Νόμος 1196 ΦΕΚ Α΄224/24.8.1981
Περί επιχορηγήσεως των επιβατηγών, επιβατηγών – οχηματαγωγών και φορτηγών – οχηματαγωγών ακτοπλοϊκών πλοίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1

1. Διατίθεται εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού ποσόν εκ πεντήκοντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών προς επιχορήγησιν των εκτελεσάντων από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1980 προγραμματισμένα ή εγκεκριμένα δρομολόγια ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων (κλασσικού τύπου ή οχηματαγωγών) και ακτοπλοϊκών φορτηγών – οχηματαγωγών πλοίων δια την κάλυψιν των κατά το χρονικόν τούτο διάστημα ηυξημένων εξόδων εκμεταλλεύσεως.

2. Εις το ως άνω ποσόν προστίθεται καιτουπόλοιπον του, διά της υπ` άριθ. 99649/11.6.80 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών, Βιομηχανίας και Ενεργείας και εμπορικής Ναυτιλίας της κυρωθείσης υπό του νόμου 1060/1980 “περί κυρώσεως αποφάσεων καθοριζουσώνειδικάς τιμάς καυσίμων εις τινας κατηγορίας πλοίων”, εγκριθέντος ποσού που θα παρέμενε αδιάθετον μετά την υπό των δικαιούχων υποβολήν των καθορισθέντων δικαιολογητικών, τα οποία δέον να έχουν κατατεθή εις ΥΕΝ το αργότερον μέχρι 31ης Ιανουαρίου 1981.

Άρθρον 2

1. Τα εις το προηγούμενονάρθρον ποσά τηρούνται εις ειδικόνλογαριασμόν παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος. Τον λογαριασμόν τούτον διαχειρίζεται ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Δι` αποφάσεών του, δημοσιευομένων δια της εφημερίδος Κυβερνήσεως καθορίζονται:
α) Οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρεχομένης επιχορηγήσεως.
β) Τα δια την είσπραξιν αυτής υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ως και ο χρόνος πέρατος της υποβολής των.
γ) Τα της διακινήσεως και της εν γένει λειτουργίας του ως άνω λογαριασμόν και των εξ αυτών αναλήψεων.
δ) Παν έτερον θέμα σχετιζόμενον με την επιχορήγησιν ταύτην, με την διάθεσιν τον ποσού περί ου η παράγρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος και με την διακίνησιν του λογαριασμού.

2. Η κατανομή του ποσού της επιχορηγήσεως γίνεται μεταξύ των πλοίων των εκτελεσάντων τα εις το άρθρον 1 παράγρ. 1 του παρόντος νόμου δρομολόγια, δια τα οποία θα υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός της υπό των ανωτέρω Υπουργικών αποφάσεων οριζομένης προθεσμίας και αμέσως άμα τη παρελεύσει ταύτης.

Άρθρον 3
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 19 Αυγούστου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ