικά και οιαδήποτε δικαιώματα λόγω χρήσεως χώρων, έργων και μηχανημάτων αυτού ή παροχής υπηρεσιών μη αποτελούντα φορολογικάς επιβαρύνσεις, δεν νοούνται περιλαμβανόμενα εις τας δι` οιασδήποτε διατάξεως θεσπιζομένας μειώσεις, ατελείας ή απαλλαγάς οιουδήποτε είδους ή υπέρ οιονδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, εξαιρέσει του Δημοσίου βαρυνομένου εν τούτοις δια των φορτοεκφορτωτικών και αποθηκευτικών δικαιωμάτων.

3. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι επικρατέστεραι πάσης γενικής ή ειδιχής διατάξεως γενικών ή ειδικών νόμων.

Άρθρο 8

1. Η διάταξις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 3398/1955 περί τροποποιήσεως της περί Ο.Λ.Π. νομοθεσίας εφαρμόζεται και επί των αναγκαστικών ή σνντηρητικώς κατεσχημένων πλοίων ως και επί των υπό απαγόρευσιν απόπλου τελούντων.
Η μεθόρμισις κατόπιν συνεννοήσεως μετά της οικείας λιμενικής αρχής, ενεργείται εντός των ορίων της περιοχής του λιμένος των οριζομένων υπό του άρθρου 2 του Α.Ν. 1559/1950 κυρωθέντος υπο του Ν.1630/1951.

2. Η εκτέλεσις των ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως των οφειλετών του Ο.Λ.Π. ανατίθεται υπό του εκδίδοντος ταύτα Διειθυντού της Δ/νσεως Οικονομικού Ο.Λ.Π., εις το Λιμενικόν Σώμα ή την χωροφυλακήν ή την Αστυνομίαν Πόλεων, προς άς αποστέλλονται.
Αι Αρχαι αύται υποχρεούνται εις την άμεσον εκτέλεσιν των ενταλμάτων και πάντως εντός προθεσμίας εξ (6) μηνών από της παραλαβής των.
Εν περιπτώσει δεδικαιολογημένης μη εκτελέσεως επιστρέφονται ταύτα εις τον Ο.Λ.Π. συν τη αναγραφή επ` αυτών των λογών δι` ούς δεν εξετελέσθησαν.

3. Ο κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 261/1976 “περί τρόπου πληρώσεως θέσεων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και συναφών διατάξεων” διοριζόμενος ως ανώτατον όργανον γενικωτέρας κατευθύνσεως και συντονισμού απασών των Υπηρεσιών του Οργανισμού ασκεί τας αρμοδιότητας του Γενικού Διευθυντού δυνάμενος να μεταβιβάζη απάσας ή τινάς εξ αυτών εις τους Αναπληρωτάς Γενικούς Διευθυντάς και Διευθυντάς δι ειδικής πραξεώς του δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 9

1. Εις περίπτωσιν ναυαγίου ή ναυαγήματος εντός της λιμενικής περιοχής του Οργανισμού παρακωλύοντος την ελευθέραν ναυσιπλοίαν, την χρήσιν των κρηπιδωμάτων ή την εν γένει λειτουργίαν του λιμένος ρυπαίνοντος αυτόν, η Εκτελεστική Επιτροπή προσκαλεί εγγράφως τον κύριον αντού όπως εντός τακτής προθεσμίας ουχί ελάσσονος των δύο (2) μηνών, ουδέ μείζονος των εξ (6) μηνών, προβή εις την έναρξιν εμγασιών ανελκύσεως ή καταστροφής κσι απομακρύνσεως του ναυαγίου ή ναυαγήματος.
Η πρόσκλησις επιδίδεται εις τον κύριον ή πλοιοκτήτην ή διαχειριστικήν συμπλοιοκτησίαν ή εφοπλιστήν ή ασφαλιστήν ή πράκτορα του πλοίου ή τον εκπρόσωπον αυτών δημοσιεύεται εις μίαν ήμερησιαν εφημερίδα του Πειραιώς και τοιχοκολλάται εις το Κατάστημα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιώς, προκειμένου δε περί πλοίου υπό ξένην σημαίαν επιδίδεται και εις την οικείαν Προξενικήν Αρχήν.

2. Εάν μετά πάροδον της κατά τα ανωτέρω τασσομένης προθεσμίας από τις επιδόσεως της προσκλήσεως δεν εγένετο έναρξις των εργασιών ανελκύσεως ή καταστροφής και απομακρύνσεως υπό τον ενδιαφερομένου ή εις περίπτωσιν διακοπής των εργασιών αυτών επί τρεις (3) μήνας επιφυλασσομένης της διατάξεως ταν πρώτον εδαφίου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, το ναυάγιον ή ναυάγια θεωρείται εγκαταλειφθέν και περιέρχεται, συνεπεία της εκδιδομένης αποφασεώς του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς δικαιόντος κατά την διαδικασ(αν των άρθρων 739 κ.ε. του Κ.Π.Δ., διαπιστούσης την συνδρομήν των ανωτέρω προϋποθέσεων, εις την κυριότητα του Οργανισμού ο οποίος προβαίνει εξ` ιδίων εις την ανέκλυσιν καταστροφήν και απομάκρυνσιν αυτού.
Προς αντιμετώπισιν των εξόδων τούτων, τυχόν προϊόν εκποιήσεως του ναυαγίου ή ναυαγήματος περιέρχεται εις τον Ο.Λ.Π. διατηρουμένης εν πάση περιπτώσει ακεραίας της ευθύνης του κυρίου του πλοίου δια την αποκατάστασιν πάσης εντεύθεν θετικής ή αποθετικής ζημίας του Οργανισμού.

3. Συντρεχουσών ειδικών περιπτώσεων ή ανωτέρω 3μηνος προθεσμία διακοπής εργασιών δύναται αιτήσει του ενδιαφερομένου να παραταθή επί εν εισέτι το πολύ 6μηνον δια πράξεως της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού.
Παρερχομένης απράκτου και της προθεσμίας της παρούσης παραγράφον το ναυάγιον, η” ναυάγημα θεωρείται εγκαταλειφθέν και περιέρχεται εις την κυριότητα τον Οργανισμού εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου.

4. Τα διασωθέντα εμπορεύματα και εν γένει πράγματα, μη ανήκοντα εις το πλοίον, καταγραφόμενα από κοινού μετά των Τελωνειακών Αρχων παραλαμβάνονται υπό του αρμοδίου Τμήματος Εισαγωγής και φνλάσσονται νπο του Οργανισμού δια λογαριασμού του ιδιοκτήτου, ο οποίος προσκαλείται εγγράφως υπό τον Δ/ντου του οικείου Τομέως Ελευθέρας Ζώνης προς παραλαβήν αυτών επί καταβολή των πάσης φύσεως δικαιωμάτων του Οργανισμού, σώστρων και εξόδων διασώσεως και μεταφοράς.
Η πρόσκλησις επιδίδεται εις τον πράκτορα του πλοίου ή του φορτίου, τοιχοκολλάται δε εις το Κατάστημα του Κεντρικού Λιμενατηχείου Πειραίως και δημοσιεύεται εις μίαν ημερησίαν εφημερίδα των Αθηνών.
Εις περίπτωσιν μη εμφανίσεως των ενδιαφερομένων προς παραλαβήν των διασωθέντων εμπορευμάτων και πραγμάτων μετά πάροδον 3 μηνών από της κατά τα ανωτέρω προσκλήσεως, ταύτα κηρύσσονται αζήτητα και εκποιούνται κατά τας διατάξεις του Κανονισμού Αζητήτων Εμπορευμάτων Ελευθέρας Ζώνης Πειραιώς, εφαρμοζομένας αναλόγως.

5. Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος άρρρθρου καθορίζονται δια Κανονισμού εκδιδομένου υπο του Δ.Σ. του Οργανισμού και εγκρινομένου υπό του εποπτεύοντος Υπουργού.

Άρθρο 10

1. Αι δυνάμει των διατάξεων του Ν.Δ. 4544/1966 άρθρον 14, παρ. 1 και Ν. 411/1976, άρθρον 15 καταβαλλόμεναι υπό του Ο.Λ.Π. ετήσιαι επιχορηγήσεις εις ομόρους του λιμένος Δήμους και Κοινότητσς αναπροσαρμόζονται από της οικονομικής χρήσεως 1982, ως ακολούθως:
Δια τους Δήμους:
α. Πειραιώς από 6.000.000 εις 20.000.000 δρχ
β. Κερατσινίου ” 2.000.000 ” 6.000.000 ”
γ. Περάματος ” 1.500.000 ” 4.500.000 ”
δ. Δραπετσώνας ” 500.000 ” 1.500.000 ”
Δια τας Κοινότητας:
ε. Αμπελακίων Σαλαμίνος ” 700.000 ” 2.100.000 ”
στ. Σεληνίων Σαλαμίνος δραχ. 1.000.000.
Τα ανωτέρω ποσά βαρύνονν τον παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος ειδικόν λογαριασμόν του Οργανισμού, τον προρλεπόμενον υπο των διατάξεων του Ν.Δ. 2942/1954, άρθρον 11 και του Ν.Δ. 3398/1955 άρθρον 7

2. Δια πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού εγκρινομένης υπο του εποπτεύοντος Υπουργού δύναται να αναπροσαρμόζωνται αναλόγως. Προς τας εκάστοτε οικονομικάς συνθήκας τα υπό των διστάξεων νόμων προβλεπόμενα χρηματικά ποσά και διατιθέμενα υπο του Οργανισμού δια παιδικάς κατασκηνώσεις, γαμήλια δώρα εις θυγατέρας μισθωτών του Ο.Λ.Π. εν ενεργεία ή συντάξει, μετεκπαίδευσιν και ψυχαγωγίαν προσωπικού, συνδρομάς εις Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις, Περιοδικά και λοιπούς παρεμφερείς σκοπούς.
Γαμήλιον δώρον δίδεται και εις τας θυγατέρας συνταξιοδοτηθέντων μισθωτών Ο.Λ.Π. επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.
Η αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών των προοριζομένων δια παιδικάς κατασκηνώσεις και παιδικά δώρα εορτών Χριστουγέννων και Ν. έτονς ανατρέχει από του Οικονομικού έτους 1980.

3. Το Λιμενικόν Ταμείον Βόλον δύναται να επιχορηγή κατ` έτος από του οικονομικού έτους 1982 τον Δήμον Βόλου με ποσόν ίσον προς 15ο/οο (δέκα πέντε τοις χιλίοις) των ακαθαρίστων εισπράξεων αυτού δι` εκτέλεσιν έργων οδοποιίας και ηλεκτροφωτιομού και δια την αντιμετώπισιν των προσθέτων δαπανών συντηρήσεως των προκαλουμένων από την ηυξημένην κίνησιν του Λιμένος Βόλου.
Το Λιμενικόν Ταμείον Βόλου κατά την κατ` έτος σύνταξιν του προϋπολογισμού του, προβλέπει εις αυτόν το αντιστοίχου, βόσει των προϋπολογιζομένων ακαθαρίστων εισπράξεων και του καθοριζομένου επ` αυτών ως άνω ποσοστού ποσόν, το οποίον αποδίδει εις τον Δήμον Βόλον απολογιστικώς ανά τρίμηνον, αναλόγως προς τας πραγματοποιουμένας εκάστοτε εισπράξεις.

Άρθρο 11
Συνίσταται εις τον Ο.Λ.Π. Διεύθυνσις Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ), έχουσα αποκλειστικήν αρμοδιότητα επί παντός θέματος, προκύπτοντος εκ της δια του λιμένος Πειραιώς διακινήσεως των Ε.Κ.
Η διοικητική υπαγωγή της εν λόγω Διευθύνσεως, ή συγκρότησις αυτής εις Τμήματα, αι αρμοδιότητες τούτων και το προσωπικόν των, ως και παν συναφές θέμα Θέλουσι ρυθμισθή δια Προεδρικού Διατάγματος ως προβλέπεται υπό του άρθρου 17 τον παρόντος νόμου.

Άρθρο 12
Το άρθρον 37 τον Ν.Δ. 4544/1966 “περί διατάξεων αφορωσών το εργοτοτεχνικόν προσωπικόν τον Ο.Λ.Π. και άλλων τινών διατάξεων” αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 37.
1. Εις τον Ο.Λ.Π. συνιστώνται δι` αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας δύο ή πλείονα υπηρεσιακά συμβούλια προσωπικού εκ των όποιων το έν πενταμελούς και τα λοιπά τριμελούς συνθέσεως.
2. Το πενταμελές υπηρεσιακόν συμβούλιον αποτελείται:
α) Εξ ενός ανωτάτου ή ανωτέρου δικαστικού λειτουργού.
β) Εκ δύο ανωτάτων ή ανωτέρων υπαλλήλων του Ο.Λ.Π. και
γ) Εκ δύο ανωτάτων ή ανωτέρων υπαλλήλων του Υ.Ε.Ν.
3. Το τριμελές υπηρεσιακόν συμβούλιον αποτελείται:
α) Εξ ενός ανωτάτου ή ανωτέρου δικαστικού λειτουργού.
β) Εξ ενός ανωτάτου ή ανωτέρου υπαλλήλου Ο.Λ.Π. και
γ) Εξ ενός ανωτάτου ή ανωτέρου υπαλλήλου του Υ.Ε.Ν.
4. Των συμβουλίων τούτων, ο δικαστικός λειτουργός μετά του αναπληρωτού αυτού, υποδεικνύειται, κατόπιν ερωτήματος του Υπουργού Δικαιοσύνης, υπό του Προέδρου του εις ό ανήκει δικαστήριου. Τα μέλη υπάλληλοι του Ο.Λ.Π. μετά των αναπληρωτών αυτών υποδεικνύονται υπό της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ο.Λ.Π. και τα μέλη υπάλληλοι του Υ.Ε.Ν. μετά των αναπληρωτών αυτών ορίζονται υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας”.

Άρθρο 13

1. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, δύνανται να αποσπώνται παρά τη Διευθύνσει Εποπτείας Λιμενικών Οργανισμών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας μέχρι τέσσαρες (4) υπάλληλοι εν συνόλω εκ των Οργανισμών Λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ως σύνδεσμοι.
Κατά τα λοιπά ισχύουν αι γενικαί περί αποσπάσεως υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις.

2. Το επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικόν του Ο.Λ.Π. κατόπιν αιτήσεως δύναται δια πράξεως της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού μετά ητιολογημένην γνώμην του υπηρεσιακού συμβουλίου, να μετατάσσεται εκ της μιάς κατηγορίας και ειδικότητος εις ετέραν, εφ` όσον υπάρχουν κεναί θέσεις εις την κατηγορίαν και ειδικότητα υποδοχής και αι μετατασσόμενοι διαθέτουν τα δια ταύτην προβλεπόμενα προσόντα. Η μετάταξις αντη είναι υποχρεωτική δια τον μισθωτόν εφ` όσον ή απόκτησις των προσόντων εγένετο δαπάναις του Ο.Λ.Π. ή κατόπιν φοιτήσεως εις την Σχολήν Επαγγελματικής Καταρτίσεως Προσωπικού Ο.Λ.Π.

3. Προς κάλυψιν εκτάκτων και απροβλέπτων αναγκών δύναται κατόπιν αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής να χορηγήται εις το έχον συμπληρώσει 3ετή υπηρεσίαν εις τον Ο.Λ.Π. προσωπικόν, απλούν άτοκον δάνειον μέχρι του ύψους των τριών (3) μηνιαίων αποδοχών κατ` ανώτατον όριον.
Το συνολικώς διατιθέμενον προς τον σκοπόν αυτόν ποσόν, αι προϋποθέσεις, ο χρόνος και ο τρόπος εξοφλήσεως των δανείων καθορίζονται δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού εγκρινομένης δι` αποφάσεως τον Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Δάνειον δύναται να χορηγήται επίσης και εις τους συνταξιούχους του ΟΛΠ υπο τας αυτάς προϋποθέσεις και μέχρι του εκάστοτε χορηγονμένον δι` έξοδα κηδείας ποσού.

Άρθρο 14

1. Επιτρέπεται εις τον Ο.Λ.Π. όπως δια πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ενισχύη οικονομικώς τους προμηθευτικούς και καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς του προσωπικού προς επιτέλεσιν του έργον των.

2. Εις την τοιαύτην ενίσχυσιν περιλαμβάνεται και ή δια προσωπικού του Οργανισμού και καταλλήλον κτιρίου εξυπηρέτησις των εν λόγω Συνεταιρισμών.

Άρθρο 15

1. Οι διοριζόμενοι εις τον Κλάδον ΑΤ1 Διοικητικόν – Λογιστικόν υπάλληλοι του Ο.Λ.Π. από του διορισμού των και μέχρι της προαγωγής των εις τον 6ον βαθμόν υποχρεούνται να υπηρετήσουν επί 2ετίαν οπωσδήποτε εις τας Διαχειρίσεις Εμπορευμάτων της Ελευθέρας Ζώνης Πειραιώς.

2. Οι διοριζόμενοι εις τον Κλάδον ΜΕ1 Διοικητικόν – Λογιστικόν υπάλληλοι του Ο.Λ.Π. υπηρετούν υποχρεωτικώς έπι 5ετίαν τουλάχιστον από τον διορισμού των ως σημειωταί υπάλληλοι παραλαβής και παραδόσεως εμπορευμάτων.

3. Οι υπάλληλοι των Κλάδων ΑΤ1 και ΜΕ1 μέχρι και τον 6ου βαθμού, εξαιρέσει της περιπτώσεως της προηγουμένης παραγράφου, δεν δύνανται να υπηρετούν εις την αυτήν θέσιν πέραν του χρόνου του απαιτουμένου δια την εις ανώτερον βαθμόν προαγωγήν των, εν πάση δε περιπτώσει ουχι πέραν των τριών (3) ετών.

4. Οι υπάλληλοι 5ου και 4ου βαθμού των αυτών Κλάδων δεν δύνανται να υπηρετούν εις την αυτήν θέσιν πέραν των τεσσάρων (4) ετών εκτός εάν όλως εξαιρετικώς υπηρεσιακαί ανάγκαι, κρινόμεναι υπό της Εκτελεστικής Επιτροπής, επιβάλλουν την παράτασιν της παραμονής δια χρονικόν διάστημα καθοριζόμενον δι` ητιολογημένης αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής. Επάνοδος εις την αυτήν θέσιν επιτρέπεται μετά νέαν προαγωγήν.

5. Δια πράξεως του Δ.Σ. του Οργανισμού καθορίζεται η σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων των ανωτέρω 3 και 4 παραγράφων κατά Διευθύνσεις και Υπηρεσίας του Οργανισμού ή οποία δέον να έχη ολοκληρωθή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Άρθρο 16

1. Αι θέσεις του Κλάδου ΑΤ4 ιατρών – οδοντιάτρων των προβλεπομένων υπό του άρθρου 38 του Π.Δ. 965/1976 προσαυξάνονται κατά τρεις (3).
Μια των ανωτέρω θέσεων ορίζεται θέσις ιατρού εργασίας ή υγιεινολόγου.

2. Αι θέσεις του Κλάδου ΑΡ2 Πολιτικών Υπομηχανικών περί ων το άρθρον 44 τον Π.Δ. 965/1976, ως ετροποποιήθη δια τον άρθρου 11 τον Π.Δ. 894/ 1980, αναδιαβαθμίζονται ως ακολούθως:
Μία (1) θέσις επί βαθμοίς 3ω – 2ω.
Τρεις (3) θέσεις επί βαθμοίς 5ω – 4ω.
Εννέα (9) θέσεις επί βαθμοίς 9ω – 6ω.

3. Αι θέσεις τον Κλάδου ΑΡ3 Τεχνολόγων – Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων περί ών το άρθρον 45 τον Π.Δ. 965/1976 ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 12 του Π.Δ. 894/1980, αναδιαβαθμίζονται ως ακολούθως :
Μία (1) θέσις επί βαθμοίς 3ω – 2ω.
Τέσσαρες (4) θέσεις επί βαθμοίς 5ω – 4ω.
Δέκα τρείς (13) θέσεις επί βαθμοίς 9ω – 6ω.

4. Αι θέσεις τον Κλάδου ΜΕ9 Σχεδιαστών προσαυξάνονται κατά τεσσάρας (4).

5. Το άρθρον 58 του Π.Δ. 965/1976 αντικαθίσταται αφ` ης ίσχυσεν ως ακολούθως:
“Άρθρον 58.
Κλάδος ΜΕ 10 Επιστατών Εργων.
1. Ο Κλάδος ΜΕ 10 Επιστατών Εργων περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις διακρινομένας κατά βαθμούς ως έπεται:
Δύο (2) θέσεις επί βαθμοί 5ω – 4ω.
Οκτώ (8) θέσεις επί βαθμοίς 10ω – 6ω.
2. Προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 10ον ορίζεται πτυχίον αντιστοίχον ειδικότητος Μέσης Δημοσίας Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριον Λυκείου η εξαταξίου Γυμνασίου μετά πείρας εις την εκτέλεσιν τεχνικών έργων, ή πτυχίον Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, ή της Σχολής Ταχυρρύθμου Εκπαιδεύσεως Ο.Λ.Π. μετά τριετούς προϋπηρεσίας εις αντίστοιχα έργα παρά δημοσία υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ.”.

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 τον Ν. 411/1976 αντικαθίσταται αφ ής ίσχυσεν ως ακολούθως:
“8. Οι ως άνω διοριζόμενοι τίθενται εις το αριστερόν των κατά τον χρόνον του διορισμού των υπηρετούντων ομοιοβάθμων των και των εις ον βαθμόν διορίζονται ούτοι προαχθησομένου τακτικών υπαλλήλων βάσει των ισχυόντων πινάκων και δεν δύναται να κριθούν δια μεν τον 5ον βαθμόν οι των Κλάδων ΑΤ, ΑΡ και ΜΕ δια δε τον 8ον βαθμόν οι των Κλάδων ΣΕ, πρίν ή αποκτήσουν δικαίωμα κρίσεως δια τον βαθμόν τούτον οι κατά τα ανωτέρω αρχαιότεροί των”.

7. Δια την κατά τας διατάξεις τον Ν. 411/1976 μονιμοποίησιν προσωπικού εκ του επί σχέσει Ιδιωτικού – Δικαίου τον Ο.Λ.Π. λαμβάνεται υπ` όψιν και χρόνος υπηρεσίας προρλεπόμενος ως τυπικόν προσόν διορισμού. Η ισχύς της παρούσης διατάξεως άρχεται από της Ισχύος τον Π.Δ. 965/1976.

8. Οι μονιμοποιηθέντες δυνάμει διατάξεων του Ν.411/1976 εις τον Κλάδον ΣΕ3 βοηθών Σημειωτών – Ζυγιστών κατατάσσονται με το όν κέκτηνται βαθμόν εις ισαρίθμους θέσεις 10ου – 6ον βαθμών του Κλάδου ΜΕ 19 Σημειωτών – Ζυγιστών (προσωρινόν), σννιστωμένου δια του παρόντος. Αι θέσεις του μεν Κλάδον ΣΕ3 καταργούνται άμα τη ως άνω κατατάξει, του δε Κλάδου ΜΕ19 άμα τη καθ` οιονδήποτε τρόπον κενώσει των.
Ο εν τω κατεχομένω βαθμώ χρόνος υπηρεσίας θεωρείται διανυθείς εις την εις ην κατατάσσεται έκαστος θέσιν δια πάσαν συνέπειαν.

Άρθρο 17

1. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως. Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, δύναται να ρυθμίζωνται θέματα αναγόμενα εις την οργάνωσιν των Υπηρεσιών του Οργανισμού, την διαιρεσίν των εις οργανικάς μονάδας, τας αρμοδιότητας τούτων, την κατ` αριθμόν, κλάδους και βαθμούς ή ειδικότητας σύνθεσιν των θέσεων του προσωπικού τα προσόντα διορισμού ή προσλήψεως αυτού. Δια του αυτού Π.Δ/τος ρυθμίζονται ομοίως τα των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και της αναπληρώσεως τούτων ως και τα της κατατάξεως των υπηρετούντων κατά την δημοσίευσιν των ως άνω Διαταγμάτων.
Ομοίως δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών. Εμπορικής Ναυτιλίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, δύναται να αποφασισθή ή αναπροσαρμογή της εργοδοτικής εισφοράς, της προβλεπομένης υπο της διατάξεως του άρθρου 54 παράγραφος 1 του Ν.1140/1981, εις βάρος τον Ο.Λ.Θ.

2. Κυρούνται αφ` ης εξεδόθησαν, και έχουν ισχύν νόμου αι κάτωθι αποφάσεις:
α) Η υπ` άριθ. 47311/7/75/31.10.75 απόφασι Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας “περί χρησιμοποιήσεως και πληρωμής υπο του ΟΛΘ του υπαλληλικού προσωπικού της τέως ΓΕΖ”, έχουσα ούτω:
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Εχοντες υπ` όψει :
1. Το Ν. 88/1975 “περί κυρώσεως της εν Αθήναις υπογραφείσης την 3 Φεβρουαρίου 1975 ρυθμίσεως μεταξύ της Ελλ. Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας αφορώσης εις την διαμετακόμισιν των Γιουγκοσλαβικών εμπορευμάτων μέσω της Ελευθέρας Ζώνης του Λιμένος θεσ/νικης ως και των παρακολουθούντων ταύτην παραρτημάτων Ι, ΙΙ”.
2. Την υπ` άριθ. 6920/21.10.75 πρότασιν του Οργανισμού Λιμένος θεσ/ νίκης, αποφασίζομεν:
1. Εγκρίνομεν την υπό τον Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης πρόσληψιν του υπαλληλικού προσωπικού της καταργηθείσης Γιουγκοσλαβιχής Ελευθέρας Ζώνης Θεσ/νίκης και την πληρωμήν τούτον επί τη βάσει της ειδικότητος και των αποδοχών ας ελάμβανον υπο της ΓΕΖΘ.
2. Η κατά τα ανωτέρω πρόσληψις θέλει διενεργηθή δια πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΘ, εν ή θα διαλαμβάνεται το ονοματεπώνυμον ενός εκάστου των προσλαμβανομένων, η ειδικότης και αι αποδοχαί αυτού ως και ή ημερομηνία προσλήψεως, ήτις δύναται να καθορισθή από της ημερομηνίας αφ` ης λήγει ή μεταξύ ΓΕΖΘ και υπαλληλικού αυτής προσωπικού εργασιακή σχέσις.
3. Η παρούσα απόφασις τελεί υπό τον όρον της νομοθετικής αυτής κυρώσεως και ισχύει μέχρι της ρυθμίσεως δι` εκδοθησομένον σχετικού νόμου του θέματος της οριστικής τακτοποιήσεως παρά τω Οργανισμώ Λιμένος θεσσαλονίκης του ως άνω υπαλληλικού προσωπικού της καταργηθείσης Γιουγκοσλαβικής Ελευθέρας Ζώνης.
Ο Υπουργός
Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ
β) Η υπ` άριθ. 46803/5/77/23.2.77 απόφασις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας “περί των απεδοχών του χρησιμοποιουμένου υπό του ΟΛΘ υπαλληλικού προσωπικού της τέως ΓΕΖ” τροποποιητική της προαναφερθείσης, έχουσα ούτω:
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Εχοντες υπ` όψει:
1. Τον Ν.88/1975 “περί κυρώσεως της εν Αθήναις υπογραφείσης την 3ην Φερρουαρίου 1975 ρυθμίσεως μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας αφορώσης εις την διαμετακόμισιν των Γιουγκοσλαβικών εμποραυμάτων μέσω της Ελευθέρας Ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης ως και των παρακολουθούντων ταύτην παραρτημάτων Ι και ΙΙ”.
2. Το υπ` άριθ. 6/22.1.1977 Υπόμνημα α) Χειριστών Γερανών ΟΛΘ,
β) Υπαλληλοεργατών ΟΛΘ και
γ) Σωματείον Τεχνουπαλλήλων ΟΛΘ, αποφασίζομεν:
1. Τροποποιούντες την υπ` άριθ. 47311/7/75/31.10.1975 ημετέραν απόφασιν ορίζομεν οτι από 1ης Ιανουαρίου 1977 αι αποδοχαί του υπό του Οργανισμού – Λιμένος θεσσαλονίκης χρησιμοποιουμένου υπαλληλικού – προσωπικού – της καταργηθείσης Γιουγκοσλαβικής Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης εξισούνται προς τας αποδοχάς του αντιστοίχου ειδικότητος προσωπικού επί σχέσει Ιδιωτικού δικαίου του ΟΛΘ.
2. Κατά τα λοιπά (ισχύει ή ανωτέρω υπ` άριθ. 47311/7/7/75/ 31.10.1975 ημετέρα απόφασις.
3. Η παρούσα τελεί υπό τον όρον της νομοθετικής αυτής κυρώσεως.
Ο Υπουργός
Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ
γ) Η υπ` άριθ. 31433/3829/13.7.1973 κοινή απόφασις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών “περί εξουσιοδοτήσεως του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως καθορίζη αμοιβάς ενίων ειδικοτήτων Λιμενεργατών ΟΛΘ” δημοσιευθείσα εις το υπ` άριθ. 825/16.7.1973 ΦΕΚ (τ. Β`).
δ) Η υπ` άριθ. 46702/9/75/3.4.75 κοινή απόφασις των Υπουργών Απασχολήσεως και Εμπορικής Ναυλίας “περί εξουσιοδοτήσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας όπως καθορίζη αμοιβάς ενίων ειδικοτήτων Λιμενεργατών ΟΛΘ” δημοσιευθείσα εις το υπ` άριθ. 370/4.4.1975 ΦΕΚ (τ. Β`). ε) Η υπ` άριθ. 46301/8/75/9.8.1975 κοινή απόφασις των Υπουργών Απασχολήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας “περί εξουσιοδοτήσεως Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας όπως καθορίζη αμοιβάς ενίων ειδικοτήτων Λιμενεργατών ΟΛΘ” δημοσιευθείσα εις το υπ` άριθ. 1019/18.9.75 ΦΕΚ (τ.Β`).
στ) Η υπ` άριθ. 46301/17/75/3.1.76 κοινή απόφασις Υπουργών Απασχολήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας “περί εξουσιοδοτήσεως Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ούτως καθορίζη αμοιβάς ενίων ειδικοτήτων Λιμενεργατών ΟΛΘ δημοσιευθείσα εις το υπ` άριθ. 99/29.1.76 ΦΕΚ (τ. Β`).
ζ) Η υπ` άριθ. 46702/3/76/6.2.1976 κοινή απόφασις Υπουργών Απασχολήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας “περί εξουσιοδοτήσεως Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας όπως καθορίζη αμοιβάς ενίων ειδικοτήτων Λιμενεργατών ΟΛΘ” δημοσιευθείσα εις το υπ` άριθ. 215/20.2.76 ΦΕΚ (τ. Β`).
η) Η υπ` άριθ. 46301/15/77/16.9.1977 κοινή απόφασις Υπουργών Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας “περί καθορισμού ηυξημένων αποδοχών ενίων ειδικοτήτων των επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου Λιμενεργατών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης”, δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 1050/20.10.1977 ΦΕΚ (τ`.Β`).
θ) Η υπ` άριθ. 46302/77/16.2.1977 απόφασις Υπουργού εμπορικής Ναυτιλίας “πεμί τακτοποιήσεως εργατικού προσωπικού τέως ΓΕΖΘ” εχουσα ούτω:
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Εχοντες υπ` όψει τας διατάξεις του Ν.Δ. 449/1970 “περί μετονομασίας της ΕΖΛΘ εις Οργανισμόν Λιμένος Θεσσαλονίκης και συπληρώσεως των αρμοδιοτητών αυτού” και το γεγονός ότι έληξεν ή Σύμβασις περί λειτουργίας εις τον Λιμένα Θεσσαλονίκης Ελευθέρας Γιουγκοσλαβικής Ζώνης, αποφασίζομεν:
1. Τα μέλη του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Γιουγκοσλαβικής Ελευθέρας Ζώνης “Η ΟΜΟΝΟΙΑ” ονομάζονται επίκουροι φορτοεκφορτωταί του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και εντάσσονται εις δημιουργηθησομένας δια της παρούσης Ισαρίθμους θέσεις επικούρων εργατών της ομάδος Κομιστικής Υπηρεσίας ΕΖΛΘ. Η σειρά αρχαιότητος μεταξύ αυτών και των λοιπών επικούρων εργατών της εν λόγω εργατικής ομάδος καθορίζεται δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΘ, αναλόγως του χρόνου υπηρεσίας επί εκάστου, θεωρουμένης ως τοιαύτης των μεν μελών του Σωματείου “Η ΟΜΟΝΟΙΑ” η υπηρεσία εν τη Ελ. Γιουγκοσλαβική Ζώνη των δε εργατών της Κομιστικής Υπηρεσίας ΕΖΘ ή τοιαύτη υπό την Ιδιότητα του Επικούρου εργάτου εις την ομάδα ταύτην.
2. Εντός προθεσμίας δύο μηνών από της εκδόσεως της παρούσης τριάκοντα (30) κεναί θέσεις τακτικών εργατών της Κομιστικής Υπηρεσίας ΕΖΘ θέλουν πληρωθή εκ των επικούρων εργατών ταύτης κατά σειράν αρχαιότητος ως αύτη καθορισθήσηται συμφώνως προς τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.
3. Η παρούσα τελεί υπό τον όρον της νομοθετικής αυτής κυρώσεως.
Ο Υπουργός
Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ
ι) Η υπ` αριθ. 46302/3/77/18.8.1977 απόφασις Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας “περί τροποποιήσεως της παρ. 2 της υπ` άριθ. 46302/77/ 16.2.1977 αποφάσεως Υπουργού Εμπορικής Ναντιλίας έχουσα ούτω:
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Εχοντες υπ` όψει:
1. Τας διατάξεις του Ν.Δ. 449/1970 “περί μετονομασίας της ΕΖΛΘ εις Οργανισμόν Λιμένος Θεσ/νίκης και συμπληρώσεως των αρμοδιοτήτων αυτού”.
2. Την υπ` άριθ. 46302/77/16.2.1977 απόφασίν μας, αποφασίζομεν:
Τροποποιούμεν την παράγρ. 2 της υπ` άριθ. 46302/77/16.2.1977 αποφάσεώς μας ως κατωτέρω:
“Αι εκάστοτε κεναί θέσεις των τακτικών εργατών της Κομιστικής Υπηρεσίας ΕΖΛΘ θα πληρούνται εκ των Επικούρων Εργατών ταύτης κατά το ημίσυ εκ των προερχομένων εκ των εργατών της τέως ΓΕΖ και κατά το ήμισυ εκ των προερχομένων εκ της ομάδας Κομιστικής Υπηρεσίας της Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης”.
Κατά την πρώτην εφαρμογήν της παρούσης οι προερχόμενοι εκ της Ελευθέρας Γιουγκοσλαβικής Ζώνης θα καταλάβουν τας θέσεις κατά σειράν αρχαιότητος.
Η παρούσα τελεί υπο νομοθετικήν κύρωσιν. Ο Υπουργός
Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ
ια) Η υπ` άριθ. 4683/51/76/22.12.76 απόφασις Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας “περί εγκρίσεως της υπ` άριθ. 13436/76 αποφάσεως ΔΣ/ΟΛΘ, περί καταβολής διαφοράς Δώρον Χριστονγέννων 1976 εις Λιμενεργάτας ΟΛΘ, έχουσα ούτω:
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Εχοντες υπ` όψει τας διατάξεις του Ν.Δ. 449/1970, αποφασίζομεν: 1. Εγκρίνομεν την υπ` άριθ. 13436/2.12.1976 πράξιν του Διοικητικού Συμβουλίου τον Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκη περί καταβολής διαφοράς Δώρου Χριστουγέννων υπό τον ΟΛΘ εις τους φορτοεκφορτωτάς δι ούς εξακολουθεί να ισχύη ο λογαριασμός Δώρου, δια το χρονικόν διάστημα από 23.6.1976 αφ` ής ήρξατο ισχύουσα η υπ` άριθ. 27647/5588/1976 Κοινή Απόφασις των Υπουργών Οικονομικών, Απασχολήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας, μέχρι 10.11.76 του ποσού ανερχομένου εις δραχμάς 1.744.077 μετά των υπέρ τρίτων (ΙΚΑ-ΚΑΛΦ) νομίμων προσαυξήσεων ή εις όσον επακριβώς θέλει τελικώς υπολογισθή.
2. Η παρούσα θέλει κυρωθή νομοθετικώς.
Ο Υπουργός
Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ
ιβ) Η υπ` άριθ. 46301/3/78/2.2.78 Κοινή Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας “περί καθορισμού ηυξημένων αποδοχών ενίων ειδικοτήτων των επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Λιμενεργατών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης “δημοσιευθείσα εις το υπ` άριθ. 96/ 8.2.78 ΦΕΚ (τεύχος Β`).
ιγ) Η υπ` αριθ. 46301/5/79/22.3.79 Κοινή απόφασις Υπουργών Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας “περί καθορισμού ηυξημένων αποδοχών μερικών ειδικοτήτων των επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Λιμενεργατών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης” δημοσιευθείσα εις το υπ` άριθ. 364/ 13.4.1979 ΦΕΚ (Τευχός Β`).
3. Τα τιμολόγια πληρωμής των φορτοεκφορτωτών Λιμένος Θεσσαλονίκης ρυθμίζονται δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού (ΟΛΘ), εγκρινομένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Εργασίας.
4. Τα εδάφια (γ) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 449/1970 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
γ) Τον Προϊσταμένου της 3ης Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων Θεσσαλονίκης ή του νομίμου αναπληρωτού του”.
δ) Του Διευθυντού της Επιθεωρήσεως Εργασίας Νομαρχίας Θεσσαλονίκης ή του νομίμου αναπληρωτού του”.
5. Ο τρόπος ενεργείας υπο του Ο.Λ.Π. της προμηθείας μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών ή οιωνδήποτε άλλων πραγμάτων, της εκπονήσεως και εγκρίσεως μελετών, της εκτελέσεως έργων, της αναλήψεως εν γένει υποχρεώσεων της κατακυρώσεως διαγωνισμών και της επιλύσεως διαφωνιών μετά των εργολάβων και προμηθευτών, της ενεργείας μισθώσεων και εκμισθώσεων, εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεως κινητών πραγμάτων ή αγαθών εν γένει και εκτελέσεως εργασιών, καθορίζονται δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Άρθρο 18
Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν. 411/1976 ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 17 τον Ν. 984/1979, συμπληρούται δια τρίτον εδαφίον έχοντος ούτω:
“Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου και της προβλεπομένης δια τον προηγουμένον εδαφίον κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Εμπορικής Ναυτιλίας έχουν εφαρμογήν και προκειμένον περί διορισθέντων κατά τας γενικάς περι διορισμών διατάξεις του Υπαληλικού Κώδικος μετά την εφαρμογήν του Ν.Δ. 169/1939 και προ της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ως και προκειμένου περί των μεταταγέντων υπαλλήλων εκ Λιμενικών Ταμείων”.

Άρθρο 19

1. Το άρθρον 6 του Ν. 411/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 6.
1. Αι υπέρ τον Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. Ισχύουσαι ποσοστιαίαι εισφοραί των ησφαλισμένων προσαυξάνονται κατά μίαν (1) μονάδα.
2. Επι των αμοιβών του προσωπικού, εφ` ων καταβάλλονται εισφοραί των ησφαλισμένων δια τον Κλάδον τούτον επιβάλλεται εργοδοτική εισφορά ανερχομένη εις ποσοστόν ίσον προς το οριζόμενον υπό του άρθρου 4, παράγραφος 1, εδάφιον β` του Ν. 997/1979.
3. Υπέρ του Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. χορηγείται εφ` άπαξ ενίσχυσις υπό του Ο.Λ.Π. ποσόν πεντήκοντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών”.

2. Η Ισχύς των διατάξεων τον παρόντος άρθρου άρχεται από της 1ης του επομένου της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου μηνός.

Άρθρο 20

1. Εις την παράγρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 411/1976 “περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις το προσωπικόν του Ο.Λ.Π. και άλλων τινών διατάξεων”, προστίθεται δεύτερον εδάφιον έχον ούτω:
“Προκειμένου περί υπερωριακής εργασίας του επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού του Ο.Λ.Π. δεν έχουσιν εφαρμογήν αι υπό του άρθρου 3 του Ν.Δ. 515/1970 προβλεπόμεναι διαδικασίαι παροχής αδείας υπερωριακής απασχολήσεως”.

2. Η πρόσληψις του επι σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού του Ο.Λ.Π. του προβλεπομένου υπο του άρθρου 64 του Π.Δ. 965/1976, ενεργείται δια πράξεως της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτού.

3. Εις το προσωπικόν του Οργανισμού το απασχολούμενον εις υπαιθρίους χώρους, εις ειδικάς θέσεις εργασίας, μηχανήματα ή οχήματα, χορηγούνται τα αναγκαία είδη και εφόδια ενδύσεως, υποδήσεως και σωματικής προστασίας τα χρησιμοποιούμενα κατά τον χρόνον της εργασίας. Δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται αι κατηγορίαι και ειδικότητες του προσωπικού εις τας οποίας χορηγούνται τοιαύτα είδη και εφόδια και αι προϋποθέσεις χορηγήσεως και ανανεώσεως αυτών.

Άρθρο 21
Αι Επιτροπαί διενεργείας διαγωνισμών εις του Ο.Λ.Π. συγκροτούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 715/1979 “περί τρόπου ενεργείας, υπο των Νομικών Προσώπων Δημοσίον Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών” (ΦΕΚ Α`212/10.9.1979).

Άρθρο 22
Η παρά τω Ο.Λ.Π. λειτουργούσα Σχολή Ταχυρύθμου Εκπαιδεύσεως Ο.Λ.Π., περί ής το Ν.Δ 46/1974 μετονομάζεται εις Σχολήν Επαγγελματικής Καταρτίσεως Προσωπικού Ο.Λ.Π.
Η Σχολή αύτη καταρτίζει και εξειδικεύει προσωπικόν του Ο.Λ.Π. ή και άλλων λιμένων εις ειδικότητας εργασιών λιμένος.
Οι εκπαιδευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι εις την εν λόγω Σχολήν εργαζόμενοι (Ο.Λ.Π. κ.λπ.) απασχολούνται εις τον τομέα της ειδικότητός των ή της αποκτηθείσης εκ της φοιτησεώς των εις την ανωτέρω Σχολήν ειδικότητος, μετατασσόμενοι τη αιτήσει των κατά τας ανάγκας της Υπηρεσίας.
Οι εκ της Σχολής αποφοιτούντες μόνιμοι και δόκιμοι λιμενεργάται διατηρούν την ιδιότητά των ως λιμενεργατών. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα της συγκροτήσεως, οργανώσεως και λειτουργίας της ως άνω Σχολής.

Άρθρο 23
Κυρούνται αφ` ής εξεδόθησαν αι κάτωθι αποφάσεις:
1. Η υπ` άριθ. 45009/14/80/24.4.1980 κοινή απόφασις Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας “περί χορηγήσεως πρόσθετης αμοιβής υπεραποδόσεως εργασίας Μονίμων Χειριστών Μηχανημάτων Ο.Λ.Π.”, δημοσίευθείσα εις το υπ` άριθ. 440/80 ΦΕΚ (τεύχος Β`).
2. Η υπ` άριθ. 23103/7289/23.1.1981 απόφασις Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας “περί χορηγήσεως πρόσθετης αμοιβής υπεραποδόσεως εργασίας μονίμων διαχειριστικών υπαλλήλων Ο.Λ.Π.” δημοσιευθείσα εις το υπ` άριθ. 130/6.3.81 ΦΕΚ, (τεύχος Β`).
3. Η υπ` άριθ. 23102/7288/23.2.1981 κοινή απόφασις Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας “περί χορηγήσεως πρόσθετης αμοιβής υπεραποδόσεως εργασίας μονίμων τεχνικών υπαλλήλων Ο.Λ.Π.” δημοσιευθείσα εις το υπ` άριθ. 133/10.3.81 ΦΕΚ (τεύχος Β`).
4. Η υπ` αριθ. 36597/7501/13.4.81 κοινή απόφασις των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας “περί χορηγήσεως πρόσθετης αμοιβής υπεραποδόσεως εργασίας εις εργαζομένους με τη διακίνηση εμπορευμάτων υπαλλήλους του Ο.Λ.Θ.” δημοσιευθείσα εις το υπ` αρίθ. 230/17.4.81 ΦΕΚ (τεύχος Β`).
5. Αι διατάξεις των κυρουμένων δια των παραγράφων 1, 2, 3, 4 του παρόντος άρθρου αποφάσεων έχουν ανάλογον εφαρμογήν και έπι του λοιπού προσωπικού του Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ., εφ` όσον δια της απασχολήσεώς των επιτυγχάνονται υψηλότεροι ρυθμοί εργασίας και διακινήσεως των εμπορευμάτων, ως ειδικώτερον ορισθήσεται διά πράξεων του Δ.Σ. των ως άνω Οργανισμών.
6. Το άρθρον 10 του Ν. 411/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Εις το επί σχέσει εργασίας δημοσίου δικαίου μόνιμον προσωπικόν του Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. χορηγείται μηνιαίον επίδομα ειδικής και επιπόνου εργασίας, ως τούτο καθορίζεται κατά βαθμούς υπό της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 904/1978”.

Άρθρο 24

1.Η ειδικότης ελευθέρων εργατών Ο.Λ.Π., περί ης το άρθρον 64 παρ. 1, εδάφιον λστ` του Π.Δ. 965/1976 “περί συνθέσεως, οργανώσεως και κατανομής των υπηρεσιών του Ο.Λ.Π.” καταργείται από της ισχύος του, παρόντος.

2. Οι υπηρετούντες ελεύθεροι εργάται εξακολουθούν ν` απασχολούνται είς τον Ο.Λ.Π. μέχρι της σταδιακής ονομασίας των ως δοκίμων εργατών, ενεργουμένης εφεξής κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3398/55 ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Οι εκ των ανωτέρω μη δυνάμενοι να ονομασθούν δόκιμοι εργάται δύνανται δι αποφάσεως του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. να διατίθενται προς κάλνψιν κενών λοιπών κατηγοριών επί συμβάσει προσωπικού του Οργανισμού εφόσον διαθέτουν τα προσόντα της ειδικότητος των νέων καθηκόντων των.

Άρθρο 25

1. Διά πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος θεσσαλονίκης εγκρινομένης υπό του εποπτεύοντος Υπουργού, δύναται να αναπροσαρμόζεται αναλόγως προς τας εκάστοτε οικονομικάς συνθήκας το υπό της περιπτώσεως 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τον Ν.Δ. 32/1973 προβλεπόμενον χρηματικόν ποσόν προς ενίσχυσιν παιδικών κατασκηνώσεων των υπαλλήλων και εργατών του Οργανισμού, ενίσχυσιν ναυτικών ομίλων κ.λπ., ως και δι` άλλους εθνικούς και κοινωφελείς σκοπούς, θεσπιζομένης δια τον ΟΛΘ διατάξεως δια την παροχήν γαμηλίου δώρου εις τας θυγατέρας του μονίμου υπαλληλικού προσωπικού του ΟΛΘ ως και χρηματικού ποσού δια ψυχαγωγικάς εκδηλώσεις του προσωπικού του καθοριζομένου του ύψους αντών το πρώτον υπο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΘ.

2. Το άρθρον 9, η παράγραφος 3 του άρθρου 13, το άρθρον 14, η παράγραφος 1 τον άρθρου 17 ως και το προστεθέν δια της παραγράφου 1 του άρθρου 20 εδαφίον εις την παράγραφον 1 του άρθρου 3 του Ν.411/1976 έχουν εφαρμογήν και επί του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, με την παρέκκλισιν οτι όπου εν αυταίς αναφέρεται ο όρος εκτελεστική επιτροπή δια την εφαρμογήν των εις τον ΟΛΘ νοείται το Διοικητικόν του Συμβούλιον.

Άρθρο 26
Οι συνταξιοδοτούμενοι παρά του Ι.Κ.Α. λιμενεργάται του Ο.Λ.Π. οι συμπληρώσαντες το 56ον έτος της ηλικίας των 35ετή προϋπηρεσίαν και 10.500 ημέρας ασφαλίσεως δικαιούνται της προβλεπομένης υπό τού άρθρου 49 του Ν. 993/1971) αποζημιώσεως.

Άρθρο 27
Σύστασις Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Λιμενικού Σώματος.

1. Συνιστάται Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λ.Σ (Υ.Ε.Μ./Λ. Σ.), υπαγόμενη όπου ορίζει ο ισχύων εκάστοτε οργανισμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στην οποία εντάσσονται διοικητικά και επιχειρησιακά όλα τα εναέρια μέσα του Λ.Σ.. Η Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. μεριμνά για την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των εναέριων μέσων του Λ.Σ. με την οργάνωση από αέρος αποστολών προς το σκοπό βελτίωσης της αστυνόμευσης του θαλάσσιου χώρου, συντονισμού έρευνας και διάσωσης κινδυνευόντων πλοίων ή προσώπων στη θάλασσα και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ως και κάθε άλλης αποστολής που ανάγεται στις αρμοδιότητες του Λ.Σ.. Η ΥΕ.Μ./Λ.Σ. στελεχώνεται από στρατιωτικό προσωπικό Λ.Σ., του οποίου προίσταται ανώτερος αξιωματικός ειδικότητος ιπταμένου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν.2329/1995 (Α 172)

2. Τα αεροσκάφη της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Λιμενικού Σώματος, ανήκουν εις την κατηγορίαν των στρατιωτικών αεροσκαφών, κυβερνώνται δε και χρησιμοποιούνται κατά τας περί στρατιωτικών αεροσκαφών εκόστοτε Ισχυούσας διατάξεις, αίτινες διέπουν παν έτερον θέμα αναγόμενον εις την χρησιμοποίησιν και εν γένει λειτονργίαν των ως και το προσωπικόν των. `
Εις την Διεύθυνσιν Τεχνικής Υποδομής του ΥΕΝ υπάγονται:

3. Η μέριμνα για τη συντήρηση επισκευή, την καλή λειτουργία, την ετοιμότητα, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια αεροσκαφών και εφοδίων τούτων και την παρακολούθηση δια των οικείων επιτροπών των παραλαβών των αεροσκαφών Λ.Σ,. ανήκει στη διεύθυνση που υπάγεται η Υ.Ε.Μ./Λ.Σ..
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν.2329/1995 (Α 172)

4. Αξιωματικοί, Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος δύνανται να εκλέγωνται κατόπιν υπευθύνου δηλώσεώς των, οι μεν Αξιωματικοί ως χειρισταί ή μέλη πληρώματος, οι δε Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί ως μέλη πληρώματος των αεροσκαφών του Λιμενικού Σώματος. Η επιλογή του κατά το ανωτέρω ιπταμένου στρατιωτικού προσωπικού ΛΣ πραγματοποιείται υπό 5μελούς Επιτροπής εξ ανωτέρων Αξιωματικών, τριών του Λιμενικού Σώματος και δύο της Αεροπορίας Στρατού ή της Πολεμικής Αεροπορίας, σνγκροτουμένης δια διαταγής του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος. Τα εκ των Ενόπλων Δυνάμεων προβλεπόμενα μέλη της Επιτροπής θο προέρχωνται εκ του κλάδου μερίμνη του οποίου θα λάβη χώραν ή εκπαίδευσις του προσωπικού.

5. Ο αριθμός των επιλεγομένων, ή διαδικασία επιλογής, τα προσόντα και η εκπαίδευσις αυτών ως και αι λεπτομέρειαι καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας μετά πρότασιν του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος.

6. Οι κατά τ` ανωτέρω επιλεγόμενοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί εκπαιδεύονται εις μίαν των Σχολών Αεροπορίας, Στρατού ή Σχολής Πολεμικής Αεροπορίας προς απόκτησιν, οι μεν Αξιωματικοί αναλόγου προς τον τύπον των αεροσκαφών στρατιωτικού πτυχίον χειριστού αεροσκαφών, ή αναλόγου στρατιωτικού πτυχίου ειδικότητος εκ των προβλεπομένων δια τα μέλη τον πληρώματος τον τύπου τούτου αεροσκαφών, οι δε Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί αναλόγου ως άνω στρατιωτικού πτυχίου μέλους πληρώματος κατά τα διακοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας οριζόμενα.

7. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εκδιδομένων τη προτάσει του Συμβουλίον Λιμενικού Σώματος υπο μείζονα σύνθεσιν και μη δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, ή σύνθεσις του απαραιτήτου πληρώματος των αεροσκαφών, ο τρόπος, ή διαδικασία και ή αρμοδιότης ορισμού και διαθέσεως προς πτήσιν του εν λόγω πληρώματος, αι προϋποθέσεις και οι όροι πτήσεως ο τρόπος. Τηρήσεως των στοιχειων δια την βεβαίωσιν των πραγματοποιουμένων ωρών πτήσεων, ως και πάσα συναφής επί τον παρόντος άρθρου λεπτομέρεια.

8. Δι` αποφάσεως του Αρχηγού τού Λιμενικού Σώματος τίθεται κατά εξάμηνον εις πτητικήν ενέργειαν το εις τας ανωτέρω παραγράφους ιπτάμενον στρατιωτικόν προσωπικόν ΛΣ επεκτεινομένων και εφαρμοζομένω αναλόγως των περί πτητικής ενεργείας και πτητικού επιδόματος. Εκάστοτε Ισχυουσών διατάξεων, αίτινες αφορούν το στρατιωτικόν προσωπικόν των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 28

1. Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 11 του Ν. 1482/1984, ΦΕΚ Α 153

Σημ.: Τα ποσά των εισφορών που εισπράχθηκαν ή θα εισπραχθούν βάσει αυτής της διάταξης μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου θεωρούνται εισφορές υπέρ του Κ.Ε.Α.Ν.

2. Απο της εν τη προηγουμένη παραγράφω ημερομηνίας οι πλοιοκτήται υποχρεούνται όπως κατά την πληρωμήν των αποδοχών των ναυτικών παρακρατούν τας ως άνω ιδίας και των ναυτικών εισφοράς και αποδίδουν αυτάς εις το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον ομού μετά των λοιπών εισφορών υπέρ ΝΑΤ, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των περί εισπράξεως των εισφορών υπέρ ΝΑΤ διατάξεων.

Άρθρο 29

1. Σε περίπτωση εγκατάλειψης στην αλλοδαπή ή ημεδαπή Ελλήνων ναυτικών, που είναι ναυτολογημένοι σε πλοία υπό ελληνική σημαία ή ξένα, συμβεβλημένα με το “Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο” (Ν.Α.Τ.), λόγω μη τήρησης από τον πλοιοκτήτη των διατάξεων περί μισθοτροφοδοσίας:
α) Καταβάλλονται από το Ν.Α.Τ. και ειδικότερα από το “Κεφάλαιο Ασθένειας και Ανεργίας” έναντι των καθυστερημένων βασικών μισθών και επιδομάτων, αποδοχές μέχρι ενός τριμήνου, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικίες συλλογικές συμβάσεις. Η καταβολή αυτή γίνεται με βάση κατάσταση, που περιλαμβάνει το πλήρωμα και τις αποδοχές του και έχει εγκριθεί από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ή από την Επιτροπή της παραγράφου 3. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η γνώμη της Επιτροπής. Η βεβαίωση από το Ν.Α.Τ. ότι έχει εκδοθεί για κάθε ναυτικό, που έχει εγκαταλειφθεί, επιταγή για την παραπάνω καταβολή, συνεπάγεται αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης ναυτικής εργασίας και κλείσιμο του ναυτολογίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2.
β) Ο επαναπατρισμός των ναυτικών, που έχουν εγκαταλειφθεί στην αλλοδαπή, καθώς και η καταβολή των μικροεξόδων του ταξιδιού, γίνεται με τη φροντίδα της Εστίας Ναυτικών, σύμφωνα με τις σχετικές περί αυτής διατάξεις.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 11 παρ.Α1 Ν.3816/2010,ΦΕΚ Α 6/26.1.2010.

2. Η διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου δεν είναι υποχρεωτική δια τον ναυτικόν ο οποίος δύναται να προτιμήση την συνέχισιν της συμβάσεως εφ` όσον όμως εισπράξει τα έξοδα παλινοστήσεως ή αποδεχθή το προσφερόμενον εισιτήριον λογίζεται ως αυτοδικαίως λυθείσα ή υφισταμένη σύμβασις ναυτικής εργασίας “λόγω εγκαταλείψεως του ναυτικού εις την αλλοδαπήν υπό του πλοιοκτήτου” εφαρμοζομένων των περί αποζημιώσεως του ναυτικού διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.

2.α. Η κίνηση της διαδικασίας για την καταβολή της παροχής της παραγράφου 1 δεν θίγει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης ναυτικής εργασίας εκ μέρους του ναυτικού και τη λύση αυτής, όταν αυτή επέρχεται κατά χρόνο μεταγενέστερο της αίτησης του ναυτικού για τη διαπίστωση και συνδρομή των όρων εγκατάλειψής του και ο ναυτικός που ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα καταγγελίας δικαιούται την παροχή της παραγράφου 1.
Σημ.: όπως η παράγραφος 2α προστέθηκε με το άρθρο 50 παρ.2 Ν.4331/2015,ΦΕΚ Α 69/2.7.2015.

3. Η διαπίστωσις και συνδρομή των όρων εγκαταλείψεως και η κίνησις της εν παρ. 1 διαδικασίας χωρεί δι` αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας εκδιδομένης κατόπιν ητιολογημένης γνώμης Επιτροπής συγκροτουμένης δι` αποφάσεως του ιδίου και αποτελούσης εξ` ενός εκπροσώπου του Υ.Ε.Ν., ενός της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και ενός της Πανελληνίου Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.).

4. Το ΝΑΤ επί τη καταβολή της κατά την παρ. 1 παροχής υποκαθίσταται εις την θέσιν του ναυτικού αντοδικαίως ως δανειστής του πλοιοκτήτου και προέρχεται εις την βεβαίωσιν και εισπραξιν των οφειλομένων υπέρ τον ΚΑΑΝ κατά τας εκάστοτε περί εισπράξεως των πόρων του ΝΑΤ ισχύουσας ουσιαστικάς και δικονομικάς διατάξεις συνεισπράττον δια της ιδίας διαδικασίας και τα υπο της Εστίας Ναυτικών κατά την παρ. 1 εδ. β` υπ` αυτής καταβληθέντα.

5. Η καταβολή εις τους δικαιούχους της παροχής κατά την παρ. 1 επάγεται την απόσβεσιν των εκ της εργασιακής σχέσεως αντιστοίχων απαιτήσεων το δε τυχόν απομένον υπόλοιπον καταβάλλεται εις τους δικαιούχους υπο του εργοδότου των ή των μετ` αύτου συνυπευθύνων.

6. Δι` αποφάσεων τον Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προσδιορίζονται
α) τα της συγκροτήσεως και λειτουργίας της εν παρ. 3 Επιτροπής,
β) τα αναγκαία στοιχεία προσδιορισμού των απαιτήσεων των ναυτικών
γ) τα της γνωστοποιήσεως της γενομένης καταβολής εις τον εργοδότην,
δ) παν έτερον λεπτομερειακόν ή τεχνικόν θέμα απορρέον ή σχετιζόμενον με την δια τον παρόντος άρθρου παρεχομένην προστασίαν.

Άρθρο 30

1. Απο της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου επαναφέρεται εν ισχύι ή κατά το άρθον 2 παρ. 3 του Ν. 411/1976 “περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις το προσωπικόν του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) και άλλων τινών διατάξεων” προθεσμία, αφ` ότου υπολογίζεται και το αναφερόμενον εις την παραγρ. 1 του ρηθέντος άρθρου ανώτατον όριον ηλικίας διορισμού.

2. Οι κατά τας ως άνω διατάξεις διοριζόμενοι καταλαμβάνουν κενάς τακτικάς θέσεις των οικείων Κλάδων των Π.Δ. 965/1976 και 398/1977 και εν περιπτώσει μη υπάρξεως τοιούτων θέσεων συνιστώνται δια του παρόντος εις τους Κλάδους τουτους ισάριθμοι προς τους διοριζομένους προσωριναί θέσεις επί βαθμοίς 1Οω – 6ω καταργούμεναι άμα τη καθ` οιονδήποτε τρόπον κενώσει των.
Οι διορισθησόμενοι εις τας ανωτέρω υπεραρίθμους θέσεις καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τας εφεξής κενουμένας τακτικάς θέσεις μέχρι πλήρους απορροφήσεώς των, εξελίσσονται δε βαθμολογικώς υφ` ας προϋποθέσεις και οι κατέχοντες τακτικάς θέσεις.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 τον Ν. 411/1976.

Άρθρο 31
Εις την παράγραφον 1 του άρθρον 5 του Ν. 411/1976 προστίθεται εδάφιον έχον ούτως:
“Ειδικώς, προκειμένου περί των υπομηχανικών των ησφαλισμένων εις το ΤΣΜΕΔΕ και των οδηγών αυτοκινήτων των ησφαλισμένων εις το ΤΣΑ, ο ΟΛΠ αναλαμβάνει να καταβάλη εις το Ταμείον Προνοίας Υπαλλήλων ΟΛΠ ποσόν αντιστοιχούν εις την διαφοράν της εργοδοτικής εισφοράς δια τον Κλάδον Συντάξεως ΙΚΑ και της καταβληθείσης δι` αυτούς εργοδοτικής εισφοράς εις το ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΣΑ και δια το χρονικόν διάστημα ασφαλίσεως τούτων εις τα Ταμεία ταύτα”.

Άρθρο 32
Δι όσους εκ των μονίμων χειριστών φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων των εχόντων τάς προϋποθέσεις μονιμοποιήσεως κατ` εφαρμογήν της διατάξεως της παραγρ. 6 του άρθρου 18 τον Ν.Διατάγατος 4544/1966 έτυχον μονιμοποιήσεως κατ` εφαρμογήν του Νόμου 411/1976, ο ΟΛΠ υποχρεούται εις την καταβολήν εις το Ταμείον Πρόνοιας Υπαλλήλων ΟΛΠ της κατά την διαρρεύσασαν 10ετίαν “1967 – 1976) προκυπτούσης επί πλέον διαφοράς ασφαλιστικής επιβαρύνσεως των ως ανω ησφαλισμένων, μεταξύ των αποδοτέων δι εξαγοράν της 10ετούς προϋπηρεσίας των χρηματικών ποσών και των μεταφερθέντων δια λογαριασμόν των ασφαλιστικών εισφορών του οικείου Κλάδου Συντάξεως ΙΚΑ.

Άρθρο 33
Πάσα γενική ή ειδική διάταξις αναφερομένη εις τα υπό του παρόντος νόμου ρυθμιζόμενα θέματα καταργείται.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 05 Οκτωβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ