Νόμος 1195 ΦΕΚ Α΄224/24.8.1981
Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών της Υπηρεσίας του Εθνικού Τυπογραφείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1

1. Η φοίτησις εις την υπό των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 2065/ 1952 “περί τρόπου διορισμού τεχνιτών εν τω ΕθνικώΤυπογραφείω” προβλεπομένηνΣχολήν του Εθνικού Τυπογραφείου ορίζεται διετής.

2. Εις την Σχολήν εισάγονται απόφοιτοι σχολών μέσης εκπαιδεύσεως. Απόφοιτοι των τμημάτων Τεχνολόγων και Γραφιστών της Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής Γραφικών Τεχνών δύνανται να εγγράφονται εις ειδικόν πρόγραμμα της Σχολής εξαμήνου διαρκείας, μετά την επιτυχή παρακολούθησιν του οποίου καθίστανται απόφοιτοι και της Σχολής ταύτης.

3. Ο αριθμός των κατ` έτος εισαγομένων εις την Σχολήν προς φοίτησιν και των εις το ειδικόν πρόγραμμα εγγραφομένων ορίζεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως. Ο προσδιορισμένος δια το ειδικόν πρόγραμμα αριθμός δεν δύναται να είναι ανώτερος του αριθμού των προς φοίτησιν εισαγομένων.

4. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα της εισαγωγής εις την Σχολήν, τα απαιτούμενα προς τούτο προσόντα, το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως, τα του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθηγητών, ως και παν θέμα σχετιζόμενον προς την λειτουργίαν της Σχολής.

5. Οι απόφοιτοι της Σχολής του Εθνικού Τυπογραφείου μονοετούς φοιτήσεως εξομοιούνται προς τους αποφοίτους της Σχολής ταύτης διετούς φοιτήσεως κατόπιν επιτυχούς παρακολουθήσεως ειδικού προγράμματος μετεκπαιδεύσεως διαρκείας ενός εκπαιδευτικού εξαμήνου, οργανουμένου παρά τη Σχολή. Τα του προγράμματος τούτου καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως.

Άρθρον 2

1. Παρά τω ΕθνικώΤυπογραφείω συνιστώνται 26 προσωριναί θέσεις επί βαθμοίς 5ω – 4ω. Αι θέσεις αύται πληρούνται δια προαγωγής, κατά τας κειμένας διατάξεις, υπαλλήλων των κλάδων ΑΤ9 Στοιχειοθετών και ΑΡ4 έως ΑΡΙ7 της υπηρεσίας ταύτης, καταρτιζομένου ιδίου δια τας θέσεις ταύτας πίνακος προακτέων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των περί πινάκων προακτέων κειμένων διατάξεων. Η διάταξις ισχύει μόνον επί υπαλλήλων υπηρετούντων κατά την 14.9.76. Αι θέσεις αύται κενούμεναι καθ` οιονδήποτε τρόπον καταργούνται βαθμηδόν και καθ` ο μέρος εκάστοτε υπερβαίνουν κατ` αριθμόν τους δικαιουμένους προαγωγής εις ταύτας.

2. Κενούμεναι θέσεις 5ου – 4ου βαθμού των κατ` ιδίαν κλάδων, καταλαμβάνονται παρ` υπαλλήλων των οικείων κλάδων προαχθέντων εις τας προσωρινάς θέσεις της παρ. 1 του παρόντος και εν ελλείψει τοιούτων, πληρούνται δια προαγωγής εκ των οικείων πινάκων προακτέων του Κλάδου.

3. Οι προαγόμενοι εις θέσεις 5ον – 4ου βαθμού των εις την παράγραφον 1 αναφερομένων κλάδων, ως και οι προαγόμενοι εις προσωρινάς θέσεις 5ου – 4ου βαθμού δικαιούνται περαιτέρω βαθμολογικής εξελίξεως εις θέσεις 3ου – 2ου βαθμού του Κλάδου ΑΡ3 Προϊσταμένων Παραγωγής ως και μισθολογικής προαγωγής εις τον 3ον βαθμόν κατά τας κειμένας διατάξεις.

4. Το υπό του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 904/1978 προβλεπόμενον επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται εις ποσοστόν 20% δια τους απασχολουμένους εις την Υπηρεσίαν Παραγωγής και Διεύθυνσιν ΜΗΕ και τους Διευθυντάς και εις 15% δια πάντας τους λοιπούς.

5. Δια τον κατά την παράγραφον 4 του άρθρου 7 του νόμου 754/1978 υπολογισμόν του ωρομισθίου υπερωριακής εργασίας, προκειμένου περί των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου, προστίθεται εις τον βασικόνμισθόν και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

Άρθρον 3
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 19 Αυγούστου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ