Νόμος 1187 ΦΕΚ Α΄201/30.7.1981
Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του υπ` άριθ 759/1976 Προεδρικού Διατάγματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρο 1
Εις τας διατάξεις του Νόμου 161/1975 “περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών της προεδρίας της Δημοκρατίας” ως αύται τροποποιηθείσαι και συμπληρωθείσαι δια του Νόμου 381/1976 “περί συμπληρώσεως κλπ. του Ν. 161/1975 κλπ.” εκωδικοποιήθησαν δια του υπ` αρίθ. 759/1976 Προεδρικού Διατάγματος “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων “περί συστάσεως κλπ. των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας” (ΦΕΚ 274/Α/1976) επιφέρονται αι κάτωθι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
1) Εις το άρθρον 4 προστίθεται παράγραφος, υπ` άριθ. 5 έχουσα ούτω:
“5. Η εξυπηρέτησις εξ απόψεως μεταφορικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων καθώς και η προσωπική ασφάλεια των μετά την δημοσίευσιν του ισχύοντος Συντάγματος (9.6.1975), Προέδρων Δημοκρατίας, ανατίθεται εις τας αντιστοίχους υπηρεσίας μεταφορικών μέσων και τηλεπικοινωνιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας και την Διεύθυνσιν Ασφαλείας Υψηλών Προσώπων”.
2) Η περίπτωσις ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής :
“ε) Εξ υπαλληλικού και εργατοτεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού προσλαμβανομένου επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή αποσπωμένου εξ ετέρων δημοσίων υπηρεσιών ή οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εποπτευομένων από το Κράτος, ένθα υπηρετεί ήδη επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, της σχέσεως ταύτης συνεχιζομένης υπό τους αυτούς όρους της συναφθείσης συμβάσεως εργασίας.
3) Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
“2. Υπάλληλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δύνανται να αποσπώνται ή να μετατάσσωνται, υπό την αυτήν νομικήν σχέσιν εργασίας, εις οιανδήποτε ετέραν δημοσίαν υπηρεσίαν, διαθέτουσαν προσωπικόν της αυτής ή συναφούς ειδικότητος. Εφ` όσον εις την Υπηρεσίαν εις ην μετατάσσεται ο μισθωτός δεν υφίσταται κενή θέσις της αυτής ή συναφούς ειδικότητος, δημιουργείται προσωρινή τοιαύτη, δια κοινής αποφάσεως του καθ` ύλην αρμοδίου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Αι περί ων ή παρούσα παράγραφος αποσπάσεις και μετατάξεις είναι υποχρεωτικαί δια τε τους μισθωτούς και τας υπηρεσίας εις ας αποσπώνται ούτοι και ενεργούνται δι` αποφάσεων των καθ` ύλην αρμοδίων Υπουργών, εκδιδομένων κατά την διαδικασίαν και τους ορισμούς των διατάξεων της παραγρ. 5 του άρθρου 8. Εαν ο μισθωτός δεν προσέλθη δι` ανάληψιν των καθηκόντων του εις την υπηρεσίαν εις ην αποσπάται ή μετατάσσεται, εντός 15 ημερών από της κοινοποιήσεως αυτώ της οικείας αποφάσεως ή περί αποσπάσεως η μετατάξεως απόφασις ανακαλείται. Εις την περίπτωσιν ταύτην η μεταξύ αυτού και της Προεδρίας της Δημοκρατίας σύμβασις εργασίας καταγγέλλεται, χωρίς ν` απαιτήται ή συνδρομή προς τούτο οιασδήποτε άλλης προϋποθέσεως, καταβαλλομένης της υπό του άρθρου 49 του Ν. 993/79 προβλεπομένης αποζημιώσεως”.
4) Η περίπτωσις στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
“στ) τεσσαράκοντα πέντε (45) θέσεις πληρούμεναι δια διορισμού μετακλιτών υπαλλήλων ή δι` αποσπάσεως προσωπικού εκ του προβλεπομένου εν άρθρω 6 παραγρ. 1 στοιχ. δ` και ε. Αι θέσεις αύται διΆρθρούνται ειδικώτερον ως ακολούθως: Μία (1) θέσις επί βαθμώ 1ω. Τέσσαρες (4) θέσεις επί βαθμοίς 2ω-3ω. Δώδεκα (12) θέσεις επί βαθμοίς 4ω-5ω. Είκοσι έξ (26) θέσεις επί βαμθοίς 10ω-6ω. Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων Γ` κατηγορίας επί βαθμοίς 12ω-7ω”.
5) Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
“6. Αι προσλήψεις του επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού δικαίου πάσης κατηγορίας προσωπικού ενεργούνται δι` αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως και επί τη υπογραφή συμβάσεως εργασίας μεταξύ αυτού και του προσλαμβανομένου. Αι αποδοχαί και οι εν γένει όροι εργασίας των προσλαμβανομένων ορίζονται βασικώς διά της περί προσλήψεως αποφάσεως, άνευ περιορισμού τινός εξ άλλων διατάξεων, λεπτομερέστερον δε δια της συμβάσεως εργασίας, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων περί των επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου. Ειδικώς όσον αφορά τα προσόντα και την αντιμισθίαν των προσλαμβανομένων επιστημονικών σννεργατών και δημοσιογράφων, περί ων η παραγρ. 1 του άρθρου 10, έχουν ανάλογον εφαρμογήν αι αντίστοιχοι διατάξεις περί των ειδικών συνεργατών των παραγρ. 1,2,4και 5 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 217/ 1974 “περί συστάσεως πολιτικού γραφείου Πρωθυπουργού”.
6) Η περίπτωσις β` της παραγρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
“β) του Νομικού Γραφείου ο κατά το άρθρον 7 παρ. 1 στοιχ. β` δικαστικός λειτουργός ή καθηγητής Πανεπιστημίου ή επιστημονικός συνεργάτης παρά τη Προεδρία της Δημοκρατίας”.
7) Αι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 αντικαθίστανται ως εξής :
“1. Το επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού δικαίου υπαλληλικόν προσωπικόν περιλαμβάνει επιστημονικούς συνεργάτας, δημοσιογράφους, μεταφραστάς, υπαλλήλους γενικών καθηκόντων, οδηγούς και μηχανιχούς ή υπομηχανικούς, Μηχανολόγους – ηλεκτρολόγους.
2. Το επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου εργατοτεχνικόν και βοηθητικόν προσωπικόν περιλαμβάνει τας ειδικότητας κηπουρού, μαγείρου, οικιακού βοηθού, καθαριστρίας, ξυλουργού, ηλεκτροτεχνίτου, υδραυλικού, αρχιτεχνίτου – τεχνίτου οχημάτων, πλύντου οχημάτων. Ο συνολικός αριθμός των εις την προηγουμένην και την παρούσαν παράγραφον θέσεων, περιλαμβανομένης και της δυνάμει του υπ` άριθ, 411/ 4.5,1977 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 128 Α`) μεταφερθείσης εκ του Υπουργείου Εξωτερικών, ορίζεται εις ενενήκοντα πέντε (95)”.
8) Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής :
“3. Ειδικώς δια την αντιμισθίαν των επί 5ω βαθμώ και άνω μετακλητών υπαλλήλων έχουν ανάλογον εφαρμογήν αι περί των αποδοχών των μετακλητών υπαλλήλων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού αντίστοιχοι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. Δ/τος 217/1974 “περί συστάσεως πολιτικού γραφείου Πρωθυπουργού”.
9) Εν τέλει του άρθρου 12 προστίθεται παράγραφος υπ` άριθ. 6 έχουσα ούτω:
“6. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, μετά πρότασιν του Γενικού Γραμματέως της Προεδρίας της Δημοκρατίας, εκδιδομένης εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος θέλει ορισθή το ύψος των εν τω παρόντι άρθρω επιδομάτων καθώς και των υπό του άρθρου 15 προβλεπομένων. Δι` ομοίας αποφάσεως αναπροσαρμόζονται κατά Ιανουάριον εκάστου έτους τα εν λόγω επιδόματα κατ` αναλογίαν προς τον μέσον όρον της εκάστοτε αυξήσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, εφ` όσον ήθελε χορηγηθή τοιαύτη”.
10) Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 εκτικαθίσταται ως εξής:
“1. Αι δαπάναι λειτουργίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας βαρύνουν τον κρατικόν προϋπολογισμόν, έγγραφομένων κατ` έτος των αναγκαιουσών προς τούτο πιστώσεων υπό “ίδιον φορέα και κωδικούς αριθμούς. Ειδικώς αι πάσης φύσεως δαπάναι μεταβάσεως και παραμονή του Προέδρου της Δημοκρατίας και της συνοδείας του εις το εξωτερικόν καθώς και αι πάσης φύσεως δαπάναι αι προκαλούμεναι εκ της εν Ελλάδι φιλοξενείας Αρχηγών ξένων Κρατών και της συνοδείας των βαρύνουν τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Εξωτερικών”.
11) Εν τέλει του άρθρου 17 προστίθεται παράγραφος υπ` άριθ. 7 έχουσα ούτω :
“7. Τα εν τω παρόντι άρθρω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζωνται δι` αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν προτάσεως του Γενικού Γραμματέως της Προεδρίας της Δημοκρατίας”.
12) Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής :
“1. Εις την Προεδρίαν της Δημοκρατίας, ανήκει η διαχείρισις, συντήρησις και εποπτεία των κάτωθι δημοσίων κτιρίων μετά τις περί ταύτα περιοχής και των εν αυτή εγκαταστάσεων: α) Του επί της οδού Ηρώδου Αττικού εν Αθήναις ανακτόρου. β) Του επί της αυτής οδού “Μεγάρου Μαξίμου”. γ) Του επί των οδών Β. Γεωργίου Β` και Στησιχόρου 17 μεγάρου”.
13) Εν τέλει της παραγράφου 1 του άρθρου 20 προστίθεται εδάφια ε και στ` έχοντα ούτω: “ε`) τα της αναπληρώσεως των προϊσταμένων γραφείων χαι τμημάτων, εν περιπτώσει κωλύματος, απουσίας ή ελλείψεως αυτών. στ`) τα έγγραφα, η υπογραφή των οποίων ανατίθεται, αντ` αυτού, εις τους προϊσταμένους γραφείων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αναλόγως της καθ ύλην αρμοδιότητος. των”.
14) Η περίπτωσις γ`της παραγράφου 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: “γ`) Η διάθεσις και οι όροι κινήσεως των οχημάτων της Προεδρίας της Δημοκρατίας ως και τα της ασφαλίσεως τούτων”.

Άρθρο 2
1. Η κατά την παράγραφον 3 του άρθρου του υπΆριθ. 759/1976 Προεδρικού Διατάγματος θέσις του διευθυντού του Στρατιωτικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας πληρούται δια τοποθετήσεως ανωτάτου αξιωματικού.

#####

2. Ως Διευθυντής της παρά τη Προεδρία της Δημοκρατίας Διευθύνσεως Ασφαλείας Υψηλών Προσώπων ορίζεται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός του οικείου Σώματος.

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις τη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 27 Ιουλίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ