Νόμος 1193 ΦΕΚ Α΄220/20.8.1981
Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Αφροδίσιαι νόσοι, θεραπεία και καταπολέμησις αυτών.

Άρθρον 1
Αφροδίσιαι νόσοι.
Αφροδίσιαι νόσοι υπό την έννοιαν του παρόντος, είναι η σύφιλις, η γονόρροια, το μαλακόν έλκος, το αφροδίσιον λεμφοκοκκίωμα (νόσος NIGOLAS FAVRE) κατά το μολυσματικόν αυτών στάδιον, ως και πάσα άλλη νόσος η οποία μεταδίδεται δια των γενετησίων σχέσεων και η οποία ήθελεν υπαχθή εις την κατηγορίαν των αφροδισίων, δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά σύμφωνον γνώμην του ΑΥΣ, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 2
Θεραπεία των αφροδισίων νόσων.

1. Δια την θεραπείαν των αφροδισίων νόσων εφαρμόζονται μόνον επιστημονικώς παραδεκταί μέθοδοι.

2. Η εκτός ειδικών νοσοκομείων ή κλινικών θεραπεία των αφροδισίων νόσων, ενεργείται υπό ιατρού αφροδισιολόγου δερματολόγου, μόνον δε εν ελλείψει τούτου εις τον τόπον διαμονής του πάσχοντος, υπό των νομίμως ασκούντων το ιατρικόν επάγγελμα ιατρών κατ` ανάθεσιν υπό της οικείας Υγειονομικής Αρχής της Νομαρχίας μετά σύμφωνον γνώμην του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής.

Άρθρον 3
Υποχρεώσεις φορέων.

1. Οι διευθύνοντες Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Ιδιωτικάς Κλινικάς ως και οι Διοικηταί ή Διευθυνταί Νοσηλευτικών Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εις περίπτωσιν διαγνώσεως αφροδισίας νόσου επί παντός προσερχομένον εις τα εξωτερικά ιατρεία του ιδρύματος ή της κλινικής ή νοσηλευομένου εις το ίδρυμα ή την κλινικήν δι` οιανδήποτε αιτίαν ως και πας ιατρός, μη εργαζόμενος εις νοσηλευτικόν ίδρυμα, διαγιγνώσκων μετά βεβαιότητος επί ατόμου τινός, αφροδισίαν νόσον κατά το μολυσματικόν τάδιον υποχρεούται αμέσως να συμπληρώση και να αποστείλη εις τον προϊστάμενον ιατρόν της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας ειδικόν επιδημιολογικόν δελτίον, του ονοματεπωνύμου του πάσχοντος αναφερομένου μόνον δια των αρχικών ψηφίων. Αι λεπτομέρειαι θα καθορισθούν δια της προβλεπομένης Υπουργικής Αποφάσεως του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

2. Τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, τα οποία λειτουργούν υπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ., ως καί τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα τα οποία λειτουργούν υπό μορφήν Ν.Π.Ι.Δ. και επιχορηγούνται υπό του Κράτους, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν δωρεάν εις δόκιμον ορολογικόν εξέτασιν αίματος δια συφιλίδα παν άτομον εισερχόμενον εις αυτά προς νοσηλείαν, εφ` όσον τούτο ήθελε κριθή αναγκαίον.
Αι έγκυοι γυναίκες δέον όπως υποβάλλωνται υποχρεωτικώς εις την εξέτασιν αυτήν.

3. Τα Ταμεία Ασφαλίσεως Υγείας, αι Υγειονομικαί Υπηρεσίαι των Νομαρχιών, τα Ιατρεία ΠΙΚΠΑ και πάντα τα εξωτερικά Ιατρεία των εις την προηγουμένην παράγραφον αναφερομένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, εάν επί προσερχομένον προς εξέτασιν ή θεραπείαν ατόμον υπάρχει υπόνοια συφιλίδος, υποχρεούνται όπως ενεργήσουν λήψιν αίματος, το οποίον πρέπει να αποστέλλεται προς εξέτασιν εις το πλησιέστερον μικροβιολογικόν Εργαστήριον Νοσηλευτικού Ιδρύματος, εκ των αναφερομένων εις την παράγραφον 2, υποχρεούμενον να εκτελέση ταύτην δωρεάν.

4. Αι Διευθύνσεις Φυλακών, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων υποχρεούνται, όπως παν παραπεμπόμενον εις αυτά άτομον, υποβάλλουν κατά την είσοδον του αλλά και μετ` αυτήν, όταν υπάρξη ένδειξις ή υποψία αφροδισίας νόσου, εις κλινικήν και εργαστηριακήν εξέτασιν. Οταν διαγνωσθή τοιαύτη πρέπει να υποβάλλουν τούτο εις θεραπείαν δια των υγειονομικών υπηρεσιών.

5. Αι διοικήσεις μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εις κλινικήν μεν εξέτασιν δι` αφροδισίαν νόσον τους καταταασομένους, εις εργαστηριακήν δε τοιαύτην τους παρέχοντας υπόνοιαν τοιαύτης νόσου. Οι εκ τούτων νοσούντες υποβάλλονται εις θεραπείαν.

6. Οι εξ αφροδισίων νόσων πάσχοντες, εάν είναι ησφαλισμένοι απολαμβάνουν πάντων των λόγω ασθενείας δικαιωμάτων των έναντι του οικείου Οργανισμού ή Ταμείου και δικαιούνται, κατά τας ισχυούσας διατάξεις, των παρ` αυτού χορηγουμένων παροχών ασθενείας μέχρις αποθεραπείας των.

Άρθρον 4
Υποχρεώσεις νοσούντων προς θεραπείαν.

1. Ο νοσούντες εξ αφροδισίας νόσου υπόκεινται υποχρεωτικώς, κατά το μολυσματικόν στάδιον, εις πλήρη θηραπείαν και υποχρεούνται να ακολουθούν τας ιατρικάς οδηγίας.
Οι έχοντες υπό την επιμέλειαν αυτών νοσούντας ανηλίκους ή άτομα τελούντα υπό δικαστικήν αντίληψιν ή απαγόρευσιν, υποχρεούνται όπως επιμελούνται της θεραπείας των προσώπων τούτων.

2. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψις και νοσηλεία παντός πάσχοντος εξ αφροδισίας νόσου, ανεξαρτήτως οικονομικής καταστάσεως, παρέχεται δωρεάν, εφ` όσον ενεργείται δια των Κρατικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ιατρείων. Εαν η παραπομπή γίνη υπό Ασφαλιστικού Οργανισμού ή Ταμείου Υγείας, η δαπάνη βαρύνει τον παραπέμποντα μέχρις αποθεραπείας.

3. Δι` αποφάσεως τον Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζεται ειδικώτερον ή διαδικασία υποβολής εις θεραπείαν και παρακολουθήσεως των πασχόντων εξ αφροδισίων νόσων και ο τρόπος διαφωτίσεως τον κοινού.

Άρθρον 5
Επιδημιολογικά μέτρα.
Δι` αποφάσεως τον Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται αι λεπτομέρειαι της υπό υγειονομικών οργάνων διενεργουμένης επιδημιολογικής ερεύνης, προς εντοπισμόν εστιών μολύνσεων τηρουμένου του απορρήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Περί εκδιδομένων προσώπων.

Άρθρον 6
Χαρακτηρισμός γυναικών ως εκδιδομένων επ` αμοιβή.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

1. Πάσα γυνή προτιθεμένη να εκδίδεται επ` αμοιβή δέον να έχη συμπληρώσει το 21ον έτος και να υποβάλη σχετικήν δήλωσιν προς την Αστυνομικήν Αρχήν. Αύτη χαρακτηρίζεται ως εκδιδομένη επ` αμοιβή, δι` αποφάσεως τον Νομάρχου, κατόπιν προτάσεως της Αστυνομικής Αρχής.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

2. Αι εις την προηγουμένην παράγραφον αναφερόμεναι γυναίκες εφοδιάζονται από τας υγειονομικάς υπηρεσίας δια βιβλιαρίου υγείας.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

Άρθρον 7
Μέτρα ιατρικού ελέγχου επί προσώπων εκδιδομένων επ` αμοιβή.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

1. Γυναίκες χακτηρισθείσαι ως εκδιδόμεναι επ` αμοιβή, υποχρεούνται όπως δις της εβδομάδος προσέρχωνται προς ιατρικήν εξέτασιν εις τας κατά τόπους Υγειονομικάς Υπηρεσίας των Νομαρχιών, κατά τας υπ` αυτών οριζομένας ημέρας και ώρας. Το αποτέλεσμα εκάστης ιατρικής εξετάσεως αναγράφεται επί του βιβλιαρίου υγείας.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

2. Πρόσωπα, μη χαρακτηρισθέντα ως εκδιδόμενα επ` αμοιβή, αλλά εκδιδόμενα απεδεδειγμένως εις αόριστον αριθμόν ατόμων επ` αμοιβή εις δημοσίους χώρους υποβάλλονται υποχρεωτικώς εις κλινικήν και εργαστηριακήν εξέτασιν, μερίμνη της Υγειονομικής Αρχής.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

3. Εις περίπτωσιν διαπιστώσεως αφροδισίας νόσου επί προσώπων των ανωτέρω δύο παραγράφων υποχρούνται ταύτα εις θεραπείαν μέχρις εξαλείψεως των μολυσματικών εκδηλώσεων. Αύτη παρέχεται δωρεάν υπό των κρατικών αντιαφροδοσιακών ιατρείων ή των εξωτερικών ιατρείων νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η θεραπεία δύναται να διενεργήται δι` ιδίας δαπάνης και υπό ιδιώτου ιατρού συμφώνως προς την παράγραφον 2 του άρθρου 2. Προς τούτο απαιτείται αίτησις του ενδιαφερομένου και έγκρισις της υγειονομικής υπηρεσίας της οικείας Νομαρχίας.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

4. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να επιβάλλωνται και έτερα μέτρα προς εξασφάλισιν και διευκόλυνσιν του ιατρικού ελέγχου των επ` αμοιβή εκδιδομένων προσώπων.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

Άρθρον 8
Μέτρα ιατρικού ελέγχου των εις Κέντρα Διασκεδάσεως απασχολουμένων ατόμων. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να επιβάλλωνται μέτρα ιατρικού ελέγχου επί των εις κέντρα διασκεδάσεως πάσης φύσεως, κυρίως δε εις μπάρ, καφωδεία (καμπαρέ), κυλικεία, εντευκτήρια και παρομοίους τόπους ασχολουμένων ατόμων εξ απαγγέλματος συνοδών θαμώνων προς κατανάλωσιν ποτών, ως και η γνωστοποίησις των ονομάτων αυτών εις την οικείαν Αστυνομικήν Αρχήν.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

Άρθρον 9
Εγκατάστασις επ` αμοιβή εκδιδομένων γυναικών.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

1. Οι όροι, αι προϋποθέσεις και γενικώς αι απαγορεύσεις και περιορισμοί δια την εγκατάστασιν ή αλλαγήν διαμονής των εν άρθρω 6 παρ. 1 αναφερομένων γυναικών ως και αι υποχρεώσεις των εκμισθωτών δωματίων, διαμερισμάτων και λοιπών συναφών προς τούτους χώρων καθορίζονται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίας Τάξεως, δπμοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

2. Δια την εγκατάστασιν γυναικός εκδιδομένης χορηγείται υπό του οικείου Αστυνομικού Διευθυντού ή Διοικητού Χωροφυλακής άδεια εγκαταστάσεως μετά σύμφωνον γνώμην Τριμελούς Επιτροπής συνιστωμένης δι` αποφάσεως του Νομάρχου και αποτελουμένης εξ ενός αξιωματικού της Αστυνομίας Πόλεων ή Χωροφυλακής, ενός ιατρού και μιας κοινωνικής λειτουργού ή επισκεπτρίας αδελφής, δημοσίων υπαλλήλων.
Η επιτροπή γνωματεύει περί του ενδεδειγμένου ή μη της χορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως, λαμβάνουσα υπ` όψιν και τους κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου οριζομένους όρους και περιορισμούς.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

3. Δεν δύναται εις περιοχήν Αστυνομικού Τμήματος να χορηγούνται άδειαι εγκαταστάσεων γυναικών περισσότεραι των (12) δώδεκα και δια χρόνον υπερβαίνοντα την διετίαν. Μετά την λήξιν των υπόκεινται εις ανανέωσιν μετά νέαν έρευναν των προϋποθέσεων χορηγήσεώς των
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

Άρθρον 10
Απαγόρευσις επαγγελματικού ομαδικού εταιρισμού
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

1. Η λειτουργία οίκων προς άσκησιν επαγγελματικού ομαδικού εταιρισμού υπό οιανδήποτε μορφήν, όνομα, ή τίτλον, απαγορεύεται.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

2. Απαγορεύεται η χορήγησις δευτέρας αδείας εγκαταστάσεως εις την αυτήν πολυκατοικίαν ή το αυτό οίκημα.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

3. Η παρά των εταιριζομένων γυναικών πρόσληψις υπηρετικού προσωπικού απαγορεύεται, άνευ αδείας της επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 9.
Αδεία δεν χορηγείται προκειμένου περί προσλήψεως αρρένων οιασδήποτε ηλικίας ή θηλέων κατωτέρας των 50 ετών.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

Άρθρον 11
Αποχαρακτηρισμός επ` αμοιβή εκδιδομένων γυναικών.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

1. Η κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 παραγρ. 1 χαρακτηρισθείσα ως επ` αμοιβή εκδιδομένη δύναται να αποχαρακτηρισθεί, εφ` όσον περί της τοιαύτης προθέσεώς της υποβάλει σχετικήν αίτησιν προς την αρμοδίαν υγειονομικήν αρχήν.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

2. Περί του αποχαρακτηρισμού αποφαίνεται ο οικείος Νομάρχης, μετά σύμφωνον γνώμην της επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

Άρθρον 12
Ανάκλησις αδειών.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

1. Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος υπό των εις το άρθρον 6 παρ. 1 γυναικών δύναται να επιφέρη την ανάκλησιν υπό της αστυνομικής αρχής της αδείας εγκαταστάσεως. Εις περίπτωσιν καταδίκης κατά το άρθρον 14 παρ. 1 του παρόντος, ή άδεια εγκαταστάσεως ανακαλείται υποχρεωτικώς.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

2. Οταν κατόπιν εγγράφων καταγγελιών περιοίκων, διαπιστούται υπό της οριζομένης υπό του άρθρου 9 του παρόντος επιτροπής ότι η εις ωρισμένην περιοχήν εγκατάστασις γυναικών εκδιδομένων επ` αμοιβή προκαλεί ζητήματα εις τον καθημερινόν βίον αυτών (περιοίκων), η Αστυνομική Αρχή, μετά εισήγησιν της ως άνω επιτροπής, παύει υποχρεωτικώς την χορήγησιν νέων αδειών ή την ανανέωσιν των υπαρχουσών ήδη τοιούτων.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

3. Η ανωτέρω επιτροπή αποφασίζει προς αποσυμφόρησιν την μετακίνητιν ενός αριθμού εκ των γυναικών τούτων από την περιοχήν ενός Αστυνομικού Τμήματος εις ετέραν τοιαύτην εις την πόλιν και η απόφασίς της είναι υποχρεωτικώς εκτελεστή υπό της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής η οποία ειδοποιεί προς τούτο αμέσως και εγγράφως τας ως άνω εγκατεστημένας γυναίκας τάσσουσα προθεσμίαν μέχρι τριών (3) μηνών. Παρελθούσης απράκτου της ως άνω προθεσμίας η Αστυνομική Αρχή ανακαλεί υποχρεωτικώς τας αδείας εγκαταστάσεώς των.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

4. Εις περίπτωσιν υπάρξεως περισσοτέρων των δώδεκα (12) αδειών εγκαταστάσεως γυναικών εις περιοχήν ενός Αστυνομικού Τμήματος αύται ανακαλούνται υποχρεωτικώς υπό της Αστυνομικής Αρχής, κατά σειράν αρχομένην εκ των νεωτέρων κατά χρονολογίαν εκδόσεως, εντός τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Ποινικαί Διατάξεις.

Άρθρον 13

1. Τιμωρείται, κατά τας διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος και εφ` όσον δεν συντρέχει περίπτωσις βαρυτέρας αξιοποίνου πράξεως, εκείνος ο οποίος:
α) Γνωρίζων ότι πάσχει εξ αφροδισίας νόσου δεν υποβάλλεται εις θεραπείαν και δεν τηρεί τας ιατρικάς οδηγίας δια την παρεμπόδισιν μεταδόσεως της νόσου.
β) Γνωρίζων ότι πρόσωπον, τελούν υπό την επιμέλειάν του, πάσχει εξ αφροδισίας νόσου, δεν υποβάλλει τούτο εις θεραπείαν και δεν τηρεί τας ιατρικάς οδηγίας, προς παρεμπόδισιν μεταδόσεως της νόσου.
γ) Εφαρμόζει, συνιστά ή διαφημίζει, καθ` οιονδήποτε τρόπον, αντιαφροδισιακήν θεραπείαν, δια μη επιστημονικώς παραδεδεγμένων μεθόδων.
δ) Παραβαίνει τας κατ` εξουσιοδότησιν των άρθρων 7 παρ. 4 και 8 του παρόντος, εκδιδομένας Υπουργικάς αποφάσεις.
ε) Ο μη συμμορφούμενος προς την υπό της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 3 οριζομένην υποχρέωσιν.
στ) Μήτηρ ή τροφός γνωρίζουσα ότι πάσχει εξ αφροδισίας νόσου, θηλάζει ίδιον ή ξένον βρέφος.
ζ) Οστις παραδίδει προς θηλασμόν βρέφος εις τροφόν αν και γνωρίζει ότι το βρέφος πάσχει εκ συφιλίδος.

2. Τιμωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρον 371 του Ποινικού Κώδικος ιατρός, μαία, φαρμακοποιός, δημόσιος ή κοινοτικός υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος γνωρίζει εκ των καθηκόντων του περίπτωσιν αφροδισίας νόσου και τα κατ` αυτήν περιστατικά ή τας προσωπικάς σχέσεις του πάσχοντος ή του μολύναντος και ανακοινοί περί αυτών στοιχεία εις ανορμόδια πρόσωπα.

Άρθρον 14
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

1. Γυνή εκδιδομένη επ` αμοιβή τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών (3) μηνών, εφ` όσον παραβαίνει τας υπό της παραγρ. 1 των άρθρων 6 και 7 και του άρθρου 10 οριζομένας υποχρεώσεις και απαγορεύσεις.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

2. Πρόσωπον εκδιδόμενον επ` αμοιβή τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών (3) μηνών, εφ` όσον εις δημοσίους χώρους παρενοχλεί το κοινόν, προκαλούν αυτό δι` ασέμνων στάσεων ή κινήσεων εις σαρκικήν συνάφειαν.
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2734/1999 και ισχύει από 5/8/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Άρθρον 15
Τελικαί Διατάξεις.

1. Οι Νομάρχαι καθίστανται αρμόδιοι δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος, συνεργαζόμενοι προς τούτο μετά των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και ετέρων Υπουργείων, ως και των Αστυνομικών Αρχών της περιφερείας των.
Εις πάσαν περίπτωσιν εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, δύνανται αι ως άνω Υπηρεσίαι να επικαλούνται την συνδρομήν των αστυνομικών αρχών, υποχρεουμένων όπως παρέχουν ταύτην. Τα κατά χωρικήν δικαιοδοσίαν αστυνομικά όργανα ενεργούν και τας κατά τον παρόντα νόμον επιδόσεις παντός εγγράφου.

2. Απασαι αι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος εμπίπτουσαι εις την παρ. 1 του άρθρου 6 γυναίκες, υποχρεούνται όπως, εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος, υποβάλουν εις την αρμοδίαν Αστυνομικήν Αρχήν την εν άρθρω 6 δήλωσιν, ίνα τύχουν αδείας εγκαταστάσεως παρά της Αστυνομικής Αρχής και βιβλιαρίου υγείας παρά της Νομαρχίας.

3. Πάσα λεπτομέρεια αφορώσα εις την εφαρμογήν του παρόντος ρυθμίζεται δι` αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, συντρεχούσης δε αρμοδιότητος και ετέρου Υπουργείου, δια κοινών αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και του αρμοδίου κατά περίπωσιν Υπουργού δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 16
Καταργούμεναι Διατάξεις.
Καταργείται το υπ` αριθ. 4095/1960 Ν.Δ. “περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” και πάσαν άλλη γενική ή ειδική ή διάταξις αντιτιθεμένη εις τον παρόντα νόμον.

Άρθρον 17

1. Το επίδομα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας το οποίον καταβάλλεται εις τους υπαλλήλους του Κλάδου ΑΤ4 Υγειολόγων ιατρών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την διάταξιν του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφ. IV περίπτωσις β` υποπερίπτωσις αα` του Π.Δ. 904/1978 “περί καθορισμού των διατηρητέων επιδομάτων υπό ενίων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, πολιτικών και στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ως και του τρόπου υπολογισμού αυτών” μετονομάζεται εφεξής εις επίδομα ασυμβιβάστου προς άσκησιν ιδιωτικώς του ιατρικού επαγγέλματος και αυξάνεται από της 1ης του επομένου της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού μηνός, κατά ποσοστόν επί του βασικού μισθού του βαθμού της κατεχομένης θέσεως δια μεν τους μέχρι και του 4ου βαθμού εβδομήκοντα τοις εκατόν (70%) δια δε τους άνω τον 4ου βαθμού εις εξήκοντα πέντε τοις εκατόν (65%).

2. Το επίδομα τούτο χορηγείται και εις τους υπαλλήλους του Κλάδου ΑΤ5 Ιατρών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, εφ` όσον δεν ασκούν Ιδιωτικόν Ιατρικόν επάγγελμα και υπηρετούν εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου αυτού, ως και εις τους Μικροβιολόγους Ιατρούς του αυτού Κλάδου, εφ` όσον δεν ασκούν ιδιωτικώς το ιατρικόν επάγγελμα.

3. Αι οργανικαί θέσεις του Κλάδου ΑΡ6 Εποπτών Δημοσίας Υγείας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών αναδιΆρθρούμεναι, ορίζονται κατά βαθμούς ως εξής: α) Τριάκοντα (30) θέσεις επί βαθμοίς 3ω – 2ω.
β) Εκατόν τεσσαράκοντα πέντε (145) θέσεις επί βαθμοίς 5ω – 4ω.
γ) Τετρακόσιαι τεσσαράκοντα τρεις (443) θέσεις επί βαθμοίς 9ω – 6ω.

Άρθρον 18
Η θητεία των κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντων επί ωρισμένω χρόνω διαρκείας υπαλλήλων ειςς θέσεις περί ων το άρθρον 99 του Π.Δ. 544/ 1977 “περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών” μετατρέπεται εις αορίστου χρόνου διαρκείας

Άρθρον 19

1. Εις τα μέλη των ομάδων εργασίας ή ειδικούς Επιστήμονας που προβλέπονται από το άρθρον 14 του Νόμου 1076/1980 “περί ενοποιήσεως των θέσεων κλάδων τινών προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 κ.λπ.” καταβάλλεται αποζημίωσις το ύψος της οποίας καθορίζεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, κατά παρέκκλισιν πάσης αντιθέτου διατάξεως, η δε ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παρατείνεται επί εν έτος από της δημοσιεύσεως του παρόντος.
Η αποζημίωσις δι` έκαστον Επιστήμονα ή μέλος ομάδος εργασίας δεν δύναται να είναι ανωτέρα του ποσού των πεντήκοντα χιλιάδων (50.000) δραχμών μηνιαίως, πέραν των οδοιπορικών και εκτός έδρας εξόδων κινήσεως και λοιπών εξόδων τα οποία καθορίζονται δια της αυτής αποφάσεως του Υπουργού.
Η παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1076/1980 δεν έχει εφαρμογήν.

2. Ιατροί αποφοιτήσαντες της Ιατρικής Σχολής προ 10ετίας και εφ` όσον έχουν αποκτήσει τον τίτλον του τακτικού, μονίμου, επικουρικού ή προέδρου Καθηγητού τοποθετούνται εις Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν. Δ. 2592/1953 εκτός περιφερείας τέως Διοικήσεως πρωτεούσης και Θεσσαλονίκης δι` εκπλήρωσιν της υπό του Ν.Δ. 67/1968 προβλεπομένης υπηρεσίας υπαίθρου.

3. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, εις θέσεις βοηθών ιατρών του Κέντρου Αμέσου Βοηθείας (Κ.Α.Β.) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, προκηρυχθείσας και μη πληρωθείσας ελλείψει υποψηφίων, τοποθετούνται ιατροί προς εκπλήρωσιν της κατά το άρθρον 1 του Ν.Δ. 67/1968 υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου, θεωρούνται δε ως εκπληρώσαντες την υποχρέωσιν αυτής, εφ` όσον υπηρετήσουν επί διετίαν, τουλάχιστον, εις τας θέσεις ταύτας. Ως χρόνος εκπληρώσεως της κατά τα ανωτέρω υπηρεσίας υπαίθρου λογίζεται και ο διανυθείς χρόνος υπό ιατρών υπηρετούντων ή υπηρετησάντων ήδη εις το Κέντρον αυτό.

4. Στους ιατρούς, τα πληρώματα ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα, για την παροχή Α` Βοηθειών σε ασθενούντα άτομα, παρέχεται ειδική αποζημίωση , το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά ώρα πραγματικής πτήσης. Η ειδική αποζημίωση παρέχεται και σε κάθε άλλο ιατρό που εντέλλεται από το Ε.Κ.Α.Β. Μα εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.4 του άρθρου 3 του Ν.2256/1994 (Α 196)

Άρθρον 20

1. Το προβλεπόμενον υπό του Β. Δ/τος 170/1960 “περί κυρώσεως του Υπηρεσιακού Οργανισμού του ΠΙΚΠΑ”, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, Παιδικόν Νοσοκομείον Πεντέλης, μετατρέπεται εις ίδιον Νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου και διέπεται υπό των διατάξεων τον Ν.Δ. 2592/ 1953 “περί Ιατρικής Αντιλήψεως”, ως αύται ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως και συγχωνεύεται εις τούτο και η Σχολή Βοηθών Νοσοκόμων του ΠΙΚΠΑ, καταργουμένου αφ` ης ίσχυσε του Π. Δ/τος 870/1980 “περί μετατροπής του Παιδικού Νοσοκομείου ΠΙΚΠΑ Πεντέλης εις Γενικόν Νοσοκομείον Παίδων κ.λπ.”.

2. Δια Π. Δ/των, εκδιδομένων τη προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ρυθμίζονται πάντα τα θέματα τα αναγόμενα εις την εν γένει διάρθρωσιν των υπηρεσιών, της αρμοδιότητος τούτων, την διάρθρωσιν των θέσεων κατά κλάδους, βαθμούς, και ειδικότητας, τα προσόντα διορισμού ή προσλήψεως, τα των προϊσταμένων και της αναπληρώσεως τούτων, την τακτοποίησιν του υπηρετούντος προσωπικού εις κενάς θέσεις αυτού ή ως υπεραρίθμου ή εις έτερα Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, αναλόγως των ουσιαστικών προσόντων του δια πράξεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Μέχρι της εκδόσεως των κατά τα ανωτέρω Π. Δ/των η υπηρεσιακή κατάστασις του προσωπικού του Νοσοκομείου αυτού θα εξακολουθήση να διέπεται από το ισχύον καθεστώς. Τα πάσης φύσεως έσοδα και έξοδα διοικήσεως και λειτουργίας του εν λόγω Νοσοκομείου θα βαρύνουν τον προϋπολογισμόν του ΠΙΚΠΑ επί τρίμηνον και θα ενεργούνται υπό του ΠΙΚΠΑ βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Μετά την παρέλευσιν του τριμήνου αυτού άπαντα τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις του ανωτέρω Νοσοκομείου περιέρχονται εις το συνιστώμενον ως άνω νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ρυθμίζονται αι λεπτομέρειαι των περιερχομένων εις το εν λόγω νέον νομικόν πρόσωπον δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

4. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΚΠΑ, καθορίζεται η κινητή και ακίνητος περιουσία, ήτις περιέρχεται εις το συνιστώμενον κατά τα ανωτέρω νέον νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου Ν.Δ. 2592/1953.

5. Δια Π. Δ/των, εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Κοιν. Υπηρεσιών, δύναται να συγχωνευθούν εν όλω ή εν μέρει εις το Παιδικόν Νοσοκομείον Πεντέλης, αι Κλινικαί του Κέντρου Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων Βούλας και εις το Νοσοκομείον Παίδων Πατρών Μπέμπη Ι. Καραμανδάνη η Μονάς Θεραπευτικής Αγωγής Σπαστικών Παιδιών του παραρτήματος ΠΙΚΠΑ Πατρών εφαρμοζομένων αναλόγως των ανωτέρω διατάξεων.

Άρθρον 21

1. Αι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. Δ. 127/1974 “περί υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.Δ. 67/ 1968, Μαιών, Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών και Βοηθών Νοσοκόμων” καταργούνται.

2. Ιατροί εγγραφέντες εις Ιατρικήν Σχολήν μέχρι και του Ακαδημαϊκού έτους 1969-70, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.Δ. 67/ 1968.

3. Αι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρμογήν και επί των ήδη υπηρετούντων προς εκπλήρωσιν υπηρεσίας υπαίθρου εις Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονομικούς Σταθμούς, Κινητάς Υγειονομικάς Μονάδας και εις Νοσηλευικά Ιδρύματα του Ν.Δ. 2592/1953.

Άρθρον 22
Αι κατωτέρω, διατάξεις τον Νόμου 1076/1980 “περί ενοποιήσεως των θέσεων κλάδων τινών προσωπικού Νοσηλευτικόν Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 κλπ.”τροποποιούνται, συμπληρούνται ή αντικαθίστανται ως ακολούθως:
1. Το εδαφίον δ` της παραγράφου 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“δ. Αι θέσεις των Κλάδων ΑΡ Επισκεπτριών, Αδελφών Νοσοκόμών, Μαιών, Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσικοθεραπευτών και Διαιτολόγων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 διαβαθμίζονται δια του προβλεπομένου κατά την παράγραφον 3 του παρόντος Π. Δ/τος ως εξής: Το 66% των θέσεων εκάστου Κλάδου επί βαθμοίς 8ω-6ω, το 26% επί βαθμοίς 5ω-4ω και 8% επί βαθμοίς 3ω-2ω. Αι θέσεις αύται κατανέμονται κατά Νοσοκομείον δια της προβλεπομένης να εκδοθή υπό της παραγράφου 1 του επομένου άρθρου αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών”.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 συμπληρούται ως ακολούθως:
“Δι` αποφάσεως του αυτού Υπουργού δύναται αρμοδιότητες των Συμβουλίων αυτών να μεταβιβάζωνται εις τα Κοινά Υπηρεσιακά ή Πειθαρχικά Συμβούλια των Ιδρυμάτων εις τα οποία υπηρετούν οι υπάλληλοι ούτοι.
3. Εις το άρθρον 4 αυτού προστίθεται δεύτερον εδάφιον έχον ως εξής:
Οι υπό των διατάξεων του Β.Δ. 170/1960 “περί κυρώσεως του Υπηρεσιακού Οργανισμού του ΠΙΚΠΑ ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως” προβλεπόμενοι και υφιστάμενοι κλάδοι:
α. Ι ΑΤ2, ΙΙ ΑΤΙ, ΙΙΙ ΑΤΙ Διοικητικός, Ι ΑΤ3, ΙΙ ΑΤ2, ΙΙΙ ΑΤ2 Λογιστικός ενοποιούνται εις νέον Κλάδον ΑΤ Διοικητικόν-Λογιστικόν, αι δε θέσεις των Κλάδων τούτων διΆρθρούνται κατά βαθμούς ως εξής:
Δέκα (10) θέσεις επί βαθμοίς 3ω-2ω. Ενδεκα (11) θέσεις επί βαθμοίς 5ω-4ω. Πεντήκοντα (50) θέσεις επί βαθμοίς 8ω-6ω.
β. Ι ΜΕ1, ΙΙ ΜΕ1, ΙΙΙ ΜΕ1 Διοικητικός, 1 ΜΕ2 Λογιστικός, ΙΙ ΜΕ3 Γραμματέων- Υπολογιστών, ΙΙΙ ΜΕ2 Λογιστικός Διαχειριστικός και ΙΙ Μ Ε 11, ΙΙΙ ΜΕ29 Διαχειριστικών Ειδικών Εστιών, ενοποιούνται εις νέον Κλάδον ΜΕ Διοικητικόν – Λογιστικόν, αι δε θέσεις των Κλάδων τούτων διαρθούνται κατά βαθμούς ως εξής:
Τεσσαράκοντα δύο (42) θέσεις επί βαθμοίς 5ω-4ω. Εκατόν εξήκοντα εξ (166) θέσεις επί βαθμοίς 10ω-6ω.
Δια τον διορισμόν εις τον εισαγωγικόν βαθμόν (8ον) του Κλάδου ΑΤ Διοικητικού- Λογιστικού ορίζονται τα κάτωθι τυπικά προσόντα:
Πτυχίον Νομικής Σχολής ή Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών ημεδαπού Πανεπιστημίου ή Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών ή Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής ή ισότιμον πτυχίον της αλλοδαπής. Δια τον διορισμόν εις τον εισαγωγικόν βαθμόν (10ον) του Κλάδου ΜΕ Διοικητικού- Λογιστικού ορίζονται τα κάτωθι τυπικά προσόντα:
Απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλου ισοτίμου σχολείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι εις θέσεις των κατά το παρόν άρθρον ενοποιουμένων κλάδων ΑΤ και ΜΕ κατατάσσονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εις ομοιοβάθμους θέσεις των νέων Κλάδων ΑΤ Διοικητικού – Λογιστικού και ΜΕ Διοικητικού – Λογιστικού, αντιστοίχως, του ΠΙΚΠΑ.
Οι υπηρετούντες επί βαθμοίς 10ω-3ω εις τους ως άνω Κλάδους και κεκτημένοι χρόνον δημοσίας υπηρεσίας ανώτερον του υπό του Υπαλληλικού Κώδικος απαιτουμένου δια την εξέλιξίν των εις τον ον κατέχουν βαθμόν, εντάσσονται μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εις βαθμόν ανάλογον προς τον χρόνον υπηρεσίας των και ειδικώτερον οι επί βαθμοίς 10ω-6ω του Κλάδου ΜΕ μέχρι του 6ου βαθμού, οι δε επί βαθμοίς 8ω-6ω του Κλάδου ΑΤ μέχρι του 6ου βαθμού και οι επί βαθμοίς 5ω-4ω αμφοτέρων των Κλάδων μέχρι του 4ου βαθμού και εις τον 3ον βαθμόν οι επί 3ω βαθμώ.
Δια την κατά τ` ανωτέρω ένταξιν εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 985/1979 “περί μετατροπής του Αναρρωτηρίου Κερκύρας εις Κέντρον Περιθάλψεως Παίδων (ΚΕΠΕΠ) συστάσεως ενίων θέσεων προσωπικού του ΠΙΚΠΑ και άλλων συναφών διατάξεων” (ΦΕΚ 251 τ.Α`).
Ως χρονολογία εντάξεως λογίζεται η 1η Ιανουαρίου 1981.
Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται να ενοποιούνται ή και συγχωνεύωνται και θέσεις άλλων Κλάδων υπαλλήλων του ΠΙΚΠΑ.
4. Το άρθρον 20 συμπληρούται ως ακολούθως:
“Η οριζομένη υπό της ανωτέρω παραγράφου 3 πενταετής προθεσμία άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος”.
5. Το άρθρον 26 αυτού συμπληρούται εις το τέλος δια της φράσεως “επιτρεπομένης άμα και της μεταφοράς θέσεων από κλάδου εις κλάδον ανεξαρτήτως κατηγορίας και δι` οιανδήποτε υπηρεσίαν κεντρικήν, περιφερειακήν ή αυτοτελή δημοσίαν υπηρεσίαν” και προστίθεται δεύτερον εδάφιον ως ακολούθως: “Δια του αυτού ή ετέρου, ομοίως εκδιδομένου Π. Δ/τος καθορίζεται η διάρθρωσις, η οργάνωσις, τα προσόντα και η διαδικασία διορισμού του προσωπικού της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών και η εν γένει λειτουργία αυτής, επιτρεπομένης άμα και της αυξήσεως των θέσεων του προσωπικού της εν λόγω Σχολής”.
6. Εις το άρθρον 29 αυτού προστίθεται τρίτον εδάφιον έχον ως ακολούθως:
“Αι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν θίγουν την σειράν αρχαιότητος των επανεντασσομένων ή μη ιατρών των εν λόγω Κλάδων οίτινες είχον διορισθή προ της ισχύος του Π. Δ/τος 544/1977”.

Άρθρον 23
Διαχωρισμός ειδικοτήτων Νευρολογίας – Ψυχιατρικής και Ακτινολογίας.

1. Αι ιατρικαί ειδικότητες “Νευρολογία – Ψυχιατρική και ” Ακτινολογία”, αι οποίαι ορίζονται ως υπ` αριθ. 9 και 13 εις την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3366/ 1955 “περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων” διαχωρίζονται εις τας ακολούθους ειδικότητας:
α. Η “Νευρολογία – Ψυχιατρική”.
αα) Εις την ειδικότητα της Νευρολογίας:
Χρόνος εκπαιδεύσεως δια την απόκτησιν του σχετικού τίτλου 4 έτη.
Εξ αυτών:
6 μήνες Παθολογία 6 μήνες Κλινική Ψυχιατρική, και 3 έτη Νευρολογία, τα οποία περιλαμβάνουν άσκησιν εις την Κλινικήν Νευρολογίαν και εις συναφείς τομείς Νευρολογίας όπως Νευροφυσιολογίαν, Νευροακτινολογίαν και Νευροχειρουργικήν.
ββ) Εις την ειδικότητα της Ψυχιατρικής:
Χρόνος εκπαιδεύσεως δια την απόκτησιν του σχετικού τίτλου 4 έτη.
Εξ αυτών:
1 έτος Κλινική Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Νευροακτινολογία και Νευροχειρουργική, και
3 έτη Ψυχιατρική, τα οποία περιλαμβάνουν άσκησιν εις την Κλινικήν Ψυχιατρικήν και εις Ψυχιατρικήν Μονάδα Γενικού Νοσοκομείου, Μονάδα Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ιατροπαιδαγωγικόν και Παιδοψυχιατρικόν Τμήμα.
β) Η “Ακτινολογία-Ραδιολογία”.
αα) Εις την ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής:
Χρόνος εκπαιδεύσεως δια την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη.
Εξ αυτών:
1 έτος βασικαί επιστήμαι Ακτινολογίας, και
3 έτη Κλινική Ακτινοδιαγνωστική.
ββ) Εις την ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής:
Χρόνος εκπαιδεύσεως δια την απόκτησιν του σχετικού τίτλου, 4 έτη.
Εξ αυτών:
1 έτος βασικαί επιστήμαι Ακτινολογίας, και
3 έτη Ακτινοθεραπευτική και Ογκολογία.

2. Οι Ιατροί, οι οποίοι προ της ισχύος του παρόντος, έχουν λάβει τίτλον ειδικότητος Νευρολογίας – Ψυχιατρικής ή τοιούτον Ακτινολογίας – Ραδιολογίας, εξακολουθούν να ασκούν, οι μεν πρώτοι την Νευρολογίαν – Ψυχιατρικήν, οι δε δεύτεροι την Ακτινολογίαν – Ραδιολογίαν.

3. Οι ιατροί οι οποίοι έως και την 31.12.1980 έχουν κάνει έναρξιν της εκπαιδεύσεώς των δια την απόκτησιν μιας εκ των μνημονευομένων εν τη προηγουμένη παραγράφω ειδικοτήτων, λαμβάνουν τίτλον ειδικότητος συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 (αριθ. 9 και 13) του Ν.Δ. 3366/1955, αντιστοίχως.

4. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος ασκούμενοι προς απόκτησιν του τίτλου της συναφούς ειδικότητος ταύτης μετά την συμπλήρωσιν διετούς προς τούτο ειδικεύσεως.

5. Επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 3, καταργούνται, από της ισχύος του παρόντος αι ιατρικαί ειδικότητες αι αναφερόμεναι ως υπ` αριθ. 9 και 13 εις τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3366/ 1955, καταργουμένης ωσαύτως και της υπ` αριθ. 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του αυτού Ν.Δ. διατάξεως.

Άρθρον 24

1. Δια Π. Δ/των εκδιδομένων μετά πρότασιν του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και γνώμην του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Κρίσεως Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 (ΚΕΣΚΙΟΠ) ορίζονται, καταργούνται, διαχωρίζονται και συγχωνεύονται αι ιατρικαί ειδικότητες.
Δια των ιδίων ή ομοίων Π. Δ/των καθορίζονται ο χρόνος ασκήσεως και αι λοιπαί προϋποθέσεις δια την απόκτησιν του τίτλου ειδικού ιατρού εις εκάστην εκ των ιατρικού ειδικοτήτων.

2. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εφ` άπαξ εκδιδομένης, μετά γνώμην του ΚΕΣΚΙΟΠ, εντός τριών μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, δύναται ν` αυξομειωθή ο χρόνος ασκήσεως και ν` ανακαθορισθούν και αι προϋποθέσεις δια την απόκτησιν τίτλου ειδικού ιατρού εις εκάστην, εκ των αναγνωριζομένων, μέχρις ενάρξεως ισχύος του νόμου τούτου, ιατρικών ειδικοτήτων.

Άρθρον 25

1. Δι` αποφάσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου δύναται, εις κενάς οργανικάς θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού Κρατικών Νοσοκομείων Ν.Π.Δ.Δ. του Ν.Δ. 2592/1953, εφ` όσον έχουν προκηρυχθή και δεν έχουν πληρωθή ελλείψει υποψηφίων, να προσλαμβάνωνται, δια μερικήν απασχόλησιν, επί ωρομισθίω, νοσοκόμοι που κέκτηνται τα αντίστοιχα με την θέσιν προσόντα. Η πρόσληψις γίνεται κατόπιν προκηρύξεως δια συμβάσεως εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου διαρκείας εξ (6) μηνών, δυναμένης να ανανεούται.
Αι ώραι εργασίας ορίζονται δι` εκάστην εβδομάδα και δεν δύνανται να είναι ολιγώτεραι των δέκα οκτώ (18) συνολικά και τριών (3) ημερησίως.

2. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών ορίζεται το ωρομίσθιον των νοσοκόμων που προσλαμβάνονται συμφώνως προς την προηγουμένην παράγραφον.

Άρθρον 26
Το βάσει των διατάξεων του από 29.12.1923 Ν. Δ/τος (ΦΕΚ 385 τ.Α`) εκδιδομένων περιοδικόν υπό τον τίτλον “Αρχεία Υγιεινής”, μετονομάζεται εις Αρχεία Υγιεινής και Επιδημιολογίας”.

Άρθρον 27
Αι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.Δ. 97/1973 “περί αρμοδιοτήτων οργανώσεως και λειτουργίας του Κρατικού Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμάκων και συμπληρώσεως των περί Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου διατάξεων” τροποποιούνται ως εξής: Άρθρον 24.
1. Πόροι του ΚΕΕΦ είναι:
α) Η μέσω του ειδικού προϋπολογισμού παρά του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών παρεχομένη επιχορήγησις.
β) Τέλος εκ δραχμών 25.000 (είκοσι πέντε χιλιάδων) εις την καταβολήν του οποίου υποχρεούται πας ο αιτών την χορήγησιν αδείας κυκλοφορίας, την ανανέωσιν και τροποποποίησιν αυτής, ως προς τα δραστικά συστατικά, φαρμακευτικών, διαιτητικών σκευασμάτων, ή ιδιοσκευασμάτων δρογών και των προς τα είδη ταύτα, κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις, εξομοιουμένων ειδών, των ορρών, εμβολίων, χειρουργικών ραμμάτων, επιδεσμικού υλικού, τεχνητών ιαματικών υδάτων, κτηνιατρικών εν γένει φαρμάκων, δι` εκάστην μορφήν.
γ) Τέλος εκ δραχμών 30.000 (τριάκοντα χιλιάδων) εις την καταβολήν του οποίου υποχρεούται πας ο θέτων εις κυκλοφορίαν εν Ελλάδι καλλυντικά προϊόντα και δι` εκάστην μορφήν και συσκευασίαν τούτου.
δ) Πάγιον τέλος καταβαλλόμενον κατ` έτος παρά των φαρμακευτικών εργοστασίων και εργαστηρίων παρασκευής ή αντιπροσώπων οίκων εξωτερικού δια τα εκ των εν παραγρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος είδη δια τα οποία έλαβον άδειαν κυκλοφορίας ή κυκλοφορούν εν Ελλάδι. Το τέλος τούτο, προοριζόμενον προς κάλυψιν των δαπανών δειγματοληψιών και αναλύσεων, ορίζεται δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΦ ίσον προς το κοστολόγιον δύο κατ` έτος αναλύσεων εκάστης μορφής είδους και εισπράττεται κατά τας δικονομικάς διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
ε) Τέλος εκ δραχμών 500 δι` εκάστην θεώρησιν τιμολογίου πρώτων υλών και δραχμών 1.000 δι` εκάστην θεώρησιν τιμολογίου ιδιοσκευασμάτων.
στ) Δωρεαί, κληρονομίαι, κληροδοσίαι και επιχορηγήσεις παρά τρίτων.
2. Αι εν τη προηγουμένη παραγράφω πρόσοδοι κατατίθενται εις τον ειδικόν παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λογαριασμόν υπό τον τίτλον “Λογαριασμός Κρατικού Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμάκων”, όστις τελεί υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν του Κ.Ε.Ε.Φ.”.

Άρθρον 28
Εν τέλει του άρθρου 17 του Ν.Δ. 97/1973 περί αρμοδιοτήτων οργανώσεως και λειτουργίας του Κρατικού Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμάκων και συμπληρώσεως των περί Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου διατάξεων προστίθεται παράγραφος έχουσα ούτω:
“3. Δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.Φ. δύναται να ανατίθεται η μελέτη και εισήγησις επί φακέλλων αφορώντων εις τας εν παραγράφω 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου είδη εις ειδικούς επιστήμονας μη υπαλλήλους του Κ.Ε.Ε.Φ. ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επ` αμοιβή κατ` εισήγησιν.
Η κατ` εισήγησιν αμοιβή καθορίζεται άπαξ του έτους δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.Φ.
Η δαπάνη δια την ανωτέρω αιτίαν βαρύνει τον προϋπολογισμόν του Κ.Ε.Ε.Φ.”.

Άρθρον 29
Εν τέλει του άρθρου 6 του Ν.Δ. 1011/1971 “περί αναμορφώσεως της Ελληνικής Φαρμακοποιϊας και εκδόσεως συμπληρωμάτων αυτών” προστίθεται παράγραφος έχουσα ούτω:
“5. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκδιδομένης μετά πρότασιν της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου επιτροπής, δύναται να ορισθή εις εκ των μελών αυτής ως συντονιστής και επιμελητής εκδόσεως της εκάστοτε αναμορφουμένης Ελληνικής Φαρμακοποιϊας και των συμπληρωμάτων αυτής, έργον του οποίου είναι η επεξεργασία, διόρθωσις, ευρετηρίασις και ταξινόμησις των συντασσομένων άρθρων παρ` εκάστου μέλους της επιτροπής, ως και η διόρθωσις των τυπογραφικών δοκιμίων εκτυπώσεως.
Εις τον κατά τα ανωτέρω συντονιστήν και επιμελητήν εκδόσεως καταβάλλεται εκ των εσόδων της Ελληνικής Φαρμακοποιϊας, μετά το πέρας των εργασιών, εφ` άπαξ ποσόν καθοριζόμενον εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών”.

Άρθρον 30
Το δεύτερον εδαφίον της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3366/1955 “περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων” (ΦΕΚ 258/55 τ. Α`) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Καθήκοντα Γραμματέως των Εξωτερικών Επιτροπών εκτελούν ιατροί ή διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών οριζόμενοι υπό του Υπουργού ή του οικείου Νομάρχου”.

Άρθρον 31
Αι παράγρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του Α.Ν. 200/1967 “Περί Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου (Α.Υ.Σ.)” (ΦΕΚ 215/1967 τ.Α`) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“1. Τα υπό των μελών του Α.Υ.Σ. των μετεχόντων εις την εξεταστικήν Επιτροπήν χορηγήσεως άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος Φαρμακοποιού, δικαιούμενα εξέταστρα καθορίζονται εις δραχμάς χιλίας (1.000), καταβάλλονται δε κατά την πρώτην συμμετοχήν του υποψηφίου εις τας εξετάσεις.
Εν απορρίψει του υποψηφίου, η συμμετοχή του εις τας επομένας εξετάσεις επιτρέπεται μέχρις επιτυχίας του άνευ καταβολής εξετάστρων.
2. Τα εξέταστρα κατατίθενται υπό του ενδιαφερομένου υποψηφίου εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, επί τη εκδόσει ισοπόσου γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ του Α.Υ.Σ. και αναλαμβάνονται, εντολή τον προέδρου αυτού, υπό του Γενικού Γραμματέως, προς απόδοσιν εις τα μέλη της Επιτροπής”.

Άρθρον 32

1. Εις το άρθρον 36 του Ν. 4507/1966 “περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών των Δικηγόρων, των Συμβολαιογράφων, τροποποιήσεως του Κώδικος περί Ταμείου Νομικών και άλλων τινών διατάξεων”, προστίθεται παράγραφος 6 έχουσα ως ακολούθως:
“6. α) Μέλη του Ταμείου τούτου είναι ωσαύτως, υποχρεωτικώς, οι από της ισχύος του Ιδρυτικού του Ταμείου Νόμου 4507/1966 διοριζόμενοι τακτικοί υπάλληλοι και οι εξ αυτών συνταξιούχοι του Ταμείου ως και τα μελή της οικογενείας των.
β) Επίσης μέλη του Ταμείου τούτου είναι υποχρεωτικώς άπαντες οι νομίμως διορισμένοι και εν υπηρεσία διατελούντες άμισθοι Δικαστικοί Επιμεληταί ως και οι από της εντάξεως της ισχύος του παρόντος διοριζόμενοι εις όλην την επικράτειαν εφ` όσον τυγχάνουν ησφαλισμένοι του Ταμείου Νομικών καθώς και τα μέλη της οικογενείας αυτών.
Επίσης μέλη του Ταμείου είναι και οι από της ισχύος του παρόντος καθιστάμενοι συνταξιούχοι άμισθοι δικαστικοί επιμεληταί.
γ) Η άσκησις του δικαιώματος της εγγραφής εις το Ταμείον Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών γίνεται δι` αιτήσεως απευθυνομένης προς τούτο εντός εξαμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της δημοσιεύσεως του παρόντος, δια τους ήδη έχοντας την ιδιότητα του Δικαστικού Επιμελητού δια δε τους εφεξής διοριζομένους από της ημερομηνίας κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως. δ) Δια τους κατά τ` ανωτέρω ασφαλισμένους Δικαστικούς Επιμελητάς ισχύουν αι διατάξεις της διεπούσης το Ταμείον νομοθεσίας ως προς το ύψος των εισφορών, των παροχών, του χρόνου ενάρξεως χορηγήσεως αυτών κ.λ.π. οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφοράν εκ ποσοστού 4% επί των συντάξεών των.
ε) Το δια του εδαφίου 1 της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 663/1977 αποδιδόμενον ποσοστόν εκ 0,50% εις το Ταμείον, Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών αποδίδεται εφεξής απ` ευθείας υπό του Δημοσίου εις το Ταμείον Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών αποδιδομένου άμα εις τούτο και του ποσού το οποίον εισεπράχθη εκ της αιτίας ταύτης μέχρι της ισχύος του παρόντος μετά των νόμων του, υπό του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών”.

2. Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 9 του Π.Δ.13/1988 (Α 7)

Άρθρον 33

1. Εις το τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 991/1979 προστίθεται η φράσις “Εις τον Πρόεδρον, τα μέλη και τον Γραμματέα του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωσις συμφώνως προς το άρθρον 8 του Ν. 754/1978”.

2. Εις το άρθρον 3 παρ. 2 του αυτού Ν. 991/1979 προστίθεται εδάφ. στ` ως ακολούθως:
“στ. Δια την χορήγησιν αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου έκαστος υποψήφιος υποχρεούται να καταθέση μετά των λοιπών δικαιολογητικών και παράβολον, το ύψος του οποίου καθορίζεται εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπησεσιών και Οικονομικών, εις Ειδικόν Λογαγαριασμόν “έκδοσις αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου” ο οποίος τηρείται εις την Τράπεζαν της Ελλάδος.
Το προϊόν του λογαριασμού τούτου εισάγεται εις τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και διατίθεται μέσω αυτού δια τους σκοπούς οι οποίοι καθορίζονται εκάστοτε με απόφασιν του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, αναγραφομένης προς τούτο σχετικής πιστώσεως εις τον Προϋπολογισμόν του Υπουργείου τούτου”.

3. Εις το άρθρον 3 του αυτού Ν. 991/1979 προστίθεται παρ. 6 ως ακολούθως:
“6. Αι αρμοδιότητες και οι όροι εργασίας των μη ειδικευμένων Ψυχολόγων καθορίζονται με απόφασιν του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου”.

4. Εις το τέλος του άρθρου 8 του Ν. 991/1979 προστίθεται παράγραφος, ως ακολούθως:
“Δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών καθορίζονται οι όροι και αι προϋποθέσεις λειτουργίας των γραφέων των Ψυχολόγων κατά την ιδιωτικήν άσκησιν του επαγγέλματός των. Ο έλεγχος θα ασκήται από 3μελή Επιτροπήν την οποίαν ορίζει ο Υπουργός Κοινωνικών Υπησεσιών ανά διετίαν”.

5. Εις το άρθρον 10 του αυτού Ν. 991/1979 προστίθεται παρ. 3 και 4 ως ακολούθως:
“3. Εις τους Ψυχολόγους των περιπτώσεων δ` και ε` της παρ. 1 του άρθρου 2 χορηγείται άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του παρόντος νόμου, μετά από πρότασιν Επιτροπής, αποτελουμένης εξ ενός Ψυχολόγου Καθηγητού Α.Ε.Ι. μέλους του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, ενός Ψυχολόγου Καθηγητού Α.Ε.Ι. ο οποίος ορίζεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Γενικού Δ/ντού Υγιεινής.
4. Ψυχολόγοι Καθηγηταί Ψυχολογίας εις Α.Ε.Ι. υπηρετούντες κατά την δημοσίευσιν του παρόντος, δικαιούνται να κάνουν χρήσιν του τίτλου του Ψυχολόγου χωρίς να ισχύουν δι` αυτούς αι προβλεπόμεναι υπό του παρόντος νόμου διαδικασίαι αι οποίαι όμως τηρούνται προκειμένου δια την άσκησιν ιδιωτικής των επαγγελματικής πράξεως”.

Άρθρον 34
Αι οργανικαί θέσεις του Κλάδου ΑΡ4 Κοινωνικών Λειτουργών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, αναδιορθούμεναι, ορίζονται κατά βαθμούς ως εξής:
α) Δέκα οκτώ (18) θέσεις επί βαθμοίς 3ω-2ω,
β) Εξήκοντα δύο (62) θέσεις επί βαθμοίς 5ω-4ω.
γ) Εκατόν ογδοήκοντα τρεις (183) θέσεις επί βαθμοίς 9ω-6ω.

Άρθρον 35
Η διάταξις της πρώτης περιόδου του εδαφίου γ` της παρ. 4 του άρθρου 1 του Νόμου 1076/1980 και μετά την λέξιν “υπαλλήλων” συμπληρούται δια της φράσεως “τηρουμένης της διαδικασίας της παρ. 10 του άρθρον 17 του Νόμου 434/1976 “περί πληρώσεως θέσεων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την κατάστασιν των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”.

Άρθρον 36

1. Μία (1) εκ των υφισταμένων θέσεων αναπληρωτών γενικών διευθυντών του κλάδου ΑΤΙ Διοικητικού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, αίτινες προβλέπονται υπό των διατάξεων της παραγρ. 1 τον άρθρου 61 του Π.Δ. 544/1977 “περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών”, και του άρθρου 5 του Νόμου 1076/1980 “περί ενοποιήσεως των θέσεων κλάδων τινών προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 κ.λπ.”, ανυψούται εις θέσιν επί 1ω βαθμώ του αυτού Κλάδου.
Ο υπάλληλος επί 1ω βαθμώ προϊσταται των υπό του άρθρου 30 του υπ` αριθμ. 544/1977 Π. Δ/τος “περί οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών” προβλεπομένων Γενικών Υπηρεσιών.

2. Αι αρμοδιότητες των αναπληρωτών γενικών διευθυντών καθορίζονται δι` αποφάσεως τον Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

3. Αι θέσεις επί βαθμώ 1ω και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, περί ων το άρθρον 5 του Νόμου 1076/ 1980 και το άρθρον 61 παρ. 1 του Π.Δ. 544/1977 “περί οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών” πληρούνται δια προαγωγής κατά τας κειμένας διατάξεις, υπαλλήλων των κλάδων ΑΤ1 Διοικητικού και ΑΤ15 Κοινωνικών Λειτουργών.

Άρθρον 37

1. Παρασκευασταί Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 και Πανεπιστημιακών, κάτοχοι πτυχίου Σχολών Παραϊατρικών επαγγελμάτων διετούς, τουλάχιστον μεταγυμνασιακής φοιτήσεως, ανεγνωρισμένου υπό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εφ` όσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1975, εντάσσονται εις τον Κλάδον ΑΡ παρασκευαστών του οικείου Νοσοκομείου, λογιζομένου του χρόνου υπηρεσίας των εις τον ανάλογον βαθμόν του κλάδου αυτού. Οι παραπάνω υπάλληλοι εντάσσονται σε προσωρινές συνιστώμενες θέσεις, οι οποίες καταργούνται με την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.2345/1995 (Α 213)

2. Προϋπόθεσις της τοιαύτης εντάξεως αποτελεί η παρακολούθησις ειδικού σεμιναρίου ενός Ακαδημαϊκού έτους του οποίου αι λεπτομέρειαι καθορίζονται δι` αποφάσεως τον Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Άρθρον 38

1. Υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ5 Ιατρών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, κεκτημένοι πλεονάζοντα χρόνον υπηρεσίας εις τον 6ον βαθμόν, επανεντάσσονται, μετά κρίσιν του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, προς περαιτέρω βαθμολογικήν των εξέλιξιν, εις βαθμόν, ανάλογον προς τον πλεονάζοντα χρόνον υπηρεσίας των, προσδιοριζόμενον κατά το άρθρον 164 του Υπαλληλικού Κώδικος, άνευ βαθμολογικού περιορισμού.

2. Η διάταξις της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 580/1977 “περί βαθμολογικής εξελίξεως προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων”, έχει ανάλογον εφαρμογήν και εις τους διαιτολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Άρθρον 39
Συμβάσεις ειδικευμένου τεχνικού επιστημονικού προσωπικού υπηρετούντος κατά την δημοσίευσιν του παρόντος εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών βάσει του Νόμου 623/1977 “περί προσλήψεως προσωπικού επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου” μετατρέπονται από της λήξεώς των, εις συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Άρθρον 40
Το επίδομα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας το προβλεπόμενον υπό του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιον ΙV, β, αα του Π..Δ. 904/1978 παρέχεται και εις τους Παρασκευαστάς των αμιγών Μικροβιολογικών Εργαστηρίων ως και εις τους παρασκευαστάς του ΚΕΕΦ.

Άρθρον 41

1. Το προβλεπόμενον υπό των διατάξεων του εδαφίου ββ της παρ. α` του κεφ. IV της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 904/1978 “περί καθορισμού των διατητέων επιδομάτων κλπ.” επίδομα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίον χορηγείται εις το ιατρικόν προσωπικόν διαφόρων υγειονομικών μονάδων χορηγείται από 1.1.82 και εις το πάσης φύσεως μόνιμον νοσηλευτικόν προσωπικόν και τους φυσικοθεραπευτάς, οι οποίοι απασχολούνται εις τας αυτάς μονάδας.

2. Το προβλεπόμενον υπό των διατάξεων του εδαφίου αα` της περιπτ. β` του κεφ. IV της παρ. 1 του άρθρου 2 του αυτού ως άνω Π. Δ/τος επίδομα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται από 1.1.82 και εις τους χημικούς, βιομημικούς, φυσικούς και χημικούς-μηχανικούς των Εργαστηρίων Βιοχημείας και Ιστοχημείας.

Άρθρον 42
Ο κλάδος ΣΕ2 Απολυμαντών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών μετατρέπεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις κλάδον ΜΕ.
Οι υπηρετούντες εις τον Κλάδον αυτόν υπάλληλοι επανεντάσσονται αναλόγως των ετών υπηρεσίας των μέχρι και του 6ου βαθμού, ο δε πλεονάζων χρόνος αναγνωρίζει αι δια πάσαν συνέπειαν.
Εις τους υπαλλήλους αυτούς καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 30% επί του βασικού των μισθού.

Άρθρον 43
Εις τας Επισκεπτρίας Αδελφάς, τας Αδελφάς Νοσοκόμους και τας Μαίας ταν Κλάδων ΑΡΙ, ΑΡ2 και ΑΡ3 του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 30% επί του βασικού μισθού των.

Άρθρον 44
Εις το πάσης φύσεως προσωπικόν των Κέντρων Περιθάλψεως Παίδων (ΚΕΠΕΠ) του ΠΙΚΠΑ και των Ιδρυμάτων χρονίων παθήσεων ΝΠΔΔ, χορηγείται από 1.1. 1982 επίδομα ειδικών συνθηκών και επιπόνου εργασίας εκ ποσοστού 40% επί του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού.
Εις το ανωτέρω προσωπικόν από της αυτής ως άνω ημερομηνίας δεν καταβάλλεται το διατηρηθέν υπό των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.Δ. 904/1978 “περί καθορισμού των διατηρητέων επιδομάτων υπό ενίων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, πολιτικών και στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ως και του τρόπου υπολογισμού τούτων” επίδομα του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 201/1975 “περί ρυθμίσεως θεμάτων νοσηλευτικού και ετέρων τινών κατηγοριών προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων”.

Άρθρον 45
Εις τους φαρμακοποιούς τους υπηρετούντας εις το ΚΕΕΦ ως και εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών, εις τους οποίους δεν είναι επιτρεπτή η άσκησις ελευθέρου επαγγέλματος κατ` άρθρον 33 του Ν. 5607/ 1932, χορηγείται επίδομα ασυμβιβάστου εργασίας εκ ποσοστού 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού των.

Άρθρον 46
Εις τους υπαλλήλους του Κλάδο ΜΕΒ εποπτών δημοσίας υγείας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών χορηγείται ανθυγιεινόν επίδομα εκ ποσοστού 30% επί του βασικού των μισθού.

Άρθρον 47
Εναρξις ισχύος.
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται εν αυτώ.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.
Εν Αθήναις τη 20 Αυγούστου 1981
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ