Νόμος 1211ΦΕΚ Α΄278/22.9.1981
Περί του συνταξιοδοτικού δικαιώματος του τακτικού προσωπικού του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων και Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1

1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ως και τα μέλη οικογενείας των ανωτέρω κατηγοριών προσώπων, δικαιούνται συντάξεως, εκ του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. υφ` ους όρους αποκτώσι το δικαίωμα τούτο και οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι και αι οικογένειαι αυτών.

2. Επι των τακτικών υπαλλήλων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και του Τ.Ε.Ε., εφαρμόζονται κατ` αναλογίαν αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί απονομής συντάξεως εις τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, εκτός εάν άλλως ορίζεται υπό του παρόντος νόμου.

Άρθρον 2

1. Υπηρεσία παρέχουσα δικαίωμα συντάξεως εις τα περί ων η παράγραφος 1 του προηγουμένου άρθρου πρόσωπα είναι η παρασχεθείσα προς το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και το Τ.Ε.Ε. από της προσλήψεως τούτων ως τακτικών ή εκτάκτων ή δοκίμων ή επί συμβάσει Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, υπαλλήλων επί μηνιαίωμισθώ ή μηνιαία ή ημερησία αποζημιώσει.

2. Εις την ανωτέρω υπηρεσίανπροσμετρείται η προγενεστέρα υπηρεσία η παρασχεθείσα παρά τω Δημοσίω ως πολιτικού υπαλλήλου και εις Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου υπό τας αυτάς εν τη προηγουμένη παραγράφω σχέσεις εργασίας και αμοιβάς ως και η στρατιωτική υπηρεσία του υπαλλήλου,του υπολογισμού και της αποδείξεως τούτων ενεργουμένων κατά τους όρους των περί συντάξεων των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων νόμων. Αι κατά τ` ανωτέρω υπηρεσίαι, δεν υπολογίζονται ως συντάξιμοι αν εχρησίμευσαν ή θέλουν χρησιμεύσει προς απόκτησιν δικαιώματος συντάξεως ή άλλης παροχής εκ του Δημοσίου ή οιουδήποτε Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ή αν δι` αυτάς κατεβλήθηαποζημίωσις ή χρηματική αμοιβή.

3. Το δικαίωμα της αναγνωρίσεως των προϋπηρεσιών της προηγουμένης παραγράφου δύναται ν` ασκήση ο υπάλληλος μετά την συμπλήρωσιν πενταετούς εις το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή Τ.Ε.Ε. πραγματικής υπηρεσίας τακτικού υπαλλήλου, εκτός των περιπτώσεων θανάτου εν τη υπηρεσία ή απολύσεως λόγω καταργήσεως θέσεως ή συνεπεία καταργήσεως ή αναστολής των διατάξεων περί μονιμότητος των υπαλλήλων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή Τ.Ε.Ε. Δια την αναγνώρισιν των προϋποθέσεων ως συνταξίμων δέον ο υπάλληλος ή εν περιπτώσει θανάτου αυτού οι εξ αυτού έλκοντες το συνταξιοδοτικόν δικαίωμα, να υποβάλουν εις το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. αίτησιν εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους, αρχομένης από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου ή, προκειμένου περί των αποκτώντων το δικαίωμα τούτο εις το μέλλον, από της κτήσεως τούτου.

Άρθρον 3

1. Δια την κατά τον παρόντα νόμονσυνταξιοδότησιν του τακτικού προσωπικού του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και του Τ.Ε.Ε., επιβάλλεται εισφορά υπέρ του Κλάδου Συντάξεων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. εκ ποσοστού ίσου προς το προβλεπόμενον υπό των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 4277/1962 “περί συνταξιοδοτήσεως των ιατρών του Ι.Κ.Α. και ετέρων τινών κατηγοριών εργαζομένων”, ως εκάστοτε ισχύουν, βαρύνουσα τα ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. και υπολογιζομένη επί των καταβαλλομένων αυτοίς τακτικών μηνιαίων αποδοχών ως και επί των δώρων λόγω εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας.

2. Η ως άνω εισφορά, η βαρύνουσα το Τ.Ε.Ε. αποδίδεται εις το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. εντός του επομένου μηνός από της καταβολής εις τους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου των ανωτέρω αποδοχών των. Εν περιπτώσει καθυστερήσεως, αύτη βαρύνεται δια προσθέτων τελών κατά την διέπουσαν το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. νομοθεσίαν.

Άρθρον 4

1. Χρόνος προϋπηρεσίας των, περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, υπαλλήλων, παρασχεθείσης προς τα εν παραγράφω 2 του άρθρου 2 του παρόντος αναφερόμενα Ν.Π.Δ.Δ. ή το Δημόσιον, δι` ην κατεβλήθησαν ή παρεκρατήθησανεισφοραί εκ των αποδοχών των δια την παρ` αυτοίς συνταξιοδότησίν των ή απεδόθησαν εις το Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) δια την υπ` αυτού συνταξιοδότησιν τούτων λογίζεται, άνευ ετέρου, ως χρόνος ασφαλίσεως.

2. Εν περιπτώσει μη παρακρατήσεως ή επιστροφής των ανωτέρω εισφορών, αύται καταβάλλονται εις το ΤΣΜΕΔΕ υπό των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, υπολογιζόμεναι επί των αποδοχών των του χρόνου υποβολής της αιτήσεως ή επί των αποδοχών του τελευταίου προ της αποχωρήσεως μηνός και επί τον συντελεστήν τον οριζόμενον υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 4277/1962 ως εκάστοτε ισχύει. Το κατά τα ανωτέρω προκύπτον ποσόν οφειλής παρακρατείται κατά μήνα εκ των αποδοχών των ή της συντάξεως και επί τόσους μήνας, όσοι είναι οι μήνες της αναγνωριζομένης προϋπηρεσίας, το δε ποσόν της οφειλής ορίζεται υπό της οικείας περί αναγνωρίσεως της προϋπηρεσίας πράξεως της εκδιδομένης υπό του αρμοδίου οργάνου του ΤΣΜΕΔΕ.

3. Τα, κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου, Ν.Π.Δ.Δ., παρ` ων έχουν παρακρατηθείεισφοραί ή προς α απεδόθησαν αύται προς τον σκοπόν συνταξιοδοτήσεως των ανωτέρω υπαλλήλων, βαρύνονται κατά το μέρος της εκάστοτε δαπάνης συντάξεως των εν λόγω υπαλλήλων ή των μελών της οικογενείας αυτών, της προκυπτούσης εκ της σχέσεως του συνολικού χρόνου συνταξιοδοτήσεως, προς τον χρόνον καθ` ον ετύγχανονησφαλισμένοι αυτών. Ο επιμερισμός της κατά τα ανωτέρω, επιβαρύνσεως γίνεται δια της αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου του ΤΣΜΕΔΕ του απονέμοντος την σύνταξιν, βάσει των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας των χορηγηθέντων υπό των εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. Το εκ της αιτίας ταύτης ποσόν καταβάλλεται εις το ΤΣΜΕΔΕ εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους, μετ` ανακοίνωσιν της οφειλής, εις ήν περιλαμβάνονται και αι εν τω μεταξύ τυχόν χορηγηθείσαι αυξήσεις συντάξεων. Εν περιπτώσει μη εμπροθέσμου καταβολής της ως άνω οφειλής, αύτη βαρύνεται δια των προσθέτων τελών των προβλεπομένων υπό της διεπούσης το ΤΣΜΕΔΕ νομοθεσίας. Το Δημόσιον απαλλάσσεται της κατά το παρόν άρθρον αποδόσεως.

Άρθρον 5
Συντάξεις απονεμηθείσαι παρά του ΤΣΜΕΔΕ μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, κατ` εφαρμογήν των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 2724/1953 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κειμένης νομοθεσίας περί ΤΣΜΕΔΕ”, λογίζονται ως νομίμως απονεμηθείσαι.

Άρθρον 6
Αι διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 23 του Π. Δ/τος 1041/1979 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίονκείμενον υπό τον τίτλον “Κώδιξ Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων”, των ισχυουσών διατάξεων περί απονομής των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων” ως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και επί των δια του παρόντος νόμου καλυπτομένων προσώπων.

Άρθρον 7
Εις τον δι` οιονδήποτε λόγοναπομακρυνόμενον της υπηρεσίας τακτικόνυπάλληλον του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και του Τ.Ε.Ε., ως και εις τα μέλη της οικογενείας του θανόντος υπαλλήλου παρέχονται επί τρίμηνον πάσαι αι αποδοχαί αυτού, επί δε θανόντος συνταξιούχου καταβάλλονται επί τρεις μήνας εις τα μέλη της οικογενείας του ολόκληρος η σύνταξις τούτου, υπό τους δια τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους ισχύοντας, όρους και περιορισμούς.

Άρθρον 8

1. Δια την αναγνώρισιν χρόνου προϋπηρεσίας, την απονομήν συνταξιοδοτικών παροχών, ως και την έκδοσιν πάσης ετέρας συναφούς πράξεως ή αποφάσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, αρμόδια όργανα τυγχάνουν τα υπό του άρθρου 1 τον Ν. 861/1979 “περί απλουστεύσεως της διαδικασίας αναγνωρίσεως χρόνου προϋπηρεσίας και απονομής των πάσης φύσεως παροχών εις τους ησφαλισμένουςτων Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και άλλων τινών διατάξεων” εις τας διατάξεις του οποίου υπάγεται και το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., δυνάμει της υπ` αριθ. Β2/7/272/3 Φεβρουαρίου 1979 αποφάσεως του Υφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών “περί απονομής συντάξεων κλπ. παροχών από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως” (ΦΕΚ 131/12.2.1979 τ. Β`).

2. Κατά των, εν παραγράφοις 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν. 861/1979, αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκείται έφεσις ενώπιον του οικείου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 2 του Α.Ν. 599/1968 “περί της διαδικασίας κανονισμού των συντάξεων του Δημοσίου”.

Άρθρον 9
Η διάταξις της παραγρ. 3α του άρθρ. 33 του Ν. 915/1979 αντικαθίσταται, αφ` ης ίσχυσε, ως ακολούθως:
“3α. Εις τον κατά το παρόν άρθρονΕιδικόνΛογαριασμόν υπάγονται υποχρεωτικώς πάντες οι ησφαλισμένοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. οι μη υπαγόμενοι εις έτερον φορέα κυρίας ασφαλίσεως δια συνταξιοδότησιν, ή μη δικαιούμενοι συντάξεως εκ του Δημοσίου. Οι όροι υπαγωγής των υπαλλήλων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. θα ρυθμισθούν δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά σύμφωνονγνώμην τον Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου”.

Άρθρον 10
Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, καταργούνται αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Α.Ν. 2326/1940 “περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων” και του άρθρου 5 του Α.Ν. 440/1945 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των αφορωσών το Ταμείον Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων διατάξεων”.

Άρθρον 11
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της πρώτης του επομένου μηνός από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 19 Σεπτεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ