Νόμος 1185 ΦΕΚ Α΄199/29.7.1981
Περί κυρώσεως της από 12 Σεπτεμβρίου 1974 υπογραφείσης υπό της Ελλάδος εις Παρισίους Διεθνούς Συμβάσεως “περί καθιερώσεως διεθνούς οικογενειακού βιβλιαρίου”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον πρώτον
Κυρούται και έχει ισχύν νόμον ή υπό της Ελλάδος, ως μέλους της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, υπογραφείσα εις Παρισίους την 12ην Σεπτεμβρίου 1974 Διεθνής Σύμβασις αφορώσα εις την καθιέρωσιν διεθνούς οικογενεικού βιβλιαρίου, της οποίας το κείμενον έπεται εν πρωτοτύπω εις την γαλλικήν γλώσσαν και εν μεταφράσει εις την ελληνικήν.
ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Περί καθιερώσεως διεθνούς οικογενειακού βιβλιαρίου.
Τα υπογράφοντα την παρούσαν σύμβασιν Κράτη μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, εν τη επιθυμία των όπως θεσπίσουν εν διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον, συνεφώνησαν επί των ακολούθων διατάξεων:
Άρθρον 1.
Κατά την τέλεσιν του γάμου, ο ληξίαρχος παραδίδει εις τους συζύγους διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον σύμφωνον προς το εις την παρούσαν σύμβασιν συνημμένον πρότυπον.
Δεν δύναται να εκδοθή οικογενειακόν βιβλιάριον διαφορετικού τύπου.
Άρθρον 2.
Επί του διεθνούς οικογενειακού βιβλιαρίου αναγράφονται αι αρχικαί δηλώσεις, ως και αι μεταγενέστεραι εγγραφαί περί των ληξιαρχικών πράξεων αι οποίαι αφορούν εις τον γάμον των συζύγων, την γέννησιν των κοινών τέκνων των, καθώς και τον θάνατον των συζύγων και των τέκνων των.
Ο συντάξας ή μεταγράψας την πράξιν ληξίαρχος καταχωρίζει τας δηλώσεις και τας εγγραφάς εις τους αντιστοίχους προς τα έντυπα υποδείγματα του βιβλιαρίου χώρους.
Άρθρον 3.
Διάφοροι ενδείξεις, προσιδιάζουσαι εις έκαστον συμβαλλόμενον Κράτος, δύναται εξ άλλου να εμφαίνωνται εις τον προς τούτο προβλεπόμενον χώρον εις το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον. Αύται καταχωρίζονται υπό των αρμοδίων αρχών ή των εξουσιοδοτημένων εις το Κράτος τούτο προσώπων.
Άρθρον 4
Εάν το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον δεν παρεδόθη κατά την τέλεσιν του γάμου, δύναται τούτο να παραδοθή μεταγενεστέρως είτε υπό του ληξιάρχου ο οποίος ετέλεσε τον γάμον ή κατεχώρησε την πράξιν του γάμου, είτε υπό των αρμοδίων αρχών του Κράτους του οποίου τυγχάνει υπήκοος ο εις τουλάχιστον των συζύγων. Εάν ωρισμέναι δηλώσεις ή εγγραφαί δεν έχουν καταχωρισθή επί του βιβλιαρίου υπό του εν τω άρθρω 2 αναφερομένου ληξιάρχου, η καταχώρισις αυτών δύναται να συντελεσθή υπό των αρμοδίων αρχών του Κράτους του οποίου τυγχάνει υπήκοος ο εις τουλάχιστον των συζύγων.
Εκαστον συμβαλλόμενον Κράτος θέλει υποδείξει, κατά την στιγμήν της υπογραφής ή της υπό του άρθρου 18 προβλεπομένης κοινοποιήσεως ή της προσχωρήσεως, τας αρμοδίας δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχάς.
Άρθρον 5
Αι σελίδες του διεθνούς οικογενειακού βιβλιαρίου αριθμούνται άνευ διακοπής της συνεχείας των.
Άρθρον 6.
Πάσαι αι προς καταχώρισιν εις το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον εγγραφαί γίνονται δια τυπογραφικών λατινικών χαρακτήρων δύναται εξ άλλου, να γίνωνται δια των χαρακτήρων της γλώσσης η οποία εχρησιμοποιήθη δια την σύνταξιν της πράξεως εις την οποίαν αύται αναφέρονται.
Αι εγγραφαί γίνονται δια γραφομηχανής ή, εν ελλείψει χειρογράφως.
Άρθρον 7.
Αι ημερομηνίαι καταχωρίζονται δι`αραβικών αριθμών, δεικνυόντων διαδοχικώς κάτωθι των συνόλων Jo, Mo και An την ημέραν τον μήνα και το έτος. Η ημέρα και ο μήν υποδεικνύονται δια δύο αριθμών, το έτος δε δια τεσσάρων αριθμών. Αι εννέα πρώται ημέραι του μηνός και οι εννέα πρώτοι μήνες του έτους υποδεικνύονται δι`αριθμών από του 01 μέχρι του 09.
Προς υποδήλωσιν του φύλου χρησιμοποιούνται, αποκλειστικώς τα κάτωθι σύμβολα: F = θήλυ, Μ= άρρεν.
Προς υποδήλωσιν του χωρισμού από τραπέζης και κοίτης, του διαζυγίου, της ακυρώσεως γάμου του θανάτου του συζύγου του θανάτου της συζύγου του θανάτου του τέκνου χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς τα ακόλουθα σύμβολα: Se = χωρισμός από τραπέζης και κοίτης, Div = διαζύγιον, Α = ακύρωσις, Dm = θάνατος του συζύγου. Df = θάνατος της συζύγου, De = θάνατος του τέκνου. Τα σύμβολα ταύτα ακολουθούνται υπό της ημερομηνίας και του τόπου του γεγονότος.
Του αριθμού ταυτότητος εκάστου των συζύγων και των τέκνων προηγείται το όνομα του χορηγήσαντος ταύτην Κράτους.
Άρθρον 8.
Οι αμετάβλητοι τύποι του διεθνούς οικογενειακού βιβλιαρίου, εξαιρέσει των συμβόλων τα οποία προβλέπονται εις το άρθρον 7 καθ` όσον αφορά εις τας ημερομηνίας, τυπώνονται εις δύο τουλάχιστον γλώσσας, εκ των οποίων μια είναι η γλώσσα ή μια εκ των επισήμων γλωσσών του Κράτους εις το οποίον εξεδόθη το βιβλιάριον και η άλλη είναι η γαλλική γλώσσα.
Εις το τέλος του βιβλιαρίου ή αμετάβλητοι τύποι δέον να αναγράφωνται τουλάχιστον εις τας γλώσσας των κρατών μελών της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως και εις τας γλώσσαι αύται δεν έχουν ήδη χρησιμοποιηθή δια την εκτύπωσιν των τύπων τούτων.
Άρθρον 9.
Η σημασία των εις το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον χρησιμοποιουμένων συμβόλων δέον να αναγράφεται εν αυτώ τουλάχιστον εις τας γλώσσας των Κρατών μελών της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, ως και εις τας γλώσσας αγγλικήν, αραβικήν και ισπανικήν.
Άρθρον 10
Εάν οι ληξιαρχικαί δηλώσεις και εγγραφαί δεν επιτρέπουν την συμπλήρωσιν χώρου τινός ή μέρους χώρου αποσπάσματος πράξεως, ούτος αχρηστεύεται δια της χαράξεως γραμμών.
Άρθρον 11.
Αι εις το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον περιλαμβάνομεναι δηλώσεις και εγγραφαί ληξιαρχικών πράξεων οφείλουν να φέρουν ημερομηνίαν, ως ακι την υπογραφήν και την σφραγίδα της αρχής η οποία προέβη εις την αναγραφήν. Αι ως άνω δηλώσεις και εγγραφαί έχουν την ιδίαν αξίαν της οποίαν έχουν και τα αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων τα οποία εκδίδει η προαναφερθείσα αρχή.
Το βιβλιάριον τούτο είναι δεκτόν άνευ επικυρώσεως εις το έδαφος εκάστου των δια της παρούσης συμβάσεως δεσμευομένων Κρατών.
Άρθρον 12.
Το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον δέον να ενημερούται ευθύς σε τούτο δεν ανταποκρίνεται πλέον εις την ακριβή κατάστασιν. Ο συντάσσων πράξιν της οποίας δέον να γίνη μνεία εις το βιβλιάριον ληξίαρχος προκαλεί την εις αυτόν παράδοσιν τούτου προς ενημέρωσιν αυτού.
Άρθρον 13.
Η έκδοσις του διεθνούς οικογενειακού βιβλιαρίου εις ουδεμίαν καταβολήν δικαιωμάτων ή τελών υπόκειται. Το αυτό ισχύει και δια την καταχώρισιν εγγραφών εις το βιβλιάριον.
Άρθρον 14
Εκαστον συμβαλλόμενον Κράτος προσδιορίζει τον αριθμόν των τύπων “Απόσπασμα πράξεως γεννήσεως τέκνου” τους οποίους θα περιλαμβάνη το εκδοθέν επί του εδάφους αυτού διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον.
Άρθρον 15.
Δια την εφαρμογήν της παρούσης συμβάσεως εξομοιούνται προς τους υπηκόους Κράτους τινός οι πρόσφυγες και οι απάτριδες, των οποίων η προσωπική κατάστασις διέπεται υπό του δικαίου του εν λόγω Κράτους.
Άρθρον 16
Η παρούσα σύμβασις δεν αποκλείει την εις την αρχήν ή το τέλος του διεθνούς οικογενειακού βιβλιαρίου εγγραφήν πληροφοριών γενικού ή τοπικού ενδιαφέροντος προς κατατοπισμόν των συζύγων.
Άρθρον 17
Εκαστον συμβαλλόμενον Κράτος θα δύναται, κατά τον χρόνον της υπογραφής της εν τω άρθρω 18 προβλεπομένης γνωστοποιήσεως ή της προσχωρήσεως να δηλώση:
α) ότι το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον θα χορηγήται μόνον εάν οι ενδιαφερόμενοι το ζητήσουν, αφού ο ληξίαρχος επιστήσει την προσοχήν αυτών επί της χρησιμότητας του εγγράφου τούτου ουδέν έτερον βιβλιάριον δύναται να χορηγηθή.
β) ότι κατά την διάρκειαν προθεσμίας μη δυναμένης να υπερβή τα δέκα έτη από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης συμβάσεως όσον αφορά εις αυτό, το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον θα χορηγηθή μόνον εάν οι ενδιαφερόμενοι το ζητήσουν και το προτιμούν έναντι του εθνικού οικογενειακού βιβλιαρίου, και αφού ο ληξίαρχος επιστήσει τη προσοχήν αυτών και της χρησιμότητας του διεθνούς εγγράφου,
γ) ότι το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον δεν θα χορηγήται επί του συνόλου του εδάφους αυτού ειμή μόνον μετά την λήξιν προθεσμίας, μη δυναμένης να υπερβή τα πέντε έτη από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης συμβάσεως όσον αφορά εις αυτό και ότι, κατά την διάρκειαν της εν λόγω προθεσμίας, το ήδη ισχύον οικογενειακόν βιβλιάριον θα εξακολουθή να χορηγήται,
δ) ότι τα υιοθετημένα τέκνα δεν θα μνημονεύωνται εις το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον,
ε) ότι δεν θα εφαρμόση το άρθρον 13 ή διάταξιν του άρθρου τούτου.
Άρθρον 18.
Τα συμβαλλόμενα Κράτη θα γνωστοποιούν εις το Ελβετικόν Ομοσπονδιακόν Συμβούλιον την τήρησιν των υπό του Συντάγματος αυτών προβλεπομένων διαδικασιών δια την εφαρμογήν της παρούσης συμβάσεως επί του εδάφους αυτών. Το Ελβετικόν Ομοσπονδιακόν Συμβούλιον θα ειδοποιή τα συμβαλλόμενα Κράτη και τον Γενικόν Γραμματέα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, περί εκάστης γνωστοποιήσεως εν τη εννοία της προηγουμένης παραγράφου.
Άρθρον 19
Η παρούσα σύμβασις θα αρχίση ισχύουσα τριάκοντα ημέρας μετά την ημερομηνίαν καταθέσεως της δευτέρας γνωστοποιήσεως και θα έχη έκτοτε ισχύν μεταξύ των εχόντων τηρήσει την διατύπωσιν ταύτην δύο Κρατών. Δι` έκαστον συμβαλλόμενον Κράτος το οποίον εφαρμόζει μεταγενεστέρως την εν τω προηγουμένω άρθρω προβλεπόμενην διάταξιν, η παρούσα σύμβασις θα ισχίση από της τριακοστής ημέρας μετά την ημερομηνίαν επικυρώσεως. Κατά την έναρξιν της ισχύος της παρούσης συμβάσεως, ή δεχομένη τας επικυρώσεις Κυβέρνησις θα διαβιβάση το κείμενον εις την Γραμματείαν των Ηνωμένων Εθνών προς καταχώρισιν και δημοσίευσιν αυτού, συμφώνως προς το άρθρον 102 του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρον 20
Αι εν τω άρθρω 17 προβλεπόμεναι επιφυλάξεις δύναται να αρθούν καθ`ολοκληρίαν ή μερικώς ανά πάσαν στιγμήν.
Η άρσις θα κοινοποιηθή εις το Ελβετικόν Ομοσπονδιακόν Συμβούλιον. Το Ελβετικόν Ομοσπονδιακόν Συμβούλιον θα ειδοποιή τα συμβαλλόμενα Κράτη και τον Γενικόν Γραμματέα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως περί πάσης γνωστοποιήσεως υπό την έννοιαν της προηγουμένης παραγράφου.
Άρθρον 21
Η παρούσα σύμβασις εφαρμόζεται αυτοδικαίως εφ` όλης της εκτάσεως του μητροπολιτικού εδάφους εκάστου συμβαλλομένου Κράτους.
Εκαστον Κράτος θα δύναται, κατά την υπογραφήν, την γνωστοποιήσιν, την προσχώρησιν ή μεταγενεστέρων να δηλώση δια γνωστοποιήσεωες απευθυνομένης προς το Ελβετικόν Ομοσπονδιακόν Συμβούλιον ότι αι διατάξεις της παρούσης συμβάσεως θα εφαρμόζωνται επί ενός η περισσοτέρων μη μητροπολιτικών εδαφών αυτού, των Κρατών ή των εδαφών την διεθνή ευθύνην των οποίων φέρει. Το Ελβετικόν Ομοσπονδιακόν Συμβούλιον θα ειδοποιή περί της τελευταίας ταύτης γνωστοποιήσεως έκαστον των συμβαλλομένων Κρατών και τον Γενικόν Γραμματέα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως. Αι διατάξεις της παρούσης συμβάσεως θα εφαρμοσθούν επί του ή των εν τη γνωστοποιήσει προσδιορισθέντων εδαφών την εξηκοστήν ημέραν η οποία έπεται της ημερομηνίας λήψεως της εν λόγω γνωστοποιήσεως υπό του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου.
Εκαστον Κράτος, το οποίον προέβη εις δήλωσιν, συμφώνως προς τας διατάξεις της δευτέρας παραγράφου του παρόντος άρθρου, θα δύναται εν συνεχεία να δηλώση ανά πάσαν στιγμήν, δια γνωστοποιήσεως απευθυνομένης εις το Ελβετικόν Ομοσπονδιακόν Συμβούλιον, ότι η παρούσα σύμβασις θα παύση να εφαρμόζεται επί ενός ή περισσοτέρων Κρατών ή εδαφών προσδιοριζομένων εν τη δηλώσει.
Το Ελβετικόν Ομοσπονδιακόν Συμβούλιον θα ειδοποιή περί της νέας γνωστοποιήσεως έκαστον των συμβαλλομένων Κρατών και τον Γενικόν Γραμματέα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως.
Η σύμβασις θα παύση να εφαρμόζεται επί του αναφερομένου εδάφους την εξηκοστήν ημέραν η οποία έπεται της ημερομηνίας λήψεως υπό του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της προαναφερθείσης γνωστοποιήσεως.
Άρθρον 22.
Εκαστον Κράτος θα δύναται να προσχωρήση εις την παρούσαν σύμβασιν μετά την έναρξιν ισχύος αυτής. Το έγγραφον προσχωρήσεως θα κατατεθή παρά τω Ελβετικώ Ομοσπονδιακώ Συμβουλίω. Τούτο θα ειδοποιή έκαστον των συμβαλλομένων Κρατών και τον Γενικόν Γραμματέα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως περί πάσης καταθέσεως εγγράφου προσχωρήσεως. Η σύμβασις θα αρχίση ισχύουσα δια το προσχωρούν Κράτος την τριακοστήν ημέρα η οποια έπεται της ημερομηνίας καταθέσεως του εγγράφου προσχωρήσεως.
Άρθρον 23
Η παρούσα σύμβασις θα παραμείνη εν ισχύι άνευ περιορισμού διαρκείας. Εκαστον των συμβαλλομένων Κρατών θα έχη εν τούτοις την ευχέρειαν να την καταγγείλη κατά πάντα χρόνον, δια γνωστοπριήσεως απευθυνομένης εγγράφως εις το Ελβετικόν Ομοσπονδιακόν Συμβούλιον, το οποίον θα πληροφορήση σχετικώς τα άλλα συμβαλλόμενα Κράτη και τον Γενικόν Γραμματέα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως. Η ευχέρεια αύτη κσταγγελίας δεν θα δύναται να ασκηθή προ της λήξεως προθεσμίας ενός έτους από της εν τω έρθρω προβλεπομένης γνωστοποιήσεως ή προσχωρήσεως. Η καταγγελία θα παράγη αποτελέσματα μετά προθεσμίαν εξ μηνών από της ημερομηνίας λήψεως υπό του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της εν τη πρώτη παραγράφω του παρόντος άρθρου προβλεπομένης γνωστοποιήσεως. Εις πίστωσιν των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι αντιπρόσωποι, νομίμως εξουσιοδοτηθέντες προς τον σκοπόν τούτον, υπέγραψαν την παρούσαν σύμβασιν. Εγένετο εν Παρισίοις την 12ην Σεπτεμβίου χίλια εννεακόσια εβδομήκοντα τέσσαρα, εν μοναδικώ αντιτύπω, το οποίον θα κατατεθή εις τα αρχεία του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβούλιον και κεκυρωμένον αντίγραφον του οποίου θα διαβιβασθή δια της διπλωματικής οδού εις έκαστον των συμβαλλομένων Κρατών και τον Γενικόν Γραμματέα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως.

Το Διεθνές Οικογενειακόν βιβλιάριον. Χορήγησις. Το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον χορηγείται εις τους συζύγους υπό του ληξιάρχου κατά την τέλεσιν του γάμου. Εαν το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον δεν εχορηγήθη κατά την τέλεσιν του γάμου, δύναται να χορηγηθή μεταγενεστέρως είτε υπό του ληξιάρχου, ο οποίος ετέλεσεν ή κατεχώρισε την πράξιν του γάμου, είτε υπό των αρμοδίων αρχών τον Κράτους του οποίου τυγχάνει υπήκοος ο εις τουλάχιστον των συζύγων. Εις περίπτωσιν διαζυγίου, διαστάσεως, απωλείας, κλοπής ή καταστροφής δύναται να χορηγηθή εν δεύτερον διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον. Αποδεικτική δύναμις. Αι δηλώσεις και μνείαι ληξιαρχικών πράξεων, αι αναφερόμεναι εις το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον, έχουν ισχύν ομοίαν προς τα αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων, τα οποία εκδίδουν αι αρμόδιαι αρχαί. Το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον γίνεται δεκτόν άνευ επικυρώσεως εις το έδαφος εκάστον των δια της παρούσης συμβάσεως δεσμευομένων Κρατών. Ενημέρωσις. Το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον δέον να ενημερούται ευθύς ως δεν ανταποκρίνεται πλέον εις την ακριβή κατάστασιν. Η νόθευσις και η δολία χρήσις των δηλώσεων και των μνειών, των αναφερομένων επί του βιβλιαρίου, εκθέτουν τον υπαίτιον τούτων εις τας προβλεπομένας υπό του ποινικού κώδικος κυρώσεις. Υπόκεινται εις ποινικάς διώξεις, εκείνος όστις, σκοπών να επιτύχη εδαφικά οφέλη, χρησιμοποιεί εν διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον, εις το οποίον περιέχονται ενδείξεις καταστάται ανακριβείς λόγω επελθουσών αλλαγών εις την προσωπικήν κατάστασιν των εν αυτώ αναγραφομένων προσώπων.
Ειδικαί συστάσεις. Το διεθνές οικογενειακόν βιβλιάριον πρέπει να εμφανίζεται εις τον ληξίαρχον οσάκις συντρέχει περίπτωσις εγγραφής εις τούτο πράξεως ή τηρήσεως μιας διατυπώσεως αφορώσης εις την προσωπικήν κατάστασιν ενός των εις τούτο αναγραφομένων προσώπων.
Γεννήσεις. Η δήλωσις της γεννήσεως δέον να υποβληθή εις το δημαρχείον του τόπου της γεννήσεως εντός πέντε ημερών από του τοκετού, υπό του πατρός ή, εν παραλείψει τούτου, υπό του ιατρού, της μαίας ή παντός προσώπου παραστάντος κατά τον τοκετόν. Ο δηλώνων θα πρέπει να είναι εφωδιασμένος δια του οικογενειοκού βιβλιαρίου.
Θάνατοι. Η δήλωσις του θανάτου δέον να υποβληθή εις το δημαρχείον του τοπού του θανάτου εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τούτου. Ο δηλώνων θα πρέπει να είναι εφωδιασμένος: 1. Δι` ιατρικού πιστοποιητικού βεβαιούντος τον θάνατον. 2. Δι` οικογενειακού βιβλιαρίου, ή εν ελλείψει, δια των εγγράφων εκ των οποίων προκύπτει ή προσωπική κατάστασις του αποβιώσαντος (πράξεις γεννήσεως, γάμου κ.λπ.).

Άρθρον δεύτερον
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της υπό του άρθρου 19 της δια τούτου κυρουμένης Συμβάσεως καθοριζομένης ημέρας.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 21 Ιουλίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ