ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 11/04/2014 με την Παρ.3 Άρθρο 18 ΝΟΜΟΣ 4255/2014 !!!

Νόμος 1180 ΦΕΚ Α΄188/20.7.1981
Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1
Εκλογή αντιπροσώπων

1. Η εκλογή των είκοσι τεσσάρων (24) Ελλήνων αντιπροσώπων, εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποκαλουμένην και “Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον”, διενεργείται δι` αμέσου καθολικής και μυστικής ψηφοφορίας των εχόντων το δικαίωμα του εκλέγειν πολιτών, κατά τας διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του Π.Δ. 650/1974: περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας”, ως αύται ετροποποιήθησαν υπό των άρθρων 1 του Ν. 626/1977 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ` άριθ. 650/1974 Π.Δ. “περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας” και 6 του Ν. 789/1978 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος και της Εκλογικής Νομοθεσίας.
Η άσκησις του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

2. Δια την εκλογήν τούτων, ολόκληρος η Ελληνική Επικράτεια αποτελεί μίαν ενιαίαν εκλογικήν περιφέρειαν. 3. Η ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και η διαρκεία ταύτης ορίζεται, εκάστοτε δια Προεδρικόν Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Εσωτερικών τριάκοντα τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθησομένης δια την ψηφοφορίαν.

Άρθρον 2
Εκλόγιμοι Κωλύματα εκλογιμότητος και ασυμβίβαστα

1. Εκλόγιμοι δια το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον είναι οι έχοντες το δικαίωμα τον εκλέγεσθαι κατά τας διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1 του Σνντάγματος και του άρθρου 29 του Π.Δ. 650/1974.

2. Αι περί των κωλυμάτων εκλογιμότητος των βουλευτών διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 56 του Συντάγματος και των παραγράφων 1 έως και 4 άρθρου 30 του Π.Δ. 610/1974, ως τούτο ετροποποιήθη δια του άρθρου 9 του Ν. 789/1978 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος και της Εκλογικής Νομοθεσίας”, έχουν εφαρμογήν και δια την εκλογήν των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον.
Το κώλυμα της εκλογιμότητας ισχύει για τους βουλευτάς του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του δέκατου πέμπτου άρθρου του Ν.2196/1994 (ΦΕΚ Α 41)

3. Πέραν των κατά το άρθρον 6 της Πράξεως της προσηρτημένης εις την απόφασιν του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ης Σεπτεμβρίου 1976 αναφερομένων ασυμβιβάστων έχουν εφαρμογήν εν προκειμένω και αι περί των ασυμβιβάστων των βουλευτών διατάξεις του άρθρου 57 του Συντάγματος.
Προς την ιδιότητα του αντιπροσώπου εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον είναι ασυμβίβαστος η ιδιότης του βουλευτού της Ελληνικής Βουλής.

4. Αντιπρόσωπος εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον στερηθείς τινός των κατά την παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου προσόντων εκλογιμότητας εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος του αντιπροσώπου.

5. Εν περιπτώσει διενεργείας της εκλογής των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον εντός του μεσολαβούντος από της διαλύσεως της Ελληνικής Βουλής μέχρι της διεξαγωγής των δια την ανάδειξιν της νέας τοιαύτης γενικών εκλογών χρονικού διαστήματος, είναι επιτρεπτή η υποβολή παραλλήλου δι`αμφοτέρας τας εκλογάς υποψηφιότητας του αυτού προσώπου.

Άρθρον 3
Πρότασις υποψηφίων Κατάρτισις και ανακήρυξις συνδυασμών

1. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων υποψηφίων αντιπροσώπων έχουν μόνον τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομενών κομμάτων. Αι περί του ονόματος και εμβλήματος των κομμάτων διατάξεις του άρθρου 37 του Π.Δ. 650/1974 πλην της παρ. 4 αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω. Αι κατά τας ανωτέρω διατάξεις δηλώσεις των κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων επιδίδονται, αντί του Προέδρου της Βουλής εις τον υπουργόν των Εσωτερικών. Ωσαύτως, εφαρμόζονται αναλόγως και οι περί της διαφωνίας ως προς την χρήσιν ονόματος ή εμβλήματος διατάξεις του άρθρου 38 του αυτού Π.Δ. 650/1974.

2. Οι υποψήφιοι εκτίθενται εις την εκλογήν εν συνδυασμώ καταρτιζομένω υπό του προτείνοντος τούτους κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων, κατά τα εν τη επομένη παραγράφω οριζόμενα.
Ουδείς υποψήφιος δύναται να μετέχη εις πλείονας του ενός συνδυασμούς.

3. Η πρότασις εκάστου, κόμματοςή συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων, αποτελούσα τον συνδυασμόν του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων περιλαμβάνει μέχρι είκοσι τέσσαρας (24) υποψηφίους και αναγράφει το όνομα, επώνυμον, πατρώνυμον, την ιδιότητα και την ακριβή διεύθυνσιν του προτεινομένου και συνοδεύεται υπό εγγράφου αποδοχής και υπευθύνου δηλώσεως αυτού, γινομένων και δι` ειδικής συμβολαιογραφικής πληρεξουσιότητος.
Δια της δηλώσεως ταύτης δηλούται ότι:
α) δεν απεδέχθη την συμμετοχήν του ως υποψηφίου αντιπροσώπου εις συνδυασμόν – πρότασιν ετέρου κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων,
β) είναι εγγεγραμμένος εις το μητρώον του Κράτους μετά μνείας γεννήσεως, ως και τη ημερομηνίας, δια την περίπτωσιν καθ` ην απαιτείται τοιαύτη κατά την παρ. 2 του άρθρου 29 του Π.Δ. 650/1974,
γ) δεν έχει στερηθή του δικαιώματος του εκλέγειν,
δ) δεν υφίσταται τα εν άρθρω 2 του παρόντος αναφερόμενα κωλύματα εκλογιμότητος και
ε) δεν έχουν ανειλημμένην υποχρέωσιν παραμονής εν τη υπηρεσία επί ωρισμένον χρόνον, προκειμένου περί πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών εν γένει. Ο ψευδώς δηλών υπόκειται εις τας ποινάς της παραγράφου 5 του άρθρου 108 του Π.Δ. 650/1974.

4. Οι υποψήφιοι αναγράφονται κατά την υπό του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων καθοριζομένην σειράν.

5. Στην πρόταση κάθε συνδυασμού, επισυνάπτεται γραμμάτιο του δημοσίου ταμείου γενικών εσόδων Αθηνών για την κατάθεση χρηματικού ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000).
Το ποσόν τούτο επιστρέφεται εις τα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων των οποίων οι συνδυασμοί έλαβον κατά την εκλογήν ποσοστόν τρία επί τοις εκατόν (3%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων ή μιαν τουλάχιστον έδραν αντιπροσώπου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.1427/1984 (ΦΕΚ Α 40)

6. Η έλλειψις της αποδοχής ή της υπευθύνου δηλώσεως του προτεινομένου ή της υπογραφής τούτου ή του πληρεξουσίου αυτού ή τινός των εν παραγράφω 3 του παρόντος οριζομένων στοιχείων της υπευθύνου δηλώσεως του προτεινομένου επάγεται την μη ανακήρυξιν τούτού ως υποψηφίου υπό του αρμοδίου δικαστηρίου.
Η έλλειψις του κατά την προηγουμένην παράγραφον γραμματίου του Δημοσίου Ταμείου καθιστά την πρότασιν απαράδεκτον.

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 34 του Π.Δ. 650/1974.

8. Οι νομίμως προταθέντες υποψήφιοι ανακηρύσσονται κατά συνδυασμούς και κατά την εν τη προτάσει σειράν της δεκάτηνν τετάρτην ημέραν προ της ημέρας της ψηφοφορίας υπό του Α` Τμήματος του Αρείου Πάγου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του Π.Δ. 650/1974.
Οι ούτως ανακηρυχθέντες υποψήφιοι ανακοινούνται πάραυτα εις το Υπουργείον των Εσωτερικών, το οποίον προβαίνει αμελλητί εις την έκδοσιν προκηρύξεως περιλαμβανούσης τα εν τη αποφάσει της ανακηρύξεως στοιχεία. Η προκήρυξις κοινοποιείται αμέσως προς τους νομάρχας του Κράτους, οι οποίοι υποχρεούνται εις την δημοσίευσιν ταύτης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεως του άρθρου 39 του Π.Δ. 650/1974.

Άρθρον 4
Περί ψηφοδελτίων.

1. Εκαστος συνδυασμός εκλογής των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον υποχρεούται να εκτυπώση ίδιον ψηφοδέλτιον εις ορθογώνιον σχήμα ομοιόμορφον δι` ολόκληρον την Επικράτειαν, επί χάρτου χορηγουμένου εις τα κατά το άρθρον 3 του παρόντος προτείνοντα τους συνδυασμούς κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων.
Η απόχρωσις του χάρτου και αι διαστάσεις των ψηφοδελτίων και των εκλογικών φακέλλων ορίζονται δι`αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών.
Η ποσότης του χορηγουμένου χάρτου και πάσα άλλη αναγκαία εν προκειμένω λεπτομέρεια, ορίζονται δι`αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 63, του άρθρου 64, των παρ. 2, 3 και 6 του άρθρου 65 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 66 του Π.Δ. 650/1974.

2. Εν ελλείψει των κατά τους ορισμούς της προηγουμένης παραγράφου εντύπων, ψηφοδελτίων, επιτρέπεται η χρησιμοποιήσις μη εντύπων τοιούτων, της αυτής προς τα έντυπα αποχρώσεις, υπό τας προϋποθέσεις και τους ορισμούς του περί λευκών ψηφοδελτίων άρθρου 67 του Π.Δ. 650/ 1974.
Επί του μη εντύπου τούτου ψηφοδελτίου ο εκλογεύς αναγράφει δια της χειρός του μόνον το όνομα του συνδυασμού της προτιμήσεως του.

3. Περί των φακέλλων, εντός των οποίων εκλέγονται τα ψηφοδέλτια, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του άρθρου 68 του Π.Δ. 650/1974.

4. Αι περί της ακυρότητας των ψηφοδελτίων διατάξεις του άρθρουη 69 του Π.Δ. 650/1974 εφαρμόζονται αναλόγως και προκειμένω.

Άρθρον 5
Περί της ψηφοφορίας, διαλογής ψήφων και καταρτίσεως πινάκων αποτελεσμάτων υπό Πρωτοδικείων

1. Η ψηφοφορία ενεργείται ταυτοχρόνως καθ` άπασαν την Επικράτειαν κατά εκλογικά τμήματα και. κατά τας ισχυούσας δια την εκλογήν των βουλευτών περιφερείας, επί τη βάσει ωσαύτως των δια την εκλογήν των βουλευτών ισχυόντων εκλογικών καταλόγων, ως και των κατά το άρθρον 27 του Π.Δ. 650/1974 καταρτιζομένων ειδικών εκλογικών καταλόγων πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών.

2. Κατά την ψηφοφορίαν έκαστος συνδυασμός δικαιούται να διορίζη ανά ένα αντιπρόσωπον και ένα αναπληρωτήν τούτουη, εις έκαστον εκλογικόν τμήμα. Ωσαύτως έκαστος συνδυασμός δύναται να διορίζη ανά ένα πληρεξούσιον εις εκάστην των κατά την προηγουμένην παράγραφον εκλογικών περιφερειών. Ο διορισμός των αντιπροσώπων και πληρεξουσίων ενεργείται κατ` ανάλογον εφαρμογήν των άρθρων 40 και 41 του Π.Δ. 650/ 1974.

3. Αι διατάξεις των άρθρων 42 παρ. 2 περί της ημέρας της ψηφοφορίας, 43 περί των εκλογικών τμημάτων, 44 περί των καταστημάτων ψηφοφορίας, 45 περί των εκλογέων των μεταβαλλόντων ομοδικώς διαμονήν, 46 περί των εκλογέων δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών, 47 περί της ψηφοφορίας των ανδρών φρουράς, 48μ περί του προσδιορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, 50 περί προετοιμασίας του καταστήματος ψηφοφορίας, 51 περί διορισμού εφορευτικών επιτροπών, 52 περί κωλυμάτων διορισμού μελών εφορευτικών επιτροπών, 53 περί αναπληρώσεως μελών εφορευτικών επιτροπών, 55 περί ψηφοφορίας μελών εφορευτικών επιτροπών, 56 περί γραμματέως εφορευτικής επιτροπής, 57 περί ερμηνέων επιτροπών, 59 περί αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και καθηκόντων αυτών, 60 περί εφόρου των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, 61 περί διορισμού των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τούτων, 62 περί ψηφοφορίας αντιπροσώπου δικαστικής αρχής και εφόρων αυτών, 71 περί παραλαβής καταστήματος και εκλογικών ειδών υπό της εφορευτικής επιτροπής, 72 περί σφραγίσεως της κάλπης, 73 περί πρακτικού παραλαβής, 74 περί ενάρξεως της ψηφοφορίας, 75 περί προσελεύσεως ψηφοφόρων, 76 περί τρόπου ψηφοφορίας, 77 περί πρωτοκόλλου ψηφοφορίας, 78 περί ενστάσεων κατά την διάρκειαν της ψηφοφορίας, 79 περί τηρήσεως της τάξεως κατά την ψηφοφορίαν, 80 περί απαγορεύσεως, 81 περί παρουσίας υποψηφίων και αντιπροσώπων αυτών, 82 περί περατώσεως της ψηφοφορίας, 83 περί ανοίγματος κάλπης και αριθμήσεως φακέλων, 84 περί διαλογής ψήφων, 85 περί διακοπής της διαλογής, 86 περί διαλογής και 87 περί διαβιβάσεως αποτελεσμάτων εις το Πρωτοδικείον, του Π.Δ. 650/1974, ως ετροποποιήθησαν και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.
Ο εν άρθρω 87 του ανωτέρω Π.Δ. 650/1974 αναφερόμενος σάκκος εντός του οποίου περικλείεται το υλικόν της ψηφοφορίας θα φέρη εξωτερικώς ειδικόν γνώρισμα οριζόμενον δι`αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.
Ωσαύτως εφαρμόζονται αναλόγως και αι διατάξεις των παρ, 1, 7, 8 και 9 του άρθρου 88 του αυτού Π.Δ. 650/1974 αι αφορώσαι εις την υπό των Πρωτοδικείων συγκέντρωσιν και κατάταξιν των αποτελεσμάτων της εκλογής και την κατάρτισιν σχετικών περί τούτων πινάκων.

Άρθρον 6
Γενικόν αποτέλεσμα ψηφοφορίας. Κατανομή εδρών.

1. Η παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών εδρεύουσα Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 91 του Π.Δ. 650/1974, επί τη βάσει των κατά το προηγούμενον πινάκων των Πρωτοδικείων καταρτίζει τον γενικόν οριστικόν πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και άπασαν την Επικράτειαν και επί τη βάσει των αποτελεσμάτων αυτών προβαίνει εις την κατανομήν των εδρών των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον μεταξύ των μετασχόντων της εκλογής συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά τα εν τοις επομένοις παραγράφοις οριζόμενα.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον κατανομή ενεργείται κατ` αναλογίαν της καθ` άπασαν την Επικράτειαν εκλογικής δυνάμεως των μετεχόντων ταύτης συνδυασμών.
Προς τούτο αθροίζεται το σύνολον των εγκύρων ψηφοδελτίων τα οποία έλαβον καθ` άπασαν την Επικράτειαν πάντες οι μετασχόντες της εκλογής ο συνδυασμοί, το άθροισμα δε τούτο διαιρείται δια του συνολικού αριθμού των εδρών των Ελλήνων Αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον ήτοι του αριθμού 24. Το εκ της διαιρέσεως πηλίκον, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικόν μέτρον της πρώτης φάσεως της κατανομής, δια του οποίου διαιρείται ολόκληρος ή καθ` άπασαν την Επικράτειαν, εκλογική δύναμις εκάστου συνδυασμού, τουτέστιν το σύνολον των υπέρ αυτού εγκύρων ψηφοδελτίων εις έκαστον δε σινδυασμόν περιέχονται τόσαι έδραι εκ της πρώτης φάσεως της κατανομής όσας φοράς το εκλογικόν μέτρον περιέχεται εις την εκλογικήν δύναμιν αυτού,

3. Η κατανομή συνεχίζεται εις δευτέραν φάσιν καθ` ην αθροίζεται το σύνολον των μετά την κατά την προηγουμένην παράγραφον κατανομήν αχρησιμοποιήτων υπολοίπων εκλογικής δυνάμεως πάντων των συνδυασμών, το δε προκύπτον άθροισμα διαιρείται δια του αριθμού των αδιαθέτων μετά την κατά την προηγουμένην παράγραφον κατανομήν εδρών, ηυξημένου κατά ένα. Το εκ της διαιρεσέως πηλίκον παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικόν μέτρον της δευτέρας φόσεως της κατανομής δια του οποίου διαιρείται το αχρησιμοποίητον υπόλοιπον εκλογικής δυνάμεως ενός εκάστου συνδυασμού, εις έκαστον δε συνδυασμόν περιέρχονται τόσαι έδραι εκ της δευτέρας ταύτης φάσεως της κατανομής όσας φοράς το εκλογικόν μέτρον περιέχεται εις την αχρησιμοποίητον εκλογικήν δύναμιν αυτού. Εαν το άθροισμα των ούτω παραχωρουμένων εις τους συνδυασμούς εδρών είναι μεγαλύτερον του αριθμού των κατά την δευτέραν ταύτην φάσιν κατανεμητέων εδρών, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από τον έχοντα το μικρότερον υπόλοιπον εκλογικής δυνάμεως συνδυασμόν. Επί ίσου τυχόν αριθμού υπολοίπων ψήφων ενεργείται κλήρωσις και ή έδρα αφαιρείται από τον μη ευνοηθέντα, υπό του κλήρου συνδυασμόν. Εν η περιπτώσει η εκλογική δύναμις συνδυασμού είναι μικροτέρα του κατά το τρίτον εδάφιον της προηγουμένης παραγράφου εκλογικού μέτρου της πρώτης φάσεως της κατανομής, ως αχρησιμοποιήτος εκλογική δύναμις μεταφερομένη εις την δευτέραν φάσιν της κατανομής, λογίζεται το σύνολον των καθ` άπασαν την Επικράτειαν εγκύρων ψήφων του συνδυασμού τούτου.

4. Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες, μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο κατανομή, παραχωρούνται ανά μία και μέχρις εξαντλήσεώς τους στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο κατά σειρά, μετά την πρώτη φάση, αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης και αρχή γίνεται από τους συνδυασμούς οι οποίοι δεν χρησιμοποίησαν το υπόλοιπο αυτό για κατάληψη έδρας από τη δεύτερη φάση. Οι τυχόν αδιάθετες έδρες από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου παραχωρούνται ανά μια στους συνδυασμούς με το μεγαλύτερο κατά σειρά μετά την πρώτη φάση αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το δέκατο έβδομο άρθρο του Ν.2196/1994 (ΦΕΚ Α 41)
Ως αχρησιμοποιήτος εν προκειμένω εκλογική δύναμις νοείται και ολόκληρος η εκλογική δύναμις συνδυασμού ήτις υπελείφθη του εκλογικού μέτρου τόσον της πρώτης φάσεως της κατανομής όσον και της δευτέρας τοιαύτης.

5. Κόμμα ή συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων που δεν συγκέντρωσε ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το τρία τοις εκατό (3 %) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε ολόκληρη την επικράτεια τα κόμματα και οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων, δεν δικαιούται έδρα αντιπροσώπου στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο.
Σημ.: όπως η παρ.5 προστέθηκε με το έβδομο άρθρο του Ν.2196/1994 (ΦΕΚ Α 41)

Άρθρον 7
Ανακήρυξις και γνωστοποιήσις εκλεγέντων αντιπροσώπων. Πλήρωσις κενουμένων εδρών.

1. Αι κατά το προηγούμενον άρθρον περιερχόμεναι εις έκαστον συνδυασμόν έδραι αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, καταλαμβάνονται υπό των υποψηφίων αυτού κατά την σειράν της προτάσεως και ανακηρύξεως των υποψηφίων.

2. Η ανακήρυξις των εκλεγομένων αντιπροσώπων και των αναπληρωματικών αυτών ενεργείται κατ` ανάλογον εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 7 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Π.Δ. 650/ 1974.

3. Η περί της ανακηρύξεως των εκλεγέντων αντιπροσώπων απόφασις του αρμοδίου δικαστηρίου κοινοποιείται επιμελεία του παρ` αυτώ Εισαγγελέως προς πάντας τους υποψηφίους, αποστέλλεται δε το ταχύτερον εις το Υπουργείον των εσωτερικών το οποίον εν συνεχεία ανακοινοί το περιεχόμενον ταύτης εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον και εις την Βουλήν των Ελλήνων.

4. Αι κενούμεναι εξ οιουδήποτε λόγου έδραι Ελλήνων αντιπροσώπον εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, πληρούνται εκ των ανακηρυχθέντων αναπληρωματικών του αυτού συνδυασμού κατά την σειράν της ανακηρύξεως των.

5. Μη υπαρχόντων ή εξαντληθέντος του αριθμού των κατά την προηγουμένην παράγραφον αναπληρωματικών αντιπροσώπων διενεργείται αναπληρωματική εκλογή, καθ` ην εφαρμόζονται αναλόγως πάσαι αι διατάξεις του παρόντος νόμου. Κατά την αναπληρωματικήν ταύτην εκλογήν οι κατά το άρθρον 3 του παρόντος συνδυασμοί περιέχουν αριθμόν υποψηφίων μέχρι του τριπλασίου των κενών εδρών.

6. Εδραι Ελλήνων αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον κενωθείσαι εντός του τελευταίου έτους της περιόδου του Κοινοβουλίου τούτου, δεν πληρούνται δι` αναπληρωματικής εκλογής, εφ` όσον ο αριθμός των κενών εδρών δεν υπερβαίνει το τέταρτον του όλου αριθμού των Ελλήνων αντιπροσώπων.

Άρθρον 8
Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών. Επανάληψις ψηφοφορίας

1. Η Συνέλευσις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) επαληθεύει την εκλογήν των αντιπροσώπων και αποφαίνεται επί των αμφισβητήσεων – ενστάσεων αίτινες τυχόν ήθελον εγερθή επί τη βάσει των διατάξεων της προσηρτημένης εις την απόφασιν του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Πράξεως, περί εκλογής των αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν δι` αμέσου καθολικής ψηφοφορίας της 20ης Σεπτεμβρίου 1976.

2. Πάσα άλλη ένστασις ήτις ήθελεν ασκηθή κατά του κύρους των κατά τον παρόντα νόμον εκλογών, αναφερομένη είτε εις εκλογικάς παραβάσεις περί την ενέργειαν τούτων είτε εις την έλλειψιν των νομίμων προσόντων, εκδικάζεται υπό του κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Νόμου 345/1976 “περί κυρώσεως του κώδικος του κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου” των αφορωσών εις την εξέλεγξιν και εκδίκασιν των βουλευτικών εκλογών. Ενστασιν δικαιούνται να ασκήσουν τα προτείνοντα τους συνδυασμούς κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων, πας κατά την εκλογήν ταύτην ανακηρυχθείς υποψήφιος, ως και πας εκλογεύς εγγεγραμμένος εις τους εκλογικούς καταλόγους. Ως προς τους λόγους ενστάσεως, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του άρθρου 121 του Π.Δ. 650/1974.

3. Ακυρωθείσης της εκλογής δια παράβασιν των διατάξεων του νόμου και δια πλημμελείας εν γένει, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, εις τα τμήματα ηκυρώθη η εκλογή, εντός μηνός από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου, βάσει των εκλογικών καταλόγων των χρησιμοποιηθέντων κατά την αρχικήν ψηφοφορίαν. Κατά την εκ του λόγου τούτου επανάληψιν της ψηφοφορίας δεν επιτρέπεται πρότασις ανακήρυξις νέων υποψηφίων. Δι` αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών, ορίζεται ή ημέρα διενεργείας της επαναληπτικής ψηφοφορίας και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Εάν εν τινι εκλογικώ τμήματι η ψηφοφορία δεν ενηργήθη δι`οιονδήποτε λόγον, αύτη ενεργείται κατά την επομένην Κυριακήν, εκδιδομένου προς τούτο προγράμματος ψηφοφορίας της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής.

5. Η εκλογή αντιπροσώπου εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, επελθούσα κατόπιν ακυρώσεως υπό του κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, λογίζεται γενομένη από της ημέρας της διενεργείας των γενικών εκλογών των αντιπροσώπων τούτων.

Άρθρον 9
Τελικαί – Εξουσιοδοτικαί διατάξεις

1. Αι διατάξεις της Εκλογικής Νομοθεσίας της κωδικοποιηθείσης δια του Π.Δ. 650/1974 αι αφορώσαι εις: α) την μη ενέργειαν προσωπικής κρατήσες (άρθρο 95,
β) τας επιδόσεις και ατελείας (άρθρον 98, ως τούτο ετροποποιήθη υπό του άρθρου 18 του Ν. 789/1978), γ) τας αποζημιώσεις των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. (άρθρον 99).
δ) τον υπολογισμόν προθεσμιών (άρθρον 133 ως τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρου 16 του Ν. 789/1978),
ε) την προμήθειαν εκλογικών ειδών (άρθρον 135) και
στ) την συγκρότησιν ειδικών συνεργείων εξ υπαλλήλων κ.λπ. δια την αντιμετώπισιν των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευήν και διενέργειαν των εκλογών, την καταβολήν ειδικών αποζημιώσεων (άρθρα 8 και 17 του Ν. 789/1978, εφαρμόζονται αναλόγως και εις την εκλογήν των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον. Οσαύτως εφαρμόζονται αναλόγως και αι πειθαρχικαί, ποινικαί και δικονομικαί διατάξεις της νομοθεσίας ταύτης. Δι` αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών δύναται να τεθούν εις εφαρμογήν και αι περί ανακλήσεως και απαγορεύσεως κανονικών αδειών διατάξεις του άρθρου 96 της αυτής ως ανώ Νομοθεσίας.

2. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως, συμπληρώσεως ή αντικαταστάσεως εν μέρει ή εν όλω των διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας διά τα θέματα δι` α ον παρών νόμος παραπέμπει εις ταύτας προς ανάλογο-εφαρμογήν θα ισχύουν αι διατάξεις αύται ως ετροποποιήθησαν ή συνεπληρώθησαν ή αντικατεστάθησαν.

3. Δι`αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών δύναται να καθορίζεται πάσα αναγκαία προς εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου λεπτομέρεια.

4. Εφ` όσον ή διενέργεια των κατά τον παρόντα νόμον εκλογών συμπέσει με την ημέραν διενεργείας των κατά τας διατάξεις των άρθρων 51 και 53 του Συντάγματος γενικών βουλευτικών εκλογών, ή ψηφοφορία διά την εκλογήν των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον θα διεξαχθή εις τα αυτά εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας άτινα θα ορισθούν δια την ψηφοφορίαν των βουλευτικών εκλογών και ενώπιον του αυτού αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και των αυτών λοιπών μελών των εφορευτικών επιτροπών, δυναμένων τούτων, προς αντιμετώπισιν των αναγκών της ψηφοφορίας ταύτης, να αναθέτουν καθήκοντα γραμματέως αυτών εις δημόσιον ή δημοτικόν ή κοινοτικόν υπάλληλον ή υπάλληλον νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, υποχρεούμενον να εκπληρώση ταύτα ή εις ένα εκ των εκλογέων.
Εν ανεπαρκεία των κατά τας διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 61 του Π.Δ. 650/1974 διοριζομένων ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, προσώπων διαπιστουμένη υπό του Α` Τμήματος του Αρείου Πάγου, δύνανται να διορίζονται ως τοιούτοι και οι επί βαθμώ δικαστικού γραμματέως Β` τάξεως (7ω) υπάλληλοι της γραμματείας απάντων των πολιτικών, ποινικών και τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των παρ αυτοίς εισαγγελιών, οι ασκούμενοι δικηγόροι και εν ανάγκη μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ επί βαθμοίς 4ω έως 2ω έχοντες πτυχίον Νομικής. Οι δυνάμενοι να διορισθούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι περιλαμβάνονται εις συντασσομένας υπό των Νομαρχών ονομαστικάς καταστάσεις, αίτινες, μερίμνη του Υπουργείου Εσωτερικών, αποστέλλωνται εις την Εισαγγελίαν του Αρείου Πάγου εντός της εν τω τελευταίω εδαφίω της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του Π.Δ. 650/1974 οριζομένης προθεσμίας. Εν περιπτώσει διενεργείας των ως άνω δύο εκλογών την αυτήν ημέραν δια την εκλογήν των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον θα χρησιμοποιηθούν ιδιαίτεραι κάλπαι, φέρουσαι διακριτικόν προς τούτο γνώρισμα. Το διακριτικόν τούτο γνώρισμα και πάσα άλλη λεπτομέρεια αφορώσα εις το μέγεθος, το σχήμα κ.λπ. των καλπών, ως και πάντα τα λοιπά ανακύπτοντα εκ της ταυτοχρόνου διενεργείας αμφοτέρων των εκλογών θέματα, δι` α δεν προβλέπει ο παρών νόμος ουδέ είναι δυνατή η αντιμετώπισις των δι` αναλόγου εφαρμογής διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας (Π.Δ. 650/1974) ρυθμίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών. Επι ταυτοχρόνου διενεργείας εκλογών βουλευτών της Ελληνικής Βουλής και αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, η απόχρωσις των ψηφοδελτίων και των αντιστοίχων φακέλων πρέπει να είναι εμφανώς διάφορος.

5. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να εφαρμοστούν και σε περίπτωση που οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διενεργούνται ξεχωριστά και όχι ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Σημ.: όπως ηπαρ.5 προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.1427/1984 (ΦΕΚ Α 40)

Άρθρον 10
Δικαιώματα Αντιπροσώπων

1. Οι Ελληνες αντιπρόσωποι εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δικαιούνται εκ του Ελληνικού Δημοσίου της εκάστοτε καταβαλλομένης εις τους βουλευτάς του Ελληνικού Κοινοβουλίου αποζημιώσεως. Η αποζημίωσις αύτη καταβάλλεται υπό της Βουλής τον προϋπολογισμόν της οποίας βαρύνει η αντίστοιχος δαπάνη.

2. Αι διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 7, 9 και 11 του Ζ` Ψηφίσματος του 1975 “περί καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βουλευτάς” και της στ` περιπτώσεως του άρθρου 1 του Ν. 738/1977 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Ν. 251/1976 “περί Ο.Δ.Δ.Υ.” και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” ισχύουν και δια τους Ελληνας αντιπροσώπους εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Οι ενωτέρω δικαιούνται ωσαύτως όλων των ατελειών και απαλλαγών των αναφερομένων, εις το ταχυδρομικά τέλη, την τηλεφωνικήν επικοινωνίαν και την ελευθέραν μετακίνησιν εις το εσωτερικόν, των προβλεπομένων δια τους Ελληνας Βουλευτάς.

Άρθρον 11
Η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του Π.Δ. 650/1974 “περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας” αντικαθίσταται ως ακολούθως: “6. Ο αριθμός των υποψηφίων εκάστου συνδυασμού δύναται να ανέλθη μέχρι του αριθμού των βουλευτικών εδρών εκάστης εκλογικής περιφερείας, προσαυξανομένου κατά ένα προκειμένου περί περιφερειών εκλεγουσών μέχρι και τρεις βουλευτάς και κατά δύο προκειμένου περί των λοιπών εκλογικών περιφερειών”.

Άρθρον 12
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 09 Ιουλίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ