Νόμος 1175 ΦΕΚ Α΄183/13.7.1981
Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην κατά το έτος 1965 υπ’ αριθ. 124 Διεθνούς Συμβάσεως “περί της Ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των νεαρών προσώπων δι’ απασχόλησιν εις υπογείους εργασίας εις τα ορυχεία και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον πρώτον
Κυρούται και έχει ισχύν νόμου, η υπ` άριθ. 124 Διεθνής Σύμβασις “περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των νεαρών προσώπων δι` απασχόλησιν εις υπογείους εργασίας εις τα ορυχεία, ψηφισθείσα κατά την 49ην σύνοδον της Γενικής Συνδιασκέψεως της Διεθνούς οργανώσεως Εργασίας του έτους 1965, της οποίας το κείμενον εις ελληνικήν μετάφρασιν και γαλλικόν πρωτότυπον έχει ως ακολούθως:
ΣΥΜΒΑΣΙΣ 124
Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των νεαρών προσώπων δι` απασχόλησιν εις υπογείους εργασίας εις τα ορυχεία. Η Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, συγκληθείσα εν Γενεύη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τον Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνελθούσα αυτόθι την 2αν Ιουνίου 1965 εις την τεσσαρακοστήν ενάτην σύνοδον αυτής. Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών με την ιατρικήν εξέτασιν ικανότητος των εφήβων δι` απασχόλησιν εις υπογείους εργασίας εις τα ορυχεία, θέμα αποτελούν το τέταρτον σημείον της ημερησίας διατάξεως της συνόδου. Αφού έλαβε υπ` όψιν ότι ή σύμβασις περί ιατρικής εξετάσεως των νεαρών προσώπων (βιομηχανία), 1946, ή οποία εφαρμόζεται εις τα ορυχεία, προβλέπει ότι τα παιδία και τα κάτω των δεκαοκτιώ ετών νεαρά πρόσωπα δεν δύνανται ν` απασχοληθούν εις βιομηχανικήν επιχείρησιν εκτός αν έχουν αναγνωρισθή ικανά δια την εργασίαν εις ην πρόκειται να αππσχοληθούν κατόπιν επισταμένης ιατρικής εξετάσεως, ότι η απασχόλησις παιδίου ή νεαρού προσώπου δύναται να συνεχισθή μόνον εφ` όσον ή ιατρική εξέτασις επαναλαμβάνεται εις διαστήματα μη υπερβαίνοντα το έτος και ότι η εθνική νομοθεσία δέον όπως περιλάβη διατάξεις περί συμπληρωματικών ιατρικών εξετάσεων. Αφού έλαβε υπ` όψιν ότι η σύμβασις οριζεί εξ` άλλου, ότι δια τας εργασίας αι οποίαι παρουσιάζουν ηυξημένους κινδύνους δια την υγείαν ή ιατρική εξέτασις ικανότητος προς απασχόλησιν και αι περιοδικαί αυτής επαναλήψεις δέον όπως απαιτούνται τουλάχιστον μέχρι της ηλικίας των εικοσιενός ετών και ότι η εθνική νομοθεσία, δέον, είτε να καθορίση τας απασχολήσεις ή τας κατηγορίας απασχολήσεων ενίων οποίων επιβάλλεται, η υποχρέωσις αύτη, είτε να αναθέση εις ετέραν αρμοδίαν αρχήν τον εν λόγω καθορισμόν. Αφού έκρινεν ότι δεδομένων των κινδύνων, τους οποίους παρουσιάζουν διά την υγείαν αι υπόγειοι εργασίαι εις τα ορυχεία, επιβάλλεται όπως ψηφισθούν διεθνείς κανόνες απαιτούντες ιατρικήν εξέτασιν ικανότητος δι` υπόγειον απασχόλησιν εις τα ορυχεία ως και περιοδικάς ιατρικάς εξετάσεις μέχρι της ηλικίας του εικοστού πρώτου (21) έτους και καθορίζοντες την φύσιν των εξετάσεων τούτων. Αφού απεφάσισεν όπως οι κανόνες ούτοι λάβουν τον τύπον διεθνούς συμβάσεως, Αποδέχεται σήμερον 23ην του μηνός Ιουνίου του έτους 1965, την ως έπεται σύμβασιν, ήτις θα αποκαλήται Σύμβασις περί της ιατρικής εξετάσεως των νεαρών προσώπων (υπόγειοι εργασίαι), 1965
Άρθρον 1
1. Δια την εφαρμογήν της παρούσης συμβάσεως, ο όρος “ορυχείον” σημαίνει πάσαν επιχείρησιν, δημοσίαν ή ιδιωτικήν, σκοπόν έχουσα την εξόρυξιν υλών εκ του υπεδάφους, και συνεπαγομένην υπόγειον απασχόλησιν προσώπων.
2. Αι διατάξεις της παρούσης συμβάσεως αι σχετικαί με την υπόγειον απασχόλησιν εις τα ορυχεία ισχύουν και επί υπογείου απασχολήσεως εις τα λατομεία.
Άρθρον 2
1. Δια την υπόγειον απασχόλησιν κπι εργασίαν εις τα ορυχεία, προσώπων ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών απαιτούνται, επισταμένη ιατρική.Εξέτασις ικανότητος προς απασχόλησιν και μεταγενέστεραι περιοδικαί εξετάσεις εις διαστήματα μη υπερβαίνοντα τους δώδεκα (12) μήνας.
2. Η αποδοχή ετέρων μέτρων,αφορώντων την ιατρικήν παρακολούθησιν των νεαρών προσώπων μεταξύ του 18ου και 21ου ετους της ηλικίας των επιτρέπεται οσάκις η αρμοδία αρχή κρίνει, μετ` ιατρικήν γνωμάτευσιν και μετά σύμφωνον γνώμην των πλέον αντιπροσωπευτικών ενδιαφερομένων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, ότι τοιαύτα μέτρα είναι ισοδύναμα ή αποτελεσματικώτερα των απαιτουμένων υπό της παραγράφου 1.
Άρθρον 3
1. Αι προβλεπόμεναι εν άρθρω 2 ιατρικαί εξετάσεις δέον: α) να πραγματοποιούνται υπό την ευθύνην και την επίβλεψιν ειδικευμένου ιατρού εξουσιοδοτημένου υπό της αρμοδίας αρχής, β) να πιστοποιούνται κατά τον προσήκοντα τρόπον.
2. Ακτινογραφία πνευμόνων απαιτείται κατά την εξέτασιν δια την πρόσληψιν ως επίσης, εάν τούτο θεωρείται αναγκαίον από ιατρικής απόψεως και κατά τας μεταγενεστέρας εξετάσεις.
4. Αι απαιτούμεναι υπό της παρούσης συμβάσεως ιατρικαί εξετάσεις δέον όπως μη επιβαρύνουν οικονομικώς, είτε τα νεαρά πρόσωπα είτε τους γονείς ή κηδεμόνας των.
Άρθρον 4
1. Δέον όπως ληφθούν υπό της αρμοδίας αρχής τα αναγκαία μέτρα, προβλεπομένων και των καταλλήλων κυρώσεων, προς διασφάλισιν της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης συμβάσεως.
2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύμβασιν, υποχρεούνται όπως διαθέτη κατάλληλον σύστημα επιθεωρήσεως ίνα εποπτεύη την εφαρμογήν των διατάξεων της συμβάσεως ή να ελέγχη την διενέργειαν της προσηκούσης επιθεωρήσεως.
4. Η εθνική νομοθεσία δέον όπως καθορίζη τα πρόσωπα τα επιφορτισμένα με την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης συμβάσεως.
5. Ο εργοδότης δέον όπως τηρή καταστάσεις αι οποίαι θα είναι εις την διάθεσιν των επιθεωρητών, θα αναγράφουν δε δια παν πρόσωπον ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών, το οποίον απασχολείται ή εργάζεται υπογείως: α) Την ημερομηνίαν γεννήσεως δεόντως βεβαιουμένην κατά το δυνατόν, β) ενδείξεις περί της φύσεως των εκτελουμένων καθηκόντων, γ) πιστοποιητικόν βεβαιούν την ικανότητα προς απασχόλησιν, αλλά μη παρέχον οιανδήποτε ένδειξιν ιατρικής φυσέως.
6. Ο εργοδότης οφείλει να θέτη εις την διάθεσιν των αντιπροσώπων των εργαζομένων τη αιτήσει των, τας εν παραγρ. 4 αναφερομένας πληροφορίας.
Άρθρον 5
Η αρμοδία αρχή εκάστης χώρας δέον όπως ζητή την γνώμην των πλέον αντιπροσωπευτικών ενδιαφερομένων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων ή καθορίση την γενικήν πολιτικήν εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως και θεσπίση την διαδικασίαν διά της οποίας θα δοθή συνέχεια εις ταύτην.
Άρθρον 6
Αι επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης συμβάσεως δέον όπως κοινοποιούνται εις τον Γενικόν Διενθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας υπό του οποίου και καταχωρίζονται.
Άρθρον 7
1. Η παρούσα σύμβασις δεσμεύει μόνον τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας των οποίων η επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπό του Γενικού Διευθυντού.
2. Τίθεται εν ισχύι δώδεκα μήνας μετά την υπό τον Γενικού Διευθυντού καταχώρησιν των επικυρώσεων δύο Μελών.
3. Ακολούθως η σύμβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι` έκαστον Μέλος δώδεκα μήνας αφ` ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτού.
Άρθρον 8
1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν, δύναται να καταγγέλλη ταύτην μετά πάροδον δεκαετίας από της αρχικής ισχύος αυτής, δια πράξεως ανακοινουμένης εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ` αυτού καταχωριζομένης. Η καταγγελία θέλει ισχύσει μετά πάροδον έτους από της καταχωρίσεως της.
2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν, το οποίον εντός έτους από της λήξεως της εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαετίας δεν έχει κάμει χρήσιν της υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένης δυνατότητος καταγγελίας, δεσμεύεται δια μίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς δύναται να καταγγέλλη ταύτην κατά την λήξιν εκάστης δεκαετίας υπό τους εις το παρόν άρθρον προβλεπομένους όρους.
Άρθρον 9
1. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί εις άπαντα τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας την καταχώρησιν πασών των επικυρώσεων και καταγγελιών, αι οποίαι ανακοινούνται προς αυτόν υπό των Μελών της Οργανώσεως.
2. Γνωστοποιών εις Μέλη της Οργανώσεως την καταχώρησιν της δευτέρας επικυρώσεως, η οποία του έχει ανακοινωθεί, ο Γενικός Διευθυντής εφιστά την προσοχήν των Μελών της Οργανώσεως επί της ημερομηνίας από της οποίας η παρούσα σύμβασις άρχεται ισχύουσα.
Άρθρον 10
Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινοί εις τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς καταχώρησιν συμφώνως προς το άρθρον 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, πλήρεις πληροφορίας σχετικάς προς πάσας τας επικυρώσεις και πράξεις καταγγελίας τας οποίας έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τα προηγούμενα άρθρα.
Άρθρον 11
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον να υποβάλλη, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον, εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν επί της εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως και αποφασίζει εάν συντρέχη περίπτωσις εγγραφής εις την ημερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως θέματος ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως αυτής.
Άρθρον 12
1. Εις ην περίπτωσιν η Συνδιάσκεψις αποδέχεται νέαν σύμβασιν επαγομένην ολικήν ή μερικήν αναθεώρησιν της παρούσης συμβάσεως και εφ` όσον η νέα σύμβασις δεν ορίζει άλλως: α) Η επικύρωσις υπό Μέλους της νέας συμβάσεως της αναθεωρούσης την παρούσαν επάγεται αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του άρθρου 8 ανωτέρω, άμεσον καταγγελίαν της παρούσης συμβάσεως υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύι ή αναθεωρούσα ταύτην νέα σύμβασις. β) Αφ` ης ή επαγομένη την αναθεώρησιν νέα σύμβασις τεθή εν ισχύει η παρούσα σύμβασις δεν είναι πλέον δυνατόν να επικυρωθή υπό των Μελών.
2. Η παρούσα σύμβασις παραμένει εν πάση περιπτώσει εν ισχύι υπό τον τύπον και το περιεχόμενον αυτής, δια τα Μέλη τα οποία επικυρώσαντα αυτήν δεν ήθελον επικυρώσει την αναθεωρητικήν αυτής σύμβασιν.
Άρθρον 13
Το γαλλικόν και αγγλικόν κείμενον της παρούσης συμβάσεως είναι εξ` ίσου αυθεντικά.

Άρθρον δεύτερον
Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Βιομηχανίας και Ενεργείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας καθορίζονται: Το περιεχόμενον της κατά το άρθρον 2 της δια του παρόντος νόμου κυρουμένης συμβάσεως ιατρικής εξετάσεως η οποία δέον απαραιτήτως να περιλαμβάνη ακτινογραφίαν πνευμόνων, η διαδικασία της υποβολής εις δωρεάν ιατρικήν εξέτασιν των εις τας διατάξεις της συμβάσεως υποκειμένων προσώπων προς διαπίστωσιν της προς απασχόλησιν ικανότητος των εις τας υπό της συμβάσεως προβλεπομένας εργασίας, οι προς διενέργειαν της ιατρικής εξετάσεως αρμόδιοι φορείς, η κατά τακτικά διαστήματα μη υπερβαίνοντα τους 12 μήνας επανάληψις της ανωτέρω ιατρικής εξετάσεως, συμπεριλαμβανομένης και της ακτινογραφίας του διενεργούντος την εξέτασιν ιατρού, των εις τας υπό της συμβάσεως προβλεπομένας εργασίας απασχολουμένων και εις τας διατάξεις ταύτης υποκειμένων προσώπων, ο αρμόδιος φορεύς προς έκδοσιν πιστοποιητικού περί της γενομένης ιατρικής εξετάσεως και της ικανότητος προς απασχόλησιν, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν των διατάξεων της υπό του παρόντος νόμου κυρουμένης συμβάσεως.

Άρθρον τρίτον
Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της υπό του παρόντος νόμου κυρουμένης συμβάσεως και του κατά το προηγούμενον άρθρον Π.Διατάγματος ανατίθεται εις τα αρμόδια όργανα των Υπουργείων Βιομηχανίας και Ενεργείας και Εργασίας.

Άρθρον τέταρτον
Ο εργοδότης ή ο υπό τούτου προστηθείς, προσλαμβάνων ή απασχολών μισθωτόν κατά παράβασιν των διατάξεων της υπό του παρόντος νόμου κυρουμένης συμβάσεως ή μη τηρών τας κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 της συμβάσεως καταστάσεις ή τηρών ταύτας πλημμελώς ή μη θέτων τας καταστάσεις ταύτας εις την διάθεσιν των αρμοδίων δια τον έλεγχον οργάνων, τιμωρείται δια των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος.

Άρθρον πέμπτον
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 03 Ιουλίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ