Νόμος 1204 ΦΕΚ Α΄249/10.9.1981
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 414/1974 “περί λογισμού εις το διπλάσιον του χρόνου υπηρεσίας του διανυθέντος εις Μονάδας εκστρατείας υπό των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και μέχρι πέντε ετών”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1
Το άρθρον 1 του Ν.Δ. 414/1974 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 1.
1. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο διανυθείς εις Μονάδας εκστρατείας, εις Μονάδας και Υπηρεσίας και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ζώνης Μάχης, εις πολεμικά πλοία, εξαιρέσει των εν παροπλισμώ ευρισκομένων, εις υπηρεσίας Φάρων υπεραποκέντρων, ως ούτοι καθορίζονται υπό τον Ν.Δ. 443/7.5.1966 (Φ.Ε.Κ. 114), εις το Αρχηγείον Τακτικής Αεροπορικής Δυνάμεως μετά των Μονάδων τούτου, εις Αεροδρόμια μετά των εδρευουσών εις ταύτα Διοικήσεων και Μονάδων και Υπηρεσιών, από 1ης Νοεμβρίου 1949 και εντεύθεν, υπό των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων των απομακρυνομένων τούτων, υπό την ιδιότητα του μονίμου από της δημοσιεύσεως του παρόντος και εφεξής, ο μη συμπίπτων προς διαθεσιμότητα ή αργίαν δια προσκαίρου παύσεως, λογίζεται ηυξημένος εις το διπλάσιον και ως τοιούτος πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας, μόνον δια τον κανονισμόν της συντάξεως.
2. Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας περί ου η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, δεν δύναται να υπερβή τα πέντε (5) έτη εν συνόλω.
3. Ο χρόνος υπηρεσίας ενός εκάστου εις τας ανωτέρω Μονάδας ή Υπηρεσίας, ως και τα χρονικά διαστήματα της κατ` αυτόν χορηγηθείσης κανονικής ή αναρρωτικής αδείας και της διανυθείσης εν νοσηλεία υπηρεσίας, βεβαιούται παρά της αρμοδίας Υπηρεσίας τον οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.
4. Ο ανωτέρω διπλασιασμός δεν ισχύει εφ` όσον ο στρατιωτικός αποστρατεύεται τη αιτήσει του, προ της συμπληρώσεως 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας.
5. Δια τους στρατιωτικούς, οίτινες προσμετρούν διπλάσιον χρόνον κατ` εφαρμογήν ετέρων διατάξεων, δεν προσμετρείται ο αυτός χρόνος εις το διπλάσιον κατ` εφαρμογήν των διατάξεων τον παρόντος νόμου”.

Άρθρον 2
Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 414/1974 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Ως χρόνος υπηρεσίας, δια την εφαρμογήν τον παρόντος, θεωρείται ο χρόνος καθ ον ο στρατιωτικός, τοποθετηθείς εις τας μονάδας ή υπηρεσίας της παραγράφου 1 τον άρθρου 1 του παρόντος νόμου ή αποσπασθείς εις ταύτας δια χρονικόν διάστημα μείζον των 30 ημερών, ασκεί πραγματικώς τα καθήκοντά του εις αυτάς”.

Άρθρον 3
Το άρθρον 3 τον Ν.Δ. 414/1974 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 3.
1. Δια την εφαρμογήν του παρόντος νόμου ως μονάδες μεν εκστρατείας δια τον Στρατόν Ξηράς νοούνται άπασαι αι μονάδες και Σχηματισμοί μέχρι και επιπέδου Στρατιάς, ως Μονάδες δε και Υπηρεσίαι νοούνται αι Μονάδες και Υπηρεσίαι των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αι έδραι των οποίων κείνται δια μεν τον ηπειρωτικόν χώρον βορείως της νοητής ευθείας γραμμής μεταξύ των πόλεων Αμφιλοχίας – Λαμίας συμπεριλαμβανομένων, δια δε τον νησιωτικόν χώρον Ανατολικώς και Νοτιοανατολικώς της νοητής γραμμής μεταξύ των νήσων Θάσου – Ευβοίας – Αντικυθήρων μη συμπεριλαμβανομένων. 2. Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας, περί ου αι διατάξεις του παρόντος νόμου, εκτείνεται μέχρι τέλους του έτους 1984 μεθ` ο ούτος διατηρείται ως εκτήθη ως χρόνος πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας και μόνον δια τον κανονισμόν της συντάξεως.

Άρθρον 4

1. Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων τον Ν.Δ 414/1974 ως αύται αντικαθίστανται και συμπληρούνται δια του παρόντος νόμου επί των στρατιωτικών των Ενόπλων Δννάμεων είναι να ευρίσκωνται ούτοι εις την ενεργόν υπηρεσίαν κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος του Ν.Δ. 414/ 1974 και εφεξής.

2. Αι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν έχουν εφαρμογήν επί των εκπαιδευομένων εις παραγωγικάς Σχολάς Μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών ως και εις ετέρας Σχολάς των Ενόπλων Δυνάμεων. Ομοίως δεν έχουν εφαρμογήν επί των υπηρετούντων εις Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Άρθρον 5
Αι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογήν και δια τους εξελθόντας της υπηρεσίας από της ενάρξεως της ισχύος του Ν.Δ. 414/74 και των οικογενειών των εκ τούτων θανόντων, παρ` ων η σχετική αίτησις, δέον να υποβληθή εντός προθεσμίας ενός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, η δε αύξησις της συντάξεως των ορίζεται πληρωτέα από της πρώτης του μηνός της χρονολογίας εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως.

Άρθρον 6
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 10 Σεπτεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ