Νόμος 1212 ΦΕΚ Α΄278/22.9.1981

Περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α.των ιατρών του Οίκου Ναύτου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1
Υπάγονται εις την ασφάλισιν του Κλάδου Συντάξεως του Ι.Κ.Α.,παραλλήλως προς την ασφάλισιν των εις το Τ.Σ.Α.Υ.,οι ατροί και οδοντίατροι,οι εντεταγμένοι εις οργανικάς θέσεις του Οίκου Ναύτου,κατά τα εκάστοτε ισχύοντα δια το τακτικόν διοικητικόν προσωπικόν του Οργανισμού αυτού.

Άρθρον 2
Εις τους προ της ισχύος του παρόντος νόμου αποχωρήσαντας ιατρούς και οδοντιάτρους του Οίκου Ναύτου,αλλ`υπαγομένους εις τας διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.318/1976,ως και τους μετά την έναρξιν ισχύος,αυτού αποχωρήσαντας,καταβάλλεται εφ`άπαξ οικονομική ενίσχυσις,καθοριζομένη δι`αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αυτού,εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

Άρθρον 3
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 19 Σεπτεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ