Νόμος 1200 ΦΕΚ Α΄244/8.9.1981
Περί αναδιοργανώσεως των Τελωνειακών Υπηρεσιών Διώξεως Λαθρεμπορίου και άλλων τινών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1
Σκοπός – σύστασις – έδραι.
1. Δια την αποτελεσματικωτέραν πρόληψιν, δίωξιν και καταστολήν του λαθρεμπορίου και των λοιπών εγ γένει παραβάσεων της τελωνειακής, δασμολογικής και συνάφους νομοθεσίας, υπό της Τελωνειακής Υπηρεσίας, συνιστώνται τα κατωτέρω νομαρχιακού επιπέδου Τελωνεία Διώξεως Λαθρεμπορίου (ΤΕΔΙΛ), ως ακολούθως:
α) Νομαρχία Αττικής, Νομαρχιακόν Διαμέρισμα ΑΘηνών: ΤΕΔΙΛ Αθηνών, επιπέδου Διευθύνσεως Τελωνείου, υπαγόμενον εις την Διεύθυνσιν Τελωνείων Αττικής, με έδραν τας Αθήνας.
β) Νομαρχία Αττικής, Νομαρχιακόν Διαμέρισμα Πειραιώς: ΤΕΔΙΛ Πειραιώς, επιπέδου Διευθύνσεως Τελωνείου, υπαγόμενον εις την Διεύθυνσιν Τελωνείων Αττικής, με έδραν τον Πειραιά.
γ) Νομαρχία Αττικής, Νομαρχιακόν Διαμέρισμα Ανατολικής – Αττικής: ΤΕΔΙΛ Λαυρίου, επιπέδου Τελωνείου Α` τάξεως, υπαγόμενον εις Διεύθυνσιν Τελωνείων Αττικής, με έδραν το Λαύριον.
δ) Νομαρχία Αττικής, Νομαρχιακόν Διαμέρισμα Δυτικής Αττικής: ΤΕΔΙΛ Ελευσίνος, επιπέδου Τελωνείου Α` τάξεως, υπαγόμενον εις την Διεύθυνσιν Τελωνείων Αττικής, με έδραν την Ελευσίνα.
ε) Νομαρχία θεσσαλονίκης: ΤΕΔΙΛ Θεσσαλονίκης επιπέδου Διενθύνσεως Τελωνείου, υπαγόμενον εις την Διεύθυνσιν Τελωνείων Θεσσαλονίκης, με έδραν την Θεσσαλονίκην.
στ) Νομαρχία Εβρου: ΤΕΔΙΛ Αλεξανδρουπόλεως, επιπέδου Τελωνείου Α` τάξεως, με έδραν την Αλεξανδρούπολιν.
ζ) Νομαρχία Καβάλας: ΤΕΔΙΛ Καβάλας, επιπέδου Τελωνείου Α` τάξεως, με έδραν την Καβάλαν.
η) Νομαρχία Κιλκίς: ΤΕΔΙΛ Ευζώνων, επιπέδου Τελωνείου Α` τάξεως, με έδραν τους Ευζώνους.
θ) Νομαρχία Μαγνησίας: ΤΕΔΙΛ Βόλου, επιπέδου Τελωνείου Α` τάξεως, με έδραν τον Βόλον.
ι) Νομαρχία Αχαϊας: ΤΕΔΙΛ Πατρών, επιπέδου Τελωνείου Α` τάξεως, με έδραν τας Πάτρας.
ια) Νομαρχία Μεσσηνίας: ΤΕΔΙΛ Καλαμάτας, επιπέδου Τελωνείου Α` τάξεως, με έδραν την Καλαμάταν.
ιβ) Νομαρχία Κέρκυρας: ΤΕΔΙΛ Κερκύρας, επιπέδου Τελωνείου Α` τάξεως, με έδραν την Κέρκυραν.
ιγ) Νομαρχία Κυκλάδων: ΤΕΔΙΛ Σύρου, επιπέδου Τελωνείου Α` τάξεως, με έδραν την Ερμούπολιν.
ιδ) Νομαρχία Δωδεκανήσου: ΤΕΔΙΛ Ρόδου, επιπέδου Τελωνείου Α` τάξεως, με έδραν την Ρόδον.
ιε) Νομαρχία Λέσβου: ΤΕΔΙΛ Μυτιλήνης, επιπέδου Τελωνείου Α` τάξεως, με έδραν την Μυτιλήνην.
ιστ) Νομαρχία Ηρακλείου: ΤΕΔΙΛ Ηρακλείου, επιπέδου Τελωνείου Α` τάξεως, με έδραν το Ηράκλειον Κρήτης.

Άρθρον 2
Κατά τόπον αρμοδιότης.

1. Η κατά τόπον αρμοδιότης των ΤΕΔΙΛ εκτείνεται ως ακολούθως:
α) του ΤΕΔΙΛ Αθηνών, εις το Νομαρχιακόν Διαμέρισμα Αθηνών της Νομαρχίας Αττικής.
β) Του ΤΕΔΙΛ Πειραιώς, εις το Νομαρχιακόν Διαμέρισμα Πειραιώς της Νομαρχίας Αττικής. γ) Του ΤΕΔΙΛ Λαυρίου, εις το Νομαρχιακόν Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής της Νομαρχίας Αττικής.
δ) Του ΤΕΔΙΛ Ελευσίνος, εις το Νομαρχιακόν Διαμέρισμα Δυτικής Αττικής της Νομαρχίας Αττικής.
ε) Του ΤΕΔΙΛ θεσσαλονίκης, εις τον Νομόν Θεσσαλονίκης.
στ) Του ΤΕΔΙΛ Αλεξανδρουπόλεως, εις τον Νομόν Εβρου.
ζ) Του ΤΕΔΙΛ Καβάλας, εις τον Νομόν Καβάλας.

η) Του ΤΕΔΙΛ Ευζώνων, εις τον Νομόν Κιλκίς.
θ) Του ΤΕΔΙΛ Βόλου, εις τον Νομόν Μαγνησίας.
ι) Του ΤΕΔΙΛ Πατρών, εις τον Νομόν Αχαϊας.
ια) Του ΤΕΔΙΛ Καλαμάτας, εις τον Νομόν Μεσσηνίας.
ιβ) Του ΤΕΔΙΛ Κερκύρας, εις τον Νομόν Κερκύρας.
ιγ) Του ΤΕΔΙΛ Σύρου, εις τον Νομόν Κυκλάδων.

ιδ) Του ΤΕΔΙΛ Ρόδου, εις τον Νομόν Δωδεκανήσου.
ιε) Του ΤΕΔΙΛ Μυτιλήνης, εις τον Νομόν Λέσβου.
ιστ) Του ΤΕΔΙΛ Ηρακλείου, εις τον Νομόν Ηρακλείου Κρήτης.

2. Εάν συγκεκριμένη λαθρεμπορία ετελέσθη εις την τοπικήν αρμοδιότητα πλειόνων τελωνειακών αρχών, αρμόδιον καθίσταται το Τελωνείον το οποίον επελήφθη πρώτον.

Άρθρον 3
Καθ` ύλην αρμοδιότης

1. Επιφυλασσομένης της αρμοδιότητος και των λοιπών τελωνειακών αρχών, εν τη διώξει του λαθρεμπορίου, κατά τας οικείας διατάξεις της τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας ή ετέρων συναφών νόμων, η καθ` ύλην αρμοδιότης εκάστου ΤΕΔΙΛ ανάγεται εις τα κάτωθι θέματα, κατανεμόμενα κατά Γραμματείας, ως εξής:
α) Γραμματεία Διοικητικού, αρμοδία επί θεμάτων Διοικήσεως Προσωπικού και μισθοδοσίας αυτού, κατά τας σχετικάς επί των θεμάτων τούτων διατάξεις.
β) Γραμματεία Ερευνών και Διώξεως, αρμοδία δια την δίωξιν του λαθρεμπορίου και των λοιπών εν γένει παραβάσεων της τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας, ως και της συναφούς νομοθεσίας, (περί Μονοπωλιακών ειδών, Ναρκωτικών και ψυχοτροπικών ουσιών, Αρχαιοτήτων και Προστασίας του Εθνικού Νομίσματος κλπ.). Ωσαύτως, η Γραμματεία αύτη είναι αρμοδία δια την συλλογήν και επεξεργασίαν των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα πληροφοριών, την κατάρτισιν μητρώου λαθρεμπόρων και υπόπτων λαθρεμπορίας προσώπων και μεταφορικών μέσων, την λειτουργίαν των τηλεπικοινωνιακών μέσων και την στατιστικήν παρακολούθησιν των λαθρεμπορικών πράξεων κατά αντικείμενον, δράστας, μέσα και μεθόδους δράσεως.
γ) Γραμματεία Δικαστικού και Ταμείου, αρμοδία δια την διενέργειαν προανακριτικών πράξεων, την καταμήνυσιν των παραβάσεων εις τας αρμοδίας Δικαστικάς αρχάς, την παρακολούθησιν των ποινικών τελωνειακών, δασμολογικών και συναφών προς αυτάς υποθέσεων, την βεβαίωσιν και είσπραξιν των δασμών και λοιπών φόρων, τελών και δικαιωμάτων των αναλογούντων εις τα είδη τα αποτελούντα αντικείμενον της παραβάσεως, την είσπραξιν, των δι` αυτών επιβαλλομένων πολλαπλών τελών και προστίμων, κατά τας οικείας διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικος ή άλλων συναφών νόμων και την τήρησιν αρχείου δικαστηριακής και διοικητικής νομολογίας επί θεμάτων της τελωνειακής, ποινικής ή ετέρας συναφούς νομοθεσίας.
δ) Γραμματεία Μεταφορτώσεων και Συνοδειών, αρμοδία δια τας πάσης φύσεως μεταφορτώσεις και συνοδείας, συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις.
ε) Γραμματεία Φρουρήσεως Τελωνειακών χώρων και Επισκέψεως Πλοίων, αρμοδία δια την μέριμναν της φρουρήσεως των τελωνειακών καταστημάτων και λοιπών χώρων τελωνειακής επιτηρήσεως, δια τον έλεγχον των εισερχομένων και εξερχομένων προσώπων και μεταφορικών μέσων, ως και δια τον έλεγχον των αφικνουμένων και αναχωρούντων πλοίων και λοιπών μεταφορικών μέσων, συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις.
στ) Γραμματεία Υλικού και αποθήκης, αρμοδία δια την προμήθειαν και διαχείρισιν των μέσων διώξεως, ιματισμού, οπλισμού και πάσης φύσεως υλικού, την συντήρησιν και επισκευήν αυτών, ως και διά την διαχείρισιν των κατασχομένων ή δημευομένων αντικειμένων της λαθρεμπορίας.

2. Οπου κατά τον παρόντα νόμον αρμόδια κατά τόπον είναι τα ΤΕΔΙΛ η καθ` ύλην αρμοδιότης της Διευθύνσεως Τελωνειακών Ερευνών (ΔΙΤΕ) περιορίζεται ως κάτωθι:
α) εις την συνεργασίαν μετά των αλλοδαπών διωκτικών αρχών, δια την αντιμετώπισιν των παραβάσεων της δασμολογικής, της τελωνειακής και της περί ναρκωτικών και ψυχοτροπικών ουσιών νομοθεσίας, ως και των λοιπών θεμάτων συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διεθνείς συμβάσεις,
β) εις την παροχήν πληροφοριών και οδηγιών προς τα κατά τόπους ΤΕΔΙΛ επί θεμάτων προλήψεως, διώξεως και καταστολής παραβάσεων της ανωτέρω νομοθεσίας και
γ) εις τον προγραμματισμόν και συντονισμόν δράσεως των ΤΕΔΙΛ προκειμένου περί παραβάσεων γενικωτέρου ενδιαφέροντος ή ιδιαζούσης φύσεως. 3. Αι αρμοδιότητες των τελωνειακών αρχών των υφισταμένων εις τας έδρας των ΤΕΔΙΛ, αι αναγόμεναι εις θέματα εξωτερικής υπηρεσίας, φρουρήσεως και επιτηρήσεως των τελωνειακών χώρων και καταστημάτων, μεταφορτώσεων και συνοδειών, ως και ερεύνης και επισκέψεως πλοίων, ασκούνται εφεξής υπό των ΤΕΔΙΛ αυτών, καταργουμένων των αντιστοίχων υπηρεσιών των ως άνω τελωνειακών αρχών.

Άρθρον 4
Επάνδρωσις – Εσωτερικός Κανονισμός.

1. Τα κατά το άρθρον 1 του παρόντος συνιστώμενα ΤΕΔΙΛ επανδρούνται δι` υπαλλήλων των κλάδων ΑΤ1 Τελωνειακών, ΜΕ1 Τελωνειακών, ΜΕ2 Τελωνοφυλακής, ΜΕ3 Δακτυλογράφων, ΜΕ4 Ερευνητριών και των κλάδων προσωπικού Πλοίων Διώξεως Λαθρεμπορίου (Π.Δ.Λ.).

2. Υπάλληλοι της Τελωνοφυλακής και των Π.Δ.Λ. υπηρετούντες εις Τελωνεία λειτουργούντα εις την έδραν των δια του παρόντος συνιστωμένων ΤΕΔΙΛ, υπάγονται διοικητικώς εις τα εν λόγω ΤΕΔΙΛ.

Άρθρον 5
Κατάργησις Τελωνείων.
Το Τελωνείον Διώξεως Λαθρεμπορίου Αττικής και το Ζ` Τελωνείον Διώξεως Λαθρεμπορίου Θεσσαλονίκης καταργούνται από της ενάρξεως λειτουργίας των εν άρθρω 1 του παρόντος ΤΕΔΙΛ Αθηνών, Πειραιώς, Λαυρίον, Ελευσίνος και Θεσσαλονίκης.

Άρθρον 6
Σύστασις Κλάδων.
Εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών συνιστώνται οι κατωτέρω κλάδοι:
Α. Κλάδος ΜΕ11 Ραδιοηλεκτρολόγων Πλοίων Διώξεως Λαθρεμπορίου (Π.Δ.Λ.).
1. Αι θέσεις του κλάδου ΜΕ11 Π.Δ.Λ. ανέρχονται εις δύο (2) με βαθμούς 10ον-6ον.
2. Προσόντα διορισμού ορίζονται το πτυχίον ή δίπλωμα Γ` τάξεως Ραδιοηλεκτρολόγου Δημοσίας σχολής ή ανεγνωρισμένης Ιδιωτικής, η γνώσις της αγγλικής τεχνικής ορολογίας και τουλάχιστον διετής εξάσκησις προσηκόντως αποδεικνυομένη.
Β. Κλάδος ΜΕ12 Ηλεκτρολόγων Πλοίων Διώξεως Λαθρεμπορίου (Π.Δ.Λ.).
1. Αι θέσεις του κλάδου ΜΕ12 Ηλεκτρολόγων Π.Δ.Λ. ανέρχονται εις τέσσαρες (4) διακρινόμεναι κατά βαθμούς ως έξης:
α) Μ(α (1) θέσις 5ου – 4ου βαθμού.
β) Τρείς (3) θέσεις 10ου ή 6ου βαθμού.
2. Προσόντα διορισμού ορίζονται το πτυχίον μέσης Δημοσίας σχολής Ηλεκτρολόγων και διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία εις πλοία του Εμπορικού Ναυτικού, ως Ηλεκτρολόγου, προσηκόντως αποδεικνυομένη.

Άρθρον 7
Ανύψωσις θέσεων.
Αι θέσεις 5ου – 4ου βαθμού των κλάδων ΜΕ8 Ναυκλήρων, ΜΕ9 Ναυτών και ΜΕ10 Ναυτομηχανικών Π.Δ.Λ., αι οριζόμεναι υπό των άρθρων 121, 122 και 123 τον Π.Δ/τος 636/1977 “περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Οικονομικών και Οργανισμού των Υπηρεσιών αυτού”, προωθούνται ως ακολούθως:
α) Δύο (2) του κλάδου ΜΕ8 Ναυκλήρων, με αντίστοιχον μείωσιν των θέσεων 10ου – 6ου βαθμού.
β) Εννέα (9) του κλάδου ΜΕ9 Ναυτών, με αντίστοιχον μείωσιν των θέσεων 10ου – 6ου βαθμού.
γ) Δύο (2) του κλάδου ΜΕ10 Ναυτομηχανικών, με αντίστοιχον μείωσιν των θέσεων 10ου – 6ου βαθμού.

Άρθρον 8
Εις τους υπαλλήλους του κλάδου ΜΕ8 Ναυκλήρων Π.Δ.Λ. δύναται να ανατίθενται εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, καθήκοντα κυβερνήτου Π.Δ.Λ. εφ` όσον κέκτηνται αναλόγους τίτλους ναυτικής ικανότητος ισχύοντας εις το Εμπορικόν Ναυτικόν.

Άρθρον 9
Οριον ηλικίας διορισμού προσωπικού Π.Δ.Λ.
Οριον ηλικίας προς διορισμόν εις τους κλάδους Π.Δ.Λ. ορίζεται το προβλεπόμενον υπό της διατάξεως του άρθρου 20 του Π. Δ/τος 611/1977 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον υπό τίτλον “Υπαλληλικός Κώδιξ” των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την κατάστασιν των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.”.

Άρθρον 10
Αύξησις οργανικών θέσεων.
Αι οργανικαί θέσεις των κλάδων ΑΤ1 Τελωνειακών, ΜΕ2 Τελωνοφυλακής και των κλάδων ΜΕ8-10 προσωπικού Πλοίων Διώξεως Λαθρεμπορίου αυξάνονται συνιστωμένων αντιστοίχως των κάτωθι κατά βαθμούς θέσεων:
Α. Κλάδου ΑΤ1 Τελωνειακών:
α) Μία (1) θέσις με βαθμόν Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού. β) Δώδεκα (12) θέσεις 3ου – 2ου βαθμού.
γ) Είκοσι πέντε (25) θέσεις 5ου – 4ου βαθμού.
δ) Εκατόν (100) θέσεις 8ου-6ου βαθμού.
Β. Κλάδου ΜΕ2 Τελωνοφυλακής: α) Δέκα πέντε (15) θέσεις 5ου-4ου βαθμού.
β) Δέκα πέντε (15) θέσεις με βαθμό 6ο.
γ) Δέκα επτά (17) θέσεις με βαθμό 7ο.
δ) Εκατόν πεντήκοντα τρεις (153) θέσεις 10ου – 8ου βαθμού.
Γ. Κλάδου ΜΕ8 Ναυκλήρων Π.Δ.Λ. Πέντε (5) θέσεις 9ου – 6ου βαθμού. Δ. Κλάδου ΜΕ9 Ναυτών:
Είκοσι (20) θέσεις 10ου – 6ου βαθμού.
Ε. Κλάδου ΜΕ10 Ναυτομηχανικών: Οκτώ (8) θέσεις 10ου – 6ου βαθμού.

Άρθρον 11
Ημερήσιες αναπαύσεις και νυκτεριναί υπηρεσίαι Τελωνειακών υπαλλήλων.
Τελωνειακοί υπάλληλοι και υπάλληλοι της Τελωνοφυλακής, υπηρετούντες εις Τελωνεία λειτουργούντα επί είκοσιτετραώρου βάσεως και εις ημέρας αργίας, δικαιούνται ημερησίων αναπαύσεων οριζομένων κατ` αριθμόν, δι` αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών, μη δυναμένων να είναι ολιγότεραι των τεσσάρων ημερών μηνιαίως. Οι εις Τελωνεία λειτουργούντα επί εικοσιτετραώρου βάσεως ασχολούμενοι υπάλληλοι της Τελωνοφυλακής εκτελούν κατ` ανώτατον όριον οκτώ (8) νυκτερινάς υπηρεσίας κατά μήνα.

Άρθρον 12
Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδοθησομένου προτάσει του Υπουργού των Οικονομκών, θέλουν καθορισθή τα των καθηκόντων του προσωπικού της Τελωνειακής Υπηρεσίας, ως και της στολής, των σχετικών διακριτικών και των τίτλων αυτών.

Άρθρον 13
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 1 Σεπτεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ