Νόμος 1206 ΦΕΚ Α΄268/16.9.1981
Περί ρυθμίσεως θεμάτων του Οργανισμού Βάμβακος και άλλων τινών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρο 1
Εις την παράγραφον 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ/τος 3853/1958 “περί Οργανισμού Βάμβακος”, ως το άρθρον τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Νόμου 194/1975 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων του Ν.Δ/τος 3853/1958 κ.λ.π.”, προστίθεται περίπτωσιςιη, έχουσα ως ακολούθως:
“ιη) Ο έλεγχος του εισαγομένου εις τα εκκοκκιστήρια συσπόρου βάμβακος και του εκκοκιζομένου ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και την τιμήν διαθέσεως αυτού”.

Άρθρο 2
Δι`αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζεται ειδικός τύπος συμφωνητικών αγοραπωλησίας ή εκκοκκίσεως βάμβακος προς χρήσιν των παραγωγών και εκκοκκιστών κατά τας μεταξύ των συναλλαγάς, ως και πάσα λεπτομέρεια αφορώσα την κατάρτισιν των συμφωνητικών τούτων.

Άρθρο 3

1. Αι θέσεις του Κλάδου ΑΤ1 Γεωπονικού του Οργανισμού Βάμβακος, περί ων το άρθρον 18 του Π.Δ/τος 1074/1977 “περί οργανώσεως του Οργανισμού Βάμβακος”, αυξανόμεναι κατά εξήκοντα (60) δυνάμει του παρόντος, ορίζονται εν συνόλω εις εκατόν εξήκοντα εννέα (169), διΆρθρούνται δε κατά βαθμούς ως έπειται:
Μια (1) θέσιςεπιβαθμώ 1ω.
Δυο (2) θέσεις επιβαθμώ Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού.
Τριάκοντα (30) θέσεις επιβαθμοίς 3ω – 2ω.
Εκατόν τριάκοντα επτά (137) θέσεις επιβαθμοίς 7ω – 4ω.

2. Αι θέσεις του Κλάδου ΜΕ4 Δακτυλογράφων, περί ων το άρθρον 27 του Π.Δ/τος 1074/1977 “περί οργανώσεως του Οργανισμού Βάμβακος”, αυξανόμεναι κατά δύο (2) δυνάμει του παρόντος ορίζονται εν συνόλω εις εννέα (9), εξ ων δύο (2) θέσεις δακτυλογράφων ξένων γλωσσών, διαρθρούνται δε κατά βαθμούς, ως έπειται:
Δυο (2) θέσεις επιβαθμοίς 5ω – 4ω.
Επτά (7) θέσεις επιβαθμοίς 10 – 6ω.
Ως πρόσθετοντυπικόν προσόν διορισμού εις τον δεύτερον εισαγωγικόνβαθμόν 9ον δια δακτυλογράφους ξένων γλωσσών ορίζονται, η αρτία γνώσις της γαλλικής ή αγγλικής γλώσσης, δεόντως αποδεικνυομένη και η γνώσις ξενογλώσσου δακτυλογραφίας.

3. Αι θέσεις του Κλάδου ΑΡ2 Ταξινόμων – Τεχνολόγων, περί ων το άρθρον 22 του Π.Δ/τος 1074/1977 “περί οργανώσεως του Οργανισμού Βάμβακος” αναδιαρθρούνται κατά βαθμούς, ως κάτωθι:
Μια (1) θέσιςεπιβαθμοίς 3ω – 2ω.
Τρεις (3) θέσεις επιβαθμοίς 5ω – 4ω.
Δέκα (10) θέσεις επιβαθμοίς 9ω – 6ω.

4. Το προσληφθησόμενον δια την πλήρωσιν των δια της παρ. 1 συνιστωμένων θέσεων προσωπικόν ασχολείται, κατόπιν ειδικής εκπαιδεύσεως, με θέματα ταξινομήσεως του βάμβακος υπο του Οργανισμού και κυρίως με την διενέργειαν των εν άρθρω 1 ελέγχων, ως και την αντιμετώπισιιν των προβλημάτων και των αναγκαίων προσαρμογών, αι οποίαιαναγκαιούν λόγω της εντάξεως της Χώρας εις την ΕυρωπαϊκήνΟικονομικήν Κοινότητα.

Άρθρο 4
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 1697/1987, ΦΕΚ Α 57.

Άρθρο 5

1. Ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του εκοκκιστηρίου υποχρεούται να επιτρέπη εις τους υπαλλήλους του Οργανισμού Βάμβακος, την διενέργειαν οποτεδήποτε των εν άρθρω 1 ελέγχων, εξασφαλίζωνείς τούτους την προς τούτο απαραίτητονσυνδρομήν.

2. Οστις εκ των αναφερομένων εν τη προηγουμένη παράγραφω παραβαίνει τα εν αυτή οριζόμενα, ως και πας τρίτος, ο οποίος εμποδίζει ή δυσχεραίνει καθ`οιονδήποτε τρόπον τους εν άρθρω 1 του παρόντος ελέγχους, τιμωρείται με την εν άρθρω 169 του Ποινικού Κώδικος ποινή.

3. Ανεξαρτήτως ποινικής διώξεως ή επιβολής ή μη ποινής, δύναται να επιβληθήδι`αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, εκδιδομένης προτάσει του Οργανισμού Βάμβακος, αργία λειτουργίας μέχρις εξ μηνών του εκκοκκιστηρίου, του οποίου ο ιδιοκτήτης ή μισθωτής ή ο υπεύθυνος λειτουργίας είναι υπαίτιος της εν παρ. 1 παραβάσεως.

Άρθρο 6

1. Δια την κάλυψιν επειγουσών εις προσωπικόν αναγκών των προκυπτουσών εκ της εκτελέσεως των εν εξελίξει αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων χρηματοδοτουμένων υπο Διεθνών Οργανισμών, παρατείνονται απο της λήξεως των δια χρονικόν διάστημα 24 μηνών αι συμβάσεις εργασίας του επισχέσει ιδιωτικού δικαίου, ωρισμένου χρόνου, προσωπικού, του προσληφθέντοςυπο του Υπουργείου Γεωργίας κατ`εφαρμογήν των διατάξεων:
α) Του άρθρου 5 του Ν. 248/1976 “περί φύλλου καταγραφής Μητρώου Ιδιοκτησίας και Οριοθεσίας των Δασικών Εκτάσεων και Προστασίας των Δημοσίων Δασικών Εκτάσεων”, παραταθεισών δια του άρθρου 10 του Ν. 888/1979 “περί ρυθμίσεως οφειλών εκ παραχωρηθέντων κλήρων είς ακτήμονας καλλιεργητάς και κτηνοτρόφους και άλλων τινών διατάξεων”.
β) Του άρθρου 14 του Ν. 666/1977 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων”, παραταθεισών δια της παρ. 4 του ιδίου άρθρου και νόμου.
γ) Του άρθρου 4 του Ν.Δ. 385/1969 “περί προσλήψεως προσωπικού επισχέσει ιδιωτικού δικαίου εις δημοσίας υπηρεσίας επισχέσει ιδιωτικού δικαίου εις δημοσίας υπηρεσίας και Ν.Π.Δ.Δ.”, παραταθεισών δια του άρθρου 4 του Ν. 778 “περί παρατάσεως απασχολήσεως προσωπικού επισχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Γεωργίας και άλλων τινών διατάξεων”
δ) Του άρθρου 249 του Ν.Δ. 86/1969 “περί Δασικού Κώδικος”, παραταθεισών δια του άρθρου 10 του Ν. 838/1979.

2. Η εν παραγράφω 2 του άρθρου 7 του Ν. 634/1977 “περί καταργήσεως του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, θεσπίσεως αλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, ρυθμισεως θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Γεωργίας και άλλων τινών διατάξεων”, προθεσμία δια την πρόσληψιν του υπο των ιδίων διατάξεων καθοριζομένου προσωπικού παρατείνεται δια δύο (2) εισέτι έτη απο της λήξεως της δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17 του Νόμου 964/1979 “περί ρυθμίσεως θεμάτων τακτικού και επισχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Υπουργείου Γεωργίας και αναδιαρθρώσεως Κέντρων τινών Γεωργικής Ερεύνης” παρατάσεως αυτής.

Άρθρο 7
Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος, Γεωπόνοι, υπηρετούντες εις τον Οργανισμόν Βάμβακος υφ`οιανδήποτε σχέσιν εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είτε ευθέως μετά του Οργανισμού, είτε μέσω της ΚΥΔΕΠ, παρ`ης προσελήφθησαν και αμείβονται εξ ειδικών αυτής κονδυλίων, τοποθετηθέντες όμως και προσφέροντες τας υπηρεσίας των εις τον Οργανισμόν Βάμβακος, εντάσσονται μονιμοποιούμενοι, κατόπιν κρίσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εις κενάς μονίμους θέσεις του κλάδου ΑΤ1 Γεωπονικού του άνω Οργανισμού, εφ`όσον δεν συνεπλήρωσαν το 45ον έτος της ηλικίας των και κέκτηνται έτερον πτυχίον ανωτάτης σχολής ως και άπαντα τα λοιπά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα διορισμού.

Άρθρο 8

1. Μια (1) των επιβαθμοίς 3ω – 2ω θέσεων του Κλάδου ΑΤ4 Διοικητικού, των προβλεπομένωνυπο του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 992/ 1979 “περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος είς Ε.Κ. κλπ.”, ανυψούται εις θέσινεπιβαθμώ 1ω γενικού διευθυντού του αυτού κλάδου και πληρούται κατά τας, περί προαγωγών, ισχυούσας διατάξεις.

2. Ο επιβαθμώ 1ω υπάλληλος του Κλάδου ΑΤ4 Διοικητικού, προϊσταται απασών των, εις την Υπηρεσίαν Διοικήσεως, υπαγομένων υπηρεσιών, επικουρούμενος εις το έργον του υπο αναπληρωτού γενικού δ/ντού του αυτού κλάδου.

Άρθρο 9

1. Αι υπο του άρθρου 18 του Π.Δ/τος 1074/1977 “περί οργανώσεως του Οργανισμού Βάμβακος” και του άρθρου 3 του παρόντος νόμου προβλεπόμεναιοργανικαί θέσεις των Υπαλλήλων του Οργανισμού Βάμβακος επιβαθμοίς 3ω – 2ω του Κλάδου ΑΤ1 Γεωπονικού, αυξάνονται κατά δέκα (10) τούτων οριζομένων δια του παρόντος ως προσωρινών και καταργουμένων αυτοδικαίως άμα τη καθ`οιονδήποτε τρόπον εξόδω εκ της Υπηρεσίας των το πρώτον καταλαμβανόντων αυτάς.

2. Δια την κατάληψιν των δια της προηγουμένης παραγράφου θεσπιζομένων προσωρινών θέσων, κρίνονται προς προαγωγήν άπαντες οι υπάλληλοι του Κλάδου ΑΤ1 Γεωπονικού, εφ`όσονκέκτηνται τα προς τούτο τυπικά προσόντα.

Άρθρο 10

1. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες εις τον Οργανισμόν Βάμβακος επι οιαδήποτε σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διορίζονται και εντάσσονται, κατόπιν συμφώνου γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εις υφισταμένας κένας μονίμους θέσεις των Κλάδων ΑΤ, ΑΡ, ΜΕ και ΣΕ, ή είςτοιαύταςσυνιστωμένας δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων εντός προθεσμίας 6 μηνών απο της ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφ`όσονκέκτηνται τα προς τούτο τυπικά προσόντα, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 169/1969 “περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου”.

2. Ο διορισμός ενεργείται τη αιτήσει των ενδιαφερομένων, υπαβαλλομένη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών απο της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Άρθρο 11
Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 1074/1977 “περί οργανώσεως του Οργανισμού Βάμβακος” τροποποείται ως ακολούθως:
“1. O κλάδος ΑΤ3 Διοικητικός – Λογιστικός περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις, διακρινομένας κατά βαθμούς ως έπειται:
Δύο (2) θέσεις επιβαθμοίς 3ω – 2ω.
Τέσσαρες (4) θέσεις επιβαθμοίς 5ω – 4ω.
Εξ (6) θέσεις επιβαθμοίς 8ω – 6ω”.

Άρθρο 12
Η υπο του άρθρου 15 παράγρ. 1 του Ν 4464/1965 προβλεπομένηαποζημίωσις προς χρήσιν αυτοκινήτου, ως ισχύει νυν δια τους ανωτάτους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. παρέχεται απο 1ης Ιανουαρίου 1981 και εις τον Πρόεδρον, τον γενικόνδιευθυντήν και εις τους αναπληρωτάς Γενικούς Διευθυντάς του Οργανισμού Βάμβακος.

Άρθρο 13

1. Η υπο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Νόμου 666/1977 οριζομένη προθεσμία, ως αυτή παρετάθηυπο του άρθρου 11 του Νομου 994/1979 “περί ρυθμίσεως θεμάτων και διαθέσεως των αποστραγγισθεισών γαιών, ελών κλπ.” παρατείνεται απο της λήξεως της μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1982.

2. Ωσαύτως, η υπο της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.Δ/τος 3958/ 1959 οριζομένη προθεσμία ως αυτή παρετάθηυπο του άρθρου 4 παράγραφος 2 του Νόμου 666/1977 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της εποικιστικής Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων”, παρατείνεται απο της λήξεως της μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1982.

Άρθρο 14
Τμήματα Εποικιστικών εκτάσεων, προερχόμενα εξ απαλλοτριωθέντων παρά του Υπουργείου Γεωργίας αγροκτημάτων, επι των οποίων εχώρησεν ήδη αποκατάστασις ακτημόνων καλλιεργητών, παραχωρηθέντα παρά του Υπουργείου Γεωργίας εις τον Νέον ΟικοδομικόνΣυνεταιρισμόν Μονίμων Υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας δι`οικιστικήναξιοποίησιν και περιλαμβανόμενα εις ζώνην παλαιού αιγιαλού περιφερείας Χαλκουτσίου των Κοινοτήτων Ωρωπού και Σκάλας Ωρωπού, θεωρούνται ως ανήκοντα εις το Υπουργείον τούτο και νομίμως παραχωρηθένταπαρ`αυτού, εφ`όσον εις τα οικεία κτηματολογικά στοιχεία της οριστικής διανομής αι ως άνω εκτάσεις φέρονται ως κοινόχρηστοι κατά τον χρόνον της παραχωρήσεως των.
Τυχόν γενομένη μεταγραφή πράξεως, περί καθορισμού παλαιού αιγιαλού επι των ως άνω εκτάσεων, διαγράφεται τη αιτήσει του παραχωρησιούχου Συνεταιρισμού προς τον οικείον φύλακα μεταγραφών. Η αίτησις δέον να συνοδεύεται μετά βεβαιώσεως της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, οτι αι περιληφθείσαι εις την ζώνην του παλαιού αιγιαλού εκτάσεις φέρονται ως κοινόχρηστοι εποικιστικαί.

Άρθρο 15
Γεωπόνοι απασχολούμενοι υπο του Οργανισμού Βάμβακος και αμειβόμενοι επισχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υπο της ΚΥΔΕΠ ή άλλου Οργανισμού, εντάσσονται εις το μόνιμον γεωπονικόν προσωπικόν και εις τον 5ον βαθμόν, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφ`όσον κέκτηνται διδακτορικόν δίπλωμα ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εργασθή εις αντιστοίχους Οργανισμούς ή Ινστιτούτα Βάμβακος της ημεδαπής ή αλλοδαπής πλέον της 15ετίας.

Άρθρο 16
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 12 Σεπτεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ