Νόμος 1198 ΦΕΚ Α΄238/1.9.1981
Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις την εκτός του Αθω ακίνητον περιουσίαν των Ι.Μονών του Αγίου Ορους και άλλων τινών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1
Επιφυλασσομένης της υπό του άρθρου 181 του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Ορους, κυρωθέντος δια του Ν.Δ. της 10/16 Σεπτεμβρίου 1926, καθιερουμένης αρχής του αναπαλλοτριώτου, αι Ιεραί Μοναί του Αγίου Όρους δύναται, κατόπιν αποφάσεως της Γεροντικής αυτών Συνάξεως, λαμβανομένης κατά πλειοψηφίαν των δύο τρίτων των μελών αυτής, να εκποιούν ή ανταλλάσσουν ιδία αυτών ακίνητα κείμενα εκτός της εδαφικής περιοχής του Άθω, μόνον δια λογούς προφανούς ωφελείας των, ως επί ακινήτων άνευ προσόδου ή όταν δια του τιμήματος της πωλήσεως αντιμετωπίζεται ή θεραπεία σοβαράς ανάγκης της Ι. Μονής. Το μετά ταύτα συντασσόμενον πρατήριον γράμμα της Ιεράς Μονής δέον να περιέχη άπαντα τα συναφή ταύτα στοιχεία.

Άρθρον 2

1. Η εκποίησις των ως άνω ακινήτων των ανηκόντων κατά κυριότητα, νομήν ή έτερον εμπράγματον δικαίωμα εις Ιεράν Μονήν του Αγίου Ορους πραγματοποιείται δια δημοπρασίας.

2. Η δημοπρασία διενεργείται οιανδήποτε ημέραν της εβδομάδος, βάσει διακηρύξεως και όρων συγγραφής υποχρεώσεων, εγκρινομένων υπό της Ιεράς Γεροντικής Συνάξεως. Περίληψις της διακηρύξεως δέον να δημοσιεύεται είκοσι τουλάχιστον ημέραν δις προ της διεξαγωγής της δημοπρασίας εις μίαν τοπικήν εφημερίδα, ως και εις μίαν ημερησίαν εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών και κοινοποιείται εις τον Υπουργόν των Οικονομικών (υπηρεσίαν δημοσίων κτημάτων) και εις την Διοίκησιν του Αγίου Ορους. Η δημοσίευσις διαλαμβάνει την έκτασιν του πωλουμένου ακινήτου, το είδος αυτού (αγροτικόν, δασικόν, αστικόν), την τιμήν της κατωτέρας δυνατής προσφοράς, την ακριβή ημερομηνίαν, ώραν και τόπον διενεργείας της δημοπρασίας, ως και τους όρους καταβολής του τιμήματος, το οποίον θα εξοφλήται απαραιτήτως δια καταθέσεως παρά Τραπέζη, εις έντοκον λογαριασμόν επ` ονόματι της πωλητρίας Ιεράς Μονής, ήτις και δια πραξεώς της εγκρίνει την διάθεσιν του τιμήμαιος προς πραγμάτωσιν του σκοπού της πωλήσεως είτε δηλαδή της θεραπείας της σοβαράς ανάγκης είτε της αποκτήσεως νέου προσοδοφόρου περιουσιακού στοιχείου.

3. Κατά την καθωρισμένην ημέραν, ώραν και τόπον, οι ενδιαφερόμενοι αγορασταί υποβάλλουν εγγράφους ενσφραγισμένας προσφοράς, συνοδευομένας υπό εσωκλείστου ωσαύτως Τραπεζιτικής εγγυήσεως ή γραμματίου παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 10% του προσφερομένου παρ` αυτών τιμήματος, ως δικαίωμα συμμετοχής. Το ποσόν τούτο εκπίπτεται υπό της Ιεράς Μονής λόγω ποινικής ρήτρας δια την περίπτωσιν αθετήσεως υπό του εις ον κατεκυρώθη η δημοπρασία της υποχρεώσεως προς υπογραφήν της συμβάσεως.

4. Αι προσφοραί ανοίγονται αμέσως μετά το πέρας της δημοπρασίας υπό τριμελούς επιτροπής απαρτιζομένης εξ ενός εκπροσώπου της Ι. Μονής και δύο Αγιορειτών οριζομένων υπό της Ι. Κοινότητος. Η Επιτροπή ανακηρύσσει τον τελευταίον πλειοδότην. Εντός πέντε ημερών όστις βούλεται και πέραν των εμφανισθέντων, δύναται να προσφέρη μείζονα τιμήν κατά 10% τουλάχιστον, ότε και ούτοι προτιμάται. Προσφοραί μη σύμφωνοι προς την διακήρυξιν ή τας προθεσμίας, υποβληθείσαι αρχιχώς ή μεταγενεστέρως, ουδόλως λαμβάνονται υπ` όψιν.

5. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας δεν ισχύουν εάν κριθούν ασύμφορα υπό της Ι. Μονής. Εν περιπτώσει μη εγκρίσεως υπό της Ι. Μονής των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας, είναι δυνατή η εντός εξαμήνου πώλησις του ιδίου ακινήτου μέσω απ` ευθείας διαπραγματεύσεων, εφ` όσον ήθελε προκύψει τίμημα τουλάχιστον 10% ανώτερον του μη δια της δημοπρασίας εγκριθέντος.
Εν τη περιπτώσει ταύτη προ της καταρτίσεως της οριστικής συμβάσεως και επί ποινή ακυρότητος αυτής ανακοινούται εγγράφως το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων προς το Ελληνικόν Δημόσιον το οποίον δικαιούται να ασκήση τα εκ του άρθρου 4 του παρόντος απορρέοντα δικαιώματα αυτού.

6. Αι ανωτέρω διατυπώσεις δεν εφαρμόζονται οσάκις ο αγοραστής τυγχάνει το Δημόσιον ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου.

Άρθρον 3

1. Εκποίησις ή ανταλλαγή ακινήτων Ιεράς Μονής κειμένων εκτός της εδαφικής περιοχής του Αθω, επιχειρηθείσα άνευ τηρήσεως των υπέρ της Ιεράς Μονής τασσομένων εν τω παρόντι διατυπώσεων είναι άκυρος, του αγοραστού δικαιουμένου εν τη περιπτώσει ταύτη να ζητήση μόνον την επιστροφήν του τυχόν καταβληθέντος τιμήματος, ατόκως, κατά τας περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις.

2. Την κατά τα ως άνω ακυρότητα δύναται να επικαλεσθούν τόσον η ενδιαφερομένη Ιερά Μονή όσον και η Ιερά Κοινότης.

Άρθρον 4
Το Ελληνικόν Δημόσιον δικαιούται όπως εντός τριμήνου από της εις αυτό ανακοινώσεως εγγράφως της εγκρίσεως της δημοπρασίας, η οποία επίσης γνωστοποιείται εις την Διοίκησιν του Αγίου Ορους, δηλώση εγγράφως προς την πωλήτριαν Ι. Μονήν ότι επιθυμεί την υπό του όρους της διενεργηθείσης δημοπρασίας μεταβίβασιν εις αυτό του ακινήτου, παρακαταθέτον άμα εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων το επιτευχθέν τίμημα, οπότε η μεταβίβασις του ακινήτου εις το Δημόσιον είναι υποχρεωτική, υπογραφομένου του συμβολαίου μεταβιβάσεως κατά τους όρους της διακηρύξεως.

Άρθρον 5
Εντος 30 ημερών από της απράκτου παρελεύσεως της τριμήνου προθεσμίας περί ης το προηγούμενον άρθρον, η Ιερά Μονή προσκαλεί εγγράφως τον πλειοδοτήσαντα αγοραστήν προς υπογραφήν της συμβάσεως, εντός ευλόγου χρόνου. Η ως άνω 30θήμερος προθεσμία δύναται να παραταθή δι` ητιολογημένη αποφάσεως της Γεροντικής Συντάξεως της Ιεράς Μονής, επί δύο μήνας, μόνον εφ` όσον συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι.

Άρθρον 6
Η υπό της Ι. Μονής παραχώρησις ακινήτου αυτής δι` ανοικοδόμησιν επί αντιπαροχή, ως και η ανταλλαγή τοιούτου, μετ` άλλου ανήκοντος εις τρίτον, επιτρέπεται υπό τας διατυπώσεις του παρόντος νόμον. Εξαιρείται των διατυπώσεως του παρόντος η ανταλλαγή ομόρων οικοπέδων επί σοπώ συνενώσεως, ήτις πραγματοποιείται κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως της διοικήσεως της Ι. Μονής.

Άρθρον 7

1. Πάσα δίκη, προκύπτουσα εκ της εφαρμογής του παρόντος μεταξύ Ιεράς τινος Μονής του Αγίου Ορους ή της Ι. Κοινότητος αυτού και τρίτων ιδιωτών, ανακοινούται εις το Ελληνικόν Δημόσιον, το οποίον δύναται να ασκήση κυρίαν ή πρόσθετον παρέμβασιν υπέρ της Ι. Μονής ή της Ι. Κοινότητος και δια των προτάσεων. Το αυτό δικαίωμα παρεμβάσεως έχει και η Ι. Κοινότης προς ην επίσης ανακοινούται πάσα δίκη υπό της ενδιαφερομένης Ι. Μονής.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο Κώδιξ Δικών του Δημοσίου.

Άρθρον 8
Αι Ι. Μοναί του Αγίου Ορους εις τας πάσης φύσεως δίκας αυτών (εμπραγμάτους, ενοχικάς, ασφαλιστικών μέτρων κ.λπ.) τας προκυπτούσας εκ της εφαρμογής του παρόντος, απολάυουν των προνομίων του Ελληνικού Δημοσίου των προβλεπομένων υπό του Κώδος των νόμων περί δικών του Δημοσίου και των ετέρων ειδικών νόμων, εξαιρομένων των περί παγίων τελών χαρτοσήμου των πάσης φύσεως δικαστικών εγγράφων.

Άρθρον 9

1. Περί συστάσεως “Κέντρου Διαφυλάξεως της Αγιορειτικής Κληρονομίας (ΚΔΑΚ) “.
α) Σύστασις. Συνιστάται Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου υπό την επωννμίαν “Κέντρον Διαφυλάξεως της Αγιορειτικής Κληρονομίας (ΚΔΑΚ)”, .με έδραν την πόλιν της Θεσσαλονίκης, υπαγόμενον υπό τον έλεγχον και την εποπτείαν του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος.
β) Σκοπός. Το Κέντρον Διαφυλάξεως της Αγιορειτικής Κληρονομίας σκοπεί εις την τελικήν διαμόρφωσιν προγράμματος έργων υποδομής, συντηρήσεως και αναστηλώσεων του Αγίου Ορους και εκτέλεσιν αυτού εντός του αναγκαίου προς τούτο χρόνον και την υποβοήθησιν και αρωγήν του έργου της Ι. Κοινότητος και των Ι. Μονών του Αγίου Ορους δια την διαφύλαξιν της Κληρονομίας αυτού.

2. Διοικητικόν Συμβούλιον. Το Κέντρον Διαφυλάξεως της Αγιορειτικής Κληρονομίας διοικείται υπό ενδεκαμελούς (11) Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζόμενον εκ των κάτωθι:
α) Του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης ως Προέδρου, αναπληρούμενου από τον Αντιπρόεδρο, Διοικητή του Αγίου Ορους.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 8 του 4081/2012 (ΦΕΚ Α΄ 184/27.09.2012)
β) του Διοικητού Αγίου Ορους, νομίμως Αναπληρουμένου, ως Αντιπροέδρου,
γ) δύο Αγιορειτών Μοναχών, υποδεικνυομένων υπό της Ι. Κοινότητος μετά των Αναπληρωτών αυτών, επίσης Αγιορειτών Μοναχών, οίτινες, ορίζονται το αργότερον εντός μηνός, αφ` ότου τούτο ζητηθή αρμοδίως, άλλως το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκροτείται νομίμως και εν έλλειψει τούτων, δυναμένων να διορισθούν και μεταγενεστέρως εφ` όσον ήθελε γίνη η σχετική πρότασις,
δ) δύο Καθηγητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά των Αναπληρωτών αυτών,
ε) ενός Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά του Αναπληρωτού αυτού,
στ) ενός Καθηγητού της Εδρας Βυζαντινής Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του αυτού ως άνω Πανεπιστημίου, μετά του Αναπληρωτού του,
ζ) του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, μετά του αναπληρωτού του,
η) του Εφόρου της 10ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, νομίμως Αναπληρουμένου,
θ) του Εφόρου της 9ης Εφορίας Αρχαιοτήτων ή ομόρου Εφοριας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, νομίμως Αναπληρουμένου.
Τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωτών των διορίζονται επί τριετή θητεία δι` αποφάσεως του Υπουργού Βορείου Ελλάδος.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενα αναπληρούνται υπό των νομίμων αυτών αναπληρωτών.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού πέντε (5) ημέρας προ εκάστης συνεδριάσεως και ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων πέντε (5) τουλάχιστον των μελών του, εν οις απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Αι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων, επί ισοψηφίας νικώσης της ψήφου του Προέδρου.

5. Συνιστάται τριμελής προς υποβοήθησιν του έργου του Διοικ. Συμβουλίου του ΚΔΑΚ Εκτελεστική Επιτροπή εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένη εκ του Γεν. Γραμματέως του Υπουργείου Β. Ελλάδος, του Διοικητού του Αγίου Ορους και του υπό στοιχείον η Εφόρου Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, μετά των Αναπληρωτών αυτών, ως ούτοι καθορίζονται εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου. Της εκτελεστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Γεν. Γραμματεύς του Υπουργείου Β. Ελλάδος, αναπληρούμενος υπό του Διοικητού του Αγίου Ορους.

6. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι το όργανον διοικήσεως κα διαχείρισεως του Κέντρου Διαφυλάξεως της Αγειορειτικής Κληρονομίας.
β) Επιφυλασσομένων των Διατάξεων του άρθρου 105 του Συντάγματος, του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Ορους και του από 10/16.9.1926 Ν.Δ. περί κυρώσεως αυτού αι αρμοδιότητες των Υπουργείων Οικισμού – Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Δημοσίων Εργων, Πολιτισμού και Επιστημών, και Γεωργίας, ασκούνται εφεξής και μέχρι της ολοκληρώσεως του εις της παράγραφου 1 β προγράμματος εντός της περιοχής του Αγίου Ορους, αποκλειστικώς υπό του δια του παρόντος νόμου συνιστωμένου Κέντρου (ΚΔΑΚ). γ) Εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα του εν λόγω Κέντρου ανήκει η έγκρισις και ο έλεγχος πάσης μελέτης αφορώσης εκτέλισιν έργου ή ετέρας συναφούς εργασίας εντός της ανωτέρω περιοχής.
δ) Το Κέντρο προγραμματίζει, συντονίζει, εποπτεύει χρηματοδοτεί και εκτελεί τα πάσης φύσεως αναγκαία έργα εντός του Αγίου Ορους.
ε) Πρατάσεις έργων, προερχόμεναι εκ των Ι. Μονών, υποβάλλονται μέσω της Ι. Κοινότητος, απαραίτητος δε προϋπόθεσις δια την έγκρισιν αυτών είναι η σύμφωνος γνώμη της Ι. Κοινότητος, διατυπωμένη εγγράφως.
στ) Δια τα εις τα εδάφια δ` και ε` του παρόντος αναφερόμενα έργα ή ετέρας συναφείς εργασίας απαιτείται η σύμφωνος γνώμη των κατ` ιδίαν Ι. Μονών, προκειμένου περί έργων αφορώντων εις αυτάς, της δε Ι. Κοινότητος, προκειμένου περί έργων γενικοτέρας φύσεως και σημασίας.

7. Εκπροσώπησις.
Το ΚΔΑΚ εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως υπό του Προέδρου του Δ.Σ. αυτού.

8. Τρόπος εκπονήσεως Μελετών και εκτέλεσις έργων ή άλλων συναφών εργασιών.
α) Δι` αποφάσεων του το Διοικ. Συμβούλιου αναθέτει εις την Ι. Κοινότητα, τας ενδιαφερομένας Ι. Μονάς, τας καθ` ύκην αρμοδίας Δημοσίας Υπηρεσίας, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, φυσικά πρόσωπα, συλλογικώς ή μεμονωμένως, αναλόγως της εξειδικεύσεως εκάστου εξ αυτών, την εκπόνησιν μελετών, την εκτέλεσιν έργων και άλλων συναφών εργασιών. Δια των ιδίων αποφάσεων προσδιορίζεται επίσης το προς εκτέλεσιν έργον ή έτερον αντικείμενον, οι όροι εκτελέσεως αυτών ως και ή καταβλητέα αμοιβή, όπου αύτη είναι αναγκαία.
β). Η κατά τα ανωτέρω ανάθεσις εκπονήσεως μελετών και εκτελέσεως έργων ή άλλων συναφών εργασιών εις Δημοσίας Υπηρεσίας, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, η χρηματοδότησις αυτών ως και η παραλαβή των αποτελεσμάτων υπό του συνιστωμένου Κέντρου γίνονται κατά παρέκκλισιν των Διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, Κρατικών Προμηθειών, αναθέσεως Μελετών, εκτελέσεως Δημοσίων Εργων, ως και πάσης άλλης σχετικής ή ειδικής Διατάξεως.
γ) Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Βορείου Ελλάδος και Οικονομικών καθορίζονται τα του τρόπου πραγματοποιήσεως, δικαιολογήσεως και πληρωμής, ως και η εν γένει διοικητική και διαχειριστική διεκπεραίωσις υπό του εν λόγω Κέντρου (ΚΔΑΚ) των κονδυλίων των διατιθεμένων δια την εκπόνησιν των Μελετών και την εκτέλεσιν των έργων ή άλλων συναφών εργασιών, κατά παρέκκλισιν των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, Κρατικών Προμηθειών, αναθέσεως Μελετών, εκτελέσεως Δημοσίων Εργων, ως και πάσης άλλης σχετικής γενικής ή ειδικής διατάξεως. Δι` ομοίων αποφάσεων επεκτείνονται αι ούτω θεσπιζόμεναι ρυθμίσεις εις τους φορείς εκπονήσεως και αναθέσεως των Μελετών και Εργων, ως και των ετέρων συναφών εργασιών.
δ) Απαντες οι φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εις τους οποίους ανατίθεται η μελέτη και εκτέλεσις έργων ή άλλων συναφών εργασιών υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εις το ΚΔΑΚ οικονομικόν απολογισμόν δια το σύνολον των πραγματοποιηθεισών δι` έκαστον έργον δαπανών. Ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής του απολογισμού τούτου καθορίζεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Βορείου Ελλάδος.

9. Προσωπικόν.
α) Γραμματεία. Συνιστάται παρά τω εν λόγω Κέντρω, αποτελουμένου
1) εξ ενός Προϊσταμένου επί βαθμώ 3ω έως 1ω του Κλάδου ΑΤ,
2) ενός Γραμματέως προερχομένου εκ του αυτού Κλάδου επί βαθμώ 6ω εως 4ω,
3) τεσσάρων Γραφέων – Δακτυλογράφων Κλάδου ΜΕ επί βαθμώ 7ω έως 4ω και
4) ενός Κλητήρος του Κλάδου ΣΕ επί βαθμώ 10ω έως 7ω, πασών των θέσεων τούτων πληρουμένων μόνον δι` αποσπάσεως, δια Κοινών Αποφάσεως του Υπουργού Βορείου Ελλάδος και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, αντιστοίχου βαθμολογικού προσωπικού εξ ετέρων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή των ΟΤΑ κατά την διαδικασίαν της επομένης παραγράφου β. Η θέσις ειδικώς του προϊσταμένου της Γραμματείας (Διευθυντού), δύναται να πληρωθή δια διορισμού μετακλητού υπαλλήλου της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.
β) Δι` Αποφάσεων του Υπουργού Βορ. Ελλάδος, και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, μετά γνώμην του Διοικ. Συμβουλίου του ΚΔΑΚ, δύνανται να αποσπώνται παρ` αυτώ και προς ενίσχυσιν της Υπηρεσίας αυτού Υπάλληλοι εξ οιασδήποτε Δημοσίας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημοσίας Επιχειρήσεως ή Επιχειρήσεως Κοινής Ωφελείας ή των Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλισιν από πάσης Γενικής ή ειδικής Διατάξεως. Ο χρόνος διαρκείας αποσπάσεως του Υπαλλήλου λογίζεται δια πάσαν συνέπειαν ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας εις την Υπηρεσίαν εξ ης ούτος απεσπάσθη. Η μισθοδοσία των αποσπωμένων και αι εισφοραί εργοδότου εις τα αντίστοιχα Ασφαλιστικά και Επικουρικά Ταμεία βαρύνουν τας Υπηρεσίας και τους Φορείς εξ ων ούτοι απεσπάσθησαν.
γ) Πέραν του προαναφερθέντος προσωπικού, είναι δυνατή, κατά παρέκκλισιν των ισχυουσών απαγορευτικών Διατάξεων και ιδία του Νόμου 993/1979, χάριν υποβοηθήσεως του έργου του Διοικ. Συμβουλίου του ΚΔΑΚ, η προτάσει τούτου και δι` αποφάσεως του Υπουργού Βορείου Ελλάδος πρόσληψις μέχρι πεντήκοντα ειδικών, επιστημόνων, Τεχνικών και εργατοτεχνιτών (Αρχαιολόγων, Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Συντηρτιτών Εργων Τέχνης και Χειρογράφων, Τυπογράφων, Δασολόγων, κ.λπ.) δια Συμβάσεων ιδιωτικού Δικαίου ωρισμένου ή αοριστού χρόνου.

10. Εξουσιοδότησις ρυθμίσεως των λεπτομερειών εφαρμογής.
Δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Βορείου Ελλάδος θέλει καταρτισθή ο Οργανισμός λειτουργίας του Νομικού Προσώπου ιδία δε τα της εσωτερικής οργανώσεως και λειτουργίας αυτού εις ον μεταξύ των άλλων υποχρεωτικώς αι αρμοδιότητες και αι λειτουργίαι της Εκτελεστικής Επιτροπής, η διάρθωσις της υπηρεσίας τούτου, οι πόροι χρηματοδοτήσεως αυτού προς εκτέλεσιν των υπ` αυτού επιδιωκομένων σκοπών και ο τρόπος εκτελέσεως αυτών, ως και πάσα λεπτομέρεια αναφερομένη εις την εφαρμογήν του παρόντος.

11. Το δια του παρόντος συνιστώμενον Νομικόν Πρόσωπον προικοδοτείται εφ` άπαξ εκ του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων δια του ποσού των τριακοσίων (300) εκατομμυρίων, καταβαλλομένου εις δύο ίσας δόσεις, εξ ων η πρώτη εντός του τρέχοντος έτους και ή δευτέρα εντός του επομένου.
Αι λειτουργικαί δαπάναι του ΚΔΑΚ καλύπτονται δια του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος, αι δε δαπάναι εκτελέσεως των προγραμμάτων αυτού χρηματοδοτούνται δια του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρον 10
Κύρωσις συμβάσεως. Κυρούνται και κτάται ισχύν νόμου, από της υπογραφής της, η μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, και του εν Αθήναις εδρεύοντος σωματείου υπό την επωνυμίαν “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” και του ομοίως εν Αθήναις εδρεύοντος “ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΚΟΖΗ – ΒΟΥΡΟΥ” καταρτισθείσα σύμβασις “περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του εν Αθήναις εδρεύοντος σωματείου “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” και του εν Αθήναις εδρεύοντος “ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΚΟΖΗ – ΒΟΥΡΟΥ”, έχουσα ούτω:
“Αριθμός 7431 Σύμβασις Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς.
Εν Αθήναις σήμερον την εικοστήν εβδόμην 27ην του μηνός Ιουλίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού πρώτου (1981) έτους ημέραν Δευτέραν και ώραν 11 εις το υπ` αριθμόν 34 γραφείον του ορόφου του επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας υπ` αριθ. (34) μέγαρον ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ. ένθα στεγάζεται το Υπουργείον Οικονομικών, ενώπιον εμού του μη κωλυομένου Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών, Κίμωνος Δημητρίου Χλαπανίδη, εδρεύοντος εν Αθήναις, ενεφανίσθησαν οι μη εξαιρετέοι αφ` ενός
1) ο κ. Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου και της Νομικής, παριστάμενος ώδε, υπό την ιδιότητά του ως Αναπληρωτού Υπουργού Συντονισμού, κάτοικος Αθηνών, κάτοχος του υπ` αριθμόν Α. 084031/60 Δ.Τ., του Παραρτ. Ασφαλείας Αθηνών,
2) ο κ. Μιλτιάδης Εβερτ του Αγγέλου και της Μαίρης, κάτοχος του υπ` αριθ. Α. 043654/62 Δ.Τ. του Γ` Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, παριστάμενος ώδε, υπό την ιδιότητά του ως Υπουργού Οικονομικών και
3) ο κ. Ανδρέας Ανδριανόπουλος του Ιωάννου και της Σταυρούλας, κάτοικος Πειραιώς, κάτοχος του υπ` αριθ. Α. 068136/62 Δ.Τ. του Δ` Παρ. Ασφαλείας Πειραιώς, παριστάμενος ώδε, υπό την ιδιότητά τον ως Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών της Ελληνικής Δημοκρατίας και αφ` ετέρου ο Χρήστος Λαμπράκης του Δημητρίου και της Ελισάβετ, εκδότης εφημερίδων, κάτοικος κατά την δήλωσιν του εν Αθήναις επί της οδού Χρήστου Λαδά (Εδουάρδου Λω) 3,: κάτοχος του υπ` αριθ. Ι. 002569/ 2.8.71 Δ.Τ. του Γ` Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, παριστάμενος ώδε, ως εκπρόσωπος του Δ.Σ. του εν Αθήναις εδρεύοντος Σωματείου υπό την επωνυμίαν “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ”, ενεργών εν προκειμένω δυνάμει ειδικής εντολής δοθείσης εις αυτόν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Σωματείου δι` αποφάσεώς του, ληφθείσης κατά την υπ` αριθ. 129 συνεδρίασιν αυτού της 23.3.1981, απόσπασμα των πρακτικών της οποίας προσαρτώνται τω παρόντι και εκ τρίτου, ο κ. Λάμπρος Ευταξίας του Ιωάννου και της Ζηνοβίας, κάτοικος Αθηνών και επί της οδού Παπαρρηγοπούλου 5, κάτοχος του υπ` αριθ. Α. 001609/19.2.1962 Δ.Τ. του Γ` Παρ. Ασφαλείας, παριστάμενος ώδε, υπό την ιδιότητά του ως εκπροσώπου, διοικητού και διαχειριστού του εν Αθήναις εδρεύοντος ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη – Βούρου (Διάταγμα της 26 Ιουλίου/5 Αυγούστου 1959, ΦΕΚ 153, τεύχος πρώτον) και συνωμολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής: Δυνάμει του Νόμου 3700/1957, εν συνδυασμώ προς το υπ` αριθ. 11605/ 9.1.65 συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Ζαβιτσιάνου μετεβιβάσθη κατά κυριότητα εις τον “ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” υπό του Δημοσίου, γήπεδον εκτάσεως, ως έγγιστα επτά χιλ. (7.000 μ2) τετρ. μέτρων, κείμενον επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Λάχητος, επί τω σκοπώ ανεγέρσεως εν αυτώ Μεγάρου Μουσικής, καταλλήλον δια την τέλεσιν συμφωνικών συναυλιών, παραστάσεων μπαλέτου και αξιολόγων συναφών μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων προς άνοδον του μουσικού μορφωτικού επιπέδου των ελλήνων μουσικών και του ελληνικού κοινού εν γένει. Εν συνεχεία ο Σύλλογος εξασφαλίσας τη χορηγεία και κατόπιν πλήρους εκπονήσεως των σχετικών αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ακουστικών και λοιπών τεχνικών και κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών υπό ομάδος αρμοδίων Ελλήνων και Γερμανών επιστημόνων, προηγηθείσης δε και της καταλλήλου εδαφολογικής μελέτης, ήρχισεν εν έτει 1976 την κατασκευήν του κτιρίου, όπερ ήδη ευρίσκεται εις το στάδιον της ολοκληρώσεως του φέροντος σκελετού, καθώς του ημίσεος των κατασκευών διαμορφώσεως του περιβάλλοντος χώρου.
Ηδη, οι ως άνω, υπό τας αναφερομένας ιδιότητάς των, συμβαλλόμενοι, αποβλέποντες εις επιτάχυνσιν της ολοκληρώσεως του έργου, συμφωνούν ως έπεται:
Άρθρον 1.
Ιδρύουν ίδιον νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου, εδρεύον εν Αθήναις, υπό την επωνυμίαν “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ”, απολαύον οικονομικής και διοικητικής αυτοτελείας και αυτονομίας και λειτουργούν βάσει των αρχών της ιδιωτικής οικονομίας. Ο Οργανισμός ούτος είναι κοινωφελής και ούχι κερδοσκοπικός, τελεί δε υπό την εποπτείαν του Υπουργού Πολιτισμού.
Άρθρον 2.
Σκοπός του Οργανισμού είναι η ολοκλήρωσις της κατασκευής και η κατάλληλος λειτουργία και συντήρησις του επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας και Λάχητος Μεγάρου της Μουσικής, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ως και η διάθεσις των εν αυτώ αιθουσών και λοιπών χώρων προς εξυπηρέτησιν σοβαρών μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων αποβλεπουσών πρωταρχικώς εις άνοδον του μουσικού μορφωτικού επιπέδου της χώρας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.2021/1992 (ΦΕΚ Α 36)
Προς τούτο αι αίθουσαι του Μεγάρου διατίθενται:
(α) Δια μουσικάς και καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις εις τας οποίας περιλαμβάνονται, συμφωνικαί συναυλίαι και ρεσιτάλ, παραστάσεις μουσικού θεάτρου και μελοδράματος (όπερας), παραστάσεις χορευτικών συγκροτημάτων (μπαλέτου κ.λπ.) και λοιπαί εκδηλώσεις.
(β) Δια την διεξαγωγήν συνεδρίων.
Η διάθεσις των αιθουσών δύναται να γίνεται είτε προς ελληνικά συγκροτήματα (κρατικαί ή ιδιωτικαί ορχήστραι, Λυρική Σκηνή κ.λπ.), είτε προς ξένα τοιαύτα. Η διάθεσις δύναται να γίνετα και προς μεμονωμένους καλλιτέχνας ημεδαπούς ή ξένους, εγνωσμένου κύρους.
Επιτρέπεται η παραχώρησις των φουαγιέ (ουχί όμως και των αιθουσών του Μεγάρου) δια προσκαίρους καλλιτεχνικάς εκθέσεις και εφ` όσον η τοιαύτη διάθεσις δεν παρακωλύει την λειτουργίαν των κυρίων αιθουσών του Μεγάρου.
Αποκλείεται η χρησιμοποίησις του κτιρίου ως μονίμου στέγης θεάτρου ή θιάσου, ή άλλου συγκροτήματος ή παρεμφερούς σκοπού, ως και η οιαδήποτε χρησιμοποίησις δι` εκδηλώσεις, αι οποίαι θα αλλοιώνουν τον χαρακτήρα αυτού ως προεχόντως χώρου συναυλιών και παρεμφερών μουσικών εκδηλώσεων ή θα θέτουν αυτό εις κίνδυνον ή φθοράν.
Η κατά τα ανωτέρω διάθεσις των χώρων αυτού θα γίνεται, κατά κανόνα, επ` ανταλάγματι του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντος εκάστοτε τους όρους της τοιαύτης διαθέσεως.
Στο σκοπό του Οργανισμού εντάσσονται επίσης δραστηριότητες και δράσεις σχετικές με την ενίσχυση της πρόσβασης στη γνώση και την εκπαίδευση, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πνευματικού πλούτου της Ελλάδος καθώς και την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών μέσω πολιτιστικών δράσεων.
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ο Οργανισμός μπορεί να εκπονεί και να υποβάλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα άσο και στο εξωτερικό προς εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων, διαπεριφερειακών και διαδημοτικών Κοινοτικών Προγραμμάτων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το τέταρτο άρθρο του Ν.4366/2016 (ΦΕΚ Α 18/15.2.2016)
“Άρθρο 3”
Το νομικό πρόσωπο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και επιλέγεται μεταξύ προσώπων εγνωσμένου κύρους. Το αξίωμα του συμβούλου είναι τιμητικό και άμισθο.
Έξι (6) από τους συμβούλους επιλέγονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, δύο (2) από τον Υπουργό Οικονομικών και τρεις (3) από τους συμβούλους διορίζονται υποχρεωτικά, ύστερα από προηγούμενη έγγραφη υπόδειξη του Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού καλεί υποχρεωτικά τον Σύλλογο, να υποδείξει τους συμβούλους που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, δυο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σύλλογος οφείλει να προβεί στην υπόδειξη των συμβούλων μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο πρόσκλησης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περίπτωση που ο Σύλλογος παραλείψει να προβεί στην υπόδειξη των συμβούλων, ο Υπουργός δικαιούται να συμπληρώσει τον ελλείπο- ντα αριθμό συμβούλων, για την προκειμένη θέση, από τον κατάλογο των μελών του Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ». Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχομένη από το διορισμό του, παρατείνεται δε μέχρι το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου αλλά όχι πέραν του έτους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επαναδιορίζονται. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται υποχρεωτικά ένας από τους συμβούλους που ορίζονται απευθείας υπό τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των συμβούλων που έχουν υποδειχθεί από το Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ».
Αν κενωθεί θέση συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιασδήποτε άλλη αιτία, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί τούτο χωρίς καθυστέρηση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, για να προβεί στον διορισμό νέου συμβούλου, η θητεία του οποίου διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Αν τη θέση που κενώθηκε κατείχε σύμβουλος που είχε υποδειχθεί από το Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», για την πλήρωση της θέσης αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η. διαδικασία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το τέταρτο άρθρο του Ν.4366/2016 (ΦΕΚ Α 18/ 15.2.2016)
Άρθρον 4.
Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος, τον οποίον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, και τούτου κωλυομένου ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εις την έδραν του “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ” τακτικώς μεν τουλάχιστον άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις υφίσταται ανάγκη ή ζητηθή τούτο εγγράφως υπό δύο εκ των συμβούλων. Η πρόσκλησις απευθύνεται προς τα μέλη είκοσι τέσσαρας (24) τουλάχιστον ώρας προ εκάστης συνεδριάσεως επιμελεία του Προέδρου. Απουσιάζων ή κωλυόμενος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή δι` ετέρου, δυνάμει απλής επιστολής αφορώσης εις μίαν εκάστοτε συνεδρίασιν ή τηλεγραφικώς. Εκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύη μόνον ένα απουσιάζοντα ή κωλυόμενον σύμβουλον. “Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται ή εγκύρως αντιπροσωπεύονται έξι (6) τουλάχιστον εκ των συμβούλων, ουδέποτε όμως οι παρόντες σύμβουλοι μπορεί να είναι λιγότεροι από πέντε. Για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 περ. γ) καθώς και το άρθρο 11 σχετικά με την ακίνητη περιουσία που παραχωρήθηκε κατά τα άρθρα 8 και 9 στον Οργανισμό από τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής» ως και κάθε εν γένει θέμα που άπτεται των εκ της συμβάσεως δικαιωμάτων του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται ή εγκύρως αντιπροσωπεύονται εννέα (9) τουλάχιστον εκ των συμβούλων”. Υπαρχούσης απαρτίας αι αποφάσεις λαμβάνονται κατ` απόλυτον πλειοψηφίαν των παρισταμένων ή εγκύρως αντιπροσωπευομένων ψήφων. Εν περιπτώσει ισοψηφίας νικά η ψήφος του προεδρεύοντος. Εκαστος σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχη ανελλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. “Ειδικώς, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 περ. γ), καθώς και στο άρθρο 11 σχετικά με την ακίνητη περιουσία που παραχωρήθηκε κατά τα άρθρα 8 και 9 στον Οργανισμό από τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής» ως και κάθε εν γένει θέμα που άπτεται των εκ της συμβάσεως δικαιωμάτων του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» λαμβάνονται με τη θετική ψήφο τουλάχιστον εννέα (9) των παρισταμένων ή εγκύρως αντιπροσωπευόμενων ψήφων. Με αποφάσεις του ΔΣ που λαμβάνονται κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να ορίζονται, χωρίς τους περιορισμούς που μπορεί να επιβάλλονται από άλλες διατάξεις, οι όροι πρόσληψης, οι όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης καθώς και το καθεστώς αμοιβών του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ως και μέχρι έξι (6) προσώπων ειδικών προσόντων ή δεξιοτήτων, για τις λειτουργικές ανάγκες του ΟΜΜΑ καθώς και για τις ανάγκες πραγματοποίησης μουσικών και καλλιτεχνικών εν γένει προγραμμάτων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους σκοπούς του. Οι πάσης φύσεως αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται”. Επί συνεχούς επί εξάμηνον απουσίας συμβούλου εκ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιον, κρίνει δι` αποφάσεώς του το δικαιολογημένον ή μη της απούσιας οπότε εάν η απούσια ήθελε κριθή αδικαιολόγητος θεωρείται το απουσιάζον μέλος ως παραιτηθέν και γνωστοποιείται τούτο προς τον Υπουργόν Πολιτισμού, ίνα προβή εις νέον διορισμόν εις την κενωθείσαν θέσιν, κατά τα ανωτέρω εις το άρθρον 3 οριζόμενα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το τέταρτο άρθρο του Ν.4366/2016 (ΦΕΚ Α 18/15.2.2016)
Άρθρον 5.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί και εκπροσωπεί τον Οργανισμόν, διαχειρίζεται την περιουσίαν αυτού, αποφασίζει επί παντός εν γένει ζητήματος και ενεργεί πάσαν αναγκαίαν προς τούτο πράξιν. Ειδικώτερον:
α) Ενεργεί, ό,τι κρίνει ως αναγκαίον ή πρόσφορον προς πραγματοποίησιν των εις το άρθρον 2 του παρόντος σκοπών του Οργανισμού.
β) Αποφασίζει περί της εκάστοτε διαθέσεως των χώρων του Μεγάρου, συμφώνως πάντοτε προς τους εις το άρθρον 2 του παρόντος όρους, κρίνον ανελέγκτως περί της συνδρομής αυτών, καθώς και περί της εν γένει σκοπιμότητος της διαθέσεως.
γ) Ορίζει τους όρους και τα ανταλλάγματα της κατά το προηγούμενον εδαφίον διαθέσεως εκάστοτε των χώρων του Μεγάρου, λαμβάνον υπ` όψιν και σταθμίζον αφ` ενός μεν τας εν γένει οικονομικάς ανάγκας του Οργανισμού προς λειτουργίαν και συντήρησιν του Μεγάρου και εκπλήρωσιν των εν γένει σκοπών του, αφ` ετέρον δε τον εκ της κατά περίπτωσιν, διαθέσεως, κίνδυνον φθοράς του κτιρίου και των εγκαταστάσεων αυτού.
Αι αίθουσαι του Μεγάρου, καθ` έκαστον έτος, θα διατίθενται δια τεσσαράκοντα (40) εμφανίσεις της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών ή της Κρατικής Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος ή και ετέρας Κρατικής Ορχήστρας.«Παραχωρείται επίσης δωρεάν η χρήση των αιθουσών του Μεγάρου στον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής για μέχρι πέντε (5) εκδηλώσεις ετησίως στις δύο μεγάλες αίθουσες Χρήστου Λαμπράκη και Αλεξάνδρας Τριάντη και μέχρι πέντε (5) εκδηλώσεις ετησίως σης μικρές αίθουσες, οι οποίες εκδηλώσεις μπορεί να εντάσσονται, ύστερα από συμφωνία με την Διοίκηση του ΟΜΜΑ, στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του ΟΜΜΑ και του Megaron Plus, ακόμη και υπό την μορφή συμπαραγωγών».
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το τέταρτο άρθρο του Ν.4366/2016 (ΦΕΚ Α 18/15.2.2016)
Δια την τοιαύτην χρήσιν το Ιδρυμα θα αποζημιούται μόνον δια τας δαπάνας λειτουργίας του, τας αντοιστοιχούσας εις τας παρεχομένας υπηρεσίας και τούτο εφ` όσον ήθελε ζητηθή υπό του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου.
Το Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών μέχρι της 31 Αυγούστου εκάστου έτους θα γνωστοποιή εις το Ιδρυμα τας επιθυμητάς ημερομηνίας κατά τας οποίας θα χρησιμοποιηθούν αι αίθουσαι υπό των Κρατικών Ορχηστρών, εις τρόπον ώστε, μετά προηγουμένην συνεννόησιν, αι σχετικαί εκδηλώσεις αυτών να εντάσσωνται εις το καταρτιζόμενον πρόγραμμα του Ιδρύματος.
Περαιτέρω, είναι δυνατή ή άνευ ανταλλάγματος διάθεσις αιθούσης ή άλλου χώρου του Μεγάρου, εις όλως, κατά την κρίσιν του Συμβουλίου, εξαιρετικάς κοινωφελείς ή εθνωφελείς περιπτώσεις.
δ) Εκπροσωπεί τον Οργανισμόν δια του Προέδρου αυτού ή δι` ετέρου επί τούτω οριζομένου προσώπου, συμβούλου ή μη, ενώπιον ελληνικών και αλλοδαπών αρχών και δικαστηρίων, ως και έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
ε) Συνάπτει παντός είδους εν γένει συμβάσεις, αναγομένας εις την διοίκησιν του Οργανισμού και των υπηρεσιών του και την διαχείρισιν της περιουσίας ή την εν γένει επιδίωξιν των σκοπών αυτού. Παρέχει οιανδήποτε μερικήν ή γενικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα, ως και ανακαλεί ταύτην.
στ) Καθορίζει:
αα) Τα του τρόπου της εν γένει λειτουργίας του Οργανισμού.
ββ) Τα της διοικητικής και οικονομικής διαχειρίσεως και της λογιστικής οργανώσεως αυτού.
γγ) Τα της διευθύνσεως και διαρθρώσεως των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Οργανισμού.
δ) Τα της προσλήψεως επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του καταλλήλου προσωπικού και τα των αμοιβών αυτού.
Προς τούτο, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκδίδει εκάστοτε τους σχετικούς κανονισμούς. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται επίσης να συνιστά παρ` αυτώ τεχνικάς, καλλιτεχνικάς ή άλλας συμβουλευτικάς επιτροπάς, των οποίων αι υπηρεσίαι είναι τιμητικαί και άμισθοι.
Το οικονομικόν έτος του Οργανισμού άρχεται την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίουν 1982.
Μετά το πέρας εκάστης χρήσεως δέον εντός τετραμήνου να υποβάλλεται ο απολογισμός ταύτης, προς ενημέρωσιν εις τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού.
η) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δεν δύναται να πωλήση, υποθηκεύση ή καθ` οιονδήποτε άλλον τρόπον απαλλοτριώση, ή συστήση εμπράγματον δικαίωμα υπέρ τρίτου επί του ως άνω ακινήτου του Μεγάρου της Μουσικής.
Άρθρον 6.
Πόροι του “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ”, δια των οποίων θα καλύπτωνται τα έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως αυτού είναι οι εξής:
α) Το υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενον εκάστοτε αντάλλαγμα δια την διάθεσιν των αιθουσών και λοιπών χωρών του Μεγάρου.
β) Το 40% των καθαρών εσόδων του Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου, εκχωρούμενον, κατά το κατωτέρω άρθρον 15, χάριν συνεισφοράς εις τας λειτουργικάς δαπάνας του Μεγάρου.
γ) Αι πάσης φύσεως πρόσοδοι εκ της περιουσίας του Οργανισμού του Μεγάρον Μουσικής Αθηνών, και ειδικώτερον εκ της κατά τα κατωτέρω άρθρα 8 και 9 παραχωρουμένης υπό του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής εις τον Οργανισμόν ακινήτου περιουσίας, άμα ως αποσβεσθούν αι επ` αυτής επικαρπίαι.
δ) Ετησία επιχορήγησις του Δημοσίου οριζομένης εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως του Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.
ε) Τυχόν κληρονομίαι, κληροδοσίαι και δωρεαί προς τον Οργανισμόν.
Άρθρον 7.
Ο Σύλλογος “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ”, δια του ώδε συμβαλλομένου εκπροσώπου του, δηλοί, ότι δυνάμει του παρόντος υποσχέται και αναλαμβάνει την υποχρέωσιν, όπως δωρήση και μεταβιβάση κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος νομής και κατοχής προς το ανωτέρω εκ του άρθρου 2 του παρόντος συμβολαίου ιδρυόμενον και εις Αθήναις εδρεύον νομικόν πρόσωπον υπό την επωνυμίαν “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ”, το ανωτέρω αναφερόμενον και περιγραφόμενον γήπεδον, κείμενον επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Λάχητος, εκτάσεως μ.τ. 7.000 πλέον ή έλαττον, περιλαμβανόμενον εις το εγκεκριμένον ρυμοτομικόν σχέδιον των Αθηνών, εμφαινόμενον εις το από 22 Δεκεμβρίου 1964 σχεδιάγραμμα του αρχιτέκτονος Αρθούρου Σκέπερς, προσηρτημένον εις το υπ` αριθ. 11605/1965 συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπύρου Ζαβιτσιάνου. Η μεταβίβασις του οικοπέδου και της εν γένει περιοχής του, γίνεται μετά πασών των υπερκειμένων και πραγματοποιηθεισών μέχρι σήμερον κτιριακών και λοιπών τεχνικών κατασκευών, βάσει των αρχιτεκτονικών, στατικών και λοιπών μελετών και κατασκευαστικών σχεδιων των ΗΕΝRIGH KELLHOLZ, I. BYRKHARPT, Εμμ. Βουρέκα, Βίκτωρος Αμπακούμκιν, Παντελή Αβουσαλήμ, Απ. Αγγελίδη κ.λπ.
Άρθρον 8.
Ο Σύλλογος “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” δια του ώδε συμβαλλομένου εκπροσώπου του δηλοί, ότι δυνάμει του παρόντος υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωσιν, όπως δωρήση και μεταβιβάση προς τον ανωτέρω ιδρυόμενον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ” τα κάτωθι ακίνητα, άτινα περιήλθον εις τον Σύλλογον εκ κληρονομίας της αποβιωσάσης, εις Κηφισιάν την 22 Φεβρουαρίου 1978 Θηρεσίας (Τερέζας) Σπυρίδωνος Ευκλείδου, καταλειφθείσαν εις τον Σύλλογον δια της από 2 Δεκεμβρίου 1960 ιδιοκράφου διαθήκης της, δημιευθείσης υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών την 2 Μαρτίου 1978, συνταγέντος του υπ` αριθ. 617/2.3.1978 πρακτικού αυτού.
α) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου του καθ` οριζόντιον ιδιοκτησίαν υπ` αριθ. 1 ισογείου καταστήματος, κειμένου εις Αθήνας της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων και επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Πανεπιστημίου αριθ. 19 και της οδού Ομήρου αριθ. 8, έχοντος εμβαδόν μ.τ. 37,15, περιλαμβάνον μεσοπάτωμα και κλίμακα προς το μεσοπάτωμα καθώς και υπόγειον, εμβαδού μ.τ. 37,15, περιγραφομένον δε εις την υπ` αριθ. 127683/19 Ιανουαρίου 1979 πράξιν αποδοχής κληρονομίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Παπαδιαμαντοπούλου, μεταγραφείσαν εις τα βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 3047 και υπ` αυξ. αριθ. 21.
β) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου του καθ` οριζόντιον ιδιοκτησίαν υπ` αριθ. 2 ισογείου καταστήματος, κειμένου εις Αθήνας της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων και επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Πανεπιστημίου αριθ. 19 και της οδού Ομήρου αριθ. 8, έχοντος εμβαδόν μ.τ. 34,54 και περιλαμβάνον μεσοπάτωμα εμβαδού μ.τ. 17,27 και κλίμακα προς το μεσοπάτωμα, καθώς και υπόγειον εμβαδού μ.τ. 34,54 περιγραφομένον δε εις την ανωτέρω υπ` αριθ. 127683 πράξιν αποδοχής κληρονομίας, μεταγραφείσαν εις τα βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εντόμω 3047 και υπ` αριθ. 21. γ) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου του καθ` οριζόντιον ιδιοκτησίαν υπ` αριθ. 7 ισογείου καταστήματος, κειμένου εις Αθήναις και επί της οδού Ομήρου αριθ. 8, και έχοντος εμβαδόν μ.τ. 24,89, περιγραφομένου δε εις την ανωτέρω υπ` αριθ. 127683 πράξιν αποδοχής κληρονομίας, μεταγραφείσαν εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου εν τόπω 3047 και υπ` αριθ. 21.
δ) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου των καθ` οριζόντιον ιδιοκτησίαν υπ` αριθ. 4, 5, 6, 7, 8 16 γραφείων του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας της κειμένης εις Αθήνας και επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Πανεπιστημίου αριθ. 19 και της οδού Ομήρον 8, εχόντων εμβαδόν μ.τ. 146,77 και περιγραφομένων εις την ανωτέρω υπ` αριθ. 127683 πράξιν αποδοχής κληρονομίας, μεταγραφείσαν εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 3047 και υπ` αριθ. 21.
ε) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου της οριζοντίου ιδιοκτησίας επί ολοκλήρου του δευτέρου ορόφου ήτοι των υπ` αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 γραφείων με τους διαδρόμους προσπελάσεως, αποχωρητήρια ανδρών και γυναικών και 2 αποθήκας, της πολυκατοικίας της κειμένης εις Αθήνας και επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Πανεπιστημίου αριθ. 19 και της οδού Ομήρον αριθ. 8, του εν λόγω ορόφου, έχοντος συνολικόν εμβαδόν μ.τ. 415,50 και περιγραφόμενον εις την ανωτέρω υπ` αριθ. 127683 πράξιν αποδοχής κληρονομίας, μεταγραφείσαν εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 3047 και υπ` αριθ. 21.
στ) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος των καθ` οριζόντιον ιδιοκτησίαν υπ` αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 και 15 γραφείων του εβδόμου ορόφου της πολυκατοικίας της κειμένης εις Αθήνας και επί της διασταυρώσεως της Λεωφ. Πανεπιστημίου αριθ. 19 και της οδού Ομήρου αριθ. 8, συνολικού εμβαδού μ.τ. 279,52 και περιγραφομένων εις την ανωτέρω υπ` αριθ. 127683 πράξιν αποδοχής κληρονομίας, νομίμως ως άνω μεταγραφείσαν.
ζ) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου μιας καθ` οριζόντιον ιδιοκτησίαν κατοικίας εμβαδού μ.τ. 25,79 αποτελουμένης εξ ενός κυρίου δωματίου, διαδρόμου, λουτρού, κουζίνας κ.λπ., ευρισκομένης εις τον έβδομον όροφον της πολυκατοικίας της κειμένης εις Αθήνας και επί της διασταυρώσεως των οδών Πανεπιστημίου αριθ. 19 και της οδού Ομήρου αριθ. 8 περιγραφομένης εις την ανωτέρω υπ` αριθ. 127683 πράξιν αποδοχής κληρονομίας, νομίμως ως άνω μεταγραφείσαν.
η) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου μιας καθ` οριζόντιον ιδιοκτησίαν κατοικίας εμβαδού μ.τ. 37,60 αποτελουμένης εκ δύο κυρίων δωματίων, λουτρού κ.λπ. βοηθητικών χώρων, ευρισκομένης εις τον έβδομον όροφον της πολυκατοικίας της κειμένης εις Αθήνας και επί της διασταυρώσεως των οδών Πανεπιστημίον αριθ. 19 και της οδού Ομήρου αριθ. 8, περιγραφομένης εις την υπ` αριθ. 127683 πράξιν αποδοχής κληρονομίας, νομίμως, ως άνω, μεταγραφείσης.
θ) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου ολοκλήρου του καθ` οριζόντιον ιδιοκτησίαν ογδόου ορόφου, αποτελούντος μίαν κατοικίαν εξ κυρίων δωματίων μετά βοηθητικών αυτής χώρων, εμβαδού μ.τ. 197,88, ευρισκομένης εις την εις Αθήνας και επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Πανεπιστημίου αριθ. 19 και της Ομήρου αριθ 8 κειμένης πολυκατοικίας, περιγραφομένου εις την υπ` αριθ. 127683, ως άνω πράξιν αποδοχής κληρονομίας, νομίμως, ως άνω, μεταγραφείσαν.
ι) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας της κειμένης επί οικοπέδου εκτάσεως μ.τ. 674,44 και ευρισκομένης επί της διασταυρώσεως των οδών Λυκαβηττού αριθ. 5 και Σόλωνος αριθ. 37 αποτελουμένης εκ τριών καθ` οριζόντιον ιδιοκτησίαν διαμερισμάτων, χωριστού υπ` αριθ. 6 πλυντηρίου και αποθήκης εις τον τελευταίον όροφον εκ τριών αποθηκών αριθ. 5, 6 και 7 εις το υπόγειον, ως ταύτα εμφαίνονται εις τα σχέδια του αρχιτέκτονος Κ. Σγούτα, τα συνημμένα εις το υπ` αριθ. 926/1933 συμβόλαιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Κ. Κωνστανταράκη και περιγράφονται εις την άνω υπ` αριθ. 127683 πράξιν αποδοχής κληρονομίας, νομίμως ως άνω μεταγραφείσαν.
ια) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου διωρόφου οικίας μεθ` υπογείου εξ οκτώ δωματίων, κουζίνας, λουτρών κ.λπ., μετά μεγάλης εκτάσεως κήπου, κειμένης εις Κηφισίαν και εις την θέσιν “Στροφύλι” και επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθ. 30 μετά του οικοπέδου και περιοχής της εκτάσεως μ.τ. 3.933,29, περιγραφομένην εις την ως άνω υπ` αριθ. 127683 πράξιν αποδοχής κληρονομίας, νομίμως μεταγραφείσαν.
ιβ) Την ψιλήν κυριότητα του ενός τρίτου (1/3) εξ αδιαιρέτου, ενός οικοπέδου, πρώην αγροκτήματος, κειμένου εις θέσιν “Παλλάδος – Κοκκιναράς” του Δήμου Κηφισιάς, τέως Δήμου Αθηναίων, εμφαινομένου υπό τον αριθμόν 15 εις το από 15.9.1941 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Π. Αραβαντινού, το προσαρτώμενον εις το υπ` αριθ. 21487/1944 συμβόλαιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Ευστ. Κουτσοχέρα, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων οκτώ και 49% (1008,49), συνορευομένου αρκτικώς με το υπ` αριθμόν 14 οικόπεδον του άνω σχεδιαγράμματος ιδιοκτησίας νυν Δημοπούλου επί μέτρων 17,25, δυτικώς με Δαρίβαν επί μέτρων 22, αρκτικοανατολικώς με το υπ` αριθ. 16 οικόπεδον του αυτού άνω σχεδιαγράμματος επί μέτρων 33,48, ανατολικομεσημβρινώς με οδόν Κοκκιναρά επί προσόψεως μέτρων 27 και μεσημβρινοδυτικώς με Δαρίβαν επί μέτρων 27,05. Το οικόπεδον τούτο περιήλθε κατά το άνω ποσοστόν (1/3 εξ αδιαιρέτου) εις την κληρονομηθείσαν Ταρσή – Θηρεσία Σπυρίδωνος Ευκλείδον εκ διανομής επικοίνου κληρονομικής περιουσίας δυνάμει τον υπ` αριθ. 21761/ 11.8.1944 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ευστ. Κουτσοχέρα, μεταγεγραμμένον νομίμως εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, ήτις κληρονομική περιουσία είχε περιέλθει εις αυτήν και τας συγκυρίας αδελφάς της Ελένην θυγ. Σπυρ. Ευκλείδου και Νίναν χήραν Δημητρίου Αραβαντινού, εκ κληρονομίας των αποβιωσάντων πατρός των Σπυρίδωνος Σ. Ευκλείδη και θείου εκ πατρός Ιωάννου Σ. Ευκλείδη.
Άρθρον 9.
Ο Σύλλογος “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ”, δια του ώδε συμβαλλομένου εκπροσώπου του δηλοί, ότι δυνάμει του παρόντος υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως υπό τους όρους και περιορισμούς της κατωτέρω διαθήκης και τους περιορισμούς του άρθρου 10 παρ. β μεταβιβάση εις τον ιδρυόμενον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ” τα κάτωθι ακίνητα τα οποία περιήλθον εις τον Σύλλογον εκ κληροδοσίας του αποβιώσαντος εις Λονδίνον την 30 Μαρτίου 1960 Αλεξάνδρου Γεωργίου Μητσοτάκη, καταληφθείσης εις τον Σύλλογον δια της υπ` αριθ. 140 από 7 Οκτωβρίου 1957 δημοσίας διαθήκης του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ζωγοπούλου, νομίμως δημοσιευθείσης υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών:
α) Την πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν ενός κτήματος κειμένου εις την θέσιν “Μπιθιστάμναι” της περιφερείας του Δήμου και της Νήσου Σπετσών, εκτάσεως τετρακοσίων (400) στρεμμάτων, πλέον ή έλαττον, περιλαμβανομένου και οριζομένου βορειοανατολικώς με κτήμα Γεωργίου Μαρουλάκη και νυν Ιωάννου Πνευματικού, νοτιοδυτικώς με θάλασσαν, νοτιοανατοτικώς με κτήμα κληρονόμων Αγγελή Σωτηρίου, περιελθόντος εις τον Αλέξανδρον Μητσοτάκην, δυνάμει του υπ` αριθ. 2211/1927 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Σπετσών Ξενοφώντος Κωνσταντοπούλου, νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Σπετσών εν τόμω 29 και αριθ. 222.
β) Την πληρή κυριότητα όσης εκτάσεως απέμεινε εκ του ανήκοντος εις τον αποβιώσαντα Αλέξανδρον Μητσοτάκην αγροκτήματος Αναβρύτων Αμαρουσίου, συνολικής εκτάσεως 75 στρεμμάτων, πλέον ή έλαττον, μετά την αφαίρεσιν της όσης εκτάσεως ώρισεν ο Αλέξανδρος Μητσοτάκης να λάβη ο κληρονόμος του και οι εν διαθήκη κληροδόχοι του, κατόπιν και της τυχόν ρυμοτομίας, κατά τα εις την διαθήκην οριζόμενα.
Τα καταλειφθέντα υπό στοιχεία (α) και (β) εις τον Σύλλογον ακίνητα απεδέχθη ούτος δια της υπ` αριθ. 823 από 27 Δεκεμβρίου 1960 πράξεως του Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών Σπυρ. Παπασταυροπούλου, νομίμως μεταγραφείσης.
γ) Την ψιλήν κυριότητα μιας επαύλεως μετά της περιοχής της ευρισκομένης εις Κάπρι της νήσου Κάπρι (κόλπος Νεαπόλεως Ιταλίας) και επί της VIA GASTELLO αριθ. 5, συγκειμένης εξ υπογείου, ισογείου και ενός ορόφου.
Οι “ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” υποχρεούνται να προβούν εν καιρώ εις πάσαν αναγκαίαν πράξιν, χάριν και της τυπικής, κατά την ιταλικήν νομοθεσίαν, μεταβιβάσεως της προκειμένης επαύλεως εις τον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΑΘΗΝΩΝ”.
Άρθρον 10.
Αι συμβάσεις δωρεάς των εις τα άρθρα 7, 8 και 9, περιγραφομένων ακινήτων θα γίνουν ως εξής:
α) Αι συμβάσεις δωρεάς του επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και Λάχητος ακινήτου, ως τούτο περιγράφεται εις το ανωτέρω άρθρον επτά (7), ως και των προερχομένων εκ της κληρονομίας της Θηρεσίας (Τερέζας) Σπυρίδωνος Ευκλείδου, ως ταύτα περιγράφονται εις τον ανωτέρω οκτώ άρθρον (8), θα υπογραφούν εντός δύο μηνών από της δημοσιεύσεως του κυρωτικού της παρούσης συμβάσεως νόμου.
β) Η Σύμβασις δωρεάς των εκ της κληρονομίας Αλεξάνδρου Γεωργίου Μητσοτάκη προερχομένων ακινήτων, ως ταύτα περιγράφονται εις το ανωτέρω άρθρον εννέα (9) θα υπογραφή μετά την δημοσίευσιν, εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του κυρωτικού της παρούσης συμβάσεως νόμου και εφ` όσον επιτραπεί δι` αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών η υπό τους όρους της διαθήκης του Αλεξάνδρου Μητσοτάκη μεταβίβασις των περί ου ο λόγος ακινήτων εις τον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ”.
Άρθρον 11.
Αι πάσης φύσεως πρόσοδοι των εν άρθρω 8 αναφερομένων ακινήτων, αφ` ης αποσβεσθή η υφισταμένη επ` αυτών επικαρπία, θα χρησιμεύουν ως πόροι του “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ”, δια την κάλυψιν των εξόδων λειτουργίας και συντηρήσεως του Μεγάρου, κατά τα εις το ανωτέρω άρθρον 6 περ. (γ) οριζόμενα. Η εκποίησις αυτών επιτρέπεται μόνον εις περίπτωσιν προφανούς ωφελείας ή χάριν απλουστεύσεως της διαχειρίσεως τούτων, υπό τον απαραίτητον όρον, ότι ολόκληρον το προϊόν της εκποιήσεως θα επενδυθή εις έτερον ακίνητον, οι πρόσοδοι του οποίου θα εξακολουθήσουν να χρησιμεύουν ως πόροι του Οργανισμού.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού κρίνει εκάστοτε περί της συνδρομής των όρων τούτων.
Τα εν άρθρω 9 αναφερόμενα ακίνητα δύναται να αξιοποιηθούν ή να εκποιηθούν κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, αποβλέποντος εις το συμφέρον και τους σκοπούς αυτού.
Ο “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” ούδεμιαν ουδενός είδους ευθύνην ή υποχρέωσιν αποζημιώσεως ή άλλην υπέχει έναντι του “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ”, εις ην περίπτωσιν οιαδήποτε των άρθρων 8 και 9 αναφερομένων και παραχωρουμένων ακινήτων εξ οιασδήποτε αιτίας δεν ήθελεν έχει περιέλθει εις την κυριότητά του ή ήθελεν έχει καταπατηθή υπό τρίτου ή η ανωτέρω περιγραφή του δεν ανταποκρίνεται εις την πραγματικότητα.
Άρθρον 12.
Το Δημόσιον, δια των εκπροσωπούντων αυτό συμβαλλομένων ώδε Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, αναλαμβάνει την υποχρέωσιν, όπως εντός ευλόγου χρόνου από της ισχύος της παρούσης, μη δυναμένου όμως να υπερβή την δωδεκαετίαν από της υπογραφής του παρόντος συμβολαίου, προβή δαπάναις και επιμελεία του, εις την πλήρη ολοκλήρωσιν και αποπεράτωσιν του κτιρίου και του εξοπλισμού του υπό κατασκευήν Μεγάρου της Μουσικής και μέχρι ικανότητος τούτου προς πλήρη και τελείαν λειτουργίαν, συμφώνως προς τα υφιστάμενα σχέδια και μελέτας (αρχιτεκτονικάς, στατιστικάς, μηχανολογικάς, ηλεκτρολογικάς, ακουστικάς, φωτιστικάς, τεχνικής σκηνής κλπ.) άνευ παρεκκλίσεως από τον σχεδιασμόν του κτιρίου χρησιμοποιουμένων των ιδίων επιλεγέντων ημεδαπών και ειδικώς ξένων αρχιτεκτόνων, μηχανικών και τεχνικών.
Άρθρον 13.
Προς επίτευξιν του σκοπού των εις το προηγούμενον άρθρον οριζομένων, το Δημόσιον θα χρηματοδοτήση εις πρώτην φάσιν την πρόοδον της κατασκευής του έργου, ίνα επιτευχθή η συμπλήρωσις και δυνατότης λειτουργίας τουλάχιστον της μεγάλης αιθούσης των 2.400 ακροατών, η οποία προορίζεται δια την τέλεσιν συμφωνικών συναυλιών και παραστάσεων μπαλέτου και μελοδράματος, καθώς επίσης και ως αίθουσα διεθνών και άλλων συνεδρίων. Προς τον σκοπόν τούτον το Δημόσιον θα επιδοτήση, εκ των Δημοσίων επενδύσεων και επί μίαν τριετίαν με το ποσόν των 200 εκατομμυρίων ετησίως, τον ανωτέρω ιδρυόμενον Οργανισμόν Μεγάρου Μουσικής. Δεδομένου ότι η φάσις μέχρι της συμπληρώσεως των αναγκαίων κατασκευών προς λειτουργίαν της μεγάλης αιθούσης προϋπολογισθη – βάσει των κατά το φθινόπωρον 1980 ισχυονσών τιμών – εις 900 εκατομμύρια δραχμών με χρονικήν διάρκειαν εκτελέσεως των σχετικών εργασιών μίαν τριετίαν, τα υπολειπόμενα 300 εκατομμύρια θα καλυφθούν δια δανείων ή πιστώσεων εκ του εξωτερικού, οπόθεν θα γίνη η προμήθεια του ειδικού τεχνικού υλικού, των ηλεκτροακουστικών και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων δια το έργον, με ρυθμόν περίδου 100 εκατομμυρίων δραχμών ετησίως. Το δάνειον ή τας πιστώσεις ταύτας θα αναλάβη το Δημόσιον.
Άρθρον 14.
Εις το Μέγαρον της Μουσικής θα παραχωρηθή κατά χρήσιν δωρεάν εύλογος χώρος προς τους “ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” δια την ίδρυσιν Μουσικής Βιβλιοθήκης, την οποίαν θα χρησιμοποιούν δωρεάν αι σπουδασταί της μουσικής, δια την ίδρυσιν Μουσείου Μουσικής (προς συγκέντρωσιν παντός κειμηλίου, σχέσιν έχοντος με την μουσικήν και ειδικώτερον, με την μουσικήν ιστορίαν της χώρας), καθώς και δια την εγκατάστασιν των γραφείων του Συλλόγου. Η Μουσική Βιβλιοθήκη και το Μουσείον Μουσικής θα διευθύνωνται υπό του Συλλόγου “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ”.
Σχετικό: :Με το τέταρτο άρθρο του Ν.4366/2016 (ΦΕΚ Α 18/15.2.2016) ορίζεται ότι: 1. Η διαχείριση, λειτουργία και εν γένει χρήση των χώρων και εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευασθεί ειδικά και έχουν παραχωρηθεί κατά δωρεάν χρήση, ήδη κατά την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος, στο Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. 7431/1981 Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (238 Α`) γίνεται με απόφαση των καταστατικών οργάνων του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» σύμφωνα με τους αναφερόμενους στο καταστατικό σκοπούς του. 2. Από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης συμβάσεως και εν σχέσει με τους άνω χώρους και εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί κατά δωρεάν χρήση, ήδη κατά την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος, στο Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής», σε εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου και εκείνων του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. 7431/1981 Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς, που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (238 Α`), ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής» διατηρεί την ακώλυτη δωρεάν χρήση των χώρων αυτών ως και των κοινοχρήστων χώρων του κτηρίου, όπως αυτοί εμφαίνονται και απεικονίζονται στα από 18.11.2008 διαγράμματα του «Γραφείου Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη ΕΠΕ», που προσαρτώνται στην υπ’ αριθμ. 38962/2014 πράξη συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών στο κτηριακό συγκρότημα «Μέγαρο Μουσικής Αθηνών», του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, όπως αυτοί περιγράφονται υπό στοιχεία 111 και IV στην πράξη αυτή και υπό τους. όρους αυτής προς εξυπηρέτηση των αναφερομένων στο άνω άρθρο 14 χρήσεων και των καταστατικών του σκοπών, διασφαλιζομένης σε κάθε περίπτωση της ελευθέρας προσβάσεως των μελών του Συλλόγου και του κοινού στους χώρους αυτούς. 3. Το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης βαρύνει αποκλειστικά τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής». Λοιπές δαπάνες που αφορούν ιδίως την ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση και την τεχνολογική εν γένει αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης καλύπτονται με απόφαση του Ο.Μ.Μ.Α., η οποία λαμβάνεται μετά από αίτηση του Συλλόγου, επί τη βάσει προϋπολογισμού και απολογισμού δαπανών που υποβάλλει ο Σύλλογος στον ΟΜΜΑ και εντός των ορίων του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΜΜΑ.
Άρθρον 15.
Ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος ώδε κ. Λάμπρος Ευταξίας, υπό την ιδιότητά του ως Διοικητού και Διαχειριστού του εν Αθήναις εδρεύοντος ιδρύματος υπό την επωνυμίαν “ΔΡΥΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΚΟΖΗ – ΒΟΥΡΟΥ”, εκχωρεί προς τον ανωτέρω ιδρυόμενον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ”, εξ μήνας από της ισχύος του παρόντος ποσοστόν 40% των καθαρών, μετ` αφαίρεσιν των δαπανών, εσόδων του “ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΚΟΖΗ – ΒΟΥΡΟΥ”, το οποίον θα χρησιμοποιήται αποκλειστικώς και μόνον δια την αντιμετώπισιν των λειτουργικών δαπανών του Μεγάρου.
Άρθρον 16.
Τέλος συμφωνείται ότι εις τον κυρωτικόν της παρούσης συμβάσεως νόμον, θα περιληφθούν αι ακόλουθοι δύο διατάξεις:
1. Η κατά το άρθρον 7 της δια του παρόντος κυρουμένης Συμβάσεως μεταβίβασις του εν άρθρω 2 της αυτής Συμβάσεως αναφερομένου ακινήτου προς τον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ” θεωρείται ως μη αντικειμένη εις τας διατάξεις του Νόμου 3700/1957 “περί κυρώσεως των υπ` αριθ. 179/65, 285/56 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου κλπ.” δια τον οποίου παρεχωρήθη το άκινητον τούτον εις τον Σύλλογον “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” προς τον σκοπόν ανεγέρσεως επ` αυτού Μεγάρου Μουσικής.
2. Η παρ. 1, του άρθρου 11 του Νόμου 3700/1957 ως ετροποποιήθη υπό του Ν.Δ. 4365/1964 και αντικατεστάθη υπό του Α.Ν. 352/1968, καταργείται αφ` ης ίσχυσε.
3. Αι συμβάσεις δωρεάς των εν άρθροις 7, 8 και 9 της δια του παρόντος κυρουμένης Συμβάσεως αναφερομένων ακινήτων και αι μεταγραφαί τούτων απαλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και εισφοράς του Ταμείου Συντάξεως Νομικών, αδιαφόρως αν ούτοι βαρύνουν τον δωρητήν ή τον δωρεοδόχον και ανεξαρτήτως αν οι συμβάσεις αυταί συνάπτωνται εν Ελλάδι ή εν τη αλλοδαπή.
4. Τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων ορίζονται εις δραχμάς 10.000 κατά περίπτωσιν, των δε αμίσθων ή εμμίσθων υποθηκοφυλάκων εις δραχμ. 5.000 κατά περίπτωσιν.
Επί των άνω συμβάσεων δεν εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.Δ. 3026/1954 ως ούτος τροποποιηθείς νυν ισχύει.
Των αυτών ως άνω απαλλαγών τυγχάνουν και οι δωρηταί.
Άρθρον 17
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως άρχεται από της δημοσιευσέως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κυρούντος ταύτην νόμου.
Ταύτα συνωμολόγησαν και συναπεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι. Και εις πίστωσιν πάντων τούτων συνετάγη το παρόν επί 12 φύλλων εισπραχθέντων τελών και δικαιωμάτων μου όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και εντόνως εις επήκοον πάντων και βεβαιωθέν υπογράφεται νομίμως ως έπεται.
Οι Συμβαλλόμενοι
Ι. Α. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ, Μ. Α. ΕΒΕΡΤ, ΑΝ. Ι. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡ. Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Λ. Ι. ΕΥΤΑΞΙΑΣ.

Άρθρον 11
Από της δημοσιεύσεως του παρόντος παύει ισχύον το Ν.Δ. 124/1969.

Άρθρον 12
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 1 Σεπτεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ