Νόμος 1176 ΦΕΚ Α΄184/13.7.1981
Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το 1976, υπ’ άριθ. 144 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας “περί των τριμερών συνεννοήσεων δια την προώθησιν της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας” και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την εφαρμογήν αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον πρώτον
Κυρούται και έχει ισχύν νόμου, η υπ Άριθ. 144 Διεθνής Σύμβασις Εργασίας “περί των τριμερών συνεννοήσεων δια την προώθησιν της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας”, ψηφισθείσα κατά την 61ην σύνοδον της Γενικής Συνδιασκέψεως της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας του έτους 1976, της οποίας το κείμενον εις πρωτότυπον εις την γαλλικήν και εις μετάφρασιν εις τον ελληνικήν γλώσσαν έχει ως ακολούθως
ΣΥΜΒΑΣΙΣ 144
Περί των τριμερών συνεννοήσεων δια την προώθησιν της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας. Η Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας συγκληθείσα εν Γενεύη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνελθούσα αυτόθι την 2αν Ιουνίου 1976 εις την εξηκοστήν πρώτην σύνοδον αυτής. Αφού υπέμνησε τους όρους των υφισταμένων διεθνών συμβάσεων και συστάσεων εργασίας, ιδία την σύμβασιν περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος, 1948, και την σύμβασιν περί του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως, 1949, και την σύστασιν περί συνεννοήσεων επί εθνικού και βιομηχανικού επιπέδου, 1960 δια των οποίων επιβεβαιούται το δικαίωμα των εργοδοτών και εργαζομένων όπως συνιστούν ελευθέρους και ανεξαρτήτους οργανώσεις και ζητείται η λήψις μέτρων προς προώθησιν αποτελεσματικών συνεννοήσεων, επί εθνικού επιπέδου, μεταξύ των δημοσίων αρχών και των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, ως και τας διατάεεις πλείστων διεθνών συμβάσεων και συστάσεων εργασίας υπό των οποίων προβλέπεται η συνεννόησις μετά των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων επί των ληπτέων μέτρων ίνα δοθή ισχύς εις ταύτας. Αφού εξήτασε το τέταρτον θέμα της ημερησίας διατάξεως της συνόδου, το οποίον φέρει τον τίτλον “Δημιουργία τριμερών μηχανισμών επιφορτισμένων με την προώθησιν της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας” και αφού απεφάσισε την αποδοχήν ωρισμένων προτάσεων σχετικών προς τας τριμερείς συννενοήσεις τας προοριζομένας δια την προώθησιν της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας. Αφού απεφάσισεν ότι αι προτάσεις αύται δέον να λάβουν τον τύπον διεθνούς συμβάσεως. Αποδέχεται, σήμερον 21ην Ιουνίου του έτους 1976 την ως έπεται σύμβασιν, ήτις θα αποκαλήται σύμβασις περί των τριμερών συνεννοήσεων σχετικών προς τους διεθνείς κανόνας εργασίας, 1976.
Άρθρον 1
Εις την παρούσαν σύμβασιν οι όροι “αντιπροσωπευτικαί οργανώσεις” σημαίνουν τας πλέον αντιπροσωπευτικάς εργοδοτικάς και εργατικάς οργανώσεις, αι οποίαι απολαύουν του δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευθερίας.
Άρθρον 2
1. Παν Μέλος της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας επικυρούν σύμβασιν, αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως θέση εις εφαρμογήν διαδικασίας, αι οποίαι θα διασφαλίζουν αποτελεσματικάς συνεννοήσεις μεταξύ των αντιπροσώπων της κυβερνήσεως, των εργοδοτών και των εργαζομένων, επί θεμάτων αφορώντων εις τας δραστηριότητας της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, των αναφερομένων εις το άρθρον 5 παρ. 1 κατωτέρω.
2. Η φύσις και ο τύπος των εν παραγράφω παρόντος άρθρου προβλεπομένων διαδικασιών, καθορίζονται ειςε εκάστην χώραν, συμφώνως προς την εθνικήν πρακτικήν, κατόπιν συνεννοήσεων μετά των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, εφ` όσον υφίσταται τοιαύται και εφ`όσον δεν έχουν εισέτι καθιερωθή τοιαύται διαδικασίαι.
Άρθρον 3
1. Δια τας εξεταζομένας υπό της παρούσης συμβάσεως διαδικασίας οι εργοδοτικοί και οργανικοί αντιπρόσωποι θα επιλέγωνται ελευθέρως υπό των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των, εφ` όσον υφίστανται τοιαύται.
2. Οι εργοδόται και εργαζόμενοι εκπροσωπούνται επί ίσης βάσεως εντός παντός οργανισμού μέσω του οποίου πραγματοποιούνται αι συνεννοήσεις.
Άρθρον 4
1. Η αρμοδία αρχή θα αναλάβη την ευθύνην της διοικητικής υποστηρίξεως των υπό της παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων διαδικασιών.
2. Μεταξύ της αρμοδίας αρχής και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, εάν υφίστανται τοιαύται, θα γίνουν οι απαραίτητοι διακανονισμοί δια την χρηματοδότησιν πάσης εκπαιδεύσεως αναγκαίας εις τα μετέχοντα των διαδικασιών τούτων πρόσωπα.
Άρθρον 5
1. Αι υπό της παρούσης συμβάσεως προβλεπόμεναι διαδικασίαι δέον όπως έχουν ως αντικείμενον συνεννοήσεις επί των κάτωθι θεμάτων:
α) Των κυβερνητικών απαντήσεων εις τα ερωτηματολόγια επί θεμάτων εγγεγραμμένων εις την ημερήσιαν διάταξιν της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας, ως και των κυβερνητικών παρατηρήσεων σχετικώς προς τα προσχέδια κειμένων, τα οποία δέον όπως συζητηθούν υπό της Συνδιασκέψεως.
β) Των προτάσεων, αι οποίαι πρόκειται να διατυπωθούν προς την ή τας αρμοδίας αρχάς, εν συνδυασμώ προς την υποχρέωσιν υποβολής εις ταύτας των συμβάσεων και συστάσεων, συμφώνως προς το άρθρον 19 του Καταστατικού της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας.
γ) Της επανεξετάσεως εις κατάλληλα χρονικά διαστήματα μη επικυρωθεισών συμβάσεων και συστάσεων, εις τας οποίας δεν εδόθη εισέτι ισχύς, προς εξέτασιν των μέτρων άτινα δύναται να ληφθούν, προς προώθησιν της εφαρμογής και ενδεχομένως της κυρώσεως τούτων.
δ) Των ζητημάτων τα οποία δύναται να προκύψουν εκ των υποβαλλομένων εις το Διεθνές Γραφείον Εργασίας εκθέσεων, δυνάμει του άρθρου 22 του Καταστατικού της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας.
ε) Των προτάσεων, των αναφερομένων εις την καταγγελίαν επικυρωθείσαν συμβάσεων.
2. Ινα διασφαλισθή η αποτελεσματική εξέτασις των εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων θεμάτων, δέον όπως λαμβάνουν χώραν συνεννοήσεις, εις κατάλληλα χρονικά διαστήματα, καθοριζόμενα, εις κατάλληλα χρονικά διαστήματα, καθοριζόμενα δια κοινής συμφωνίας, τουλάχιστον όμως άπαξ του έτους.
Άρθρον 6
Οσάκις κρίνεται σκόπιμον, κατόπιν συνεννοήσεως μετά των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, εάν υφίστανται τοιαύται, η αρμόδια αρχή, θα καταρτίζη ετησίαν έκθεσιν επί της λετουργίας των υπό της παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων διαδικασιών.
Άρθρον 7
Αι επίσημαι επικυρώσεις της παρούσης συμβάσεως ανακοινούνται προς τον Γενικήν Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, παρ` ου και καταχωρίζονται.
Άρθρον 8
1. Η παρούσα σύμβασις δεσμεύει μόνον τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, ων η επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπό του Γενικού Διευθυντού.
2. Αύτη τίθεται εν ισχύι, δώδεκα μήνας μετά την υπό του Γενικού Διευθυντού καταχώρισιν των επικυρώσεων δύο Μελών.
3. Ακολούθως η σύμβασις αύτη, άρχεται ισχύουσα δι` έκαστον Μέλος, δώδεκα μήνας αφ` ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτού.
Άρθρον 9
1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν, δύναται να καταγγείλη ταύτην μετά πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως της αρχικής ισχύος αυτής, δια πράξεως ανακοινουμένης εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ` αυτού καταχωριζομένης. Η καταγγελία θέλει ισχύσει μετά πάροδον έτους από της καταχωρίσεως της.
2. Παν Μέλος, επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν, το οποίον, εντός έτους από της λήξεως της εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαετίας, δεν έχει κάμει χρήσιν της υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένης δυνατότητος καταγγελίας, δεσμεύεται δια μίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς θα δύναται να καταγγείλη την παρούσαν σύμβασιν άμα τη λήξει εκάστης δεκαετίας, υπό τους εν τω παρόντι άρθρω προβλεπομένους όρους.
Άρθρον 10
1. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί εις άπαντας τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας την καταχώρησιν πασών των επικυρώσεων και καταγγελιών, αίτινες τω έχουν ανακοινωθή υπό των Μελών της Οργανώσεως.
2. Γνωστοποιών εις τα Μέλη της Οργανώσεως, την καταχώρησιν της δευτέρας επικυρώσεως, ήτις των έχει ανακοινωθή, ο Γενικός Διευθυντής εφιστά την προσοχήν των μελών της Οργανώσεως επί της ημερομηνίας αφ` ης η παρούσα σύμβασις άρχεται ισχύουσα.
Άρθρον 11
Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ανακοινοί εις τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προς καταχώρησιν συμφώνως τω άρθρω 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, πλήρεις πληροφορίας επί όλων των επικυρώσεων και πράξεων καταγγελίας, τας οποίας έχει κατάχωρίσει, συμφώνως προς τα προηγούμενα άρθρα.
Άρθρον 12
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον, υποβάλλει εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν, έκθεσιν περί της εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως και εξετάζει αν συντρέχη περίπτωσις εγγραφής εις την ημερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως θέματος ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως αυτής.
Άρθρον 13
1. Εις ην περίπτωσιν η Συνδιάσκεψις αποδεχθή νεωτέραν σύμβασιν, επαγομένην εν όλω ή εν μέρει αναθεώρησιν της παρούσης συμβάσεως, και εφ` όσον η νεωτέραν σύμβασις δεν ορίζει άλλως.
α) Η επικύρωσις υπό Μέλους της νεωτέρας συμβάσεως της αναθεωρούσης την παρούσαν, επάγεται αυτοδικαίως παρά τας διατάξεις του ανωτέρου άρθρου 9, άμεσον καταγγελίαν της παρούσης συμβάσεως υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύι η αναθεωρούσα ταύτην νεωτέρα σύμβασις.
β) Αφ` ης η επαγομένη την αναθεώρησιν νεωτέρα σύμβασις τεθή εν ισχύι η παρούσα σύμβασις παύει ούσα δεκτική επικυρώσεως υπό των Μελών.
2. Η παρούσα σύμβασις παραμένει εν πάση περίπτωση εν ισχύι, υπό τον τύπον και το περιεχόμενον αυτής, δια τα Μέλη άτινα επικυρώσαντα αυτήν, δεν ήθελον επικυρώσει την αναθεωρούσαν ταύτην σύμβασιν.
Άρθρον 14.
Το γαλλικόν και αγγλικόν κείμενον της παρούσης συμβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά.

Άρθρον δεύτερον
Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εργασίας καθορίζονται το τριμερές όργανον και η διαδικασία βάσει της οποίας θα πραγματοποιούνται αι κατά τα άρθρα 2 και 5 της κυρουμένης διεθνούς συμβάσεως προβλεπόμεναι τριμερείς συνεννοήσεις ως και τα της ρυθμίσεως της χρηματοδοτήσεως πάσης αναγκαίας εκπαιδεύσεως, κατά το άρθρον 4 της Συμβάσεως.

Άρθρον τρίτον
Η ισχύς της δια του παρόντος κυρουμένης διεθνούς συμβάσεως άρχεται δώδεκα μήνας από της ημερομηνίας καταχωρίσεως της επικυρώσεως της υπό του Γενικού Διευθυντού του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 07 Ιουλίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ