Νόμος 1199 ΦΕΚ Α΄237/1.9.1981
Περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και άλλων τινών συναφών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Θέματα υπαλληλικής καταστάσεως.

Άρθρον 1
Μισθολογική προαγωγή εις τον 2ον βαθμόν υπαλλήλων κλάδων ΑΤ και ΑΡ.
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 28 εδ. γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194).

Άρθρον 2
Μισθολογική προαγωγή υπαλλήλων κλάδων ΑΤ και ΑΡ μη εξελισσομένων πέρα του 4ου βαθμού.
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 28 εδ. γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194).

Άρθρον 3
Επίδομα ευδοκίμου παραμονής υπαλλήλων 2ου βαθμού κλάδων ΑΤ και ΑΡ.
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 28 εδ. γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194).

Άρθρον 4
Μισθολογικαί προαγωγαί υπαλλήλων κλάδων ΜΕ.
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 28 εδ. γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194).

Άρθρον 5
Ενοποίησις θέσεων και μισθολογική εξέλιξις υπαλλήλων κλάδων ΣΕ

1. Θέσεις κλάδων ΣΕ δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. αι οποίαι είναι διαβαμθισμέναι επί βαθμώ 7ω, προστίθενται εις τας επί 12ω – 8ω βαθμοίς θέσεις και μετ` αυτών διαβαθμίζονται και καθίστανται οργανικώς ενιαίαι μέχρι του 7ου βαθμού, αυτοδικαίως από της ισχύος του παρόντος άρθρου.

2. Θέσεις κλάδων ΣΕ διαβαθμίσεως κατωτέρας του 7ου βαθμού, διαβαθμίζονται μέχρι και του βαθμού τούτου και καθίστανται αυτοδικαίως από της ισχύος του παρόντος άρθρου οργανικώς ενιαίαι επί βαθμοίς 12ω – 7ω.

3. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι των περί ων αι προηγούμεναι παράγραφοι κλάδων, οι κεκτημένοι χρόνον πραγματικής υπηρεσίας ανώτερον του κατά τας κειμένας διατάξεις απαιτουμένου δια την μέχρι και του κατεχομένου βαθμού προαγωγικήν αυτών εξέλιξιν, εντάσσονται, μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, εις ανάλογον προς τον χρόνον της πραγματικής αυτών υπηρεσίας βαθμόν. Η ένταξις αύτη ενεργείται εις τον κλάδον εις τον οποίον ανήκει ο υπάλληλος και μέχρι του 7ου βαθμού. Δια την ένταξιν ως εισαγωγικός βαθμός της θέσεως λογίζεται ο προβλεπόμενος υπό των, κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος, ισχυουσών διατάξεων. Ο πέρα του απαιτουμένου δια την κατά βαθμόν ένταξιν χρόνος υπηρεσίας λογίζεται, δια πάσαν συνέπειαν, ως διανυθείς εις τον βαθμόν εις τον οποίον έκαστος εντάσσεται.

4.Σημ.: όπως  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 28 εδ. γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194).

5.Σημ.: όπως  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 28 εδ. γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194).

Άρθρον 6
Μισθολογικαί Προαγωγαί Υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών.

1.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 28 εδ. (2). γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194) (3).

2.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 28 εδ. (2). γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194) (3).

3.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 28 εδ. (2). γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194) (3).

4. Αι προαγωγαί υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Γενικών Καθηκόντων εις τον βαθμόν του Διευθυντού Β` τάξεως και επομένους ενεργούνται μόνον κατ` εκλογήν.

5. Αι υπό της παραγράφου 5 του άρθρου 59 του ν. 419/1976 προβλεπόμεναι θέσεις από του βαθμού του Κλητήρος Β` μέχρι και του βαθμού του Ταξινόμου Α` της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών διαβαθμίζονται και καθίστανται οργανικώς ενιαίαι επί βαθμοίς Κλητήρος Β` – Ταξινόμου Α`.

6.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 28 εδ. (2). γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194) (3).

Άρθρον 7
Μισθολογικαί προαγωγαί Δικαστικών Υπαλλήλων.

1.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με  το άρθρου 28 εδ. γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194).

2.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με  το άρθρου 28 εδ. γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194).

3.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με  το άρθρου 28 εδ. γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194).

4.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με  το άρθρου 28 εδ. γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194).

5.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με  το άρθρου 28 εδ. γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194).

6.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με  το άρθρου 28 εδ. γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194).

7. Αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος εφαρμόζονται, αναλόγως, και επί των υπαλλήλων:
α) της Γραμματείας των Δικαστηρίων εν γένει και Εισαγγελιών και
β) των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 -3 και 5 του άρθρου 11 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και επί Κτηματολογικών Γραφείων.

8. Αι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 965/1979 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 724/1977 “περί του προσωπικού των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων και άλλων τινών διατάξεων” καταργούνται.

Άρθρον 8
Μισθολογικαί προαγωγαί – Ενταξις υπαλλήλων κλάδου ΜΕ2 Τελωνοφυλακής.

1. Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 28 εδ. γ` του Ν. 1505/1984 (Α 194).

2. Αι θέσεις από του εισαγωγικού βαθμού μέχρι και του 6ου βαθμού του ανωτέρω κλάδου καθίστανται, αυτοδικαίως από της ισχύος του παρόντος, οργανικώς ενιαίαι.

3. Η βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων Τελωνοφυλακής γίνεται αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας τους στον Κλαδο ΜΕ2 Τελωνοφυλακής. Υπάλληλοι του ανωτέρω κλάδου κρίνονται εφεξής, κατά τις κείμενες περί προαγωγών διατάξεις, γιά προαγωγή σε ανώτερο βαθμό, εφόσον έχουν διανύσει τον απαιτούμενο μέχρι του κατεχομένου βαθμού χρόνο υπηρεσίας στον κλαδο ΜΕ2 Τελωνοφυλακής. Κατύ εξαίρεση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 του Ν. 1199/1981, όσοι υπάλληλοι της Τελωνοφυλακής προήχθησαν με βάση τις διατάξεις της τροποποιουμένης πιό πάνω παραγράφου, τίθενται γιά κάθε περίπτωση στο αριστερό των υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους και δεν δύνανται να κριθούν γιά προαγωγή στον επόμενο βαθμό πριν συμπληρώσουν χρόνο γιά προαγωγή οι αρχαιοτεροί τους προ της ισχύος του Ν. 1199/1981. Προϋπηρεσία των ανωτέρω υπαλλήλων, που έχει διανυθεί σε άλλο Κλάδο με τα ίδια τυπικά προσόντα, συνυπολογίζεται γιά τη λήψη μισθολογικής προαγωγής, κατύ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 183 του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ.61 1/1977) του άρθρου 1 του Ν. 887/1979 και του άρθρου 4 του Ν. 1199/1981.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1381/1983 (Α` 102).

4. Αριθμός υπαλλήλων 7ου και 6ου βαθμού του κλάδου ΜΕ2 Τελωνοφυλακής, ίσος προς τις μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 1199/1981 υφιστάμενες οργανικές θέσεις 6ου βαθμού του κλάδου τούτου, απαλλάσσεται, κατά τη σειρά αρχαιότητας που διαμορφώνεται με βάση όχι τον κατεχόμενο βαθμό αλλά τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας τους στον κλάδο ΜΕ2 Τελωνοφυλακής, των καθηκόντων φρουρήσεως (φυλακής), εφόσον έχουν συμπληρώσει υπερεννεατή πραγματική υπηρεσία στον Κλάδο της Τελωνοφυλακής.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 1381/1983 (Α` 102).

5. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα αφορώντα εις την άσκησιν καθηκόντων των υπαλλήλων του κλάδου ΜΕ2 Τελωνοφυλακής, ανακύπτουντα συνεπεία των ρυθμίσεων των προηγουμένων παραγράφων.

Άρθρον 9
Διορισμοί αριστούχων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών και Λυκείων
Αριστούχοι απόφοιτοι των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως Ρόδου, των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων, ως και των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών δημοσίου δικαίου αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, διορίζονται άνευ διαγωνισμού ή επιλογής εις κενάς θέσεις κλάδων ΑΡ ή ΜΕ, αντιστοίχως, του Δημοσίου, των ΟΣΑ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. εφ` όσον, ως μοναδικόν τυπικόν προσόν διορισμού εις τον οικείον κλάδον, προβλέπεται ο υπ` αυτών κατεχόμενος τίτλος σπουδών. Ο αριθμός των ούτω διοριζομένων δεν δύναται να υπερβαίνη το 30% των εκάστοτε προκηρυσσομένων προς πλήρωσιν θέσεων. Η σειρά διορισμού προσδιορίζεται εκ της χρονολογίας κτήσεως του τίτλου σπουδών και εν περιπτώσει λήψεως του τίτλου σπουδών την αυτήν χρονολογίαν, εκ του βαθμού και επί υποψηφίων του αυτού βαθμού, δια κληρώσεως. Ούτοι προτάσσονται των λοιπών διοριζομένων εις την αρχαιότητα του βαθμού διορισμού.

Άρθρον 10
Ενταξις υπαλλήλων Μηχανογραφικών κλάδων.

1. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υπηρετούντες εις Μηχανογραφικάς Υπηρεσίας του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. υπάλληλοι κλάδων ΑΤ Αναλυτών ή Προγραμματιστών – ή Αναλυτών – Προγραμματιστών, ΑΡ Προγραμματιστών και ΜΕ Προγραμματιστών ή Βοηθών Προγραμματιστών ή Αναλυτών – Προγραμματιστών, προερχόμενοι, δια διορισμού ή μετατάξεως, εξ ετέρων κλάδων της αυτής ή άλλης Υπηρεσίας και κεκτημένοι τετραετή τουλάχιστον συνολικήν υπηρεσίαν εις Μηχανογραφικάς Υπηρεσίας του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ως Αναλυταί ή Προγραμματισταί, εντάσσονται, μέχρι μεν του 4ου βαθμού οι των κλάδων ΑΤ, του 6ου δε βαθμού οι των κλάδων ΑΡ και ΜΕ, μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον ένταξις ενεργείται εις τον κατεχόμενον βαθμόν επί τη βάσει της διαφοράς χρόνου μεταξύ του εισαγωγικού βαθμού του κλάδου εις τον οποίον υπηρετούν και του εισαγωγικού βαθμού του κλάδου εις τον οποίον νυν υπηρετούν, του προκύπτοντος χρόνου προστιθεμένου εις τον κατεχόμενον βαθμόν. Εις όσους κλάδους προβλέπεται δεύτερος εισαγωγικός βαθμός, δια τον υπολογισμόν του χρόνου εντάξεως λαμβάνεται υπ` όψιν ο βαθμός ούτος, υπό την προϋπόθεσιν ότι οι εντασσόμενοι κέκτηνται τα δια τον δεύτερον εισαγωγικόν βαθμόν προβλεπόμενα τυπικά προσόντα καθ` όλον τον συνυπολογιζόμενον δι` ένταξιν χρόνον. Κατά πάσαν περίπτωσιν ως πρώτος ή δεύτερος εισαγωγικός βαθμός δεν δύναται να ληφθή ανώτερος του 6ου βαθμού.

3. Ο τυχόν πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας λογίζεται, δια πάσαν συνέπειαν, ως διανυθείς εις τον βαθμόν εις τον οποίον έκαστος εντάσσεται.

4. Αι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 1160/1981 “περί αυξήσεως των αποδοχών των Δημοσίων Υπαλλήλων Πολιτικών και Στρατιωτικών, των Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων” καταργούνται.

Άρθρον 11
Ενταξις μεταταγέντων υπαλλήλων.

1. Οι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι κλάδων ΑΤ, ΑΡ και ΜΕ, μεταταγέντες εκ κατωτέρου εις ανώτερον κλάδον, κεκτημένοι δε χρόνον πραγματικής υπηρεσίας ανώτερον του κατά τας κειμένας διατάξεις απαιτουμένου δια την μέχρι και του κατεχομένου βαθμού προαγωγικήν αυτών εξέλιξιν και υπερδεκαπενταετή συνολικήν πραγματικήν υπηρεσίαν, εντάσσονται, μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, εις βαθμόν ανάλογον προς τον χρόνον πραγματικής υπηρεσίας διανυθέντα μετά τον τυπικού προσόντος του γενικωτέρου κλάδου (ΑΤ, ΑΡ, ΜΕ) εις τον οποίον ανήκουν. Δύναται ωσαύτως η ένταξις να γίνη εις βαθμόν ανάλογον προς τον συνολικόν χρόνον της πραγματικής αυτών υπηρεσίας διανυθέντα τουλάχιστον μετά του τυπικού προσόντος του γενικωτέρου κλάδου (ΑΡ, ΜΕ, ΣΕ) από τον οποίον μετετάγησαν, ο δε προσδιορισμός του βαθμού της εντάξεως, γίνεται επί τη βάσει του χρόνου βαθμολογικής εξελίξεως του προβλεπομένου δια τον κλάδον από τον οποίον προέρχεται ο μεταταγείς, πλην των μεταταγέντων εκ κλάδων ΑΡ εις κλάδους ΑΤ και εκ κλάδων ΣΕ εις κλάδους ΜΕ, δια τους οποίους λαμβάνεται υπ` όψιν ο δια τους κλάδους ΜΕ προβλεπόμενος χρόνος βαθμολογικής εξελίξεως. Η ένταξις ενεργείται εις τον κλάδον εις τον οποίον ανήκει ο υπάλληλος και κατά πάσαν περίπτωσιν μέχρι του 5ου βαθμού, προκειμένου περί κλάδων ΑΤ και ΑΡ και του 6ου βαθμού, προκειμένον περί κλάδων ΜΕ. Ως τυπικόν προσόν δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νοείται ο υπό των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 434/1976 (π.δ. 611/1977, άρθρ. 63) προβλεπόμενος δι` έκαστον κλάδον (ΑΤ, ΑΡ, ΜΕ, ΣΕ) τίτλος σπουδών. Υπάλληλοι κριθέντες υπό του υπηρεσιακού συμβουλίου, έστω άπαξ, μη προακτέοι κατά το από του έτους 1975 και εντεύθεν διάστημα, δεν εντάσσονται.

2. Οι εις τον 5ον βαθμόν εντασσόμενοι καταλαμβάνουν αντιστοίχους προσωρινάς θέσεις 5ου – 4ου βαθμού του οικείου κλάδου, συνιστωμένας αυτοδικαίως άμα τη εντάξει των, πλην των κεκτημένων ήδη τον 5ον βαθμόν, οι οποίοι εντάσσονται εις την παρ` αυτών κατεχομένην θέσιν. Αι προσωριναί θέσεις άμα τη καθ` οιονδήποτε τρόπον κενώσει αυτών καταργούνται.

3. Ο τυχόν πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας λογίζεται, δια πάσαν συνέπειαν, ως διανυθείς εις τον βαθμόν εις τον οποίον έκαστος εντάσσεται. Κατά πάσαν, πάντως, περίπτωσιν, ο εντασσόμενος τίθεται εις το αριστερόν των εις τον βαθμόν της εντάξεως υπηρετούντων υπαλλήλων και δεν δύναται να κριθή δια προαγωγήν εις τον επόμενον βαθμόν πριν συμπληρώσουν χρόνον προς προαγωγήν οι εις τον βαθμόν της εντάξεως αρχαιότεροί του. Οι εις τον αυτόν βαθμόν εντασσόμενοι διατηρούν την μεταξύ των σειράν αρχαιότητος. Ο εις τον κατεχόμενον βαθμόν εν τασσόμενος διατηρεί ωσαύτως την σειράν αρχαιότητός του.

4. Οι εκ των μεταταγέντων ή ενταγέντων εις κλάδους ΑΤ υπάλληλοι υπηρετούντες προ της ενάρξεως της ισχύος (1.5.1952) του Υπαλληλικού Κώδικος (ν. 1811/1951) και έχοντες υπερεικοσιενναετή τουλάχιστον πραγματικήν υπηρεσίαν εντάσσονται, μετά γνώμην του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, εφ` όσον κρίνονται ως κατ` εκλογήν προακτέοι, οι μεν κεκτημένοι τον 5ον βαθμόν, εις τον 4ον βαθμόν, οι δε κεκτημένοι τον 4ον βαθμόν, εις τον μισθόν του 3ου βαθμού και οι κεκτημένοι τον 3ον βαθμόν ή μισθολογικήν προαγωγήν 3ου βαθμού, εις τον επόμενον βαθμόν ή μισθόν.

5. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 – 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί των μονιμοποιηθέντων υπαλλήλων κλάδων ΑΤ, ΑΡ και ΜΕ, εφ` όσον υπό των οικείων περί μονιμοποιήσεως διατάξεων προεβλέπετο κώλυμα βαθμολογικής εξελίξεως.
Αι αυταί διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και επί υπημετούντων Υπαλλήλων του κλάδου ΑΤ9 Διοικητικού του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, μονιμοποιηθέντων κατά τας διατάξεις του ν.δ. 169/1969 “περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.” εις συσταθείσας το πρώτον δια των β.δ. 785/1969, 833/1969 και 884/1969 θέσεις Α` Κατηγορίας δια τας οποίας δεν προεβλέπετο διαβάθμισις πέρα του 6ου βαθμού.

6. Μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών επί βαθμώ 4ω ή 3ω της τέως Α` Κατηγορίας κεκτημένοι υπερτριακονταετή συνολικήν πραγματικήν υπηρεσίαν, από την οποίαν εικοσιπενταετή τουλάχιστον εις Ιδρύματα συγχωνευθέντα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 928/1971 “περί καταργήσεως, συγχωνεύσεως κλπ. Ιδρυμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών κλπ.” εις τα Ιδρύματα εις τα οποία νυν υπηρετούν και εφ` όσον εκείνα ήταν μεγαλυτέρας των μεθ` ων συνεχωνεύθησαν δυνάμεως κλινών, εντάσσονται αυτοδικαίως εις τον κλάδον εις τον οποίον ανήκουν και εις τον βαθμόν τον οποίον κατέχουν οι διοικητικοί διευθυνταί των Ιδρυμάτων εις τα οποία οργανικώς ανήκουν, καταλαμβάνοντες προσωρινάς θέσεις του βαθμού εις τον οποίον εντάσσονται, συνιστωμένας αυτοδικαίως δια του παρόντος και καταργουμένας άμα τη καθ` οιονδήποτε τρόπον αποχωρήσει των εκ της υπηρεσίας.

7. Μεταφέρεται ως θέσις επί βαθμώ 2ω του Κλάδου ΑΡ Διοικητικού εις την Γραμματείαν του Υπουργικού Συμβουλίου μία θέσις επί βαθμώ 2ω του Κλάδου ΑΡ Διοικητικού του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, μετά του υπηρετούντος εις ταύτην υπαλλήλου, συσταθείσα ως θέσις επί βαθμώ 3ω δια του ν.δ. 76/1974 “περί επαναφοράς απολυθέντων ή εξαναγκασθέντων εις παραίτησιν υπαλλήλων, αποκαταστάσεως υπβιβασθέντων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” και προβλεπομένη υπό του άρθρου 54 του π.δ. 770/1975 “περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οργανισμού Υπηρεσιών τινων αυτού”.

8. Δια κοινής αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, εκδιδομένης μετά γνώμην των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, δύναται, η επί βαθμώ 5ω – 4ω κενή θέσις του κλάδου ΜΕ Διοικητικού της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, να πληρωθή δια μετατάξεως ομοιοβάθμου υπαλλήλου του αυτού κλάδου εκ των υπητετούντων εις ταύτην κατ` απόσπασιν υπέρ την εικοσαετίαν. Ο μετατασσόμενος υπάλληλος δύναται, κατ` επιλογήν του, είτε να εξακολουθήση υπαγόμενος εις τα Ταμεία Αρωγής ή Επικουρικής Ασφαλίσεως, εις τα οποία υπάγεται, είτε να υπαχθή εις τα της υπηρεσίας εις την οποίαν μετατάσσεται.

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του ν. 1075/1980 “περί μονιμοποιήσεως μουσικών κλπ.” αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“5. Οι εις τας θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διοριζόμενοι ή μετατασσόμενοι υπάλληλοι του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. δύνανται κατ` επιλογήν των είτε να εξακολουθήσουν υπαγόμενοι εις τα Ταμεία Αρωγής ή Επικουρικής Ασφαλίσεως ή εις τα Ταμεία ή Κλάδους Προνοίας εις τα οποία υπάγονται, είτε να υπαχθούν εις εκείνα εις τα οποία υπάγονται οι υπάλληλοι του Ν.Π.Δ.Δ. εις το οποίον ο διορισμός ή η μετάταξις”.

10. Υπάλληλοι κλάδων ΜΕ, περί ων αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 887/1979, κεκτημένοι χρόνον πραγματικής υπηρεσίας ανώτερον του κατά τας κειμένας διατάξεις απαιτουμένου δια την μέχρι και του κατεχομένου βαθμού προαγωγικήν αυτών εξέλιξιν, εντάσσονται, μετά σύμφωνον γνώμην, του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, εις βαθμόν ανάλογον προς τον χρόνον της πραγματικής αυτών υπηρεσίας. Η ένταξις αύτη ενεργείται μέχρι και του 6ου βαθμού, τηρουμένης της μεταξύ των εντασσομένων σειράς αρχαιότητος, ο δε πέρα του απαιτουμένου δια την κατά βαθμόν ένταξιν χρόνος υπηρεσίας λογίζεται, δια πάσαν συνέπειαν, ως διανυθείς εις τον βαθμόν εις τον οποίον έκαστος εντάσσεται.

11. Η παράγραφος 5 του ν. 985/1979 “περί μετατροπής του αναρρωτηρίου Κερκύρας εις Κέντρον Περιθάλψεως Παίδων (ΚΕΠΕΠ) συστάσεως ενίων θέσεων προσωπικού του ΠΙΠΚΑ και αλλων συναφών διατάξεων” αντικαθίσταται, αφ` ης ίσχυσεν, ως κάτωθι: “5. Ως χρονολογία εντάξεως λογίζεται η 1η Ιανουαρίου 1980 μετά δικαιώματος λήψεως αποδοχών”.

Άρθρον 12
Αρσις κωλυμάτων επί μετατάξεων – εντάξεων.

1. Αι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 434/1978 (άρθρου 155, παράγραφος 3 του π.δ. 611/1977) και του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 του ν.δ. 287/1974 “περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ” (άρθρον 183, παράγραφος 3 του π.δ. 611/1977) καταργούνται.

2. Κωλύματα βαθμολογικής εξελίξεως υφιστάμενα συνεπεία μετανάξεων, εντάξεων, επανεντάξεων ή μονιμοποιήσεων, αίρονται δια τους κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υπηρετούντας υπαλλήλους, επιφυλασσομένων των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος.

3. Δια τους κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υπηρετούντας υπαλλήλους κλάδων ΑΡ, ΜΕ και ΣΕ, κεκτημένους τας υπό των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 434/1796 (άρθρον 155 του π.δ. 611/1977) προβλεπομένας προϋποθέσεις, επιτρέπεται, η κατά τας αυτάς διατάξεις, μετάταξις εις ανώτερον κλάδον, άνευ του περιορισμού της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου.

4. Δια την πλήρωσιν κενών θέσεων των εκτός των ορίων της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης περιφερειακών υπηρεσιών των Υπουργείων, επιτρέπεται, εντός δυο ετών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, η μετάταξις υπαλλήλων υπηρετούντων εις κεντρικήν υπηρεσίαν Υπουργείων εις έτερον Υπουργείον, δια κοινής αποφάσεως των αρμοδίων, κατά περίπτωσιν, Υπουργών, εκδιδομένης μετά γνώμην των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Η μετάταξις συντελείται τη αιτήσει του υπαλλήλου εφ` όσον υφίστανται ομοιόβαθμοι κεναί θέσεις εις τας ως άνω υπηρεσίας των Υπουργείων και οι μετατασσόμενοι κέκτηνται τα γενικά και ειδικά προσόντα του κλάδου, εις τον οποίον διενεργείται η μετάταξις, της συνδρομής αμφοτέρων των προϋποθέσεων τούτων διαπιστουμένης ητιολογημένως υπό των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων.
Οι ούτω μετατασσόμενοι δεν επιτρέπεται να υπηρετήσονν εις θέσιν κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου εις το οποίον μετατάσσονται, πριν ή παρέλθη δεκαετία από της ως άνω μετατάξεώς των, δύνανται δε, κατ` επιλογήν των, είτε να εξακολουθήσουν υπαγόμενοι εις τα Ταμεία Αρωγής ή Επικουρικής ασφαλίσεως της υπηρεσίας εκ της οποίας μετατάσσοται, είτε να υπαχθούν εις τα τοιαύτα Ταμεία της υπηρεσίας, εις την οποίαν διενεργείται ή μετάταξις. Η κατά τα ανωτέρω μετάταξη υπαλλήλων μη μεταθετέων που εφαρμόζεται και για τα ΝΠΔΔ του ίδιου ή άλλου Υπουργείου, μπορεί να διενεργείται χωρίς χρονικό περιορισμό και σε συνιστώμενη προσωρινή ή μεταφερόμενη θέση του αντίστοιχου βαθμού και κλάδου, αυτοδίκαια, με την υπέρ μετατάξεως κοινή υπουργική απόφαση. Η υπηρεσία στις περιφερειακές υπηρεσίες προσαυξάνει το ποσοστό του χορηγούμενου χρονοεπιδόματος σε ποσοστό που θα ορισθεί κατά περιοχή και βαθμό, σύμφωνα με αυτά που λεπτομερειακά θα καθορισθούν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, που θα εκδοθεί κατά ή μετά την καθιέρωσή του κατά το άρθρο 3 του Ν. 1232/1982 ενιαίου βαθμολογίου και μισθολογίου και κατά τις σχετικές νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις και αποτελεί πρόσθετο τυπικό προσόν για την κρίση προς προαγωγή στους δύο αμέσως ανώτερους του κατεχόμενου βαθμούς, κατά το άρθρο 11 του Ν. 287/1975 “περί μέτρων τινών, κλπ..
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την παρ.3 άρθρ.3 Ν.1288/1982 (Α 120).

5. Κατά παρέκκλισιν των ισχυουσών διατάξεων, επιτρέπεται η μετάταξις υπαλλήλων των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων όλων των κλάδων και μέχρι και του 2ου βαθμού εις ομοιοβάθμους θέσεις της Ενώσεως των Ε.Β.Ε. Ελλάδος. Η μετάταξις ενεργείται τη αιτήσει του υπαλλήλου, υποβαλλομένη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ (6) μηνών από της ισχύος του υπό της παρ. 7 του άρθρου 49 του ν. 1089/1980 περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων” προβλεπομένου οργανισμού των υπηρεσιών της Ενώσεως των Ε.Β.Ε. Ελλάδος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 157 του Π.Δ. 611/1977. Οι μετατασσόμενοι εξακολούθονν υπαγόμενοι εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ κατά τας διατάξεις του ν. 981/ 1979 “περί καταργήσεως του κλάδου συντάξεων του Τ.Σ.Π.Ε.Β.Ε.Κ.”, ως αύται εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρον 13
Θέματα προσωπικού Γ.Δ.Δ.Δ.

1. Μόνιμοι θέσεις κλάδου ΜΕ Βοηθών Προγραμματιστών Η/Υ και Χειριστών Η/Υ – Μέσων Προπαρασκευής Στοιχείων Η/Υ της Γενικής Δ/νσεως Δημοσίας Διοικήσεως του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως και εις αριθμόν μη υπερβαίνοντα τας τέσσαρας (4) δι` έκαστον κλάδον, προς αντιμετώπισιν των αναγκών μηχανογραφήσεως της παρ` αυτή Διευθύνσεως Ερευνών και Μηχανογραφήσεως, δύναται να πληρούνται κατά προτεραιότητα:
α) δια μετατάξεως μονίμων υπαλλήλων κλάδων ΜΕ Προγραμματιστών Η/Υ δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. τελούντων κατά την δημοσίευσιν του παρόντος εν αποσπάσει εις την ως άνω Γενικήν Διεύθυνσιν και
β) δια διορισμού και εντάξεως εις τον αντιστοιχούντα κλάδον υπηρετούντων κατά την δημοσίευσιν του παρόντος εις την αυτήν Υπηρεσίαν υπαλλήλων επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ειδικότητος Προγραμματιστών Η/Υ και Χειριστών Η/Υ – Μηχανών Προετοιμασίας Στοιχείων Η/Υ, κεκτημένων τα δια τον διορισμόν εις τας θέσεις ταύτας οριζόμενα τυπικά προσόντα.

2. Η μετάταξις ενεργείται εις τον βαθμόν τον οποίον κέκτηται ο μετατασσόμενος δια κοινής αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του οικείου, κατά περίπτωσιν Υπουργού, εκδιδομένης μετά γνώμην των αρμοδίων υπηρεσιακών συμβουλίων και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Δια την τοιαύτην μετάταξιν απαιτείται αίτησις των ενδιαφερομένων, υποβαλλομένη εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος. Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι δύνανται, κατ` επιλογήν των είτε να εξακολουθήσουν υπαγόμενοι εις τα Ταμεία Αρωγής ή Επικουρικής Ασφαλίσεως εις τα οποία μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος υπάγονται, είτε να υπαχθούν εις τα τοιαύτα της υπηρεσίας εις την οποίαν μετατάσσονται.

3. Ο διορισμός και η ένταξις των ως άνω επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων ενεργείται, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, υποβαλλομένης εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, δι` αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, μετά γνώμην του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, καθορίζοντος και την σειράν αρχαιότητος τούτων έναντι των μετατασσομένων. Ούτοι δύνανται, αναλόγως των ουσιαστικών προσόντων των, να ενταχθούν και εις βαθμόν ανώτερον του εισαγωγικού και του συνολικού χρόνου της πραγματικής υπηρεσίας των και πάντως ούχι πέρα του 6ου. Ανώτατον όριον ηλικίας των διοριζομένων εις τακτικάς θέσεις ορίζεται το 45ον έτος.

4. Δια την δια προαγωγής πλήρωσιν των, μετά την δημοσίευσιν του παρόντος νόμου κενουμένων θέσεων Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών του Κλάδου ΑΤ1 Ειδικών επί της Δημοσίας Διοικήσεως της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίας Διοικήσεως (π.δ. 162/1980, άρθρ. 1) κρίνονται μετά των υπαλλήλων του Κλάδου ΑΤ1 και οι Ειδικαί Εισηγηταί του Κλάδου ΑΤ2 της αυτής Υπηρεσίας (π.δ. 162/1980, άρθρ. 3), μετά συμπλήρωσιν δεκαπενταετούς συνολικής πραγματικής υπηρεσίας. Ούτοι, προαγόμενοι, καθίστανται, από της προαγωγής των, υπάλληλοι του Κλάδον ΑΤ1.

Άρθρον 14
Υπηρεσιακά – Πειθαρχικά Συμβούλια Κ.Υ.Π.

1. Εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν Πληροφοριών συνιστώνται δύο υπηρεσιακά συμβούλια, εν πενταμελές και εν τριμελές. Το πενταμελές είναι αρμόδιον δια την κρίσιν των επί βαθμοίς 5ω έως 2ω υπαλλήλων, ως και δια την προαγωγήν εις τον 5ον βαθμόν τω επί βαθμώ 6ω υπαλλήλων, το δε τριμελές δια την κρίσιν των λοιπών υπαλλήλων.

2. Το πενταμελές υπηρεσιακόν συμβούλιον συντίθεται:
α) Εκ του Υπαρχηγού ή Επιτελάρχου της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ως Προέδρου.
β) Εξ ενός Συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
γ) Εξ ενός Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και
δ) Εκ δύο μονίμων υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών επί 3ω ή 2ω ή ανωτέρω βαθμώ.

3. Το τριμελές υπηρεσιακόν συμβούλιον συντίθεται:
α) Εκ του Επιτελάρχου της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και εν ελλείψει τούτου εκ του αρχαιοτέρου Διευθυντού Διευθύνσεως, ως Προέδρου.
β) Εξ ενός Συμβούλου ή Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και
γ) Εξ ενός μονίμου υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών επί 3ω ή 2ω ή ανωτέρω βαθμώ.

4. Το πενταμελές υπηρεσιακόν συμβούλιον συνεδριάζει παρόντων απάντων των μελών του, δια δε την λήψιν αποφάσεων ή έκδοσιν γνωμοδοτήσεων απαιτείται απόλυτος πλειοψηφία.

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 τον ν. 22/1975 (άρθρα 4 και 5 του π.δ. 611/1977), ως και του άρθρου 3 του αυτού νόμου και του άρθρου 4 του ν. 51/1975 “περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών” ως ταύτα ετροποποιήθησαν δια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 τον ν. 865/1979 “περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών οργανώσεως και λειτουργίας υπηρεσιών του δημοσίου” (άρθρ. 6 του π.δ. 611/1977, ως τούτο ισχύει μετά το άρθρον 5 παράγραφος 1 του ν. 865/1979).

6. Τα υπό των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενα υπηρεσιακά συμβούλια ασκούν και έργα υπηρεσιακών πειθαρχικών συμβουλίων κατά τα οριζόμενα εις τας διατάξεις των άρθρων 146 και 165 του ν. 1811/1951, ως αντικατεστάθησαν υπό των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 417/1976 “περί επαναφοράς εν ισχύι των πειθαρχικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικος κλπ.” (άρθρον 221 π.δ. 611/1977).

7. Ο ν. 326/1976 “περί συστάσεως και συνθέσεως των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών” καταργείται.

Άρθρον 15
Αναρρωτικαί άδειαι – άδειαι κυήσεως και λοχείας.

1.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α 50).

2.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α 50).

3.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α 50).

4.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α 50).

5. Εις το τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 80 του ν. 1811/1951 (παρ. 7 άρθρον 111 π.δ. 611/1977) προστίθεται εδάφιον έχον ούτως:
“Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν αν ανωτέρω υγειονομικαί επιτροπαί δεν προέβησαν εις εξέτασιν του υπαλλήλου μέχρι της επανόδου του εις την έδραν του, αύται υποχρεούνται να διαβιβάσουν την αίτησιν μετά των σχετικών δικαιολογητικών εις την υγειονομικήν επιτροπήν της έδρας του υπαλλήλου”.

6. Αι κατά το άρθρον 76 του ν. 1811/1951 (άρθρον 105 π.δ. 611/1977) άδειαι κυήσεως και λοχείας χορηγούναι επί τη βάσει βεβαιώσεως θεράποντος ιατρού ή ιατρού διευθυντού γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής, μη αποκλειομένης πάντως και της παραπομπής της υπαλλήλου, κατά την κρίσιν της υπηρεσίας, ενώπιον της οικείας πρωτοβαθμίου υγειονομικής επιτροπής. Εις την περίπτωσιν αυτήν λαμβάνεται υπ` όψιν μόνον η βεβαίωσις της πρωτοβαθμίου υγειονομικής επιτροπής.

7. Το άρθρον 19 του ν. 22/1975 (άρθρον 110 π.δ. 611/1977) καταργείται.

Άρθρον 16
Ωράριον εργασίας του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού.

1. Αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις, περί του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας των δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, εφαρμόζονται και επί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Κατ` εξαίρεσιν επί του προσωπικού τούτου, του απασχολουμένου εις υπηρεσίας λειτουργούσας επί 24ώρου βάσεως ή υπό την μορφήν εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου ή εις εργασίας υπαίθρου, ο χρόνος εργασίας ορίζεται εις τριάκοντα εννέα (39) ώρας εβδομαδιαίως.

2. Ωράρια εβδομαδιαίας εργασίας βραχύτερα των, υπό της προηγουμένης παραγράφου οριζομένων, ισχύοντα ή εφαρμοζόμενα μέχρι της ισχύος του παρόντος δεν θίγονται.

Άρθρον 17
Μονιμοποίησις υπαλλήλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

1. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου εις κενάς οργανικάς θέσεις μονίμου διοικητικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ν.δ. 2592/1953, διορίζονται και εντάσσονται κατόπιν συμφώνου γνώμης του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφ` όσον κέκτηνται προϋπηρεσίαν τουλάχιστον ενός έτους και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εις υφισταμένας κενάς ή συσταθησομένας δια π.δ/των εκδιδομένων τη προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών οργανικάς θέσεις Κλάδων ΑΤ, ΑΡ, ΜΕ Διοικητικών Υπαλλήλων και ΣΕ.

2. Δια τον κατά την προηγουμένην παράγραφον διορισμόν και ένταξιν εφαρμόζονται αναλόγως τα υπό του άρθρον 2 του ν.δ. 169/1969 προβλεπόμενα. Το κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 2 του αυτού νόμου προβλεπόμενον χρηματικόν όριον των τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών ορίζεται εις εννέα χιλιάδας (9.000) δραχμάς δια την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου. Η υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 169/1969 προβλεπομένη δίμηνος ανατρεπτική προθεσμία άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

3. Ως ημερομηνία δια την εφαρμογήν των παραγράφων 2, 9 και 10 του άρθρου 2 του αυτού ως άνω ν.δ. 169/1969 ορίζεται η ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος.

4. Αι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και προκειμένης μονιμοποιήσεως υπαλλήλων κατά τας διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1066/1980 “περί αυξήσεως των υπό του ΟΓΑ καταβαλλομένων συντάξεων, εξασφαλίσεως των προς τούτου αναγκαίων πόρων και άλλων τινών διατάξεων” ή του άρθρου 13 του ν. 1082/1980 “περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”, από της ισχύος των νόμων τούτων.
Υπάλληλοι μη υποβαλόντες αίτησιν μονιμοποιήσεως κατά τας ανωτέρω διατάξεις ως εμπίπτοντες εις τον περιορισμόν της περιπτώσεως γ` της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 169/1969 ή υποβαλόντες μεν αλλά μη μονιμοποιηθέντες δια τον αυτόν λόγον, δύνανται να υποβάλουν αίτησιν μονιμοποιήσεως εντός διμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας, αρχομένης από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

5. Τον προϊστάμενον των Διευθύνσεων ή Τμημάτων ή Γραφείων Υγιεινής των Νομαρχιών και των Διαμερισμάτων της Νομαρχίας Αττικής ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο υπηρετών κατά βαθμόν ανώτερος και μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος υπάλληλος των Κλάδων ΑΤ4 Ιατρών Υγειονολόγων, ΑΤ5 Ιατρών ή ΑΤ6 Σχολιάτρων και εν ελλείψει, ο υπηρετών ανώτερος και μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος υπάλληλος ετέρου Κλάδου ΑΤ και εν ελλείψει και τούτου ο υπηρετών ανώτερος και μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος υπάλληλος του Κλάδου ΑΡ6 Εποπτών Δημοσίας Υγείας, τηρουμένων πάντως κατά πάσαν περίπτωσιν των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 197 του Υπαλληλικού Κώδικος (π.δ. 611/1977).

Άρθρον 18

1. Αι συμβάσεις του υπηρετούντος, κατά την 1.8.1981, εις το Υπουργείον Εμπορίου επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου υπαλληλικού ή εργατοτεχνικού προσωπικού, μετατρέπονται αυτοδικαίως από της ως άνω ημερομηνίας εις συμβάσεις αορίστου χρόνου.

2. Υπό την αυτήν σχέσιν συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου παραμένει εν τη υπηρεσία και το απασχολούμενον επί σχέσει εργασίας ωρισμένου χρόνου εις τον Εθνικόν Οργανισμόν Καπνού πάσης φύσεως προσωπικόν, πλην του προσωπικού του απασχολουμένου εις την επεξεργασίαν και συντήρησιν των καπνώ, βάσει του ν.δ. 2348/1953 “περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων αφορωσών την επεξεργασίαν των φύλλων του καπνού και συγχωνεύσεως του Ταμείου Ασφαλίσεως Καπνεργατών μετά του ΙΚΑ” και των μηχανικών των εχόντων κύριον έργον την επίβλεψιν έργων του Ε.Ο.Κ.

3. Παρατείνονται επί εξάμηνον από της λήξεώς των, δυνάμενον να παραταθή επί εν εισέτι εξάμηνον δι` αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού, αι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρισμένον χρόνου των υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν προσληφθή, βάσει του άρθρου 21 του ν.δ. 3627/1956 “περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ” και των υπουργικών αποφάσεων αριθ. 17124/6345/1.7.1975 και 10628/4205/22.6.1 977, αι οποίαι δια του άρθρου 36 του ν. 992/1979 “περί οργανώσεως των διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων”, είχον παραταθή μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1981.

4. Παρατείνονται επί εξάμηνον από της λήξεώς των, δυνάμενον να παραταθή επί εν εισέτι εξάμηνον δι` αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού, αι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου του προσωπικού, το οποίον έχει προσληφθή συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφος 3 του ν. 992/1979, βάσει των υπουργικών αποφάσεων αριθ. 19410/8477/23.8.1980 και 29414/12658/24.12.1980, δια τας ανάγκας των απογραφών 1980 – 1981 και της ερεύνης οικογενειακών προϋπολογισμών και απασχολήσεως.

5. Αι συμβάσεις του κατά την 31.12.1980 υπηρετούντος εις την Επιτροπήν Ολυμπιακών Αγώνων επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου τεχνικού και βοηθητικού προσώπικου, το οποίον προσελήφθη βάσει των διατάξεων του ν.δ. 450/1970 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Νομοθεσίας”, μετατρέπονται αυτοδικαίως, από της δημοσιεύσεως του παρόντος, εις συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι μισθωτοί αυτοί καταλαμβάνουν αντιστοίχους προς την ειδικότητά των προσωρινάς οργανικάς θέσεις, συνιστωμένας αυτοδικαίως δια του παρόντος, αι οποίαι καταργούνται άμα τη καθ` οιονδήπετε τρόπον κενώσει αυτών.
Επί του ως άνω προσωπικού έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ` του ν. 993/1979 “περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.”.

Άρθρον 19

1. α) Αι διατάξεις του άρθρου μόνου του νόμου 4140/1961 “περί παροχής υγειονομικής περιθάλψεως εις την σύζυγον των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων και των συνταξιούχων βουλευτών”, έχουν εφαρμογήν μόνον ως προς τας συνταξιαδοτουμένας χήρας, συζύγους τέως δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, στρατιωτικών και βουλευτών.
β) Δια τας συζύγους των εξ ιδίας υπηρεσίας πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων και των συνταξιούχων βουλευτών, ισχύουν τα υπό των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του β.δ/τος 665/1962 οριζόμενα ποσοστά συμετοχής εις τας δαπάνας της υγειονομικής των περιθάλψεως.

2. Δια π.δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, θέλουσι ρυθμισθή τα κατωτέρω θέματα:
α) Καθορισμός του ποσοστού συμετοχής εις τας δαπάνας της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περιθάλψεως των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, ως και των συνταξιοδοτουμένων χηρών, συζύγων τέως δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, εξικνουμένου μέχρι και της καταργήσεώς του.
β) Επέκτασις της, κατά τας κειμένας διατάξεις, παρεχομένης υγειονομικής περιθάλψεως εις τα μέλη των οικογενειών των τακτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων και εις τας ανικάνους δι` εργασίαν διαζευχθείσας θυγατέρας αυτών, της ανικανότητός των διαπιστουμένης υπό αρμοδίου οργάνου.
γ) Αναγνώρισις υπό του Δημοσίου της δαπάνης περιθάλψεως εις τα υπό μορφήν νομικών προσώπων δημοσίου δικαίον ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου λειτουργούντα ειδικά θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων, των πασχόντων εκ βαρείας μορφής σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, απεριορίστου χρόνου και ορίου ηλικίας, τέκνων των τακτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, καθοριζομένου ποσοστού συμμετοχής και διαδικασίας εισαγωγής των.

3. α) Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, καθορισθήσεται εκάστοτε το μηνιαίον ύψος του καταβλητέου υπό του Δημοσίου ποσού δια τροφεία – νοσήλια των εν τω εδαφίω γ` της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αναφερομένων τέκνων εις τα ειδικά θεραπευτήρια.
β) Δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δύναται να αναστέλληται η κατά τας κειμένας διατάξεις προβλεπομένη διαδικασία θεωρήσεως των εντολών των ιατρικών επισκέψεων και των συνταγών φαρμάκων μέχρις ωρισμένου ποσού, δια τους υπαγομένους εις την υγειονομικήν περίθαλψιν του Δημοσίου και να καθορίζεται η περιφέρεια εις ην θα εφαρμόζηται εκάστοτε το ανωτέρω μέτρον, υπό την προϋπόθεσιν της παραλλήλου εφαρμογής συστήματος μηχανογραφήσεως των ανωτέρω εντολών.
γ) Ωσαύτως, δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται να καθορίζηται διάφορος, της κατά τας κειμένας διατάξεις προβλεπομένης, διαδικασία θεωρήσεως και εκτελέσεως των συνταγών φαρμάκων δια τους υπαγομένους εις την υγειονομικήν περίθαλψιν του Δημοσίου, οριζομένης άμα και της περιφερείας εις ην θα εφαρμόζηται εκάστοτε το ανωτέρω μέτρον.

Άρθρον 20
Μηχανογραφική εξυπηρέτησις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.
Σημ.: όπως το άρθρο 20 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 42, παρ. 1 καθώς και το άρθρο 77, παρ. ι του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88/18.4.2013)

1. Αι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 390/1969 “περί συστάσεως Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών” δεν έχουν εφαρμογήν προκειμένου περί του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), η εξυπηρέτησις των οποίων θα διενεργήται δι` ιδίων αυτών μηχανογραφικών μέσων.

2. Προκύπτοντα θέματα αμοιβαίας εξυπηρετήσεως μεταξύ Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών αφ` ενός και ΙΚΑ και ΟΓΑ αφ` ετέρου, ανταλλαγής πληροφοριών, εκπαιδεύσεως προσωπικού, καθώς και έτερα συναφή θέματα, ρυθμίζονται δι` αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

3. Δι` ομοίων αποφάσεων, ρυθμίζονται, επιφυλασσομένων των διατάξεων του ν.δ. 101/1973 “περί συστάσεως Υπηρεσίας Μηχανοργανώσεως και Υπολογιστών παρά τω Υπουργείω Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής” και τα της μηχανογραφικής εξυπηρετήσεως του ΙΚΑ και του ΟΓΑ μέσω του ανωτέρω Κέντρου ή κατ` άλλον τρόπον, μέχρις ολοκληρώσεως της εγκαταστάσεως παρά τω ΙΚΑ και τω ΟΓΑ των περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου ιδίων αυτών μηχανογραφικών μέσων, ως και τυχόν προκύπτοντα θέματα συναφή προς τα εν άρθρω 5 του ν.δ. 390/1969 οριζόμενα.

4. Δια Π. Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Κοινωνικών Υπηρεσιών, καθορίζονται τα της διαρθρώσεως και λειτουργίας των οικείων Υπηρεσιών Μηχανογραφήσεως παρά τω ΙΚΑ και τω ΟΓΑ, άνευ αυξήσεως των παρ` αυτοίς συνεστημένων οργανικών θέσεων.

Άρθρον 21

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν.δ. 842/1971 “περί αναδιοργανώσεως των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και συμπληρώσεως της περί αυτών κειμένης νομοθεσίας”, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“3. Ως υποδιευθυντής παρ` εκάστη Παιδαγωγική Ακαδημία ορίζεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο ανώτερος των υπηρετούντων εις αυτήν καθηγητών των κλάδων 2 και 3 του ν. 817/ 1978, εφ` όσον έχει κριθή προακτέος κατ` εκλογήν, άλλως ο επόμενος αυτού εις την αρχαιότητα ή το κατεχόμενον μισθολογικόν κλιμάκιον, υπό την αυτήν προϋπόθεσιν”.

2. Η περίπτωσις γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 298/1976 “περί ισοτιμίας πτυχίων Σχολών κ.λπ.”, ως αντικατεστάθη υπό της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 648/1977 “περί δωρεάν διαθέσεως εις τους σπουδαστάς των Ανωτέρων Δημοσίων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών των διδακτικών Βιβλίων και άλλων τινών διατάξεων”, αντικαθίσταται ως ακολούθως: “γ) Κεντρικόν Υπηρεσιακόν Συμβούλιον Διδακτικού Προσωπικού των Σχολών εκπαιδεύσεως Διδακτικού Προσωπικού συντιθέμενον:
αα) εξ ενός Νομικού Συμβούλου του Κράτους, οριζομένου υπό της ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
ββ) εκ δύο Γενικών Δ/ντων του κλάδου 1 του ν. 817/1978, προερχομένων εκ των κλάδων 2 και 7 του νόμου τούτου και εν ελλείψει εκ δύο εποπτών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως,
γγ) εκ δύο Γενικών Δ/ντων του κλάδου 1 του ν. 817/1978, προερχομένων εκ των κλάδων 3 και 8 του νόμου τούτου και εν ελλείψει, εκ δύο Εποπτών Μέσης Εκπαιδεύσεως.
Τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται, μετά των αναπληρωτών των, επί διετεί θητεία, δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων”.

3. Το εδάφιον α της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 817/1978 “περί ρυθμίσεως ενιαίων εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών θεμάτων”, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Θέσεις 9 επί ΜΚ 11ω, καταλαμβανόμεναι δια προαγωγής εκπαιδευτικών των κλάδων 2 ή 3 επί ΜΚ 10ω, εχόντων των μεν του Κλάδου 2 τα υπό των εδαφίων α και β του κλάδου Α1 του άρθρου 11 του ν. δ/τος 842/1971 προβλεπόμενα προσόντα, των δε του κλάδου 3 τα υπό του κλάδου Α2 του αυτού ως άνω άρθρου και ν.δ. προσόντα και επί πλέον παιδαγωγικάς ή φιλοσοφικάς σπουδάς ημεδαπής ή αλλοδαπής διετούς τουλάχιστον διαρκείας”.

Άρθρον 22
Εις το άρθρον 17 του ν. 887/1979, προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:
“Αι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζονται και επί καθηγητών υπηρετησάντων επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου μέχρι της 21.4.1969 αι υπηρετούντων κατά την 9ην Απριλίου 1979 είτε εις την Σιβιτανίδειον Δημοσίαν Σχολήν είτε εις το ΚΑΤΕΕ Πειραιώς, ανεξαρτήτως εάν υπηρέτησαν εξ ολοκλήρου κατά το μεσολαβούν χρονικόν διάστημα και μη μονιμοποιηθέντες βάσει των διατάξεων του ν.δ. 169/1969, επί τη αιτιολογία της μη πλήρους απασχολήσεώς των. Ούτοι δύνανται να διορίζωνται εις υφισταμένας είτε εν τη σχολή ταύτη θέσεις είτε εν τη Ανωτέρα Σχολή Τεχνολόγων Μηχανικών, η οποία υπήχθη εις το ΚΑΤΕΕ Πειραιώς κατά τας διατάξεις του ν. 708/1977 “περί ρυθμίσεως εκπαιδευτικών τινων θεμάτων”.

Άρθρον 23
Εισφορά μελών Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκ των καταβαλλομένων κατά μήνα Σεπτέμβριον εις έκαστον των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. τακτικών αποδοχών παρακρατείται ποσοστόν 0,25% και αποδίδεται εις την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δια την οικονομικήν της υποβοήθησιν. Οι μη επιθυμούντες την κατά το προηγούμενον εδάφιον παρακράτησιν δηλώνουν τούτο εγγράφως εις τον οικείον εκκαθαριστήν των αποδοχών των. Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών.
Η ισχύς της παρούσης διατάξεως ορίζεται τριετής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Οργανωτικά θεμάτα.

Άρθρον 24
Προγραμματικά Διαμερίσματα.

1. Δια τον προγραμματισμόν της Περιφερειακής αναπτύξεως και τον συντονισμόν της εκτελέσεως των σχετικών προγραμμάτων, δύναται δια π.δ. εφ` άπαξ εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εσωτερικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, να διαιρήται η Χώρα εις Προγραμματικά Διαμερίσματα περιλαμβάνοντα πλείονας του ενός νομούς και να καθορίζηται το Κέντρον και η κατά τοπόν έκτασιν αυτών.

2. Τα Υπουργεία και οι υπ` αυτών εποπτευόμενοι πάσης φύσεως Οργανισμοί δημοσίου χαρακτήρος υποχρεούνται, όπως δια π. διαταγμάτων, εφ` άπαξ εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, κατά τροποποίησιν των κειμένων περί οργανισμού των διατάξεων, προσαρμόσουν ομοιομόρφως την τοπικήν αρμοδιότητα και την εν γένει οργάνωσιν των ήδη υφισταμένων περιφερειακών διανομαρχιακού επιπέδου υπηρεσιών των προς την κατά τα ανωτέρω προβλεφθησομένην, κατ` αριθμόν, έδραν και τοπικήν αρμοδιότητα, κατανομήν του ελληνικού χώρου εις Προγραμματικά Διαμερίσματα. Δια των Π. Διαταγμάτων τούτων επιτρέπεται, εις όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις, να προβλέπωνται πλείονες καθ` Υπουργείον διανομαρχιακαί υπηρεσίαι εντός των ορίων πάντοτε του αυτού Προγραμματικού Διαμερίσματος.

3. Δι` αποφάσεων των Προϊσταμένων Διανομαρχιακών Υπηρεσιών των Υπουργείων δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζηται υπ` αυτών εις προϊσταμένους υποκειμένων εις αυτούς μονάδων η εξουσία του υπογράφειν “εντολή” αυτών αποφάσεις, έγγραφα ή άλλας πράξεις εκδιδομένας υπ` αυτών. Τα ανωτέρω ισχύουν και προκειμένου περί των προϊσταμένων των Γενικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας.

Άρθρον 25
Μεταφορά κενών θέσεων.

1. Δια προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και των κατά περίπτωσιν αρμοδίων Υπουργών, πλεονάζουσαι κεναί οργανικαί θέσεις, αι οποίαι ανήκουν εις ωρισμένον Υπουργείον ή αυτοτελή δημοσίαν υπηρεσίαν ή νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου δύναται, λαμβανομένων υπ` όψιν των κατ` ιδίαν υπηρεσιακών αναγκών, να μεταφέρωνται και να προστίθενται εις τας θέσεις εισαγωγικού βαθμού κλάδων του αυτού γενικωτέρου κλάδου ετέρου ή ετέρων Υπουργείων ή αυτοτελούς δημοσίας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

2. Προκειμένου περί μεταφοράς κενών θέσεων εκ κλάδων ΜΕ δια των αυτών προεδρικών διαταγμάτων ορίζεται η κατά βαθμούς κατανομή των μεταφερομένων θέσεων προς τήρησιν της υπό του άρθρου 4 του ν. 887/1979 καθαριζομένης διαβαθμίσεως.

3. Δια κοινών αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού αναδιΆρθρούνται κατά βαθμούς αι θέσεις κλάδων ΜΕ εκ των οποίων μετεφέρθησαν θέσεις, κατ` εφαρμογήν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, προς τον σκοπόν απακαταστάσεως της δια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 887/1979 οριζομένης διαβαθμίσεως. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ο αριθμός των κενών θέσεων του κλάδου δεν επαρκεί δια την αποκατάστασιν της κατά το προηγούμενον εδάφιον διαβαθμίσεως, αύτη διενεργείται σταδιακώς άμα τη καθ` οιονδήποτε τρόπον κενώσει θέσεων του κλάδου τούτου.

Άρθρον 26
Ονοματολογία – Προσόντα – Εισαγωγικοί βαθμοί κλάδων.

1. Δια προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, δύναται να καθιερούται κοινή ονοματολογία και αρίθμησις κλάδων της αυτής ειδικότήτος των Υπουργείων και αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, ως και κοινά κατά κλαδούς ειδικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα διορισμού και κοινοί κατά κλάδον εισαγωγικοί βαθμοί. Δια των διαταγμάτων τούτων δύναται να ρυθμίζεται και πάσα ετέρα λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.

2. Προς τον σκοπόν προσαρμογής προς τα εις την προηγουμένην παράγραφον οριζόμενα, εκδίδονται εφ` άπαξ καθ` Υπουργείον ή αυτοτελή δημοσίαν υπηρεσίαν ή νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου κοιναί αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, δια των οποίων επιτρέπεται να διαχωρίζωνται, συγχωνεύωνται, καταργούνται ή μετονομάζωνται υφιστάμενοι κλάδοι, να καθορίζεται ο κατά κλάδον αριθμός των θέσεων, άνευ συστάσεως νέων ή βαθμολογικής ανυψώσεως υφισταμένων οργανικών θέσεων, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρον 27
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων.
Αι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 51/1975 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“1. Δια προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και των οικείων κατά περίπτωσιν Υπουργών, δύναται αρμοδιότητες ανήκουσαι εις ωρισμένον Υπουργείον ή αυτοτελή δημοσίαν υπηρεσίαν να μεταφέρωνται εις έτερον ή έτερα Υπουργεία ή οιανδήποτε ετέραν αυτοτελή δημοσίαν υπηρεσίαν και αντιστρόφως και να ρυθμίζεται παν θέμα συναφές προς την άσκησιν των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων υπό του νέου φορέως αυτών”.

Άρθρον 28
Κατανομή θέσεων – Επιτροπαί Μηχανογραφήσεως- Προώθησις θέσεων.

1. Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 21 παρ. 6 του Ν. 2085/1992 (ΦΕΚ Α 170).

2. Δια προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, δύναται να συνιστώνται εις Υπουργεία, αυτοτελείς δημοσίας υπηρεσίας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Επιτροπαί Μηχανογραφήσεως, εφ` όσον τούτο επιβάλλεται εξ υπηρεσιακών αναγκών και να καθορίζωνται αι αρμοδιότητες, ως και τα της συγκροτήσεως και του τρόπου λειτουργίας αυτού.
Η εποπτεία και ο γενικός συντονισμός του έργου των ανωτέρω Επιτροπών Μηχανογραφήσεως ανήκει εις τον Υπουργόν Προεδρίας Κυβερνήσεως ασκουμένη δια της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίας Διοικήσεως του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως θέλουν καθορισθή τα της ασκήσεως της εποπτείας αυτής, ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια.

3. Αι δια των άρθρων 19 και 20 του ν. 992/1979 και του π.δ. 166/1980 “περί συστάσεως τακτικών θέσεων παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών” συσταθείσαι θέσεις εισαγωγικού βαθμού κλάδου ΜΕ των Υπουργείων. Συντονισμού και Συγκοινωνιών διΆρθρούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 887/1979.

Άρθρον 29
Απλούστευσις διοικητικών διαδικασιών

1. Προς τον σκοπόν απλουστεύσεως των εκάστοτε ισχυουσών εις τας δημοσίας και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διοικητικών διαδικασιών, δύναται, δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού:
α) Σημ.: όπως η περ. α` καταργήθηκε με την περ. α` της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α 43).
β) Να καταργήται η κατά τας κειμένας διατάξεις απαιτουμένη έγκρισις του εποπτεύοντος Υπουργού επί αποφάσεων διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
γ) Σημ.: όπως περ.γ` καταργήθηκε με την περ.δ` του άρθρου 26 του Ν.1599/ 1986 (ΦΕΚ Α 75)
δ) Να συντέμνωνται αι τασσόμεναι προθεσμίαι διοικητικών ενεργειών.
ε) Να απλοποιούνται αι εκάστοτε ισχύονται διοικητικαί διαδικασίαι ή να τροποποιούνται αι μη ανταποκρινόμεναι εις τας σημερινάς συνθήκας και τας ανάγκας της ταχυτέρας διεξαγωγής του έργου της Διοικήσεως, εφ` όσον δια των ρυθμίσεως τούτων δεν θίγονται δικαιώματα τρίτων.

2. Αρμοδιότητες των διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δύναται, δι` αποφάσεων του εποπτεύοντος Υπουργού μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου διοικητικού συμβουλίου και δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζωνται εις τον πρόεδρον ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή εις προϊσταμένους κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή και εις άλλα συμβούλια ή επιτροπάς αυτού.

3. Εις περιπτώσεις κατά τας οποίας απαιτείται, κατά τας κειμένας διατάξεις, δια την έκδοσιν πράξεως διοικητικού οργάνου, σύμφωνος ή απλή γνώμη ετέρας αρχής ή συλλογικού οργάνου, πλην υπηρεσιακού συμβουλίου, αύτη θα παρέχεται, το βραδύτερον, εντός τριμήνου από της παραλαβής του σχετικού ερωτήματος, εάν δεν ήθελε καθορισθή κατά την διαδικασίαν της περιπτώσεως δ` της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προθεσμία μικροτέρας διαρκείας. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, η πράξις του διοικητικού οργάνου εκδίδεται και άνευ γνώμης τούτων. Κείμεναι διατάξεις προβλέπουσαι μικροτέρας προθεσμίας δια την διατύπωσιν γνώμης, εξακολουθούν ισχύουσαι.

Άρθρον 30
Συγκρότησις Κεντρικής Επιτροπής Νομοθετικής Εργασίας
Το δεύτερον εδάφιον της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 78/1974 “περί συστάσεως Κεντρικής Επιτροπής Νομοθετικής Εργασίας και μεθοδεύσεως του νομοπαρασκευαστικού έργου της Κυβερνήσεως”, ως τούτο νυν ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Τα υπό στοχεία α, ε, ζ και η μέλη δύναται να είναι εν ενεργεία ή εν συντάξει”.

Άρθρον 31
Υπάλληλοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

1. Αι διατάξεις του άρθρου 1, πλην των παραγράφων 5 και 6 και των άρθρων 2, 3, 4, 5, 9, 11 πλην των παραγράφων 4 και 6 έως 11, 12 πλην της παρ. 5 και 15 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και επί των υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
Εκ των ανωτέρω διατάξεων, αι των άρθρων 1 εως και 5 εφαρμόζονται αναδρομικώς από 1ης Ιανουαρίου 1981.

2. Δια την διαβάθμισιν των θέσεων κατά τας παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του παρόντος εφαρμόζονται και αι διάταξεις του άρθρου 37 παρ. 9 του ν. 1188/1981 “περί κυρώσεως του Κώδικος περί καταστάσεως προσωπικού Ο.Τ.Α.”.

Άρθρον 32
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος νόμου εφ` όσον δεν ορίζεται άλλως εις αυτόν, άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εξαίρεσει των άρθρων 1 εως και 8, των οποίων η ισχύς άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1981.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 1 Σεπτεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ