Νόμος 1189 ΦΕΚ Α΄203/30.7.1981
Περί τακτοποιήσεως υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1

1. Ο Κλάδος ΑΤ7 Ζωγράφων Αναστηλώσεως, Μουσειακών Γλυπτών και Ζωγράφων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, διαχωρίζεται εις τους Κλάδους ΑΤ7 Καλλιτεχνών – Συντηρητών και Μουσειακών Ζωγράφων και ΑΤ10 Μουσειακών Γλυπτών.

2. Δια Π. Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Πολιτισμού και Επιστημών κατανέμονται αι ήδη υφιστάμεναι θέσεις του Κλάδους ΑΤ7 εις τους δημιουργουμένους ως άνω Κλάδους ΑΤ7 και ΑΤ10, επιτρεπομένης της βαθμολογικής ανυψώσεως τινών εξ αυτών.

3. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, μετά γνώμην του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εντάσσονται εις τους άνω Κλάδους ΑΤ7 και ΑΤ10, αναλόγως των τυπικών των προσόπων, οι ήδη υπηρετούντες εις τον Κλάδον ΑΤ7 Ζωγράφων Αναστηλώσεως, Μουσειακών Γλυπτών και Ζωγράφων.

Άρθρον 2

1. Οι μέχρι και 31.12.1979 προσληφθέντες ή απασχολούμενοι επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου και κατά την 31.12.1980 υπηρετούντες παρά τω Υπουργείω Πολιτισμού και Επιστημών, εκτός οργανικών θέσεων, μισθοδοτούμενοι ή αμειβόμενοι παρ` αυτού εκ του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων βάσει καταστάσεων μισθοδοσίας εγκεκριμένων υπό του αρμοδίου οργάνου εκ του τακτικού προϋπολογισμού, δύναται να διορίζωνται κατόπιν αιτήσεώς των,υποβαλλομένης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, εις τον εισαγωγικόν βαθμόν υφισταμένων κλάδων μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών ή του κλάδου Γραμματέων των Γενικών Αρχείων του Κράτους ειδικότητος εις την οποίαν υπηρετούν, περιλαμβανομένων και των Κλάδων ΑΤ7 και ΑΤ10, περί ων αι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου, εφ` όσον: α) Κέκτηνται τα υπό του νόμου οριζόμενα τυπικά προσόντα και β) δεν έχουν υπερβή το 55ον έτος της ηλικίας των. Προκειμένου περί Συντηρητών και Φωτογράφων, εφ` όσον έχουν πτυχίον μέσης τεχνικής σχολής ή απολυτήριον μέσης εχπαιδεύσεως και σχετικήν πείραν διορίζονται εις τους Κλάδους ΜΕ6 και ΜΕ7 του Π.Δ. 941/1977, μετατρεπομένων δια του παρόντος εις μονίμους, με εισαγωγικόν βαθμόν τον 9ον, εφ` όσον δε οι συντηρηταί έχουν απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου και σχετικήν πείραν εις τον Κλάδον ΣΕ5, συνιστώμενον δια του παρόντος με εισαγωγικόν βαθμόν τον 11ον. Η βαθμολογική εξέλιξις των μεν πρώτων θα φθάνη μέχρι του 4ου βαθμού των δε δευτέρων μέχρι του 6ου βαθμού κατά τα οριζόμενα δια Π. Δ/τος, εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Πολιτισμού και Επιστημών.

2. Ο διορισμός των ανωτέρω γίνεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίον θα κρίνη και περί της σειράς αρχαιότητος μεταξύ των εχόντων την αυτήν ακριβώς προϋπηρεσίαν.

3. Επί των ούτω διοριζομένων έχουν εφαρμογήν αι περί εντάξεως πάγιαι διατάξεις του άρθρου 183 του Υπαλληλικού Κώδικος (Π.Δ. 611 /1977) επιτρεπομένης της εντάξεως αυτών άμα τω διορισμώ των. Ο πλεονάζων εκ της εντάξεως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται δια την κατά τας κειμένας διατάξεις λήψιν μισθολογικής προαγωγής.

Άρθρον 3

1. Οι μέχρι και της 31.12.1979 προσληφθέντες ή απασχολούμενοι επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου και κατά την 31.12.1980 υπηρετούντες παρά τω Υπουργείω Πολιτισμού και Επιστημών, εκτός οργανικών θέσεων, εις ειδικότητας του άρθρου 82 παρ. 1 του Π.Δ. 941/1977 “περί Οργαγισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών” (Α320), μισθοδοτούμενοι δε ή αμειβόμενοι παρ` αυτού εκ του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, βάσει καταστάσεων μισθοδοσίας εγκεκριμένων υπό του αρμοδίου οργάνου ή εκ του τακτικού προϋπολογισμού εντάσσονται, κατόπιν αιτήσεως των υποβαλλομένης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος ως επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δι` αποφάσεως του Υπουργού πολιτισμού και Επιστημών, μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου εις κενάς οργανικάς θέσεις ιδιωτικού δικαίου, της ειδικότητος εις την οποίαν υπηρετούν εφ` όσον
α) κέκτηνται τα υπό του άρθρου 82 παρ. 4 του Π.Δ. 941/1977 προβλεπόμενα τυπικά προσόντα πλην των περιπτώσεων β, ζ, ι, ια, ιβ, ιε, ιστ, κγ, κδ, κε, κζ, κη δια τας οποίας απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους διαπιστουμένη υπό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και
β) δεν έχουν συμπληρώσει το 63ον έτος της ηλικίας των.

2. Εις τας ειδικότητας του άρθρου 82 του Π.Δ. 941/1977 προστίθενται αι προρλεπόμεναι υπό των συλλογικών συμβάσεων ειδικότητες,
α) αρχιτεχνιτών,
β) ειδικευμένων τεχνιτών,
γ) τεχνιτών,
δ) βοηθών τεχνιτών και
ε) ειδικευμένων εργατών, αι οποίαι εντάσσονται εις ενιαίαν ειδικότητα εργατοτεχνικού προσωπικού εντός της οποίας το προσωπικόν εξελίσσεται κατά τα οριζόμενα δια Π. Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Πολιτισμού και Επιστημών.

Άρθρον 4

1. Εαν δεν επαρκούν αι θέσεις δια τον διορισμόν κατά τας διατάξεις των άρθρων 2 και 3, συνιστώνται αυτοδικαίως δια του παρόντος ισάριθμοι προς τους διοριζομένους θέσεις άντιστοιχων Κλάδων εισαγ. βαθμού και ειδικοτήτων του αρθρ. 82 του Π.Δ. 941/1977 του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και των Γενικών Αρχείων του Κράτους, άμα τη εκδόσει της αποφάσεως διορισμού των. Περί των συνιστωμένων θέσεων εκδίδονται διαπιστωτική πράξις του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, δημοσιευομένη δια τας Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2.Διατάξεις νόμων, δ/των, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή αποφάσεων διαιτησίας ή υφιστάμενα ατομικαί συμβάσεις περί της αμοιβής των μισθωτών περί ων το άρθρον 3 εξακολουθούν ισχύουσαι μέχρις ευνοϊκωτέρας ρυθμίσεως.

Άρθρον 5

1. Εις έργα εκτελούμενα δι` αυτεπιστασίας υπό του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, επιτρέπεται, λόγω της εξαιρετικής λεπτότητος και της καλλιτεχνικής και επιστημονικής φύσεως αυτών, η πρόσληψις μέχρι 1000 ημερομισθίων εργατών επί συμβάσει ωρισμένου χρόνου, μη δαναμένου να υπερβή το οκτάμηνον.

2. Ο αριθμός του ως άνω απαιτουμένου δι` έκαστον έργου προσωπικού και η διάρκεια απασχολήσεως καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, μετά αιτιολογημένην πρότασιν του Προϊσταμένου της αρμοδίας υπηρεσίας.

3. Η πρόσληψις του ως άνω προσωπικού γίνεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, κατόπιν προτάσεως του Προϊσταμένου της αρμοδίας υπηρεσίας.

4. Το ως άνω προσωπικόν αμείβεται εις βάρος των πιστώσεων του εκτελουμένου έργου εκ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

5. Το ως άνω προσωπικόν απαγορεύεται να ασχολήται εις άλλας εκτός των περιγραφομένων εις την σύμβασιν εργασίας και δεν επιτρέπεται παράτασις ή ανανέωσις της συμβάσεως ή νέα πρόσληψις του αυτού προσώπου πριν παρέλθη εν τετράμηνον από της λήξεως της πρώτης συμβάσεως του. 6. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ` του Ν. 993/1979.

Άρθρον 6

1. Οι μέχρι και 31.12.1979 προσληφθέντες ή απασχολούμενοι επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου και κατά την 31.12.1980 υπηρετούντες παρά τω Μουσείω Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης εκτός οργανικών θέσεων, μισθοδοτούμενοι δε ή αμειβόμενοι παρ` αυτού, εκ του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, βάσει καταστάσεων μισθοδοσίας εγκεκριμένων υπό του αρμοδίου οργάνου, δύνανται να διορίζωνται, κατά τας διατάξεις των παρ. 1 και 2 του αρθρ. 2, κατόπιν αιτήσεως των υποβαλλομένης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, εις τον εισαγωγικόν βαθμόν υφισταμένων Κλάδων τον Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, εφ` όσον κτέκτηνται (1) προκειμένου περί του Κλάδου ΑΤ πτυχίον Φιλοσοφικής ή Εθνολογίας ημεδαπού Πανεπιστημίου ή Ισοτίμου Σχολής της αλλοδαπής και γνωρίζουν αρτίως μίαν των κυρίων ευρωπαϊκών γλώσσων, (2) προκειμένου περί του Κλάδου ΜΕ απολυτήριον Λυκείου ή ισοτίμου Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, γνώσεις βιβλιοθηκονομίας, δακτυλογραφίας και μιας των κυρίων ευρωπαϊκών γλωσσών και (3) προκειμένου περί του Κλάδου ΣΕ απολυτήριον δημοτικού σχολείου. Εισαγωγικός βαθμός του ως άνω Κλάδου ΑΤ ορίζεται ο 7ος εφ` όσον δε οι διοριζόμενοι έχουν δημοσιεύσει επιστημονικάς εργασίας και κέκτηνται πενταετή σχετικήν εμπειρίαν ορίζεται δεύτερος εισαγωγικός βαθμός ο 6ος. Επίσης εις προσωρινόν κλάδον ΑΤ2, ο οποίος συνιστάται δια του παρόντος και διαβαθμίζεται εις τους βαθμούς 7ον έως 4ον, δύναται να διορίζωνται όσοι εκ των ανωτέρω κέκτηνται πτυχίον της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και γνωρίζουν αρτίως μιαν των κυρίων ευρωπαϊκών γλωσσών.

2. Επί των ως άνω διοριζομένων εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

3. Εκ των υπαλλήλων της παραγράφου 1 του παρόντος, όσοι δεν δύνανται να διορισθούν κατά τ` ανωτέρω δύνανται να διορίζωνται εφ` όσον δεν έχουν συμπληρώσει το 63ον έτους της ηλικίας των, εις οργανικάς θέσεις επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συνιστωμένας αυτοδικαίως δια του παρόντος, κατ` ίσον αριθμόν προς τους διοριζομένους άμα τη εκδόσει της αποφάσεως διορισμού των, δι` αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κρίνοντος περί των τυπικών προσόντων αυτών, ως κάτωθι:
α) εφ` όσον κέκτηνται πτυχίον σχολής συντηρήσεως έργων τέχνης ή τριετή εμπειρίαν, κτηθείσαν εκ της προϋπηρεσίας των και γνωρίζουν επαρκώς μιαν των κυρίων ευρωπαϊκών γλωσσών εις θέσεις συντηρητών έργων τέχνης,
β) εφ` όσον κέκτηνται τριετή εμπειρίαν εις ξυλουργικά, υδραυλικά και ηλεκτρολογικά έργα εις θέσεις τεχνιτών και
γ) εφ όσον κέκτηνται προϋπηρεσίαν ως καθαρίστριαι εις θέσεις καθαριστριών.

Άρθρον 7
Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται αι διατάξεις βάσει των οποίων προσελήφθησαν οι ως άνω τακτοποιούμενοι υπάλληλοι ήτοι του άρθρου 3 του Ν. 4823/1930, ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 5046/1931, του άρθρου 13 του Ν. 4823/1940 και των άρθρων 3 και 13 του Ν. 216/1943, ως προς την δυνατότητα προσλήψεως πάσης φύσεως προσωπικού.

Άρθρον 8

1. Δια την κάλυψιν των δαπανών μισθοδοσίας των υπαλλήλων τον Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών των άρθρων 2, 3 και 6 του παρόντος, των απασχολουμένων και εις τα έργα του Προγράμματος Δημ. Επενδύσεων, θα διατεθή δια τα έτη 1981 και 1982 από τον προϋπολογισμόν Δημοσίων Επενδύσεων πεσόν μέχρι 500 εκατομμυρίων δραχμών ετησίως, δια μεταφοράς του εις τον Τακτικόν Προϋπολογισμόν. Από του έτους 1983 και πέραν αι σχετικαί δαπάναι θα βαρύνουν αποκλειστικώς τον τακτικόν προϋπολογισμόν πλην των προβλεπομένων δαπανών των αφορωσών εις το υπό του άρθρου 5 παρ. 1 εργατικόν προσωπικόν, το οποίον θα συνεχίση να βαρύνη τας πιστώσεις των έργων του Προγράμματος Δημ. Επενδύσεων.

2. Αποκλείεται ή εις βάρος των έργων του Προγράμματος Δημ. Επενδύσεων αμοιβή επιστημονικού ή διοικητικού προσωπικού υπό οιανδήποτε σχέσιν εργασίας.
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 81 παρ. 5 του Ν. 1958/1991, ΦΕΚ Α 122

3. Δια Προεδρικού Διατάγματος, εφ` άπαξ εκδοθησομένον εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος, προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Πολιτισμού και Επιστημών, επιτρέπεται αναδιοργάνωσις των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών δια καταργήσεως περιττών ή συγχωνεύσεως ομοειδών υπηρεσιακών μονάδων, καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τούτων, συγχώνευσις ομοειδών ειδικοτήτων του επί συμβάσει προσωπικού και καθορισμός των τυπικών προσόντων αυτών, ως και ανακατανομή των θέσεων μεταξύ Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου.

4. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον μεταβολαί ενεργούνται εντός του πλαισίου των υφισταμένων οργανικών θέσεων του Υπουργείου, μη επιτρεπομένης συνεπεία τούτου της μειώσεως ή αυξήσεως του αριθμού και της καθ` οιονδήποτε τρόπον βαθμολογικής αλλαγής αυτών.

Άρθρον 9
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από 1.1.1981, αι δε προβλεπόμεναι υπ` αυτού υπουργικαί αποφάσεις θα έχουν αναδρομικήν ισχύν από 1.1.1981 αφ` ης θα ανατρέχη και η μισθοδοσία των υπαλλήλων αυτών υπό την νέαν των σχέσιν.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 31 Ιουλίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ