Νόμος 1210 ΦΕΚ Α΄278/22.9.1981
Περί συγχωνεύσεως εις το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) του Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου και άλλων τινών συναφών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1

1. Το Ταμείον Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου, αποκαλούμενον εις τας επομένας διατάξεις του παρόντος νόμου “Ταμείον”, συγχωνεύεται εις το ΙΚΑ.

2. Εις το ΙΚΑ περιέρχεται ως επί καθολικής διαδοχής, το σύνολον του ενεργητικού και παθητικού του συγχωνευομένου Ταμείου. Εκκρεμείς τυχόν δίκαι, προκύψασαι εκ της λειτουργίας του Ταμείου τούτου, συνεχίζονται υπό του ΙΚΑ άνευ διακοπής.

3. Εκ της ακινήτου περιουσίας του Ταμείου περιέρχεται αυτοδικαίως εις μεν το ΙΚΑ η οικοδομή η κεινένη επί της οδού Αγίου Κων/νου 16-18, εις δε το Ταμείον Εργασίας Ηθοποιών τα διαμερίσματα τα κείμενα επί των οδών Στουρνάρη 36 και Αγίου Κων/νου 12 τα οποία απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων υπέρ του Δημοσίου, ως και άλλων φόρων, τελών ή δικαιωμάτων υπέρ Δήμου ή Κοινότητος ή ετέρων τρίτων. Περί της μεταστάσεως της κυριότητος ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών δια το ακίνητον το περιεχόμενον εις το ΙΚΑ, οι Υπουργοί δε Κοινωνικών Υπηρεσιών και Εργασίας δια τα ακίνητα τα περιερχόμενα εις το Ταμείον Εργασίας Ηθοποιών συντάσσουν τας σχετικάς πράξεις, περιεχούσαςπεριγραφήν των ακινήτων μεταγραφομένας εις τα βιβλία του οικείου Υποθηκοφυλακείου ατελώς, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 1198 Α.Κ.

Άρθρον 2

1. Από της συγχωνεύσεως του Ταμείου άπαντα τα παρ` αυτώ ησφαλισμένα πρόσωπα τα παρέχοντα εξηρτημένηνεργασίαν υπάγονται εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ δι` άπαντας τους καλυπτομένους υπό τούτου κινδύνους και διέπονται υπό της νομοθεσίας αυτού, εκτός αν άλλως ορίζεται δια του παρόντος νόμου.

2. Τα κατά την προηγουμένηνπαράγραφον πρόσωπα τα υπαγόμενα εις την ασφάλισιν των Κλάδων Παροχών Ασθενείας και Μητρότητος εις χρήμα και εις είδος του ΙΚΑ, συνεχίζουν υπαγόμενα προαιρετικώς εις την ασφάλισιν των συνεστημένων κατά την ισχύν του παρόντος Ταμείων Αλληλοβοηθείας. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εκδιδομένων μετά γνώμην του Δ.Σ. του ΙΚΑ δύναται να καθορίζεται η έκτασις και το ύψος των παροχών ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως δια τα πρόσωπα της προηγουμένης παραγράφου, πέραν των υπό των διατάξεων της νομοθεσίας του ΙΚΑ προβλεπομένων.

3. Εκ των υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων προσώπων τα έχοντα την ιδιότητα του ηθοποιού θεάτρου πρόζας και μουσικού, του υποβολέως και του μουσικού εγχόρδων και κρουστών οργάνων, οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος ησφαλισμένοι εις το Ταμείον τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου, ως και οι ανήκοντες εις το προσωπικόν σκηνής, δικαιούνται συντάξεως λόγω γήρατος εάν κατά την υποβολήν της αιτήσεως έχουν συμπληρώσει το 60ον έτος της ηλικίας των οι άρρενες και το 55ον έτος αι θήλεις και επραγματοποίησαντέσσαρας χιλιάδας και πεντήκοντα (4.050) τουλάχιστον ημέρας εργασίας.
Δια την τοιαύτην συνταξιοδότησιν των ανωτέρω προσώπων, η υπέρ του Κλάδου Συντάξεων του ΙΚΑ πρόσθετος εισφορά του ησφαλισμένου καθορίζεται ίση προς 2,20% επί των εις εισφοράς υπέρ του ΙΚΑ υποκειμένων αποδοχών των, και του εργοδότου των ίση προς 1,4% επί των αυτών αποδοχών.
Δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων τη προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, μετά γνώμην του Δ.Σ. του ΙΚΑ, καθορίζονται οι όροι και αι προϋποθέσεις θεμελιώσεως του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ως και το ύψος του απαιτηθησομένου προσθέτου ασφαλίστρου, των ηθοποιών του μελοδραματικού θεάτρου, των χορευτών ως και των μουσικών πνευστών οργάνων.

4. Στην ασφάλιση του ΙΚΑ για τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια και οι μη παρέχοντες εξαρτημένη εργασία θεατρικοί συγγραφείς μουσικοσυνθέτες μεταφραστές ποιητές στιχουργοί ,πεζογράφοι, κριτικοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, καραγκιοζοπαίχτες, θεατρικοί επιχειρηματίες, καθώς και τραγουδιστές μουσικοί ηθοποιοί και γενικά καλλιτέχνες ερμηνευτές σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 1075/1980.
Από την ισχύ του άρθρου αυτού τα παραπάνω πρόσωπα εξαιρούνται της ασφάλισης του ΙΚΑ, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον υπάγονται σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 1296/1982 (Α 128).

Άρθρον 3

1. Αι εις την ασφάλισιν του συγχωνευομένου Ταμείου πραγματοποιηθείσαιημέραι εργασίας λογίζονται ως πραγματοποιηθείσαι εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ δια την θεμελίωσιν των δικαιωμάτων προς χορήγησιν των παροχών ως και δια τον προσδιορισμόν του ύψους και της εκτάσεως αυτών.

2. Δι` αποφάσεως του Δ.Σ. του ΙΚΑ τα περί ων αι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος πρόσωπα κατατάσσονται εις ασφαλιστικάς κλάσεις του ΙΚΑ δια τον χρόνον ασφαλίσεως αυτών εις το συγχωνευόμενονΤαμείον βάσει του τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσεως εις την οποίαν ήσανκατατεταγμένα κατά τον χρόνον της ασφαλίσεώς των.

3. Ο κατά την νομοθεσίαν του Ταμείου συντάξιμος χρόνος εφ` όσον ανεγνωρίσθη και εξηγοράσθη κατά τας οικείας διατάξεις της νομοθεσίας αυτού, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφαλίσεως εις το ΙΚΑ.
Χρόνος αναγνωρισθείς αλλά μη εξαγορασθείς, εξαγοράζεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του ΙΚΑ.

4. Ησφαλισμένοι περί ων η παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, δύνανται και μετά την συγχώνευσιν να αναγνωρίσουν κατόπιν εξαγοράς ως χρόνον ασφαλίσεως τα έτη σπουδών και μέχρι τριών (3) ετών κατ` ανώτατονόριον, εφ` όσον ήθελον υποβάλει σχετικήν προς τούτο αίτησιν εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος.
Δια την εξαγοράν του ως άνω χρόνου εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του ΙΚΑ.

5. Ο υπολογισμός του ποσού της εξαγοράς για την αναγνώριση του χρόνου που προβλέπεται από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού γίνεται με βάση το κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης στο ΙΚΑ του Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών κλπ. ισχύον ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη και το κατά την αυτή ημερομηνία ισχύον ασφάλιστρο κλάδου σύνταξης.
Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 1296/ 1982 (Α 128).

Άρθρον 4

1. Δια τα πρόσωπα περί ων η παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου οι εργοδόται των έχουν υποχρέωσιν καταβολής των υπό της νομοθεσίας του ΙΚΑ, ως αύτη συμπληρούται δια των διατάξεων του παρόντος, προβλεπομένων εισφορών και επί των αποδοχών τας οποίας λαμβάνουν ταύτα λόγω απασχολήσεως των μονίμως ή εκτάκτως, εις Ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, παραγωγούς κινηματογράφου και τηλεοράσεως και εις οιασδήποτε φύσεως και μορφής κέντρα διασκεδάσεως.

2. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, τας, κατά τον Α.Ν. 1846/1951 “περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων”, και των εις εκτέλεσιν τούτου ισχυόντων Κανονισμών πάσης φύσεως, υποχρεώσεις του εργοδότου, υπέχουν τα πρόσωπα δια λογαριασμόν των οποίων παρέχεται η κατά τ` ανωτέρω απασχόλησις και τα οποία βαρύνονται με την καταβολήν των αποδοχών των ησφαλισμένων.

3. Αι ημέραι εργασίας των ηθοποιών των απασχολουμένων εις τας εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου εργασίας δια τας οποίας αμείβονται δι` εφ` άπαξ ποσού εξευρίσκονται δια της διαιρέσεως του εφ` άπαξ ποσού δια του εκάστοτε τεκμαρτού ποσού της 12ης ασφαλιστικής κλάσεως του ΙΚΑ, αι δε εισφοραί υπολογίζονται επί του συνόλου της καταβληθείσης αμοιβής. “Οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν από τον παραπάνω υπολογισμό, καθώς και εκείνες που πραγματοποιήθηκαν με μισθό ή ημερομίσθιο ή με την ιδιότητα του εταίρου ηθοποιού εταιρικού θιάσου είναι δυνατό να υπερβούν τις τριακόσιες, αλλά όχι και τις πεντακόσιες το χρόνο. Πάντως για κάθε δεκαπενταετία από την έναρξη ισχύος του ν. 1210/1981 ή από την έναρξη της ασφάλισης, οι ανωτέρω ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες.
Δι` αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του Δ.Σ. του ΙΚΑ θέλουν καθορισθή η διαδικασία υπολογισμού των κατά τα προηγούμενα εδάφια ημερών εργασίας ως και πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1296/1982 (Α 128),αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 παρ.1β Ν.3518/2006,ΦΕΚ Α 272/21.12.2006.

Άρθρον 5

1. Από της συγχωνεύσεως του Ταμείου, το ΙΚΑ βαρύνεται με την καταβολήν των συντάξεων των συνταξιούχων αυτού τούτων λογιζομένων εφεξής ως συντξιούχων του ΙΚΑ.

2. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου αι συντάξεις που καταβάλλονται από το συγχωνευόμενονΤαμείον αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως, εφαρμοζομένων των διατάξεων της νομοθεσίας αυτού:
α) Αι συντάξεις αι οποίαιαπενεμήθησαν βάσει ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου εκ δραχμών 360 και αναπροσαρμόσθησαν εις τιμήν του ημερομισθίου των 407 δραχμών.
β) Αι συντάξεις αι οποίαιαπενεμήθησαν βάσει ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου εκ δραχμών 414.
γ) Αι συντάξεις αι οποίαιαπενεμήθησαν βάσει ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου εκ δραχμών 476,10 και
δ) Αι συντάξεις αι οποίαιαπενεμήθησαν βάσει ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου εκ δραχμών 565, κατά το ποσοστόν της διαφοράς των ημερομισθίων τούτων και του κατά την ισχύν του παρόντος ισχύοντος κατωτάτου ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου.
Τα ανωτέρω ποσοστά αυξήσεων δεν θα υπολογιστούν επί ολοκλήρου του ποσού των καταβαλλομένων συντάξεων αλλά επί του ποσού το οποίον προκύπτει μετά την αφαίρεσιν:
α) του επιδόματος φυματιώσεως
β) του επιδόματος βαρείας αναπηρίας
γ) της προσαυξήσεως η οποία είχε χορηγηθή βάσει της υπ` αριθ. 89529/Η-144/1.2.65 κοινής Υπουργικής, Αποφάσεως (ΦΕΚ 804/30.11.1965, τ. Β`).
Αι κατά τ` ανωτέρω αναπροσαρμοζόμεναι συντάξεις δεν θα προσαυξηθούν δια των αυξήσεων των χορηγηθεισών κατά το τρέχον έτος εις τας συντάξεις του ΙΚΑ.

3. Οι κατά την παρ. 1 συνταξιούχοι δια τον ανακαθορισμόν της συντάξεώς των κατά την νομοθεσίαν του ΙΚΑ κατατάσσονται βάσει του κατά την συγχώνευσιν καταβαλλομένου εις έκαστον ποσού συντάξεως, εις ο περιλαμβάνεται και η κατά την προηγουμένηνπαράγραφονχορηγηθείσα αναπροσαρμογή άνευ των προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών και απολύτου αναπηρίας, εις την, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/1951 κλάσιν εις την οποίαν εμπίπτει το αυτό ή το πλησιέστερονπροσεγγίζον ποσόν συντάξεως, το οποίον λαμβάνει συνταξιούχος του ΙΚΑ, έχων τον αυτόν συντάξιμονχρόνον.
Εάν το ποσόν συντάξεως το οποίον θα προκύψη εκ της ανωτέρω κατατάξεως είναι μικρότερον του ήδη καταβαλλομένου παρά του Ταμείου, η διαφορά αύτη διατηρείται ως προσωρινόν επίδομα.

Άρθρον 6

1. Ο ύπο των διατάξεων του άρθρου 14 του Α.Ν. 236/1967 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων, περί φόρων καταναλώσεως, τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, φορολογίας δημοσίων θεαμάτων και άλλων τινών διατάξεων” προβλεπόμενος πόρος υπέρ του Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών και των βάσει των ισχυουσών διατάξεων δικαιουμένων διαφόρων Ταμείων Αλληλοβοηθείας προσώπων συνδεομένων λόγω επαγγέλματος προς το θέατρον και τον κινηματογράφον, περιέρχονται εις το Δημόσιον.

2. Αι διατάξεις του νόμου 6097/1934 “περί αυξήσεως της συντάξεως καλλιτεχνών τινων” ως αύται συνεπληρώθησαν υπό των διατάξεων του νόμου 4497/1966 “περί ρυθμίσεως θεμάτων Κοινωννικής Ασφαλίσεως και περί ετέρων τινών διατάξεων” και του Ν.Δ. 4577/1966 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί Κοινωνικής Ασφαλίσεως και περί ετέρων τινών διατάξεων” καταργούνται. Αι βάσει των ανωτέρω διατάξεων χορηγηθείσα συντάξεις εξακολουθούν καταβαλλόμεναι υπό του ΙΚΑ, καθίστανται όμως από της ισχύος του παρόντος προσωπικαί και παύουν καταβαλλόμεναι εφ` όσον καθ` οιονδήποτε τρόπον εκλείψουν τα πρόσωπα τα λαμβάνοντα ταύτας.

3. Από της συγχωνεύσεως του Ταμείου η υπό των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 224/1973, “περί τροποποιήσεως της διεπούσης το Ταμείον Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων, Μουσικών και Τεχνικών Θεάτρου και κινηματογράφου νομοθεσίας και συγχωνεύσεως εις τούτο του Ταμείου Εργασίας Ηθοποιών” προβλεπομένη κρατική επιχορήγησις των εκατόν εκατομμυρίων δραχμών (100.000.000) καταβάλλεται υπό του Δημοσίου εις το ΙΚΑ.

4. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, ανασυνιστάται το δια του Π. Δ/τος της 16/18.1.1932 ιδρυθέν Ταμείον Εργασίας Ηθοποιών, όπερσυνεχωνεύθη εις το Ταμείον Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου δια των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.Δ. 224/1973 “περί τροποποιήσεως της διεπούσης το Ταμείον Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων, Μουσικών και Τεχνικών Θεάτρου και Κινηματογράφου νομοθεσίας και συγχωνεύσεως εις τούτο του Ταμείου Εργασίας Ηθοποιών”. Το Ταμείον Εργασίας Ηθοποιών διέπεται υπό της προ της συγχωνεύσεως αυτού εις το Ταμείον Συντάξεως Ηθοποιών νομοθεσίας και υπάγεται υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργείου Εργασίας.

Άρθρον 7

1. Αι υφιστάμεναι εις το Ταμείονοργανικαί θέσεις του προσωπικού ως και η θέσις του με περιοδικήναμοιβήν δικηγόρου μεταφέρενται εις το ΙΚΑ καθιστάμενα οργανικαί θέσεις αυτού.

2. Τας κατά την προηγουμένηνπαράγραφον θέσεις καταλαμβάνουν με τον βαθμόν τον οποίον κατέχουν, μετατασσόμενοι εις το ΙΚΑ οι υπηρετούντες εις το Ταμείον υπάλληλοι.

3. Ο καθορισμός της σειράς αρχαιότητος των κατά την προηγουμένηνπαράγραφονμετατασσομένων εις το ΙΚΑ καθορισθήσεται δι` αποφάσεως των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Ιδρύματος.

4. Το υπηρετούν εις το Ταμείονέκτακτον και επί συμβάσειπροσωπικόνμετεφέρεται εις το ΙΚΑ, ως υπεράριθμον αυτού προσωπικόν με τας αποδοχάς τας οποίας ελάμβανε κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως, διατηρούμενον εν τη υπηρεσία δι` όσον χρόνον καθορίζει ή περί προσλήψεώς του απόφασεως του συγχωνευομένου Ταμείου.

5. Το κατά την 31.12.1980 υπηρετούν εις τα περί ων αι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος Ταμεία Αλληλοβοηθείας διοικητικόνπροσωπικόν, δύναται, κατόπιν αιτήσεως υποβαλλομένης εντός τριμήνου από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, να προσλαμβάνεται εις το ΙΚΑ επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως υπεράριθμον αυτού προσωπικόν με τας ας ελάμβανε αποδοχάς κατά την 1.1.1981 διατηρούμενον εν τη υπηρεσία δι` όσον χρόνον καθόριζε ή περί προσλήψεώς του απόφασις του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου, εις το οποίον υπηρετεί, εφ` όσον δεν συνταξιοδοτείται υπό τον Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ασφαλιστικού Οργανισμού κυρίας ασφαλίσεως. Αι ανωτέρω αποδοχαί προσαυξάνονται κατά το εκάστοτε ποσοστόν αυξήσεως το προβλεπόμενον υπό των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων.

Άρθρον 8

1. Τα περί ων αι διατάξεις τις παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου πρόσωπα συνεχίζουν την ασφάλισιν συντάξεων εις το ΙΚΑ έστω και αν δι` ετέραν απασχόλησιν υπάγονται κατά την δημοσίευσιν του παρόντος εις την ασφάλισιν του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Δήμου ή ετέρου φορέως κυρίας ασφαλίσεως, εφ` όσον μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος, έχουν πραγματοποιήσει χιλίαςπεντακοσίας (1.500) τουλάχιστον ημέρας εργασίας εις την ασφάλισιν του Ταμείου.

2. Οι ησφαλισμένοι του κατά την παράγρ. 1, του άρθρου 1, του παρόντος νόμου, συγχωνευομένου Ταμείου, οι αποχωρούντες εκ της εργασίας των εντός εξήκοντα μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, δικαιούνται όπως επιλέξουν δια την συνταξιοδότησιν των, αντί της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας του ΙΚΑ, την εφαρμογήν των μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος ισχυουσών διατάξεων του συγχωνευομένου Ταμείου. Εν τη περιπτώσει ταύτη ως χρόνος ασφαλίσεως λογίζεται τόσον ο υπό της νομοθεσίας του συγχωνευομένου Ταμείου λογιζόμενος ως συντάξιμος χρόνος, όσον και ο από της συγχωνεύσεως και εφ` εξής διανυθείς εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ, όστις θεωρείται ως διανυθείς εις το Ταμείον. Οι συνταξιοδοτούμενοι κατά τας διατάξεις της νομοθεσίας του συγχωνευομένου Ταμείου εντάσσονται εις ασφαλιστικάς κλάσεις του ΙΚΑ συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρον 9
Η ισχύς τον παρόντος νόμου άρχεται από της πρώτης του επομένου μηνός της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 19 Σεπτεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ