ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 31/07/1990 με την Παρ.2 Άρθρο 52 ΝΟΜΟΣ 1892/1990 !!!

Νόμος 1194 ΦΕΚ Α΄220/20.8.1981
Περί συστάσεως Ανωνύμου Εταιρείας υπό της Αγροτικής Τραπέζης και Συνεταιριστικών Οργανώσεων Γαλακτοπαραγωγών, ως κεντρικού οργάνου συνεταιριστικών γαλακτοβιομηχανιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1
Ιδρυσις – Μορφή – Εδρα.

Άρθρον 2
Σκοπός της Α.Ε.

Άρθρον 3
Μετοχικόν Κεφάλαιον.

Άρθρον 4
Οργάνωσις – Διοίκησις.

Άρθρον 5
Μεταβίβασις μετοχών υπό της Α.Ε. συνιστωσών μετοχικόν αυτής κεφάλαιον.

Άρθρον 6
Μεταβίβασις μετοχών της Α.Ε.

Άρθρον 7
Επιχορηγήσεις – Χρηματοδοτήσεις.

Άρθρον 8
Εξουσιοδοτήσεις.

Άρθρον 9
Φορολογικαί Απαλλαγαί.

Άρθρον 10
Μεταβίβασις μερίδων Οργανισμού Κωπαϊδος.

Άρθρον 11

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 19 Αυγούστου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ