Νόμος 1209 ΦΕΚ Α΄278/22.9.1981
Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως συνταξιοδοτικών τινων διατάξεων αφορωσών το προσωπικόν των Ελληνικών Σιδηροδρόμων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1
Το έκτον εδάφιον της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3395/1955 “περί συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού των εν Ελλάδι Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων” (εδάφιον έκτον παρ. 2 άρθρου 4 Π.Δ. 850/1980), αντικαθίσταται αφ` ης ίσχυσεν ως ακολούθως: “Εις περίπτωσιν μετατάξεως μόνον και ουχί μεταθέσεως ή προαγωγής εξ ενός κλάδου εις έτερον, υπολογίζονται ως δευτερεύουσαιαπολαυαί δια τον καθορισμόν της συντάξεως, ο μέσος όρος των ως άνω καθοριζομένων δευτερευουσών απολαυών, αναλόγως των ετών υπηρεσίας εις έκαστον κλάδον. Κατ` εξαίρεσιν, εις περίπτωσιν προαγωγής εις βαθμόν δι` ον προβλέπεται μικρότερονποσοστόν δευτερευουσών απολαυών, υπολογίζεται δια τον καθορισμόν της συντάξεως ο μέσος όρος αυτών, αναλόγως των ετών υπηρεσίας εις έκαστον βαθμόν”.

Άρθρον 2

1. Αι διατάξεις του Ν. 147/1975 “περί τροποποιήσεως του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3395/1955 “περί συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού των εν Ελλάδι Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων”, έχουν εφαρμογήν και επί των προ της ενάρξεως της ισχύος αυτού εξελθόντων της υπηρεσίας ως και επί των οικογενειών των εκ τούτων θανόντων.

2. Το δεύτερον εδάφιον της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κώδικος Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων (Π.Δ. 850/1980) καταργείται.

Άρθρον 3
Αι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογήν και επί των προ της ενάρξεως της ισχύος αυτού εξελθόντων της υπηρεσίας και των οικογενειών αυτών, παρ` ών η σχετική αίτησις δέον να υποβληθή εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος, τα δε οικονομικά αποτελέσματα άρχονται από της πρώτης του μηνός της χρονολογίας εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως.

Άρθρον 4
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 19 Σεπτεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ