Νόμος 1213 ΦΕΚ Α΄275/22.9.1981
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 178/69 “περί ιεραρχίας, προαγωγών και τοποθετήσεων των μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων” και άλλων τινών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρο 1

1. Αι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 178/69, ως νυν ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“3. Στρατός Ξηράς. Ο ανώτερος βαθμός μέχρι του οποίου δύναται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί Σωμάτων είναι :
α. Ο βαθμός του Υποστράτηγου.
Μέχρι του βαθμού τούτου δύναται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί:
1) Τεχνικού, πλήν Αρχιτεχνιτών.
2) Εφοδιασμού και Μεταφορών, πλήν Αρχιτεχνιτών.
3) Υλικού Πολέμου, πλήν Αρχιτεχνιτών.
4) Εκ του Υγειονομικού, οι Ιατροί.
5) Οικονομικού.
6) Γεωγραφικού.
7) Στρατολογικού.
β. Ο βαθμός του Ταξιάρχου.
Μέχρι του βαθμού τούτου δύνανται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί:
1) Εκ του Υγειονομικού οι Κτηνιάτροι.
2) Ελεγκτικού.
γ) Ο βαθμός του Συνταγματάρχου.
Μέχρι του βαθμού τούτου δύναται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί:
1) Εκ του Υγειονομικού, οι Οδοντρίατροι, οι Φαρμακοποιοί, οι Αδελφαί Νοσοκόμοι και οι Διαχειρισταί Υγειονομικού.
2) Ταχυδρομικού.
3) Στρατιωτικοί Γραμματείς και Διερμηνείς.
δ. Ο βαθμός του Αντισυνταγματάρχου.
Μέχρι του βαθμού τούτου δύνται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί:
1) Εκ του Υλικού Πολέμου οι Πυροτεχνουργοί.
2) Μουσικού.
3) Φροντισταί.
ε. Ο βαθμός του Ταγματάρχου.
Μέχρι του βαθμού τούτου δύναται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί:
1) Διοικητικοί Υγειονομικού.
2) Βοηθητικοί του Νόμου 2588/1921 “περί προσόντων προβιβασμού Υπαξιωματικών του τε ενεργού και εφέδρου στρατού είς τον βαθμόν του Ανθυπασπιστού του τε ενεργού και εφέδρου στρατού”.
3) Λοιποί Αρχιτεχνίται όπλων και Σωμάτων.
4) Ναυτικόν
Ο ανώτερος βαθμός μέχρι του οποίου δύναται να εξελιχθούν οι Μηχανικοί αξιωματικοί και οι αξιωματικοί Σωμάτων του Ναυτικού είναι:
α) Ο βαθμός του Υποναύρχου.
Μέχρι του βαθμού τούτου δύνανται να εξελιχθούν οι Μηχανικοί και Οικονομικοί Αξιωματικοί.
Ο βαθμός του Αρχιπλοιάρχου.
Μέχρι του βαθμού τούτου δύναται να εξελιχθούν εκ του Υγειονομικού, οι αξιωματικοί ιατροί.
γ. Ο βαθμός του Πλοιάρχου
Μέχρι του βαθμού τούτου δύναται να εξελιχθούν εκ του Υγειονομικού οι φαρκοποιοί, οι οδοντίατροι και αι Αδελφαί Νοσοκόμοι.
δ. Ο βαθμός του Πλωτάρχου.
Μέχρι του βαθμού τούτου δύναται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί:
1) Πληρωμάτων Στόλου.
2) Εκ του οικονομικού Σώματος οι τελειόφοιτοι Ανωτάτης Σχολής. Ούτοι εφ`όσον αποκτήσουν το πτυχίον της οικείας Ανωτάτης Σχολής εξελίσσονται περαιτέρω ως ανωτέρω.
5. Αεροπορία
Ο ανώτερος βαθμός μέχρι του οποίου δύναται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί Σωμάτων είναι:
α. Ο βαθμός του Υποπτεράρχου.
Μέχρι του βαθμού τούτου δύνανται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί Τεχνικού Α` Κατηγορίας.
β. Ο βαθμός του Ταξιάρχου.
Μέχρι του βαθμού τούτου δύναται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί:
1) Εκ των Αεραμύνης, Οικονομικού, Εφοδιασμού, Διοικητικών και Μετεωρολόγων, οι προερχόμενοι Παραγωγικών Σχολών αξιωματικών, οι προερχόμενοι εκ διαγωνισμού ή μετατάξεως Πτυχιούχοι Ανωτάτης Σχολής και οι εκ μονιμοποιήσεως.
2) Εκ του Υγειονομικού, οι Ιατροί.
γ. Ο βαθμός του Σμηνάρχου.
Μέχρι του βαθμού τούτου δύνανται να εξελιχθούν οι Αξιωματικοί:
1) Εκ του Υγειονομικού οι Οδοντίατροι, οι Φαρμακοποιοί και αι Αδελφαί Νοσοκόμοι.
2) Ραδιοναυτίλοι.
3) Οι αξιωματικοί των επετηρίδων τεχνικής Υποστηρίξεως και Υπηρεσιών Υποστηρίξεως.
δ. Ο βαθμός του Επισμηναγού. Μέχρι του βαθμού τούτου δύναται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί:
1) Μουσικού.
2) Εκ του Οικονομικού και Εφοδιασμού οι κατόπιν διαγωνισμού απ`ευθείας κατατασσόμενοι τελειόφοιτοι Ανωτάτης Σχολής.
Ούτοι εφ`όσον αποκτήσουν το πτυχίον της οικείας Ανωτάτης Σχολής εξελίσσονται περαιτέρω ως ανωτέρω”.

2. Είς το αυτό άρθρον του ιδίου Ν.Δ. προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 έχουσαι ως ακολούθως:
“7. Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων.
Ο ανώτερος βαθμός μέχρι του οποίου δύναται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων είναι:
α. Ο βαθμός του Ταξιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου.
Μέχρι του βαθμού τούτου δύνανται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί:
1) Υπηρεσίας Γραφείου.
2) Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους.
β. Ο βαθμός του Υποπλοιάρχου.
Μέχρι του βαθμού τούτου δύνανται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου οι προερχόμενοι εκ πληρωμάτων Στόλου.
γ. Ο βαθμός του Ανθυποπλοιάρχου.
Μέχρι του βαθμού τούτου δύνανται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί Υπηρεσίας Ξηράς οι προερχόμενοι εκ πληρωμάτων Στόλου.

8. Οι αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας και υπηρεσίας ξηράς παραμένουν εντεταμένοι είς την επετηρίδα Οπλων, Μαχίμων, Μηχανικών, Ιπταμένων, Σώματος ή Γενικής Ειδικότητος Σώματος, εξ ου προέρχονται, μη καταλαμβάνοντες οργανικάς θέσεις. Ούτοι κρίνονται ως και οι εν ενεργώ υπηρεσία αξιωματικοί και αν κριθούν προακτέοι, προάγονται άμα τη προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου των, εφ`όσον έχουν την αυτήν μετά τούτου κρίσιν, άλλως άμα τη προαγωγή των αρχαιοτέρων των, των εχόντων την αυτήν μετά τούτων κρίσιν”.

Άρθρο 2

1. Η υποπαράγραφος θ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 178/ 1969, ως αυτή τροποποιηθείσα ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“θ. Υποστράτηγος, Υποναύαρχος, Υποπτέραρχος : Δύο έτη ή τρία έτη ως ανώτατος αξιωματικός ή είκοσι εξ έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού εξ ων εν έτος είς τον κατεχόμενον βαθμόν”.

2. Είς την παράγραφον 2 του άρθρου 9 του αυτού Ν.Δ. προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:
“Τα επιπλέον ταύτα έτη φοιτήσεως προσμετρώνται, και κατά τον υπολογισμόν της συνολικής υπηρεσία Αξιωματικού των υποπαραγράφων 1γ έως 1θ και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου”,

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του αυτού Ν.Δ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“5. Συντεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων προαγωγής, οι Υπολοχαγοί, Λοχαγοί, Ταγματάρχαι και Αντισυνταγματάρχαι και οι προς τούτους αντιστοιχούντες του Ναυτικού και της Αεροπορίας, προάγονται είς τον ανώτερον βαθμόν, ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών θέσεων, εάν έχουν συμπληρώσει 8 έτη είς τον κατεχόμενον βαθμόν ή τον ακόλουθον χρόνον πραγματικής συνολικής υπηρεσίας, ως μόνιμοι Αξιωματικοί.
α. Υπολοχαγοί : 11 έτη.
β. Λοχαγοί : 17 έτη.
γ. Ταγματάρχαι : 22 έτη.
δ. Αντισυνταγματάρχαι : 28 έτη”.

Άρθρο 3

1. Είς την παράγραφον 4 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 178/1969 προστίθεται υποπαράγραφος δ έχουσα ως ακολούθως:
“δ. Αδεια λόγω κυήσεως – τοκετού αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων”.

2. Μετά την παράγραφον 6 του άρθρου 10 του αυτού Ν.Δ. ως αυτή τροποποιηθείσα ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 έχουσα ούτω:
“Λογίζεται επίσης ως χρόνος παραμονής εν τω βαθμώ ο χρόνος καθ`ον Συνταγματάρχαι, Ταξίαρχοι, Υποστράτηγοι και οι τούτοις αντίστοιχοι διετέλεσαν εν τω βαθμώ:
α. Είς αναρρωτικήν άδειαν λόγω νόσου ή τραυματισμού μέχρι δύο μηνών.
β. Είς νοσηλείαν μέχρι δύο μηνών.
Εν συρροή ανεξαρτήτως διαρκείας δεν δύναται να λογισθή χρόνος μείζων του ενός έκτου του κατά το άρθρον 9 ελαχίστου απαιτουμένου χρόνου παραμονής εν τω βαθμώ”.

3. Αι παράγραφοι 7 και 8 του αυτού ως άνω άρθρου αναριθμούνται είς 8 και 9 αντιστοίχως ή δε παράγραφος 9 τούτου καταργείται.

Άρθρο 4

1. Αι παράγραφοι 4, 10 και 11 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 178/1969, ως νύν ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ”
4. Ταγματάρχαι Οπλων και Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού – Μεταφορών, Υλικού Πολέμου και Υγειονομικού ίνα προαχθούν είς τον ανώτερον βαθμόν, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει ως Λοχαγοί ή Ταγματάρχαι εκ του οικείου τμήματος της Σχολής του Οπλου ή του Σώματος των”.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
10. Σμηναγοί, Ιπτάμενοι, Τεχνικοί, Αεραμύνης, Οικονομικού, Εφοδιασμού, Διοικητικοί, Μετεωρολόγοι προερχόμενοι εκ Παραγωγικών Σχολών, Αξιωματικών, εκ διαγωνισμού και εκ μετατάξεως, ίνα προαχθούν είς τον βαθμόν του Επισμηναγού, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει εκ του Τμήματος κατωτέρων της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας.
11. Ανώτεροι αξιωματικοί Ιπτάμενοι ίνα προαχθούν είς τον βαθμόν του Ταξιάρχου πρέπει να έχουν αποφοιτήσει εκ του τμήματος Ανωτέρων της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας”.

2. Η παράγραφος 12 του αυτού ως άνω άρθρου καταργείται, αι δε παράγραφοι 13 και 14 αναριθμούνται είς 12 και 13 αντιστοίχως.

Άρθρο 5
Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του Ν.Δ. 178/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως :
“3. Αι εκθέσεις ικανότητος διακρίνονται είς τακτικάς και έκτακτους και συντάσσονται αι μεν τακτικαί την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους, αι δε έκτακτοι άμα τη μεταθέσει του αξιολογούντος ή του αξιολογουμένου αξιωματικού ή οποτεδήποτε ήθελε διαταχθή τούτο υπο του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνης ή υπο του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου”.

Άρθρο 6

1. Αι παράγραφοι 1, 2 και 5 του άρθρου 24 του Ν.Δ. 17/1969 ως νυν ισχύουν αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“1. Τα Συμβούλια Προαγωγών είναι αρμόδια:
α. Το Συμβούλιον Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ`αριθ. 1Α, δια τας κρίσεις Αντισυνταγματαρχών και Ταγματαρχών Οπλων και Φροντιστών – Αρχιτεχνιτών υπαγομένων είς τα Οπλα.
β. Το Συμβούλιον Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ`αριθ. 1Β δια τας κρίσεις Αντισυνταγματαρχών και Ταγματαρχών Σωμάτων.
γ. Το Συμβούλιον Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ`αριθ. 2, δια τας κρίσεις των κατωτέρων αξιωματικών Στρατού Ξηράς.
δ. Το Συμβούλιον Προαγωγών του Ναυτικού, δια τας κρίσεις των Πλωταρχών και κατωτέρων αξιωματικών Ναυτικού.
ε. Το Συμβούλιον Προαγωγών της Αεροπορίας, δια τας κρίσεις των Επισμηναγών και κατωτέρων Αξιωματικών Αεροπορίας.
στ. Το Συμβούλιον Προαγωγών Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, δια τας κρίσεις των ανωτέρων και κατωτέρων Αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων. ΣΥΝΘΕΣΙΣ

2. Τα Συμβούλια Προαγωγών συντίθεται ως ακολούθως:
α. Συμβούλιον Προαγωγών Στρατού Ξηράς, υπ`αριθ. 1Α : Εκ του Α` Υπαρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού, ως Προέδρου και πέντε Ανωτάτων Αξιωματικών Οπλων, ως μελών.
β. Συμβούλιον Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ`αριθ. 1Β: Εκ του Β` Υπαρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού, ως Προέδρου και πέντε Ανωτάτων Αξιωματικών ως μελών, εκ των οποίων υποχρεωτικώς τρείς Οπλων, και είς Σώματος.
γ. Συμβούλιον Προαγωγών Στρατού Ξηράς, υπ`αριθ. 2: Εξ ενός Υποστρατήγου, ως Προέδρου και πέντε Ταξιάρχων, ως μελών.
δ. Συμβούλιον Προαγωγών Ναυτικού: Εξ ενός Αντιναύρχου ή Υποναυάρχου ως Προέδρου και τεσσάρων Ανωτάτων Αξιωματικών, ως μελών. Προκειμένου περί κρίσεως Αξιωματικών Μηχανικών και Οικονομικών συμμετέχουν ως εν των τεσσάρων μελών ο Υποναύρχος Μηχανικός ή ο Οικονομικός αντιστοίχως.
ε. Συμβούλιον Προαγωγών Αεροπορίας : Εξ ενός Αντιπτεράρχου ή Υποπτεράρχου ή ως Προέδρου και τεσσάρων ανωτάτων αξιωματικών, ως μελών. Προκειμένου περί κρισεως αξιωματικών Τεχνικού Σώματος συμμετέχει, ως εν των τεσσάρων μελών, ο Υποπτέραρχος Τεχνικού Σώματος.
στ. Συμβούλιον Προαγωγών αξιωματικών Κοινών Σωμάτων: Εκ του Β` Υπαρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης ως Προέδρου και τεσσάρων ανωτάτων αξιωματικών, ενός εξ εκάστου Γενικού Επιτελείου, ως μελών.
5. Τα Συμβούλια Προαγωγών συγκροτούνται δια διαταγής του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου κατόπιν προτάσεως των Ανωτάτων Συμβουλίων Βασικής Συνθέσεως των οικείων Κλάδων”.

Άρθρο 7
Αι παράγραφοι 2, 4 και 5 του άρθρου 25 του Ν.Δ. 178/1969, ως νύν ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
2.α. Το Ανώτατον Στρατιωτικόν Συμβούλιον Κρίσεων, εκ του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού ως Προέδρου και εξ απάντων των εν τη ημεδαπή υπηρετούντων και κατεχόντων οργανικάς θέσεις Αντιστρατήγων ως μελών, εξαιρέσει των δύο Υπαρχηγών του Γεν. Επιτελείου Στρατού. Το Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων των 3/4 των μελών αυτού.
β. Το Ανώτατον Ναυτικόν Συμβούλιον Κρίσεων, εκ του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Προέδρου του Αρχηγού Στόλου, ενός Αντιναυάρχου και δύο Υποναυάρχων ή του Αρχηγού Στόλου και τριών Υποναυάρχων, ως μελών.
Προκειμένου περί κρίσεως Μηχανικών και Οικονομικών, συμμετέχουν ως εν των μελών, ο Υποναύρχος Μηχανικός ή ο Οικονομικός αντιστοίχως.
γ. Το Ανώατατον Αεροπορικόν Συμβούλιον Κρίσεων, εκ του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως Προέδρου, του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας Δυνάμεως, ενός Αντιπτεράρχου και δύο Υποπτεράρχων ή του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορικής Δυνάμεως και τριών Υποπτεράρχων ως μελών.
Προκειμένου περί κρίσεως αξιωματικών Τεχνικού Σώματος συμμετέχει ως εν των μελών, ο Υποπτέραρχος Τεχνικού Σώματος.
4. Χρέη εισηγητού εκτελούν οι αυτοί αξιωματικοί ως και εις τα Συμβούλια Προαγωγών (υπαπαράγραφοι 3α και 3β του άρθρου 24) Εάν ο εισηγητής ή ο αντικαταστάτης του είναι νεώτερος του κρινομένου αξιωματικού ή κρίνεται ίδιος αντικαθίσταται δια του νεωτέρου μέλους του Συμβουλίου. Κατ`εξαίρεσιν, χρέη εισηγητού εκτελεί το νεώτερον μέλος του Συμβουλίου, οσάκις κρίνονται Υποστράτηγοι των Οπλων. Ομοίως οσάκις κρίνονται Συνταγματάρχαι Οπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς και εφ`όσον ο Διευθυντής του οικείου Οπλου ή Σώματος του κρινομένου φέρει τον βαθμόν του Ταξιάρχου, χρέη εισηγητού εκτελεί το νεώτερον μέλος του Συμβουλίου.
5. Τα Ανώτατα Συμβούλια Κρίσεων, Ναυτικού και Αεροπορίας συκγροτούνται δια διαταγής του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, κατόπιν αποφάσεως των Ανωτάτων Συμβουλίων Ολομελείας των Κλάδων των”.

Άρθρο 8

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 27 του Ν.Δ. 178/1969, ως νυν ισχύει, τροποποείται μόνον καθ` ο μέρος αφορά είς τον χρόνον διενεργείας των κρίσεων, αίτινες διενεργούνται κατά τους μήνας Μάρτιον και Απρίλιον.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του αυτού Ν.Δ. ως νυν ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“3. Τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας εκδίδουν το πρώτον δεκαήμερον του Οκτωβρίου εκάστου έτους εγκύκλιον είς την οποίαν περιλαμβάνονται ονομαστικώς οι Αξιωματικοί της προηγουμένης παραγράφου.
Παρομοίαν εγκύκλιον εκδίδει το Γενικόν Επιτελείον Εθνικής Αμύνης δια τους Αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων.”

Άρθρο 9
Το άρθρον 28 του Ν.Δ. 178/1969, ως νυν ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 28″ Σύγκλησις Συμβουλίων
1. Τα Συμβούλια Κρίσεων συγκαλούνται δια τακτικάς ή δι`εκτάκτους κρίσεις δια διαταγών των κάτωθι:
α. Το Συμβούλιον Αρχηγών Γενικών Επιτελείων δια διαταγής του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης.
β. Τα Συμβούλια Προαγωγών και τα Ανώτατα Συμβούλια Κρίσεων των Κλάδων δια διαταγών του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
2. Τακτικαί Σύνοδοι:
α. Το Συμβούλιον Αρχηγών Γενικών Επιτελείων συνέρχεται είς τακτικήν σύνοδον και περατοί τας εργασίας του το πρώτον 10ήμερον του μηνός Μαρτίου εκάστου έτους.
β. Τα Ανώτατα Συμβούλια Κρίσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων συνέρχονται εις τακτικήν σύνοδον μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και περατούν τας εργασίας των μέχρι την 10ην Απριλίου.
γ. Τα Συμβούλια Προαγωγών συνέρχονται είς τακτικήν σύνοδον μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και περατούν τας εργασίας των μέχρι την 10ην Απριλίου.
3. Εκτακτοι Σύνοδοι:
Τα Συμβούλια κρίσεων συνέρχονται είς εκτάκτους συνόδους οσάκις παρίσταται ανάγκη κρίσεως Αξιωματικών κατά τας υπο του παρόντος προβλεπομένας περιπτώσεις”.

Άρθρο 10
Τα άρθρα 31 και 33 του Ν.Δ. 178/1969 ως νυν ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“Άρθρον 31”
Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών δια παραμονήν ή αποστρατείαν
1. Οι ανώτατοι Αξιωματικοί, πλήν των Αρχηγών, Γενικών Επιτελείων, οι συμπληρούντες εν έτος παραμονής εν τω κατεχομένω βαθμώ μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους, καθ`ο ενεργούνται αι κρίσεις, κρίνονται κατά τας τακτικάς ετησίας κρίσεις ως :
α. Διατηρητέοι.
β. Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομίαν των.
γ. Αποστρατευτέοι.
Κατ`εξαίρεσιν οι Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι και Αντιπτέραρχοι, πλήν των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, δύνανται να κριθούν οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως χρόνου παραμονής είς τον βαθμόν, αυτεπαγγέλτως υπο του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων με τας αυτάς ως άνω κρίσεις.
2. Οι Υποστράτηγοι, οι Ταξίαρχοι και Αρχιπλοίαρχοι οι συμπληρώσαντες τουλάχιστον εξ μηνών υπηρεσίαν είς τον κατεχόμενον βαθμόν, ως και οι Υποναύαρχοι και Υποπτέραρχοι ανεξαρτήτως χρόνου παραμονής είς τον κατεχόμενον βαθμόν, δύνανται να κριθούν εκτάκτως, οσάκις κατ`ητιολογημένην έκθεσιν του αξιολογούντος αυτούς, κρίνεται οτι η περαιτέρω παραμονή των είς τας Ενόπλους Δυνάμεις δεν προάγει το συμφέρον της Υπηρεσίας, ως:
α. Διαιτηρητέοι.
β. Αποστρατευτέοι.
“Άρθρον 33” Κρίσεις των συμπληρούντων 35ετίαν αξιωματικών
1. Αξιωματικοί μέχρι και του βαθμού του Ταξιάρχου και οι αντίστοιχοι του Ναυτικού και της Αεροπορίας, συμπληρούντες μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους καθ`ο ενεργούνται αι κρίσεις, τουλάχιστον ενός έτους υπηρεσίαν εν τω κατεχομένω βαθμώ και τριακονταπενταετή πραγματικήν υπηρεσίαν, οι δε Ιπτάμενοι και Ραδιοναυτίλοι της Αεροπορίας, τριακονταετή, κρίνονται υποχρεωτικώς κατά τας τακτικάς ή εκτάκτους κρίσεις.
2. Δια τον υπολογισμόν της 35ετούς ή 30ετούς πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπ`όψιν και προσμετρείται η υπηρεσία:
α. Η πραγματικώς διανυθείσα εις τας Ενόπλους Δυνάμεις και η εις τας λοιπάς Δημοσίας Υπηρεσίας υφ`οιανδήποτε σχέσιν εφ`όσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμος.
β. Η εις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως πραγματικώς διανυθείσα, εφ`όσον αυτή αναγνωρίζεται ως συντάξιμος υφ`οιανδήποτε σχέσιν.
γ. Ο χρόνος σπουδών περί ου ο Α.Ν. 79/1967 “περί τροποποιήσεως του Α.Ν. 1854/1951 περί απονομής των πολιτικων και στρατιωτικών συντάξεων”.
Ο υπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας γίνεται βάσει των εν τοις Μητρώοις των οικείων Γενικών Επιτελείων υπαρχόντων στοιχείων.
3. Αι κατά το παρόν άρθρον δύναται κρίσεις είναι:
α. Δια τους διανύοντας τον τελευταίον βαθμόν εξελίξεως Αξιωματικούς μέχρι και του βαθμού του Ταξιάρχου και των τούτοις αντιστοίχων, ως και δια τους Ταξιάρχους και Αρχιπλοιάρχους τους μη διανύοντας τον τελευταίον βαθμόν εξελίξεως και καταλαμβανομένους υπο του ορίου ηλικίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους, καθ`ο ενεργούνται αι κρίσεις:
1) Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομίαν του.
2) Αποστρατευτέος.
β. Δια τους μη διανύοντας τον τελευταίον βαθμόν εξελίξεως των Ταξιάρχους και τω τούτοις αντιστοίχων και μη καταλαμβανομένους υπο του ορίιου ηλικίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους, καθ`ο ενεργούνται αι κρίσεις:
1) Διατηρητέος.
2) Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομίαν του.
3. Αποστρατευτέος.
γ. Δια τους μη διανύοντας τον τελευταίον βαθμόν εξελίξεως Συνταγματάρχας και των τούτοις αντιστοίχων:
1. Διατηρητέος.
2) Προακτέος κατ`αρχαιότητα.
3) Αποστρατεύτεος.
δ. Δια τους μη διανύοντας τον τελευταίον βαθμόν εξελίξως Αντισυνταγματάρχας, Ταγματάρχας και Λοχαγούς και των τούτοις αντιστοίχων:
1) Προακτέος κατ`εκλογήν
2) Προακτέος κατ`αρχαιότητα
3) Αποστρατευτέος.
ε. Δια τους μη διανύοντας τον τελευταίον βαθμόν εξελίξεως Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς και των τούτοις αντιστοίχων:
1) Προακτέος κατ`αρχαιότητα
2) Αποστρατευτέος
4. Ειδικώς οι Ταξίαρχοι και οι Συνταγματάρχαι Οπλων του Στρατού και οι αντίστοιχοι τούτων Μάχιμοι του Ναυτικού και ιπτάμενοι της Αεροπορίας προκειμένου να κριθούν διατηρητέοι, απαιτείται όπως κέκτηνται ως πρόσθετα προσόντα τα εν άρθρω 20 υποπαράγραφοι 3α και 3β του παρόντος.
5. Δια τους Ταξιάρχους και τους Συνταγματάρχας και των τούτοις αντιστοίχων τους κριθέντας ως διατηρητέους, κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, προκειμένης επιλογής προς κάλυψιν κενής θέσεως ανωτέρου βαθμού εφαρμόζονται αι δια τους μη συμπληρούντας τριακονταπενταετίαν ή τριακονταετίαν ομοιοβάθμους των διατάξεις αντιστοίχως”.

Άρθρο 11
Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του Ν.Δ. 178/1969, ως νυν ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Οι κατά το προηγούμενον άρθρον συντασσόμενοι πίνακες διαβιβάζονται υπο των Προέδρων των Συμβουλίων είς τα αντίστοιχα Γενικά Επιτελεία, τα οποία υποβάλλουν τούτους είς τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης, το βραδύτερον μέχρι 20ης Απριλίου, προκειμένου περί τακτικών κρίσεων, εντός δε προθεσμίας 10 ημερών απο του πέρατος των εργασιών των Συμβουλίων, προκειμένου περί εκτάκτων κρίσεων”.

Άρθρο 12

1. Τα άρθρα 43 και 44 του Ν.Δ. 178/1969, ως νυν ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“Άρθρον 43”
Γενικά
1. Επανάκρισις είναι η εκ νέου κρίσις δυσμενώ κριθέντος αξιωματικού, υπο Συμβουλίου μείζονος, κατά βαθμόν ή κατ`αριθμόν μελών, συνθέσεως, οσάκις η τοιαύτη σύνθεσις είναι δυνατή.
2. Η επανάκρισις γίνεται κατόπιν προσφυγής του δυσμενώς κριθέντος αξιωματικού ή του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.
3. Προσφυγήν κατά δυσμενούς κρίσεως δύνανται να υποβάλλουν:
α. Οι απο του βαθμού του Λοχαγού, Υποπλοιάρχου, Σμηναγού και άνω αξιωματικοί οι κριθέντες ως προακτέοι κατ`αρχαιότητα.
β. Απαντες οι Αξιωματικοί εφ`όσον εκρίθησαν:
ι) Ως παραμένοντες είς τον αυτόν βαθμόν.
ιι) Ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομίαν των εξαιρέσει των παραλειφθέντων κατά την υπο του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης επιλογήν των Αρχηγών, ως εν άρθρω 37 και των συμπληρούντων 35ετίαν, ως εν υποπαραγράφω 3α του άρθρου 33.
ιιι) Οι κριθέντες ως αποστρατευτέοι.
ιν) Οι κριθέντες ως μη προακτέοι ή μη διατηρητέοι.
4. Ο Υπουργός δύναται ν`ασκήση προσφυγήν κατά των είς την προηγουμένην παράγραφον κρίσεων.
5. Αι αποφάσεις των Συμβουλίων κοινοποιούνται είς τους ενδιαφερομένους, οίτινες δικαιούνται όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών απο της κοινοποιήσεως, υποβάλλουν προσφυγήν κατά την γενομένης δυσμενούς κρίσεως μετά τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων ίνα τεθούν υπ`όψιν των αρμοδίων Συμβουλίων επανακρίσεων.
6. Αι προσφυγαί του Υπουργού κοινοποιούνται επίσης είς τους ενδιαφερομένους, οίτινες δύνανται να υποβάλουν αναφοράν μετά τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων, εντός της υπο της προηγουμένης παραγράφου τασσομένης αποκλειστικής προθεσμίας.
“Άρθρον 44
Συμβούλια Επανακρίσεων
1. Συμβούλια Επανακρίσεων είναι:
α. Τα Συμβούλια Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ`αριθ. 1Α δια τα επανακρίσεις των κατωτέρων αξιωματικών Οπλων και Φροντιστών – Αρχιτεχνιτών υπαγομένων είς τα Οπλα και υπ`αριθ. 1Β δια τας επανακρίσεις των λοιπών κατωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων.
β. Το Συμβούλιον Προαγωγών Κοινών Σωμάτων δια τας επανακρίσεις των κατωτέρων Αξιωματικών και των Ταγματαρχών Κοινών Σωμάτων.
γ. Το Ανώτατον Στρατιωτικόν Συμβούλιον Κρίσεων δια τας επανακρίσεις των Αντισυνταγματαρχών και Ταγματαρχών.
δ. Το Ανώτατον Ναυτικόν Συμβούλιον Κρίσεων δια τας επανακρίσεις των Πλωταρχών και κατωτέρων αξιωματικών.
ε. Το Ανώτατον Αεροπορικόν Συμβούλιον Κρίσεων δια τας επανακρίσεις των Επισμηναγών και κατωτέρων αξιωματικών.
στ. Το Συμβούλιον Αρχηγών Γενικών Επιτελείων δια τας επανακρίσεις:
1) Των ανωτάτων αξιωματικών και των Συνταγματαρχών, Πλοιάρχων, Σμηνάρχων, Αντιπλοιάρχων και Αντισμηνάρχων.
2) Των ανωτάτων αξιωματικών, Συνταγματαρχών και Αντισυνταγματαρχών Κοινών Σωμάτων.
2. Τα Συμβούλια Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ`αριθ. 1Α και 1Β, κατά τας επανακρίσεις, συντίθενται ως και κατά τας κρισεις. Το Συμβούλιον Προαγωγών Κοινών Σωμάτων συμπληρούνται δια του Διευθυντού Β` Κλάδου Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης και ενός ανωτάτου Αξιωματικού εκ των Γενικών Επιτελείων Στρατού ή Ναυτικού ή Αεροπορίας. Χρέη εισηγητού εκτελούν οι εν παραγράφω 3 του άρθρου 24 οριζόμενοι.
3. Τα Ανώτατα κατά Κλάδον Συμβούλια κατά τας επανακρίσεις, συντίθενται ως και κατά τας κρίσεις. Χρέη εισηγητού εκτελούν οι εν παραγράφω 4 του άρθρου 25 οριζόμενοι.
4. Το Συμβούλιον Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, κατά τας επανακρίσεις, συμπληρούνται ως ακολούθως:
α. Των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων και Αντιπτεράρχων, δια των αρχαιοτέρων Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων ή Αντιπτεράρχων μέχρι του αριθμού των τριών, εφ`όσον υφίστανται αρχαιότεροι του επανακρινομένου, άλλως άνευ συμπληρώσεως.
β. Των Υποναυάρχων και Υποπτεράρχων δια του Διοικητού της Στρατιάς, του Αρχηγού του Στόλου και ενός Υποναυάρχου αρχαιοτέρου του επανακρινομένου ή του Αρχηγού της Τακτικής Αεροπορικής Δυνάμεων και ενός Υποπτεράρχου αρχαιοτέρου του επανακρινομένου, αναλογως του Κλάδου είς ον ανήκει ο επανακρινόμενος. Εάν δεν υφίσταται αρχαιότερος του επανακρινομένου Υποναύαρχος ή Υποπτέραρχος συμμετέχει είς των Υπαρχηγών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης.
γ. Των Υποστρατήγων, Αρχιπλοιάρχων και Ταξιάρχων Αεροπορίας των παραλειφθέντων κατά την πλήρωσιν κενών θέσεων είς τους βαθμούς Αντιστρατήγου, Υποναυάρχου και Υποπτεράρχου, δια του Διοικητού της Στρατίας και δύο Αντιστρατήγων, προκειμένου περί επανακρίσεως Υποστρατήγων, του Διοικητού της Στρατιάς, του Αρχηγού του Στόλου και ενός Υποναυάρχου ή του Διοικητού της Στρατίας, του Αρχηγού της Τακτικής Αεροπορικής Δυνάμεως και ενός Υποπτεράρχου, προκειμένου περί επανακρίσεως Αρχιπλοιάρχων και Ταξιάρχων Αεροπορίας αντιστοίχως.
δ. Των Υποστρατήτων, Ταξιάρχων, Συνταγματαρχών, Αρχιπλοιάρχων, Πλοιάρχων, Αντιπλοιάρχων, Ταξιάρχων Αεροπορίας, Σμηνάρχων και Αντισμηνάρχων των κριθέντων υπο του οικείου κατά Κλάδον Ανωτάτων Συμβουλίων, δι`ενός Αντιστρατήγου, Αντιναυάρχου ή Υποναυάρχου, Αντιπτεράρχου ή Υποπτεράρχου αντιστοίως.
ε. Των ανωτάτων αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων δια του Β` Υπαρχηγού Γενικού Επιτελειου Εθνικής Αμύνης και ενός Αντιστρατήγου.
στ. Των Συνταγματαρχών και Αντισυνταγματαρχών των Κοινών Σωμάτων δια του Β` Υπαρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης.
5. Δια τας επανακρίσεις των εν υποπαραγράφοις 4γ και 4δ του παρόντος η συμπλήρωσις του Συμβουλιου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων δια των προβλεπομένων Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων, Υποναυάρχων και Υππτεράρχων λαμβάνει χώραν ανεξαρτήτως αρχαιότητος τούτων προς την τοιαύτην του επανακρινομένου κατά τον χρόνον της αρχικής του κρίσεως, εφ`όσον δεν υφίστανται αρχαιότεροι τούτου.
6. Χρέη εισηγητού του Ανωτάτου Συμβουλιου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων εκτελούν οι εν παραγράφω 4 του άρθρου 26 οριζόμεναι.
7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα εν άρθρω 23 παράγραφοι 3 και 4, άρθρω 24 παράγραφοι 3, 4, 5 και 6, άρθρω 25 παράγραφοι 4, 5 και 6 και άρθρω 26 παράγραφος 5 οριζόμενα”.

2. Είς το άρθρον 45 του Ν.Δ. 178/1969 προστίθενται παράγραφοι 8, 9, 10, 11, 12, 13, έχουσαι ως κάτωθι:
“8. Η επανάκρισις κατόπιν ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των Διοικητικών Δικαστηρίων, εφ`όσον καταστή αμετάκλητος, είναι υποχρεωτική και ενεργείται υπο των αυτών Συμβουλίων αι αποφάσεις των οποίων ηκυρώθησαν.
9. Εαν ηκυρώθησαν αποφάσεις αμφοτέρων των Συμβουλίων Κρίσεων και Επανακρίσεων, η κρίσις επαναλαμβάνεται εξ`υπαρχής.
10. Εφ`όσον κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις διαγραφή δυσμενές στοιχείον εκ των ατομικών εγγράφων αξιωματικού το οποίον εστήριζε, εν όλω ή εν μέρει, το αιτιολογικόν δυσμενούς κρίσεως, η κρίσις αυτή θεωρείται ως μηδέποτε ενεργηθείσα και επαναλαμβάνεται.
11. Η ως άνω επανάληψις κρίσεως ενεργείται υπο του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου μετά την διαγραφήν του δυσμενούς στοιχείου, ανεξαρτήτως της εκδόσεως ή μη αποφάσεως του Συμβουλίου Επανακρίσεων.
12. Η νεα κρίσις των κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου επανακρινομένων αξιωματικών ενεργείται εκ της καταστάσεως είς ην τελούν κατά τον χρόνον της νέας ταύτης κρίσεως.
13. Αξιωματικός δικαιωθείς κατά την εν προηγουμένη παράγραφω κρίσιν, προ της εκδόσεως των στετικών με την κρισιν ταύτην διοικητικών πράξεων κρίνεται περαιτέρω, εφ`όσον οφείλονται και έτεραι κρίσεις λόγω κρίσεως ή προαγωγής νεωτέρου του, βάσει των στοιχείων του ατομικού του φακέλλου”

Άρθρο 13
Αι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 46 του Ν.Δ. 178/1969, ως αυται τροποποιηθείσαι ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“1. Αι προαγωγαί ενεργούνται εκ των κεκυρωμένων πινάκων προκατέων δια Προεδρικών Διαταγμάτων προκαλουμένων υπο του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.
Οι πίνακες κρίσεων ισχύουν:
α. Προκειμένου περί πινάκων διατηρητέων αξιωματικών βαθμού Συνταγματάρχου και άνω και των τούτοις αντιστοίχων μέχρις εξαντλήσεως των ή εφ`όσον δεν εξαντληθούν μέχρι κυρώσεως των νέων πινάκων.
β. Προκειμένου περί πινάκων προακτέων αξιωματικών μέχρι και του βαθμού του Αντισυνταγματάρχου και των τούτοις αντιστοίχων μέχρις εξαντλήσεως των ή εφ`όσον δεν εξαντληθούν μέχρις ενάρξεως των τακτικών ετησίων κρίσεων των ανωτάτων αξιωματικών.
2. Αι συνεπεία των τακτικών ετησίων κρίσεων προαγωγαί αξιωματικών μέχρι του βαθμού του Αντισυνταγματάρχου και των αντιστοίχων του Ναυτικού και της Αεροπορίας ως και των κριθέντων ως ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομίαν των ή κατ`αρχαιότητα κατά το άρθρον 31 και 32 του παρόντος Ταξιάρχων και Συνταγματαρχών και των τούτοις αντιστοίχων, ενεργούνται άμα τη κυρώσει των οικείων πινάκων, αι δε κατά την διάρκειαν του έτους το τελευταίον δεκαήμερον εκάστου μηνός.
Αι προαγωγαί των Ανωτάτων Αξιωματικών και Συνταγματαρχών ως και των αντιστοίχων τούτων του Ναυτικού και της Αεροπορίας ενεργούνται οσάκις κενούνται θέσεις”.

Άρθρο 14
Είς το Ν.Δ. 178/1969, ως νυν ισχύει, προστίθεται άρθρον 47, έχον ως ακολούθως:
“Άρθρον 47”
Ειδικαί περιπτώσεις προαγωγής
1. Κατ`εξαίρεσιν των εν άρθρω 8 καθοριζομένων ανωτάτων βαθμών εξελίξεως, αξιωματικοί των κάτωθι Σωμάτων ή Γενικών Ειδικοτήτων, κρινόμενοι ως προακτέοι ή μη διατηρητέοι ή ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομίαν των προάγονται συμφώνως τη παραγράφω 5 του άρθρου 48, εφ`όσον κατά τον χρόνον της κρίσεως των δικαιούνται πλήρους συντάξεως ή δεν επιθυμούν να τεθούν εκτός οργανικών θέσεων οι κατά τας κειμένας διατάξεις δικαιούμενοι και εντός μηνός αποστρατεύονται:
α. Ταξίαρχοι Ελεγκτικού του Στρατού Ξηράς.
β. Αρχιπλοίαρχοι Ιατροί.
γ. Ταξίαρχοι Αεραμύνης, Οικονομικού, Εφοδιασμού, Διοικητικοί Γενικών Υπηρεσιών, Μετεωρολόγοι προερχόμενοι εκ Παραγωγικών Σχολών αξιωματικών, εκ διαγωνισμού ή μετατάξεως πτυχιούχοι ανωτάτης σχολής και εκ μονιμοποιήσεως ως και εκ του Υγειονομικού οι Ιατροί της Αεροπορίας.
δ. Συνταγματάρχαι, Πλοίαρχοι και Σμήναρχοι των Γενικών Ειδικοτήτων Οδοντιάτρου και Φαρμακοποιού.
ε. Συνταγματάρχαι του Θρησκευτικού και Δικαστικοί Γραμματείς εφ`όσον κέκτηνται πτυχίον Ανωτάτης Σχολής.
2. Ταγματάρχαι, Πλωτάρχαι και Επισμηναγοί διανύοντες τον τελευαταίον βαθμόν εξελίξεως των και συμπληρούντες 35ετίαν ή καταλαμβανόμενοι υπο του ορίου ηλικίας και κρινόμενοι ως Προακτέοι ή Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομίαν των, προαγονται συμφώνως τη παραγράφω 5 του άρθρου 48, εφ`όσον κατά τον χρόνον της κρίσεως των δικαιούνται πλήρους συντάξεως ή δεν επιθυμούν να τεθούν εκτός οργανικών θέσεων και εντός μηνός αποστρατεύονται.
3. Αξιωματικοί απο του βαθμού του Ανθυπολοχαγού μέχρι και Συνταγματάρχου και των τούτοις αντιστοίχων, αποστρατευόμενοι δια λόγους υγείας και εφ`όσον δεν προάγονται κατά τας διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του παρόντος νόμου, κρίνονται εκτάκτως προ της εκδόσεως του κατά τας διατάξεις του περί καταστάσεων αξιωματικών Νόμου Προεδρικού Διατάγματος αποστρατείας των υπο των αρμοδίων Συμβουλίων Κρίσεως ανεξαρτήτως συνδρομής των προς προαγωγήν τυπικών προσόντων, ως:
α. Προακτέοι.
β. Μη προακτέοι.
4. Οι εν τη προηγουμένη παραγράφω κρινόμενοι ως προακτέοι προάγονται είς τον ανώτερον βαθμόν, εφ`όσον προβλέπεται ουτος υπο των διατάξεων του άρθρου 8 ή του παρόντος άρθρου και εντός μηνός δι`ετέρου Διατάγματος τίθενται είς αποστρατείαν, λόγω σωματικής ανικανότητος.
Αι κρίσεις αυται είναι υποχρεωτικαί και ανεξάρτητοι ετέρων προηγηθεισών τακτικών ή εκτάκτων.
Ούτοι κατ`εξαίρεσιν κρίνονται ως προακτέοι εφ`όσον κέκτηνται τα ουσιαστικά προσόντα είς ον βαθμόν απαιτείται δια την κρίσιν “παραμένοντος είς τον αυτόν βαθμόν”.
5. Αξιωματικοί διανύοντες τον τελευταίον βαθμόν εξελίξεως των και λαμβάνοντες μισθολογικήν προαγωγήν κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις, αποστρατευόμενοι δι`οιανδήποτε αιτίαν, πλήν της κρίσεως των ως αποστρατευτέων, κρίνονται περαιτέρω πλέον των υπο του άρθρου 36 προβλεπομένων κρίσεων και ως προακτέοι ή μη προακτέοι.
Ούτοι κρινόμενοι ως προακτέοι, προάγονται είς ον βαθμόν έχουν προαχθή μισθολογικώς και δια του αυτού Προεδρικού Διατάγματος τίθενται είς αποστρατείαν.
Ως προακτέοι κρίνονται οι κεκτημένοι τουλάχιστον τα απαραίτητα προσόντα δια την κρίσιν ως ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομίαν των, συμφώνως προς την παράγραφον 3 του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.
6. Δια τας βάσει του παρόντος άρθρου κρίσεις, συντάσσονται πίνακες κυρούμενοι κατά τα εν άρθρω 39 οριζόμενα”.

Άρθρο 15

1. Αι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 48 του Ν.Δ. 178/1969 ως νυν ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“5. Αποστρατείαι κατόπιν προαγωγής.
Αξιωματικοί εγγεγραμμένοι είς τους κατωτέρω πίνακας κρίσεων, προάγονται είς τον ανώτερον βαθμόν εφ`όσον προβλέπεται ούτος βάσει των εν τοις άρθροις 8 και 47 οριζομένων και εν συνεχεία δι`ετέρου Προεδρικού Διατάγματος, προκαλουμένου εντός μηνός απο της προαγωγής των, αποστρατεύονται:
α. Ταξίαρχοι και Αρχιπλοίαρχοι εγγεγραμμένοι είς πίνακας ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομίαν των:
1) Εφ`όσον προαχθή νεώτερος των κατά τα εν άρθρω 30 οριζόμενα.
2. Ανεξάρτητα προαγωγής νεωτέρων των κατά τα εν άρθρω 31 οριζόμενα.
β. Συνταγματάρχαι, Πλοίαρχοι και Σμήναρχοι εγγεγραμμένοι εις πίνακας ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομίαν των, εφ`όσον προαχθή νεώτερος των, ως και οι εγγραμμένοι είς πίνακας προακτέων κατΆρχαιότητα, ανεξαρτήτως προαγωγής νεωτέρου των, ως εν άρθοις 30 και 32 ορίζεται, εφ`όσον κατά τον χρόνον της κρίσεως των δικαιούνται πλήρους συντάξεως, ή δεν επιθυμούν να τεθούν εκτός οργανικών θέσεων.
γ. Συνταγματάρχαι, Πλοίαρχοι και Σμήναρχοι τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων είς οιανδήποτε περίπτωσιν, πλήν της περιπτώσεως κρίσεως των ως αποστρατευτέων.
δ. Οι Αντισυνταγματάρχαι, Αντιπλοίαρχοι και Αντισμήναρχοι οι εγγραμμένοι είς τον πίνακα παραμενόντων είς τον αυτόν βαθμόν, εφ`όσον προαχθή νεώτερος των, εν υποπαραγράφω β της παραγράφου 4 του άρθρου 41 ορίζεται, ως και οι εκτός οργανικών θέσεων τεθέντες συμφώνως τη υποπαράγραφω α της παραγράφου 4 του άρθρου 41 και αποστρατευόμενοι εν συνεχεία κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 42, δι`οιανδήποτε αιτίαν πλήν της κρίσεως των ως αποστρατευτέων, εφ`όσον κατά τον χρόνον θεσεώς των εκτός οργανικών θέσεων είχε προαχθή νεωτερός των.
ε. Εκ των συμληρούντων 35ετίαν ή 30ετίαν, ως εν άρθρω 33 ορίζεται:
1) Οι Λοχαγοί, Ταγματάρχαι και Αντισυνταγματάρχαι και οι αντίστοιχοι του Ναυτικού και της Αεροπορίας οι εγγεγραμμένοι είς πίνακας προακτέων κατ`εκλογήν.
2) Οι ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομίαν των Ταξίαρχοι και Αρχιπλοίαρχοι.
3) Οι εγγεγραμμένοι είς πίνακα προακτέων κατ`αρχαιότητα.
4) Οι αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου οι διανύοντες τον τελευταίον βαθμόν εξελίξεως και εγγεγραμμένοι είς πίνακας ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομίαν των εφ`όσον προέρχονται εξ Οπλων, Μαχίμων ή Μηχανικών ή Ιπταμένων ή εκ Σώματος είς το οποίον προβλέπεται ανώτερος βαθμός.
5) Ταγματάρχαι και οι αντίστοιχοι τούτων διανύοντες τον τελευταίον βαθμόν εξελίξεως των και εγγεγραμμένοι είς πίνακας ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομίαν των.
στ. Οι εν παραγράφω 1 του άρθρου 47 οριζόμενοι αξιωματικοί και των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων οι κρινόμενοι ως προακτέοι ή μη διατηρητέοι ή ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομίαν των.
ζ. Οι κρινόμενοι ως προακτέοι αξιωματικοί μέχρι και του βαθμού του Συνταγματάρχου και οι τούτοις αντίστοιχοι οι καταλαμβανόμενοι υπο του ορίου ηλικίας μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους καθ`ο ενεργούνται αι κρίσεις, εφ`όσον έχουν συμπληρώσει πλήρη συντάξιμον υπηρεσίαν ή δεν επιθυμούν να τεθούν εκτός οργανικών θέσεων, καίτοι δεν έχουν συμπληρώσει πλήρη συντάξιμον υπηρεσίαν.
η. Οι τεθειμένοι εκτός οργανικών θέσεων λόγω ορίου ηλικίας είς οιανδήποτε περίπτωσιν, πλήν της κρίσεως των ως αποστρατευτέων.
θ. Οι αποστρατευόμενοι δια λόγους υγείας και κρινόμενοι προακτέοι κατά τα εν άρθρω 47 οριζόμενα.
ι. Οι αποστατευόμενοι τη αιτήσει των, ως υπο των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων ορίζεται, Ταξίαρχοι Αρχιπλοίαρχοι, Συνταγματάρχαι, Πλοίαρχοι και Σμήναρχοι, κριθέντες ως διατηρητέοι.
6. Αι προαγωγαί των Αξιωματικών της προηγουμένης παραγράφου ενεργούνται ως ακολούθως:
α. Των εν υποπαραγράφοις α, β, γ, δ, και η αναφερομένων:
1) Των κριθέντων κατά τα εν άρθρ. 30 και 41 ομού με την προαγωγήν των νεωτέρων των.
2) Των κριθέντων κατά τα εν άρθροις 31 και 32 άμα τη κυρώσει των πινάκων των ετησίων κρίσεων.
3) Των τεθειμένων εκτός οργανικών θέσεων ένα μήνα προ της αποστρατείας των. β. Των εν υποπαραγράφω ε αναφερομένων άμα τη κυρώσει των πινάκων Κρίσεων, εφ`όσον δικαιούνται πλήρους συντάξεως, άλλως τίθενται εκτός οργανικών θέσεων δι`αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης μη δημοσιευομένης είς την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προαγόμενοι άμα τη συμπληρώσει πλήρους συνταξίμου υπηρεσίας. Εάν μετά την κρίσιν των και προ της κατά τα ανωτέρω προαγωγής των ήθελε δημιουργηθή κενή θέσις ανωτέρω βαθμού, δεν προάγονται προς πλήρωσιν ταύτης.
γ. Των εν υποπαραγράφω στ, άμα τη κυρώσει των πινάκων των ετησίων κρίσεων.
δ. Των εν υποπαραγράφω ζ, εφ`όσον δεν προάγονται προς κάλυψιν κενής θέσεως ανωτέρου βαθμού, το δεύτερον 15νθήμερον του μηνός Δεκεμβρίου.
ε. Των εν υποπαραγράφω θ, άμα τη κυρώσει των οικείων πινάκων.
στ. Των εν υποπαραγράφων ι, άμα τη αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας των”.

2. Είς το αυτό άρθρον του ιδίου Ν.Δ. προστίθεται παράγραφος 8, έχουσα ως ακολούθως:
“8. Οι προαγόμενοι κατά τας διατάξεις της παραγράφους 5 του παρόντος άρθρου, δεν δικαιούνται περαιτέρω προαγωγής κατά τας διατάξεις του Νόμου 988/1979 “περί ρυθμίσεως μισθολογικών τινών θεμάτων αφορώντων τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστάς των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, και Λιμενικού Σώματος”.

3. Τα εδάφια (1), (2), (3), (4) της υποπαραγράφου α` της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Ν.Δ. 178/69 τροποποιούνται ως ακολούθως:
1) Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι, Ανθυποσμηναγοί :53
2) Υπολοχαγοί, Ανθυποπλοίαρχοι, Υποσμηναγοί : 53
3) Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι, Σμηναγοί : 54
4) Ταγματάρχαι, Πλωτάρχαι, Επισμηναγοί : 55

Άρθρο 16
Το άρθρον 51 του Ν.Δ. 178/1969, ως νυν ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 51″
Ανακλήσεις εις την ενεργόν υπηρεσίαν
1. Οι Αξιωματικοί οι ευρισκόμενοι εν αποστρατεία και ανακαλούμενοι είς την ενεργόν υπηρεσίαν φέρουν τον βαθμόν ον εκέκτηντο προ της αποστρατείας των.
2. Εάν είχεν απονεμηθή είς αυτούς αποστρατευτικός βαθμός φέρουν τούτον, εφ`όσον εν τω μεταξύ προήχθή, εν ενεργεία είς τον βαθμόν αυτόν και υπηρετεί νεώτερος των.
3. Οι Αξιωματικοί οι οποίοι απεστρατεύθηκαν κατόπιν προαγωγής βάσει των κειμένων διατάξεων, ανακαλούμενοι είς την ενεργόν υπηρεσίαν διατηρούν τον βαθμόν με τον οποίον απεστρατεύθησαν εφ`όσον νεώτερος των έχει προαχθή είς τον βαθμόν τούτον συμφώνως τω άρθρω 46.
4. Οι κατά τας κειμένας διατάξεις ανακαλούμενοι είς την ενεργόν υπηρεσίαν ως Μόνιμοι εξ Εφεδρείας Αξιωματικοί δύναται να προαχθούν ως κάτωθι:
α. Οι Ανθυπολοχαγοί, Υπολοχαγοί, Λοχαγοί και οι τούτοις αντίστοιχοι των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων κατά δύο βαθμούς.
β. Οι ανώτεροι Αξιωματικοί και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων κατά ένα βαθμόν.
5. Οι ανωτέρω προάγονται εφ`όσον:
α. Προβλέπεται υπο των άρθρων 8 και 47 του παρόντος νόμου τοιαύτη εξέλιξις και έχει προαχθή εν τω μεταξύ εις τον ανώτερον βαθμόν Αξιωματικός εκ των μονίμων του αυτού Οπλου, Μαχίμων – Μηχανικών του Ναυτικού και Ιπταμένων της Αεροπορίας ή του αυτού Σώματος ή της αυτής Γενικής Ειδικότητος Σώματος ο οποίος προ της αποστρατείας του ετύγχανε νεώτερος κατά αρχαιότητα.
β. Εχουν συμπληρώσει εν εκάστω βαθμώ τον προς προαγωγήν απαιτούμενον κατΆρθρον 9 του παρόντος προβλεπόμενον δια τους μονίμους ομιοιβάθμους των ελάχιστον χρόνον υπηρεσίας συνεχώς απο της ανακλήσεως των, μη υπολογιζομένης της βάσει του εν λόγω άρθρου συνολικής υπηρεσία ως Αξιωματικού και μη απαιτουμένων των λοιπών τυπικών προσόντων.
6. Αι δυναταί κρίσεις δια τους εν παραγράφω 4 αναφερομένους Αξιωματικούς είναι:
α. Προακτέος
β. Μη προακτέος.
Προακτέοι κρίνονται όσοι κέκτηνται τουλάχιστον τα δια την κατ`αρχαιοτήτητα προαγωγήν απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα, ως ταύτα προβλέπονται υπο των διατάξεων του παρόντος νόμου δια τους μονίμους εν ενεργεία Αξιωματικούς.
Δια την κρίσιν μη προακτέου δεν απαιτείται ειδικώτερα αιτιολόγησις της αποφάσεως των Συμβουλίων κρίσεως και δεν επιτρέπεται προσφυγή είς τα Συμβούλια Επανακρίσεων.
7. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου ως προς τα ατομικά έγγραφα, αρμόδια Συμβούλια, Εισηγητάς και διαδικασίαν κρίσεων εφαρμόζονται αι διατάξεις του παρόντος νόμου.
8. Εις την παράγραφον 4 του παρόντος άρθρου ως βαθμός απο του οποίου επιτρέπεται η περαιτέρω προαγωγή θεωρείται ο βαθμός ον έφερον ως μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί ή ο βαθμός όστις είχεν απονεμηθή είς τούτους κατά την αρχικήν των έξοδον εκ του Στρατεύματος.
9. Είς τους κατά τας διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου προαγομένους ή μη Αξιωματικούς δεν απονέμεται αποστρατευτικός βαθμός.
10. Κατά παρέκκλισιν των ανωτέρω, Αξιωματικοί οιουδήποτε βαθμού ανακαλούμενοι είς την ενεργόν υπηρεσίαν δύνανται να προαχθούν και επ`ανδραγαθία”.

Άρθρο 17
Μεταβατικαί Διατάξεις

1. Αι Γενικαί Ειδικότητες Αρχιτεχνιτών Τυπογράφων του Τεχνικού Σώματος και Αρχιτεχνιτών, Ξυλουργών, Σιδηρουργών, Ταγματοποιών του Σώματος Υλικού Πολέμου ως και οι Αρχιτεχνίται Ορθοπεδικών Μηχανημάτων Υγειονομικού καταργούνται.
Οι υπηρετούντες κατά την δημοσιεύσιν του παρόντος Αξιωματικοί των ειδικοτήτων τούτων θα υπάγωνται μέχρις εξαντλήσεως των είς τα Σώματα Γεωγραφικού, Υλικού Πολέμου και Υγειονομικού, αντιστοίχως με εξέλιξιν μέχρι βαθμού Αντισυνταγματάρχου δια τους Αρχιτεχνίτας τυπογράφους και Ταγματάρχου δια τους υπολοίπους.

2. Αι Γενικαί Ειδικότητες Αξιωματικών Τεχνικού Α` και Β` κατηγορίας καταργούνται.
Οι υπηρετούντες κατά την δημοσιεύσιιν του παρόντος και ονομασθέντες Αξιωματικοί προ της κατά το Ν.Δ. 147/1969 “περί ενοποιήσεως των οργανικών θέσων των Αξιωματικών Α` και Β` Κατηγορίας Τεχνικού” ενοποιήσεως των επετηρίδων, θα υπάγωνται μέχρι εξαντλήσεως των είς το Τεχνικόν Σώμα με εξέλιξιν την τοιαύτην του Τεχνικού δια τους Α` Κατηγορίας και μέχρι του βαθμού του Αντισυνταγματάρχου δια τους Β` κατηγορίας.

3. Η Γενική Ειδικότης Χημικών του Ναυτικού καταργείται, αι δε θέσεις τούτων κενούμεναι εκ των κατωτέρων βαθμών περιέρχονται είς τους Μηχανικούς. Οι υπηρετούντες Αξιωματικοί εξακολουθούν να υπηρετούν μέχρι της καθ`οιανδήποτε τρόπον εξόδου των εκ της υπηρεσίας παρακολουθούμενοι υπο του Διευθυντού του Β` Κλάδου, όστις κατά τας κρίσεις θα εκτελή χρέη Εισηγητού.

4. Οι υπηρετούντες κατά την δημοσίευσιν του παρόντος Αξιωματικοί των καταργηθέντων Σωμάτων Στρατολόγων και Διδασκάλων του Ναυτικού εξακολουθούν να υπηρετούν μέχρι της καθ`οιονδήποτε τρόπον εξόδου των εκ της υπηρεσίας, παρακολουθούμενοι υπο του Διευθυντού Β` Κλάδου.

5. Οι αναφερόμενοι είς τας παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου Αξιωματικοί εξελίσσονται ως ακολούθως:
α. Πλοίαρχοι Στρατολόγοι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και Χημικοί κρινονται κατά τα εν άρθροις 33 και 36 του Ν.Δ. 178/1969 οριζόμενα, ως και κατά τας διατάξεις του Ν. 482/1976. Κρινόμενοι ούτοι ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομίαν των ή ως μη διατηρητέοι ή ως προακτέοι προάγονται είς τον βαθμόν του Αρχιπλοιάρχου και εντός μηνός απο της προαγωγής δι`ετέρου Διατάγματος, τίθενται είς αυτεπάγγλτον αποστρατείαν.
β. Λοιποί Αξιωματικοί Στρατολόγοι εξελίσσονται μέχρι του βαθμού του Αντιπλοιάρχου, διεπόμενοι κατά τα λοιπά υπο των διατάξεων του Ν.Δ. 178/1969.
γ. Αξιωματικοί Διδάσκαλοι εξελίσσονται μέχρι του βαθμού του [Αντιπλοιάρχου], διεπόμενοι κατά τα λοιπά υπο των διατάξεων του παρόντος νόμου.

6. Δια Προεδρικού Διατάγματος οι ήδη εντεταγμένοι εις την Κατάστασιν της Ειδικής Μονιμότητος Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού εντάσσονται είς ην κατάστασιν έδει να ευρίσκωνται βάσει των προϋποθέσεων των άρθρων 14 και 15 του Ν.Δ. 1400/1973 “περί Καταστάσεως Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων”.
Οι εκ τούτων μη εμπίπτοντες είς τας διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν.Δ. 1400/1973 εξακολουθούν υπηρετούντες ως Αξιωματικοί Ειδικής Μονιμότητος. Οι ανωτέρω Αξιωματικοί εξελίσσονται μέχρι του βαθμού, του Υποπλοιάρχου.

7. Αι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υφιστάμεναι ιδιαίτεραι επετηρίδες των Αξιωματικών Αμύνης Αεροδρομίων και Φωτογράφων καταργούνται μετά την καθ`οιονδήποτε τρόπον έξοδον των Αξιωματικών τούτων εκ της Υπηρεσίας, οι δε υπηρετούντες εξακολουθούν να εξελίσσωνται βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 178/1969 μέχρι του βαθμού του Ταξιάρχου, διεπόμενοι κατά τα λοιπά υπο των διατάξεων του Νομοθετικού τούτου Διατάγματος. Αι κεναί θέσεις της επετηρίδος Αμύνης Αεροδρομίων μεταφέρονται είς την επετηρίδα Αεραμύνης είς την οποίαν εντάσσονται οι υπηρετούντες Αξιωματικοί Ελεγκτοί Αεραμύνης της μη ενοποιημένης επετηρίδος ως και οι εξερχόμενοι απο την Σχολήν Ικάρων οίτινες δύνανται να εκτελούν καθήκοντα Ελεγκτού Αναχαιτίσεως, Ελεγκτού Βλημάτων, Ελεγκτού Εναερίου Κυκλοφορίας, Αμύνης Αεροδρομίων ή έτερα τοιαύτα αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας. Αι εκάστοτε κενούμεναι θέσεις της επετηρίδος Αμύνης Αεροδρομίων καλύπτονται δια προαγωγής των Αξιωματικών της καταργουμένης ταύτης επετηρίδος μέχρις εξαντλήσεως των, αι δε δια των προαγωγών τούτων κενούμεναι μεταφέρονται είς την επετηρίδα Αεραμύνης.

8. Οι υπηρετούντες κατά την δημοσίευσιν του παρόντος Αξιωματικοί ελαφράς υπηρεσίας και υπηρεσίας Ξηράς, οι ενταχθέντες είς την επετηρίδα είς το αριστερόν των κατά την αυτήν ημερομηνίαν ονομασθέντων ομοιοβάθμων των, κατά τας διατάξεις του Ν. 304/1976 τάξεων “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Διατάξεων περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων” δια Προεδρικού Διατάγματος, επαναφέρονται εις την αρχικήν θέσιν των.

9. Ο υπο των υποπαραγράφων 1β, 1γ και 1δ του άρθρου 9 του Ν.Δ. 178/ 1969 καθοριζόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής εν τω βαθμώ μειούται κατά εν έτος μόνον όσον αφορά είς τους Αξιωματικούς της Αεροπορίας της επετηρίδος Ιπταμένων των αντιστοίχων βαθμών και δια χρονικόν διάστημα πέντε ετών απο της δημοσιεύσεως του παρόντος.

10. Τα υπο της παραγράφου 10 του άρθρου 15 καθοριζόμενα τυπικά προσόντα δια τους Τεχνικούς Σμηναγούς έχουν εφαρμογήν απο τα ετησίας κρίσεις του έτους 1984.

11. Η Γενική Ειδικότης Φροντιστών Υγειονομικού Κτηνιατρικού καταργείται. Οι υπηρετούντες κατά την δημοσίευσιν του παρόντος Αξιωματικοί της ειδικότητος ταύτης θα υπάγωνται μέχρι της καθ`οιονδήποτε τρόπον εξόδου των εκ του Στρατεύματος είς το Υγειονομικόν Σώμα, με εξέλιξιν ως εν άρθρω 8 του Ν.Δ. 178/1969 ορίζεται.

12. Ο απαιτούμενος χρόνος δι`απονομήν αποστρατευτικού βαθμού κατά τας διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.Δ. 178/1969 μειούται, ειδικώς δια τους Ανωτάτους Αξιωματικούς εις εξ (6) μήνας και μόνον δια τας κρίσεις 1982 – 1983.

13. Δια τον υπολογισμόν του κατά το άρθρον 9 του Ν.Δ. 178/1969 απαιτουμένου χρόνου προς προαγωγήν δεν λαμβάνονται υπ`όψιν αναδρομικαί προαγωγαί ενεργηθείσαι δυνάμει διατάξεων μη ισχυουσών κατά την δημοσίευσιν του παρόντος.

14. Αξιωματικοί Πολεμικής Διαθεσικότητος των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ανακληθέντες είς την ενεργόν υπηρεσίαν προ της εκδόσεως του Νόμου 875/1979, υπηρετούντες κατά την ψήφισιν του παρόντος, εφ`όσον έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή απο της ανακλήσεως των υπηρεσίαν, προάγονται κατά ένα βαθμό, ανεξαρτήτως καταλήψεως των υπο του ορίου ηλικίας, εάν μετά την υπαγωγήν των είς την Πολεμικήν Διαθεσιμότητα ουδένα βαθμόν έλαβον.

15. Το όριον ηλικιας των Εφέδρων εξ απονομής Στρατιωτικών Δικαστικών Συμβούλων, περί ων το άρθρον 53 του Α.Ν. 833/1973, των υπηρετούντων είς τας τάξεις του Στρατού συνεχώς μετά την κατάληψιν των υπο του ορίου ηλικίας, αυξάνεται κατά δέκα έτη. Η κατά τ`ανωτέρω αύξησις του ορίου ηλικίας λογίζεται απο το τέλος του έτους κατά το οποίον κατελήφθησαν υπο του ορίου ηλικίας του βαθμού των.

16. “Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων αποκατασταθέντες βάσει των δια- τάξεων του Ν.Δ. 101/1974 (ΦΕΚ Α` 298) και μη κριθέντες υπό των Ειδικών Συμ- βουλίων του Ν.Δ.197/1974, δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος να υποβάλουν αίτηση στο οικείο γενικο επιτε- λείο για την κρίση τους υπό του Μικτού Ειδικού Συμβουλίου του Ν. 322/1976 εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν.Δ. 197/1974, όπως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1447/1984 (Α` 85).

17. Οι Ανθυπασπισταί Οπλων του Στρατού Ξηράς προάγονται είς τον βαθμόν του Ανθυπολοχαγού είς ποσοστόν καθοριζόμενον εκάστοτε υπο του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου και μη δυνάμενον να είναι μεγαλύτερον του πεντήκοντα επι τοις εκατόν (50%) των κατ` έτος εξερχομένων εκ της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και κατατασσομένων είς τα Οπλα Ανθυπολοχαγών, υπο την προϋπόθεσιν οτι έχουν κριθή υπο του αρμοδίου Συμβουλίου ως προακτέοι.

Άρθρο 18

1. Αι περιπτώσεις α` και δ` της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 772/1978 τροποιποιούνται, αντιστοίχως, ως ακολούθως:
“α. Ποσοστόν 40% λοαμβάνεται εκ των εχόντων τουλάχιστον απολυτήριον εξεταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ετέρας ισοτίμου αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
δ. Ποσοστόν 20% λαμβάνεται εκ των εχόντων τουλάχιστον απολυτήριον της ΣΤ` τάξεως Δημοτικού Σχολείου”.
Η ισχύς της παρούσης διατάξεως άρχεται απο 1.7.1981.

2. Συνιστώνται είς την Χωροφυλακην, την Αστυνομίαν Πόλεων και το Πυροσβεστικόν Σώμα ανά μία, αντιστοίχως, θέσεις Ταξιάρχου, Γενικού Αστυνομικού Διευθυντού και Αρχιπυράρχου Ειδικών Υπηρεσιών, πληρουμένη δια προαγωγής αξιωματικού υγειονομικού. Επίσης συνιστώνται ανά μία, αντιστοίχως θέσις Ταγματάρχου, Αστυνόμου Α`τάξεως και Επιπυραγού, πληρουμένη δια προαγωγής αξιωματικών αποκτησάντων τον βαθμόν των, κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 649/1970. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος αι κρίσεις προς πλήρωσιν των θέσεων τούτων ενεργούνται, περιπτώσεις συντρεχούσης, εντός μηνός απο της ενάρξεως της ισχύος αυτού.

3. Απο της ενάξεως της ισχύος του παρόντος οι υγειονομικοί, χημικοί και αστυκτηνίατροι των Σωμάτων Ασφαλείας δύναται να προαχθούν μέχρι και του βαθμού του Ταξιάρχου, Γενικού Αστυνομικού Διευθυντού και Αρχιπυράρχου. Εξ αυτών οι οδοντίατροι, χημικοί και αστυκτηνίατροι, προάγονται είς τον βαθμόν τούτον εν ενεργεία μόνον είς τας περιπτώσεις εξόδου των εκ της υπηρεσίας λόγω καταλήψεως υπο του ορίου ηλικίας ή συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα είς τα άρθρα 29 παράγρ. 5 και 31 του Ν. 671/1977, ως και είς την περίπτωσιν παραιτήσεως των κατά τα οριζόμενα είς το άρθρον 8 παράγρ. 7 του Ν. 1145/1981.
Οι αξιωματικοί οι αποκτώντες τον βαθμόν των κατά τα οριζόμενα είς το Ν.Δ. 649/1970 δύναται να προαχθούν μέχρι του βαθμού Ταγματάρχου, Αστυνόμου Α` τάξεως και Επιπυραγού.

4. Ως χρόνος συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού δια τας προαγωγάς των αξιωματικών ιατρών και οδοντιάτρων λογίζονται και επι πλέον του χρόνου φοιτήσεως είς την παραγωγικήν Σχολήν Αξιωματικών Χωροφυλακής έτη φοιτήσεως αυτών είς την Στρατιωτικήν Ιατρικήν Σχολήν.

5. Αι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 47 του Ν.Δ. 178/1969, εφαρμόζονται και δια τους αντιστοίχων κατηγοριών αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 4 παράγρ. 13 του Ν. 1145/1981. Αι είς τας διατάξεις των παραγράφων τούτων αναφερόμεναι, παραπομπαί εiς διατάξεις του Ν.Δ. 178/1969 νοούνται ως γενόμεναι είς τας αντιστοίχους διατάξεις του Ν. 671/1977.

6. Εiς τας υφισταμένας οργανικάς θέσεις αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος επέρχονται αι ακόλουθοι μεταβολαί:
α. Η μια θέσις Μοιράρχου ή Ταγματάρχου Μουσικής της Χωροφυλακής καθίσταται εφεξής θέσις Μοιράρχου ή Ταγματάρχου ή Αντισυνταγματάρχου Μουσικής.
β. Εκ των θέσεων Επιπυραγών οδηγών μία θέσις ορίζεται ως τοιαύτη Επιπρυραγού ή Αντιπυράρχου.
γ. Εκ των θέσεων Πλοηγών – Κυβερνητών Πυροσβεστικών Πλοιαρίων μια θέσις ορίζεται εφεξής ως τοιαύτη Επιπυραγού ή Αντιπυράρχου πλοηγού Κυβερνήτου Πυροσβεστικού πλοιαρίου.
δ. Εκ των θέσεων Επιπυραγών Πλοηγών μηχανικών μια θέσις ορίζεται εφεξής ως τοιαύτη Επιπυραγού ή Αντιπυράρχου πλοηγού μηχανικού.
ε. Εκ των θέσων Πυραγών – Επιπυραγών Τεχνικών μια θέσις ορίζεται ως τοιαύτη Πυραγού ή Επιπυραγού ή Αντιπυράγου τεχνικού.
στ. Η θέσις Υπαστυνόμου Β` ή Α` Τάξεως Φυσιοθεραπευτού καθίσταται εφεξής θέσις Υπαστυνόμου Β` ή Α` Τάξεως, ή Αστυνόμου Β` ή Α` Τάξεως. Δια την προαγωγήν του κατέχοντος την θέσιν ταύτην αξιωματικού εφαρμόζονται αι οικείαι διατάξεις του Ν. 671/1977, καταργουμένης της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του Ν. 683/1977.
ζ. Μια θέσις Χωροφύλακος ή Υπενωμοτάρχου ή Ενωμοτάρχου υδραυλικού καθίσταται εφεξής θέσις Χωροφύλακος ή Υπενωμοτάρχου ή Ενωμοτάρχου ή ανθυπασπιστού υδραυλικού.

7. Απο της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος οι αξιωματικοί της Μουσικής, οι οδηγοί τεχνικοί και οι πλοηγοί δύνανται να προαχθούν μέχρι του βαθμού του Αντισυνταγματάρχου, Αστυνομικού Διευθυντού Β` Τάξεως και Αντιπυράρχου, καταργουμένων των επι του αυτού αντικειμένου διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 671/1977.

8. Εις τας εκάστοτε ενεργουμένας εξετάσεις δια τον βαθμόν του Ανθυποπυραγού πλοηγού μηχανικού δύνανται να μετέχουν:
α. Πυρονόμοι πλοηγοί μηχανικοί ασχέτως χρόνου υπηρεσίας είς τον βαθμόν των.
β. Αρχιπυροσβέσται πλοηγοί μηχανικοί συμπληρούντες 4ετή υπηρεσίαν είς τον βαθμόν των μέχρι της ημέρας ενάρξεως του διαγωνισμού.

9. Δι`αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως ρυθμίζονται τα της διαθέσεως, κυκλοφορίας εν γένει και ελέγχου των πάσης φύσεως οχημάτων των ανηκόντων εις τα Σώματα Ασφαλείας (Χωροφυλακή, Αστυνομία Πόλεων και Πυροσβεστικόν Σώμα), ως και είς τας εν γένει Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

10. Το άρθρον 96 του Ν.Δ. 3365/1955 “περί Κώδικος του Σώματος της Ελληνικής Χωροφυλακής” αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρον 96″
Τα αφορώντα είς τας χορηγουμένας εις το προσωπικόν της Χωροφυλακής αδείας ρυθμίζονται δια του Κανονισμού αδειών, ο οποίος κυρούται δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως”.

Άρθρο 19
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται απο της δημοσιευσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη  19 Σεπτεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ