Νόμος 1215 ΦΕΚ Α΄288/1.10.1981
Περί ιδρύσεως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμίαν “ΕλληνικόνΚέντρον Ευρωπαϊκής Επιμορφώσεως” και τροποποιήσεως διατάξεών τινών του Νόμου 647/1977 περί ιδρύσεως Κέντρου μεταφράσεως και διερμηνεύσεως εν Κερκύρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Ιδρυσις και λειτουργία Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκής Επιμορφώσεως.

Άρθρο 1

1. Ιδρύεται ΝομικόνΠρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμίαν “ΕλληνικόνΚέντρον Ευρωπαϊκής Επιμορφώσεως”.
Το Κέντρον ανήκει εις το Κράτος, απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας και αποσκοπεί εις την επιμόρφωσιν επιστημόνων καθώς και στελεχών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέως, επί θεμάτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2.`Εδρα του Κέντρου ορίζεται η Κέρκυρα.

3. Η Εποπτεία του Κράτους ασκείται δια του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
Σκοπός του Κέντρου είναι η οργάνωσις επιστημονικών επιμορφωτικών προγραμμάτων επί θεμάτων αφορώντων εις τους θεσμούς, τας λειτουργίας και τας δραστηριότητας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα τα οποία δύναται να οργανωθούν και εις χώρας της Δυτ. Ευρώπης μετά ή άνευ της συνεργασίας αντιστοίχων Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων, απευθύνονται εις στελέχη Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών και εις στελέχη του ιδιωτικού τομέως.
Το Κέντρον επίσης οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα αφορώντα εις την σύγχρονον Ελλάδα και απευθυνόμενα εις στελέχη των Κοινοτήτων ή του ιδιωτικού και δημοσίου τομέως των χωρών-μελών αυτών.

Άρθρο 3

1. Η Διοίκησις τον Κέντρου ασκείται υπό της Επιτροπής Διοικήσεως και του Γενικού Διευθυντού. Η Επιτροπή Διοικήσεως, ης η θητεία είναι διετής, αποτελείται από τον ΓενικόνΔιενθυντήν, τον Διενθυντήν Σπουδών, εν μέλος του διδακτικού προσωπικού και δυο επίλεκτα μέλη της Κερκυραϊκής Κοινωνίας, των τριών τελευταίων οριζομένων δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Ο Γενικός Διευθυντής προεδρεύει της Επιτροπής Διοικήσεως.

2. Αι αρμοδιότητες της Επιτροπής Διοικήσεως, του Γενικού Διευθυντού και του Διευθυντού Σπουδών καθορίζονται από τον κανονισμόν οργανωτικής διαρθρώσεως και λειτουργίας του Κέντρου.

Άρθρο 4
Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Σπουδών.

1. Γενικός Διευθυντής διορίζεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαρκείας δύο ετών, δυναμένη να ανανεωθή, επιστήμων ανεγνωρισμένου κύρους, ο οποίος διατελεί ή έχει διατελέσει καθηγητής Α.Ε.Ι. εις την Ελλάδα ή την αλλοδαπήν επί πέντε τουλάχιστον έτη έχων ειδικότητα συγγενή προς το επιστημονικόναντικείμενον του Κέντρου.

2. Διευθυντής Σπουδών διορίζεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαρκείας δύο ετών, δυναμένη να ανανεωθή, επιστήμων ανεγνωρισμένου κύρους, ο οποίος διατελεί ή διετέλεσε καθηγητής Α.Ε.Ι. εις την Ελλάδα ή την αλλοδαπήν, έχων ειδικότητα συγγενή προς το επιστημονικόναντικείμενον του Κέντρου.

3. Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Σπουδών εν ενεργεία καθηγητής Α.Ε.Ι. ή δημόσιος λειτουργός απαλλάσσεται των αντιστοίχων καθηκόντων του κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας του εις το Κέντρον.
Ο χρόνος της παρά τω Κέντρω υπηρεσίας Γενικού Διευθυντού και Διευθυντού Σπουδών εν ενεργεία καθηγητού Α.Ε.Ι. ή δημοσίου λειτουργού λογίζεται δια πάσαν συνέπειαν ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας εις την θέσιν την οποίαν ούτοι οργανικώς κατέχουν.

Άρθρο 5

1. Το διδακτικόν, διοικητικόν και βοηθητικόνΠροσωπικόν του Κέντρου προσλαμβάνεται επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, συμφώνως προς τας διατάξεις ειδικού κανονισμού.

2. Η διάταξις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως και επί του διδακτικού προσωπικού πλήρους απασχολήσεως του Κέντρου.

3. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται τα των αποδοχών του πάσης φύσεως προσωπικού του Κέντρου.

4. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωσιν συναρμοδίου Υπουργού, επιτρέπεται η επί εν εξάμηνον παρά τω Κέντρωαπόσπασις δημοσίων λειτουργών ή υπαλλήλων, ως και λειτουργών ή υπηλλήλων Ν.Π. Δ.Δ. κατόπιν αιτήσεώς των. Η απόσπασις δύναται να παραταθή επί εν εισέτι εξάμηνον ή να αρθή κατά τον αυτόν τρόπον. Αι αποσπάσεις αύται είναι υποχρεωτικαί δια τας υπηρεσίας εις τας οποίας ανήκουν ο δε χρόνος υπηρεσίας των λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας εις την θέσιν την οποίαν κατέχουν οργανικά. Η μισθοδοσία και αι αποδοχαί εν γένει των αποσπωμένων βαρύνουν τας υπηρεσίας και τους φορείς εις τους οποίους ανήκουν.

Άρθρο 6
Πόροι του Κέντρου. Παροχαί. Απαλλοτριώσεις.

1. Τακτικοί πόροι του Κέντρου είναι:
α) Η ετησία τακτική επιχορήγησις η οποία εγγράφεται εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
β) Τα έσοδα εκ της περιουσίας.
γ) Τα έσοδα από την παροχήν υπηρεσιών εις τρίτους.
δ) Τα έσοδα από την πώλησιν των δημοσιευμάτων.

2. Εκτακτοι πόροι του Κέντρου είναι:
α) Αι έκτακτοι ή ειδικαίκρατικαί επιχορηγήσεις.
β) Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, δωρεάς, κληρονομίας ή κληροδοσίας και πάσης φύσεως εισφοράς ή νομικών προσώπων εις την Ελλάδα ή το εξωτερικόν.

3. Το Κέντρον δύναται να τυπώνη τα δημοσιεύματά του δωρεάν εις το ΕθνικόνΤυπογραφείον.

4. Επιτρέπονται, υπέρ και δαπάναις του Κέντρου αι αναγκαστικαί απαλλοτριώσεις αστικών ακινήτων, τα οποία είναι αναγκαία δια την εγκατάστασίν του και αναγνωρίζονται οι σκοποί του ως δημοσίας ωφελείας.

5. Το Δημόσιον και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δύνανται να παραχωρούν δωρεάν την κυριότητα ή την χρήσιν ακινήτων ανηκόντων εις αυτά εις το Κέντρον δια την στέγασιν των υπηρεσιών του.

6. Εκτέλεσις έργων και διενέργεια προμηθειών δια τας ανάγκας του Κέντρου γίνεται κατ` εξαίρεσιν από τας ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων και διενεργείας κρατικών προμηθειών.

Άρθρο 7
Ελεγχος της Οικονομικής Διαχειρίσεως.

1. Ο κατασταλτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Κέντρου και ο έλεγχος του ισολογισμού αυτού ενεργείται υπό τριμελούς επιτροπής οριζομένης υπό του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου μεταξύ των μελών αυτού.

2. Το διαχειριστικόν έτος του Κέντρου άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου. Το πρώτον διαχειριστικόν έτος θέλει αρχίσει την ημέραν ιδρύσεως του Κέντρου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του επομένου της ιδρύσεως έτους.

Άρθρο 8

1. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, προτάσει των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρείας Κυβερνήσεως και Οικονομικών, εκδίδονται μετά γνώμην της Επιτροπής Διοικήσεως, υποβαλλομένων εντός 6 μηνών από της συγκροτήσεως, οι κάτωθι κανονισμοί.
α) Κανονισμός οργανωτικής διαρθρώσεως και λειτουργίας.
β) Κανονισμός καταστάσεως προσωπικού.
γ) Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Διοικήσεως.
δ) Κανονισμός οικονομικής διαχειρίσεως προμηθειών και εκτελέσεως έργων.
Ωσαύτως δια Προεδρικών Διαταγμάτων προτάσει του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδίδονται κατά την αυτήν διαδικασίαν Κανονισμοί επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Οι κανονισμοί ούτοι τροποποιούνται κατά την αυτήν διαδικασίαν.

2. Η εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου προθεσμία δύναται να παραταθή, εφ` άπαξ και επί εν το πολύ εξάμηνον υπό του εποπτεύοντος Υπουργού.

3. Πάσα λεπτομέρεια αναγομένη εις την εφαρμογήν του παρόντος κεφαλαίου, θα ρυθμίζεται δι` αποφάσεων του εποπτεύοντος Υπουργού δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Τροποποιήσεις διατάξεών τινών του Ν. 647/1977 “περί ιδρύσεως Κέντρου Μεταφράσεως και Διερμηνείας εν Κερκύρα”.

Άρθρο 9
Εις το άρθρον 3 του Ν. 647/1977 “περί Κέντρου Μεταφράσεως και Διερμηνείας εν Κερκύρα” επέρχονται αι κάτωθι τροποποιήσεις:
“1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Εις την Σχολήν Μεταφράσεως εγγράφονται κατόπιν εξετάσεων:
α) Ελληνες πολίται ή Ελληνες το γένος κάτοχοι πτυχίου οιουδήποτε ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου Σχολής της αλλοδαπής γνωρίζοντες άριστα τουλάχιστον δύο εκ των διδασκομένων εις την Σχολήν ξένων γλωσσών.
β) Αλλοδαποί έχοντες ως μητρικήν γλώσσαν μίαν των διδασκομένων γλωσσών εν τη Σχολή, γνωρίζοντες άριστα την Ελληνικήν γλώσσαν και μια των διδασκομένων εις την Σχολήν ξένων γλωσσών εκτός της μητρικής των και εφ` όσον κέκτηνται πτυχίου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισοτίμου Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής”.
2. Η παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Εις την Σχολήν Διερμηνέων εγγράφονται κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων:
α) Πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, γνωρίζοντες άριστα δύο τουλάχιστον εκ των διδασκομένων γλωσσών.
β) Πτυχιούχοι της Σχολής Μεταφραστών του ΚΕΜΕΔΙ ή ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής, γνωρίζοντες άριστα την Ελληνικήν γλώσσαν. Ο χρόνος φοιτήσεως εις την Σχολήν Διερμηνέων πτυχιούχων της Σχολής Μεταφραστών ή των ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής δύναται να μειώνεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, κατόπιν ητιολογημένης εισηγήσεως της Επιτροπής Διοικήσεως του ΚΕΜΕΔΙ.
Ο ελάχιστος χρόνος φοιτήσεως δεν δύναται να είναι μικρότερος των δυο εξαμήνων”.
3. Μετά το εδαφ. β` της παραγράφου 3 προστίθεται εδάφιον γ` έχον ως εξής:
” Η Επιτροπή Διοικήσεως τον ΚΕΜΕΔΙ δι` αποφάσεώς της αναθέτει το μεταφραστικόν έργον εις το εκπαιδευτικόνπροσωπικόν του ΚΕΜΕΔΙ.
Το ύψος της αποζημιώσεως αυτού, η οποία βαρύνει το Ταμείον του ΚΕΜΕΔΙ, καθορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών.
Εν περιπτώσει αδυναμίας καλύψεως του μεταφραστικού έργου υπό του εκπαιδευτικού προσωπικού, η Επιτροπή Διοικήσεως του ΚΕΜΕΔΙ δύναται να αναθέσημεταφραστικόν έργον υπό τους αυτούς όρους και εις ιδιώτας”.
4. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ρυθμίζονται τα της ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως των φοιτητών των σχολών του ΚΕΜΕΔΙ κατ` αναλογίαν προς τα ισχύοντα δια τους φοιτητάς των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επίσης δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα της σιτίσεως των φοιτητών του ΚΕΜΕΔΙ κατ` αναλογίαν προς τα ισχύοντα δια τους φοιτητάς των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων”.

Άρθρο 10
Η παράγρ. 1 του άρθρου 4 τον Ν. 647/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Οργανα Διοικήσεως του ΚΕΜΕΔΙ είναι: α) Η Επιτροπή Διοικήσεως αποτελουμένη εκ του Γενικού Διευθυντού ως Προέδρου, των Διευθυντών και ενός επιλέκτου μέλους της Κερκυραϊκής Κοινωνίας.
β) Ο Γενικός Διευθυντής.
γ) Οι Διευθυνταί Σχολών και
δ) Οι Προϊστάμενοι τμημάτων”.

Άρθρο 11
Εις το άρθρον 5 του Ν. 647/1977 επέρχονται αι κάτωθι τροποποιήσεις: 1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Οι κλάδοι και αι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού ορίζονται ως ακολούθως:
α) Κλάδος 1 Καθηγητών, ένδεκα θέσεις ενιαίαι επί μισθολογικοίςκλιμακίοις 8-10.
β) Κλάδος 2 Επιμελητών δέκα επτά θέσεις ενιαίαι επί μισθολογικοίςκλιμακίοις 5-9.
γ) Κλάδος 3 Βοηθών, τέσσαρες θέσεις ενιαίαι επί μισθολογικοίςκλιμακίοις 3-7.
Ως μισθολογικά κλιμάκια νοούνται τα οριζόμενα υπό του άρθρου 49 του Ν. 309/1976. Δια την προαγωγήν από κλιμακίου εις κλιμάκιον εντός του αυτού Κλάδου εφαρμόζονται αναλογικώς αι διατάξεις του Ν. 576/1977”.
2. Η παράγραφος 2 αντικαθιστάται ως ακολούθως:
“Τα αφορώντα εις τας αποδοχάς του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΚΕΜΕΔΙ διέπονται υπό των διατάξεων του Ν. 754/1977 πλην, αν εν τω παρόντι ορίζονται άλλως”.
3. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“3. Τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού ορίζονται ως ακολούθως:
α) Δια τον Κλάδον 1:
1. Ελληνική ιθαγένεια.
2. Διδακτορικόν δίπλωμα ημεδαπού ή αλλοδαπού ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
3. Αριστη γνώσις δυο τουλάχιστον εκ των εν τω ΚΕΜΕΔΙ διδασκομένων γλωσσών.
4. Επαγγελματική πείρα εις την ειδικότητα του μεταφραστού ή διερμηνέως τουλάχιστον πενταετής.
5. Ηλικία μέχρι 55 ετών.
Το διδακτορικόν δίπλωμα δεν θεωρείται αναγκαίον προσόν δια τους Καθηγητάς της Σχολής Διερμηνέων.
β) Δια τον κλάδον 2:
1. Ελληνική Ιθαγένεια.
2. Πτυχίον του ΚΕΜΕΔΙ ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής αντιστοίχου ειδικότητος.
3. Ηλικία μέχρι 45 ετών.
4. Επαγγελματική πείρα εις την ειδικότητα του μεταφραστού ή διερμηνέως τουλάχιστον τριετής.
γ) Δια τον Κλάδον 3: 1. Ελληνική Ιθαγένεια:
2. Πτυχίον του ΚΕΜΕΔΙ ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής αντιστοίχου ειδικότητος.
3. Ηλικία μέχρι 35 ετών.
Το εκπαιδευτικόνπροσωπικόν και των τριών Κλάδων κατανέμεται μεταξύ των Σχολών δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων”.
4. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Κατ` εξαίρεσιν των εν παρ. 3 προβλεπομένων και των κειμένων διατάξεων περί διορισμού δημοσίων υπαλλήλων, επιτρέπεται όπως αριθμός εκ των εν εδαφίοις α, β και γ της παραγράφου 1 θέσεων, μη δυνάμενος να υπερβή πάση περιπτώσει τα 40% των προβλεπομένων εξ εκάστης κατηγορίας θέσεων, πληρούται δια διορισμού επί τριετεί θητεία δυναμένη να ανανεούται, αλλοδαπών κεκτημένων τα εν παρ. 3 προσόντα και γνωριζόντων άριστα την Ελληνικήν γλώσσαν. Οι ούτω διοριζόμενοι εξομοιούνται βαθμολογικώς υπηρεσιακώς και πειθαρχικώς με τους ελληνικής ιθαγενείας συναδέλφους των, μη καθισταμένης εν πάση περιπτώσει δυνατής της αναθέσεως εις αυτούς καθηκόντων Γενικού Διευθυντού του ΚΕΜΕΔΙ. Οι ανωτέρω διατηρούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους τους οποίους κατείχον εις την χώραν της προελεύσεώς των”.
5. Η παράγραφος 5 του αυτού άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Δι` αποφάσεων του Υπουργού Εθν. Παιδείας και θρησκευμάτων ορίζεται επί διετεί θητεία επταμελές ΕπιστημονικόνΣυμβούλιον, αποτελούμενον από εξ καθηγητάς Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ετέρας προσωπικότητος Διεθνούς κύρους και του Γενικού Διευθυντού του ΚΕΜΕΔΙ, το οποίον έχει ως αποστολήν να γνωμοδοτή επί θεμάτων αφορώντων εις την επιλογήν του διδακτικού προσωπικού και επί των πάσης φύσεως επιστημονικών θεμάτων τα οποία αφορούν εις το ΚΕΜΕΔΙ.
Δια τον σχηματισμόν γνώμης επί των υποψηφιοτήτων δια την πλήρωσιν θέσεων διδακτικού προσωπικού, το Συμβούλιον υποβάλλει υποχρεωτικώς τους υποψηφίους εις γραπτήν ή προφορικήν ή γραπτήν και προφορικήνδοκιμασίαν. Οι εξ αυτών επιλεγόμενοι όπως καταλάβουν θέσεις διδακτικου προσωπικού της παραγράφου 1 διορίζονται με το εισαγωγικόνκλιμάκιον του αντιστοίχου κλάδου δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τα αφορώντα εις την διεξαγωγήν των δοκιμασιών τούτων ρυθμίζονται δι` αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η δε αποζημίωσις των μελών και του Γραμματέως του Συμβουλίου, καθορίζεται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών”.
6. Η παρ. 6 του αύτου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Προς κάλυψιν ειδικών επιστημονικών αναγκών δύναται να ανατίθεται εις Ελληνας ή αλλοδαπούς επιστήμονας η διδασκαλία ή παροχή τεχνικών συμβουλών. Ο χρόνος της απασχολήσεως, το ύψος της αποζημιώσεως και τα έξοδα μετακινήσεως αυτών καθορίζονται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών. Αι σχετικαί πιστώσεις εγγράφονται εις τον προϋπολογισμόν του ΚΕΜΕΔΙ”.

Άρθρο 12
Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κωδικοποιείται εις ενιαίονκείμενον η νομοθεσία η αφορώσα εις το ΚΕΜΕΔΙ ως και η νομοθεσία η αφορώσα εις την τεχνικήν και επαγγελματικήνεκπαίδευσιν.

Άρθρο 13
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήναι, 01 Οκτωβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ