Νόμος 1207 ΦΕΚ Α΄283/28.9.1981
Περί αποζημιώσεως του μονίμου εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού δια μη χορηγηθείσαν υπό της υπηρεσίας κανονικήν άδειαν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρο 1

1. Η υπηρεσία στην οποία ανήκει ο στρατιωτικός χορηγεί υποχρεωτικά σ` αυτόν την κανονική άδεια των τριάντα ημερών το χρόνο, την οποία δικαιούται, και στην περίπτωση που δεν την εζήτησε. Η υπηρεσία μπορεί να δίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις την άδεια του προηγούμενου χρόνου μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του άλλου χρόνου.
Με αίτηση του στρατιωτικού επιτρέπεται πέρα από την δικαιούμενη κανονική άδεια των τριάντα ημερών η χορήγηση μέρους της κανονικής άδειας του επόμενου χρόνου, όταν αυτό επιβάλλεται για σοβαρούς ατομικούς ή οικογενειακούς λόγους.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1353/1983 (Α 59).

2. Η μη χορήγησις, ο περιορισμός ή ανάκλησιςχορηγηθείσης κανονικής αδείας, επιτρέπεται προς αντιμετώπισιν εκτάκτων και εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, κατόπιν εγκρίσεως του προϊσταμένου κλιμακίου της Μονάδος η οποία είναι αρμοδία δια τήνχορήγησιν.

3. Ο Στρατιωτικός δικαιούται εις αποζημίωσιν δια μη χορηγηθείσαν εις αυτόν δι` οιονδήποπελόγονκανονικήνάδειαν, την οποίαν δικαιούται κατ` έτος. Η αποζημίωσις δια εκάστην ημέραν μη χορηγηθείσης κανονικής αδείας ορίζεται ίση προς το 1/3Ο του μηνιαίου βασικού μισθού του Στρατιωτικού μετά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας προσηυξημένων κατά 25ο/ο. Ο τρόπος καταβολής της αποζημιώσεως, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πάσα σχετική λεπτομέρεια ορίζονται δι` αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών.

4. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, εκδιδομένων εκάστοτε αναλόγως των επικρατουσών εις τας Ενόπλους Δυνάμεις συνθηκών προετοιμασίας και ετοιμότητος ως και της ιδιομορφίας του Κλάδου ή της Υπηρεσίας, καθορίζονται τα της χορηγήσεως της κανονικής αδείας των τριάκοντα ημερών, του διοικητικού ελέγχου του μη χορηγήσαντος την άδειαν οργάνου και του εγκρίναντος τη μη χορήγησιν προϊσταμένου ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος.

5. Δεν είναι υποχρεωτική η χορήγηση της κανονικής άδειας των τριάντα (30) ημερών για τις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Για το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο.
β. Για το στρατιωτικό προσωπικό που νοσηλεύεται ή είναι σε αναρρωτική άδεια ή σε διαθεσιμότητα για οποιαδήποτε αιτία μετά την 30 Νοεμβρίου.
γ. Για το στρατιωτικό προσωπικό κατά το χρόνο που απόκτησε την ιδιότητα του μόνιμου σε ενέργεα ή εξομοιώθηκε με το μόνιμο σε ενέργεια.
δ. Για το στρατιωτικό προσωπικό που εκπαιδεύεται σε στρατιωτικές σχολές ή άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εφόσον το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως δεν προβλέπει τη χορήγηση άδειας και η εκπαίδευση δεν έχει τελειώσει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.
ε. Για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που αποστρατεύεται εφόσον μέχρι την αποστρατεία του δεν έχει πάρει την κανονική άδεια.
Σημ.: όπως η παρ. 5 προστέθηκε στο άρθρο 1, με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1353/1983 (Α 59).

Άρθρο 2
Πάσα γενική ή ειδική διάταξιςαντικειμένη εις τον παρόντα νόμον καταργείται.

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 14 Σεπτεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ