ΝΟΜΟΣ 1219 ΦΕΚ Α΄297/8.10.1981
περί λήψεως μέτρων προς αποκατάστασιν της λειτουργίας των επιχειρήσεων υπό την επωνυμίαν “ΜΙΝΙΟΝ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία” και “ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ ΣΠΟΡ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία” κατόπιν της κατά την 19.12.1980 καταστροφής των εκ πυρκαϊάς και άλλων τινών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Άρθρο 1

1. Αι επιχειρήσεις αι λειτουργούσαι (δυνάμει συμβάσεως μισθώσεως) εις τα εν Αθήναις εμπορικά καταστήματα καταστραφέντα εκ πυρκαϊάς κατά την 19ην Δεκεμβρίου 1980, υπό την επωνυμίαν “ΜΙΝΙΟΝ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία” και “ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ ΣΠΟΡ Ανώνυμος Εμπορική Εταρεία”, δικαιούται να αναλάβουν δαπάναις των την επισκευήν ή ανοικοδόμησιν των αντιστοίχων ακινήτων υπό τους όρους δομήσεως οι οποίοι ίσχυον κατά τον χρόνον εκδόσεως των αδειών ανεγέρσεως των κτιρίων. Κατά την επισκευήν ή ανοικοδόμησιν δύναται να γίνουν και παντός είδους διαρρυθμίσεις των υπό της επιχειρήσεως χρησιμοποιηθησομένων χώρων, δια λειτουργικούς λόγους και λόγους ασφαλείας, εφ` όσον τούτο έχει επιτραπή υπό των εκμισθωτών δια των κατ` ιδίαν συμβάσεων μισθώσεως και υπό τους όρους τουτών.

2. Η επισκευή ή ανοικοδόμησις δύναται να γίνη εφ` όσον αι κατά την προηγουμένηνπαράγραφον επιχειρήσεις γνωστοποιήσουν δι` εγγράφου δηλώσεως την περί αναλήψεως της επισκευής απόφασίν των εις τους εκμισθωτάς και υπεκμισθωτάς του ακινήτου, εντός προθεσμίας δύο μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

3. Αι κατά την προηγουμένηνπαράγραφον επιχειρήσεις, αναλαμβάνουσαι την κατά την παράγρ. 2 του παρόντος επισκευήν ή ανοικοδόμησιν, δικαιούνται όπως παραμείνουν εις τα μισθία δια χρονικόν διάστημα είκοσιν ετών από της καταστροφής, επιφυλασσομένης της ισχύος τυχόν υφισταμένων συμβάσεων δια των οποίων προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος παραμονής εις το μίσθιον, παρατεινομένης δι` ίσονχρόνον και της υπέρ των υπεκμισθωτών υφισταμένης μισθώσεως. Κατά την διάρκειαν της εικοσαετίας δεν επιτρέπεται η καταγγελία των κατά τα άνω μισθώσεων ή υπομισθώσεων λόγω ιδιοχρήσεως ή ανοικοδομήσεως. Καταγγελίαι δι` ιδιόχρησιν γενόμεναι μέχρι της επελεύσεως του γεγονότος της καταστροφής είναι ανίσχυραι, εφ` όσον κατά την ημέραν της καταστροφής αι επιχειρήσεις ευρίσκοντο εν τη χρήσει του μισθίου.

Άρθρο 2
Εις τας περιπτώσεις του προηγουμένου άρθρου, η μισθώτρια επιχείρησις απαλλάσσεται της υποχρεώσεως καταβολής του μισθώματος το οποίον κατέβαλε κατά την ημέραν της εκ πυρκαϊάς καταστροφής επί δέκα μήνας από ταύτης. Δια το επόμενονεξάμηνον η μισθώτρια επιχείρησις καταβάλλει το ήμισυ του κατά τον χρόνον της καταστροφής καταβαλλομένου μισθώματος, μετά δε την παρέλευσιν του εξαμήνου τούτου καταβάλλει ολόκληρον το κατά τον χρόνον της καταστροφής καταβαλλόμενον μίσθωμα, υποκείμενον εις πρώτηναναπροσαρμογήν εφ` όσον παρήλθε διετία από τη δημοσιεύσεως του παρόντος, εφαρμοζομένων περαιτέρω των περί αναπροσαρμογής του μισθώματος διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας των εμπορικών μισθώσεων.

Άρθρο 3

1. Δίκαι περί αποδόσεως της χρήσεως μισθίων εκ των εις το άρθρον 1 παρ. 1 αναφερομένων, εκκρεμείς κατά τον χρόνον κοινοποιήσεως της κατά την παρ. 2 του αυτού άρθρου δηλώσεως, καταργούνται πλην αν η απόδοσις ζητείται δια καθυστέρησιν καταβολής εκ δυστροπίας οφειλομένων κατά την 18 Δεκεμβρίου 1980 μισθωμάτων. Υπό τας αυτάς προϋποθέσεις δεν εκτελούνται και εκδοθείσαι μέχρι της κοινοποιήσεως της κατά το προηγούμενον εδάφιον δηλώσεως, δικαστικαί αποφάσεις.

2. Καταγγελίαι μισθώσεων, περί ων το άρθρον 1 παρ. 1, γενόμεναι από 19 Δεκεμβρίου 1980 μέχρι της ημέρας κοινοποιήσεως της κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος δηλώσεως είναι ανίσχυροι, πλην αν αύται αφορούν την λύσιν της μισθώσεως λόγω καθυστερήσεως εκ δυστροπίας οφειλομένων μέχρι της 18 Δεκεμβρίου 1980 μισθωμάτων.

Άρθρο 4
Επί μίαν πενταετίαν από της ισχύος του παρόντος δεν έχουν εφαρμογήν δια τας επιχειρήσεις αι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 παρ. 1γ του Κ.Ν. 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών”.

Άρθρο 5

1. Τα φορολογητέα αντικείμενα και τα αποτελέσματα των μη ελεγχθεισών εισέτι χρήσεων των πληγεισών επιχειρήσεων “ΜΙΝΙΟΝ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία” και “ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ ΣΠΟΡ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία” προσδιορίζονται και κρίνονται υπό επιτροπής συνιστωμένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών αποτελουμένης εκ του Διευθυντού Εφορίας Ανωνύμων Εταιρειών, τον Πρόεδρον του ΣΟΛ (Σώματος Ορκωτών Λογιστών) και ένα εκπρόσωπον της εταιρείας, λαμβανομένων υπ` όψιν:
α) των ισολογισμών των συνταχθέντων και δημοσιευθέντων προ της γενομένης την 19.12.80 καταστροφής των λογιστηρίων των επιχειρήσεων και βάσει των υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων,
β) των ισολογισμών των συνταχθησομένων και δημοσιευθησομένων μετά την γενομένην την 19.12.80 καταστροφήν των λογιστηρίων των επιχειρήσεων και των υποβληθησομένων δηλώσεων αφορωσών την χρήσιν 1980.
γ) Της μέχρι τούδε ειλικρινείας των δηλώοεων των επιχειρήσεων.
Ειδικώς αι ζημίαι χρήσεως 1980, αι προκύπτουσαι εκ των ως άνω υπό στοιχείον β` ισολογισμών, εάν δεν καλύπτωνται δια συμψηφισμού σχετικών στοιχείων εισοδήματος, ή άλλης πηγής, είτε διότι δεν υπάρχει τοιούτον στοιχείονεισοδήματας είτε διότι το υπάρχον είναι ανεπαρκές, μεταφέρονται προς συμψηφισμόν ολόκληροι ή κατά το υπόλοιπον αυτών διαδοχικώς, εις τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη.

2. Αι εν άρθρω 1 πληγείσαι επιχειρήσεις απαλλάσσονται δια χρονικόν διάστημα τριών ετών από της δημοσιεύσεως του παρόντος παντός φόρου (περιλαμβανομένου του φόρου κύκλου εργασιών), δασμού, τέλους, τελών χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων (Δήμων, Κοινοτήτων, Ταμείων, Οργανισμών ή άλλου οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου) δια είδη παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού, μετά των εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και εργαλείων αυτών (περιλαμβανομένων ιδία και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εισαγομένων οριστικώς ή υπό το καθεστώς ελευθέρας χρήσεως ή μισθουμένων, ανελκυστήρων, κυλιομένωνκλιμακών, μηχανημάτων κλιματισμού, συστημάτων ασφαλείας κατά κλοπής και πυρός), παραγόμενα ή μη υπό της εγχωρίου βιομηχανίας, αναγκαία ή χρήσιμα δια την ανέγερσιν, επισκευήν και λειτουργίαν των καταστραφεισών εγκαταστάσεων εις ας ελειτούργουν αι επιχειρήσεις κατά την 18.12.80, μη εφαρμοζομένης οιασδήποτε αντιθέτου γενικής ή ειδικής διατάξεως. Τα ανωτέρω είδη εισαγόμενα εκ τρίτων χωρών υπόκεινται εις την καταβολήν του προβλεπομένου δασμού.

3. Αι δύο επιχειρήσεις απαλλάσονται από τυχόν υφιστάμενα τέλη, εισφοράς, χ/σημον, δικαιώματα και λοιπάς επιβαρύνσεις υπέρ του δημοσίου ή τρίτων δια τας αδείας σκοπιμότητος, εγκαταστάσεως και λειτουργίας των μηχανημάτων ή των καθ` έκαστον τμημάτων των επιχειρήσεων ή επί των συμβάσεων εργολαβίας δια την ανέγερσιν, επισκευήν και λειτουργίαν των καταστραφεισών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων.
Επίσης, αι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τέλη ή εισφοράς ή εν γένει οιασδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου όσον αφορά εις την έκδοσιν αδειών είτε ανοικοδομήσεως είτε επισκευών των καταστραφέντων κτιρίων εις α ελειτούργουν την 18.12.80. Των αυτών απαλλαγών τυγχάνουν και οι ιδιοκτήται των καταστραφέντων ακινήτων, εφ` όσον αι σχετικαίάδειαιεκδοθώσιν επ` ονόματί των.

4. Αι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων παρασχεθησομένων εις τας ως άνω πληγείσας επιχειρήσεις υπό Τραπεζικών Εταιρειών, ελληνικών ή αλλοδαπών, ή Υποκαταστημάτων αλλοδαπών Τραπεζών εν Ελλάδι ή αλλοδαπών Οίκων, συναφθησόμεναι εντός τριετίας από της δημοσιεύσεως του παρόντος και τα παρεπόμενα σύμφωνα εξασφαλίσεως των δανείων τούτων απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιωμάτων ή άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του δημοσίου ή τρίτων, ανεξαρτήτως εάν αι συμβάσεις αύται συνάπτωνται εν Ελλάδι ή εις την αλλοδαπήν, εφαρμοζομένης αναλόγως της διατάξεως του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4171/1961, ως ούτος τροποποιηθείς ισχύει ως προς τα δικαιώματα των τρίτων.

5. Αι υπό της προηγουμένης παραγράφου οριζόμεναιαπαλλαγαί χορηγούνται αδιαφόρως της υπάρξεως ή μη διμερούς συμβάσεως προς αποφυγήν διπλής φορολογίας μετά της χώρας εν η κείται η έδρα της παρεχούσης το δάνειον ή την πίστωσιν επιχειρήσεως.

6. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται αναλόγως εφ` όσον συντρέχουν αι αυταί προϋποθέσεις και επί των καταστημάτων ΑΤΗΕΝΕΕ – ΑΦΟΙ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ, ΑΦΟΙ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ ΑΕ, ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. και ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΕ, υποστάντωνκαταστροφάς εκ των πυρκαϊών της 3.5.81 και 7.7.81, ως και επί πάσης άλλης επιχειρήσεως, της οποίας τα καταστήματα κατεστράφησαν εκ πυρκαϊάς κατά το χρονικόν διάστημα από 19.12.1980 μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 6
Εις τας εν λόγω επιχειρήσεις επιτρέπεται η εισαγωγή εμπορευμάτων και ειδών εξοπλισμού επί προθεσμιακών διακανονισμών και άνευ χρηματικών προκαταβολών.
Εξαιρούνται τα είδη τα υπαγόμενα εις το σύστημα κατανομών και εκείνα των οποίων απαγορεύεται η εισαγωγή.
Ως επιτρεπόμενον ύψος εισαγωγής ορίζεται το τετραπλάσιον της εκτιμηθείσης μεν ζημίας των εν λόγω καταστημάτων εκ της πυρκαϊάς, μη αποζημιωθείσης όμως υπό των ασφαλιστικών εταιρειών.
Ως εκτίμησις ζημιών λαμβάνεται το πόρισμα αρμοδίας επιτροπής του Υπουργείου Εμπορίου ή, εν ελλείψει ταύτης, η εκτίμησις ζημιών υπό των ασφαλιστικών εταιρειών, επικυρουμένης υπό της αρμοδίας επιτροπής του Υπουργείου Εμπορίου.
Η ρύθμισις διαδικαστικών θεμάτων, ως και η παρακολούθησις της αναλώσεως του ανωτέρω ποσού (συνολικής εισαγωγής), ανατίθεται εις την επιτροπήν ρυθμίσεως θεμάτων εισαγωγής παρά τη Τραπέζη Ελλάδος.

Άρθρο 7

1. Μισθώσεις περί ων τα άρθρα 2 του Ν. 813/1978 και 13 του Ν. 834/1978, λήξασαι μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, ως και μισθώσεις υφιστάμεναι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος, λήγουσαι δε οπωσδήποτε μέχρι της 31ης Αυγούστου 1984, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι της ημερομηνίας ταύτης, υπόκεινται δε εις περαιτέρω παράτασιν κατά τα άρθρα 18 και επ. του Ν. 813/1978 μέχρι συμπληρώσεως τεσσάρων εν συνόλω ετών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος.

2. Εάν από ακίνητο, που ανήκει στην κυριότητα νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και έχει υποστεί καταστροφές από πυρκαγιά, αποβληθεί η επιχείρηση που το έχει μισθώσει και η επιχείρηση αυτή αναφέρεται στον παρόντα νόμο, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κειμέ- νων διατάξεων να εκμισθωθεί το ακίνητο αυτό, στο οποίο στεγαζόταν η αποβληθείσα επιχείρηση χωρίς διαγωνισμό, εφόσον τηρηθούν οι ακόλουθοι όροι: α. η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται εικοσαετής. β. το μίσθωμα να μην είναι κατώτερο του ελεύθερου μισθώματος που μπορεί να πραγματοποιηθεί.
γ. ο νέος μισθωτής να αναλάβει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει το μίσθιο ακίνητο για την ίδια ή ανάλογη χρήση και εκμετάλλευση. δ. ο νέος μισθωτής να αναλάβει την υποχρέωση να προσλάβει το προσωπικό που εργαζόταν στην αποβληθείσα επιχείρηση μέχρι την ημέρα εκτέλεσης εναντίον της περί αποβολής δικαστικής απόφασης και να αναγνωρίσει τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων σε σχέση με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας. ε. να αναλάβει τις υποχρεώσεις του προηγούμενου μισθωτή προς τον εκμισθωτή που απορρέουν από τη μεταξύ τους μίσθωση, για τα οφειλόμενα μισθώματα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 1539/1985 (Α 64).

Άρθρο 8
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 05 Οκτωβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ