Νόμος 1197 ΦΕΚ Α΄240/3.9.1981
Περί Προστασίας των Ζώων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1

1. Τα ζώα συντροφίας, εργασίας και των εκτροφών, δέον να τυχγάνουν εκ μέρους των κατόχων των της δεούσης στοργής και μεταχειρίσεως εκδηλουμένων δια:
α) Χορηγήσεως καταλλήλου και επαρκούς δια το είδος των τροφής και ύδατος.
β) Εξασφαλίσεως ανέτου, υγιεινού και προσηρμοσμένου εις τον φυσικόν τρόπον διαβιώσέως των, καταλύματος.

2. Οστις φονεύει, βασανίζει, κακοποιεί ζώα, περί ων ο παρών νόμος ή έγκαταλείπει ταύτα έκθετα ή αδέσποτα τιμωρείται δια των εν άρθρω 8 του παρόντος ποινών.

3. Επί βασανισμού ή κακομεταχειρίσεως ζώων κατά την διάρκειαν της μεταφοράς των δι` εμπορικών πλοίων, αεροπλάνων, σιδηροδρόμων και αυτοκινήτων, αντιστοίχως, ευθύνην υπέχουν ως συναυτουργοί της τοιαύτης πράξεως αντιστοίχως και οι κυβερνήται των πλοίων και αεροπλάνων, οι προϊστάμενοι των αμαξοστοιχιών και οι οδηγοί των αυτοκινήτων, τιμωρούμενοι δια των ανωτέρω ποινών.

4. Δια των αυτών ποινών τιμωρείται και όστις προσπαθεί βιαίως να τα τιθασεύη ή να τα συλλαμβάνη, τη χρήσει πυροβόλου όπλου εξαιρουμένων εκείνων άτινα, κατά τας εκάστοτε περί θήρας διατάξεις, χαρακτηρίζονται ως θηράματα.

Άρθρον 2

1. Ζώον συντροφίας, εργασίας ή εκτροφών το οποίον κατέστη ανίκανον δια την δι` ην προορίζεται χρήσιν, συνεπεία γήρατος, ασθενείας, κατάγματος, αναπηρίας ή άλλης τινός αιτίας, δύναται να φονεύεται δι` ευθανασίας και μόνον κατόπιν προηγουμένης εκθέσεως κρατικού ή ιδιώτου κτηνιάτρου.

2. Απαγορεύεται η θανάτωσις θηλαστικών εις τα σφαγεία εφ` όσον δεν προηγηθή της αφαιμάξεως αναισθητοποίησις ενεργούσα ακαριαίως.

Άρθρον 3
Ουδεμία οδυνηρά χειρουργική επέμβασις πραγματοποιείται εις σπονδυλωτά άνευ αναισθησίας, διενεργουμένης μόνον υπό κτηνιάτρου.
Η αναισθητοποίησις δεν απαιτείται όταν, εις ομοιάςχειρουργικάς επεμβάσεις επί ανθρώπων δεν εκτελείται τοιαύτη ή εις περίπτωσιν κατά τας οποίας δεν κρίνεται επιβεβλημένη υπό κτηνιάτρου δι` ειδικούς επιστημονικούς λόγους.

Άρθρον 4

1. Πειραματισμός επί ζώων νοείται πάσα επέμβασις επί ζώντων ζώων χρησιμοποιουμένων προς τον σκοπόν επαληθεύσεως επιστημονικής τινος υποθέσεως, λήψεως πληροφοριών, παρασκευής ουσιών και ελέγχου της φύσεως αυτών και γενικώς η χρησιμοποίησις ζώντων ζώων δι` ερευνητικούς πειραματισμούς.

2. Η εκτέλεσις πειραμάτων επί ζώων επιτρέπεται μόνον εις πτυχιούχους Κτηνιατρικής ή Ιατρικής Σχολής ή Σχολών Βιολογικών Επιστημών, οι οποίοι διαθέτουν τας απαραιτήτους επαγγελματικάς γνώσεις και την ικανότητα δια χειρουργικάς επεμβάσεις. Πτυχιούχοι Φυσικών Επιστημών οι οποίοι διαθέτουν τας αναγκαίας επαγγελματικάς γνώσεις, δύνανται να πραγματοποιούν πειράματα επί ζώων, μη περιλαμβάνοντα χειρουργικάς επεμβάσεις.

3. Δια την εκτέλεσιν πειραμάτων, δυναμένων να προκαλέσουν πόνον, κακώσεις ή διατάραξιν της φυσιολογικής καταστάσεως των ζώων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εφοδιασθούν δι` ειδικής αδείας χορηγουμένης υπό της οικείας Νομαρχίας.

Άρθρον 5

1. Η αρμοδιότης της προστασίας των ζώων και η λήψις των συναφών μέτρων ανήκει εις το Υπουργείον Γεωργίας.

2. Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου ανήκει εις τας Κτηνιατρικάς Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και εις τας Αστυνομικάς και Αγορανομικάς Αρχάς ασκούμενος δια των παρ` αυταίς οργάνων.

Άρθρον 6

1. Δια την αρτιωτέρανοργάνωσιν της προστασίας των ζώων συνιστάται εις την Υπηρεσίαν Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία συντίθεται εκ των κάτωθι: α) Του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ως Προέδρου, αναπληρουμένου υπό του νομίμου αναπληρωτού του.
β) Του τακτικού Καθηγητού της έδρας Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
γ) Του τακτικού Καθηγητού της Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής, ή του εκτάκτου ή επικούρου Καθηγητού ή Υφηγητού ή Εμιμελητού της ιδίας έδρας οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό της ιδίας Σχολής.
δ) Του τακτικού Καθηγητού της Φυσιολογίας και Ανατομικής των Ζώων της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών ή του εκτάκτου ή επικούρου Καθηγητού ή Υφηγητού ή Επιμελητού της ιδίας έδρας οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό της ιδίας Σχολής.
ε) Του Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Κτηνιατρικής Αντιλήξεως του αυτού Υπουργείου αναπληρουμένου υπό του νομίμου αναπληρωτού του.
στ) Εκπροσώπου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.
ζ) Δύο τουλάχιστον εκπροσώπων φιλοζωικών Εταιρειών οριζομένων μετά των αναπληρωτών των υπ` αυτών.

2. Χρέη Γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής, οριζόμενος μετά του αναπληρωτού του υπό του Υπουργού Γεωργίας.

3. Η επιτροπή συγκροτείται δι` αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. Δια της αυτής αποφάσεως καθορίζεται πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την λειτουργίαν ταύτης.

4. Εις την αρμοδιότητα της Επιτροπής ανήκει η μελέτη και η εισήγησις προς τον Υπουργόν Γεωργίας μέτρων δια την αρτιωτέρανοργάνωσιν της εν γένει προστασίας των ζώων ως και η γνωμοδότησις επί παντός θέματος το οποίον παραπέμπει εις αυτήν ο Υπουργός Γεωργίας.

5. Τα εις την Επιτροπήν αγόμενα προς συζήτησιν θέματα εισηγείται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κτηνιατρικής Περιφάλψεως της Διευθύνσεως Κτηνιατρικής Αντιλήψεως – Φαρμάκων και Εφαρμογών, αναπληρούμενος υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

6. Η συμμετοχή, υφ` οιανδήποτε ιδιότητα εις την Επιτροπήν ταύτην είναι τιμητική και ουδεμία αποζημίωσις καταβάλλεται.

Άρθρον 7
Δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Γεωργίας μετά σύμφωνονγνώμην της εν άρθρω 6 Επιτροπής καθορίζεται πάσα λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου.

Άρθρον 8
Σημ.: όπως το άρθρο 8,όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.5 άρθρου 12 του Ν.3170/2003 (Α΄ 191), αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 47 Ν.4235/2014,ΦΕΚ Α 32/11.2.2014.

1. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 1, των άρθρων 2 και 3 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

2. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Άρθρον 9
Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται, εξαιρέσει των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 του Νόμου 5504/1932 “περί τροποποιήσεως του Νόμου 1038 “περί προστασίας των Ζώων” και του άρθρου μόνου του Ν.Δ/τος της 30 Μαϊου 1919 “περί συμπληρώσεως του άρθρου 2 του Νόμου 1038 “περί προστασίας των Ζώων”, αίτινες εξακολουθούν ισχύουσαι.

Άρθρον 10
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται μετά παρέλευσιν τεσσάρων (4) μηνών από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 25 Αυγούστου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ