Νόμος 1208 ΦΕΚ Α΄278/22.9.1981
Περί συνταξιοδοτήσεως των επί θητεία ιατρών του Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1

1. Εις το άρθρον 2 του αν. ν. 1854/1951 “περί απονομής των των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων προστίθεται ζ` περίπτωσις (θ` περίπτωσις εις το άρθρον 2 π.δ. 1041/1979), έχουσα ως ακολούθως: “ζ`. Οι επί θητεία ιατροί του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)”.

2. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου έχει εφαρμογήν και επί των εξελθόντων ήδη της υπηρεσίας και των οικογενειών των εκ τούτων θανόντων, παρ` ων η σχετική αίτησις δέον να υποβληθή εντός έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 19 Σεπτεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ