Νόμος 1173 ΦΕΚ Α΄181/13.7.1981
Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Μόντρεαλ κατά το έτος 1946 υπ’ αριθ. 8 Διεθνούς Συμβάσεως “περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παιδίων και νεαρών προσώπων δι’ απασχόλησιν εις τας μη βιομηχανικάς εργασίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον πρώτον
Κυρούται και έχει ισχύν νόμου, η υπ` άριθ. 78 Διεθνής Σύμβασις “περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παιδίων και νεαρών προσώπων δι` απασχόλησιν εις τας μη βιομηχανικάς εργασίας”, ψηφισθείσα κατά την 29ην Σύνοδον της Διεθνής Συνδιασκέψεως της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας του έτους 1946, της οποίας το κείμενον εις ελληνικήν μετάφρασιν και γαλλικόν πρωτότυπον έχει ως ακολούθως:
ΣΥΜΒΑΣΙΣ 78
Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παιδίων και νεαρών προσώπων δι` απασχόλησιν εις τας μη βιομηχανικάς εργασίας. Η Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, Συγκληθείσα εις Μόντρεαλ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνελθούσα αυτόθι την 19ην Σεπτεμβρίου 1946, εις την εικοστήν ενάτην σύνοδον αυτής. Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την ιατρικήν εξέτασιν της προς απασχόλησιν ικανότητος των παιδίων και νεαρών προσώπων εις τας μη βιομηχανικάς εργασίας, θέμα περιλαμβανόμενον εις το τρίτον σημείον της ημερησίας διατάξεως της συνόδου. Αφού απεφάσισεν όπως αι προτάσεις αύται, λάβουν τον τύπον διεθνούς συμβάσεως. Αποδέχεται σήμερον, 9ην του μηνός Οκτωβρίου 1946, την ως έπεται σύμβασιν, ήτις θα αποκαλείται Σύμβασις περί της ιατρικής εξετάσεως των νεαρών προσώπων (μη βιομηχανικαί εργασίαι), 11746.
ΜΕΡΟΣ Ι
Γενικαί Διατάξεις.
Άρθρον 1
1. Η παρούσα σύμβασις έχει εφαρμογήν επί παιδίων και νεαρών προσώπων τα οποία απασχολούνται εις μη βιομηχανικάς εργασίας επ` αντιμισθία ή προς προσπόρισιν αμέσου ή εμμέσου κέρδους.
2. Δια την εφαρμογήν της παρούσης συμβάσεως, ως “μη βιομηχανικαί εργασίαι” θεωρούνται πάσαι αι εργασίαι πλην εκείνων αι οποίαι αναγνωρίζονται υπό της αρμοδίας αρχής ως βιομηχανικαί, γεωργικαί ή ναυτικαί εργασίαι.
3. Η αρμοδία αρχή καθορίζει την διαχωριστικήν γραμμήν μεταξύ των μη βιομηχανικών εργασιών αφ`ενός, και των βιομηχανικών, γεωργικών και ναυτικών εργασιών, αφ`ετέρου.
4. Η εθνική νομοθεσία δύναται να εξαιρή της εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως την απασχόλησιν εις τας οικογειειακάς επιχειρήσεις όπου απασχολούνται μόνον οι γονείς και τα τέκνα των ή οι κηδεμονευόμενοί των προς εκτέλεσιν εργασιών αι οποίαι αναγνωρίζονται ως μη επικίνδυνοι δια την υγείαν των παιδίων ή των νεαρών προσώπων.
Άρθρον 2
1. Τα παιδία και τα κάτω των 18 ετών νεαρά πρόσωπα δεν δύνανται να γίνωνται δεκτά προς απασχόλησιν ή εργασίαν εις τας μη βιομηχανικάς εργασίας μόνον εφ` όσον αναγνωρίσθησαν ικανά δια την εν λόγω εργασίαν κατόπιν επισταμένης ιατρικής εξετάσεως.
2. Η ιατρική εξέτασις της προς απασχόλησιν ικανότης δέον να ενεργήται υπό ειδικευμένον ιατρού εξουσιοδοτημένου υπό της αρμοδίας αρχής και να βεβαιούται είτε δι` ιατρικού πιστοποιητικού, είτε δια σημειώσεως αναγραφομένης εις την άδειαν απασχολήσεως ή εις το βιβλιάριον εργασίας.
3. Το έγγραφον δια του οποίου βεβαιούται η ικανότης προς απασχόλησιν δύναται: α) Να περιγράφη καθωρισμένους όρους απασχολήσεως, β) να εκδίδεται δι` ειδικήν εργασίαν ή ομάδα εργασιών ή απασχολήσεων συνεπαγομένων συναφείς δια την υγείαν κινδύνους και ταξινομηθεισών καθ` ομόδας υπό της κρατικής αρχής εις ήν ανήκει η εφαρμογή της νομοθεσίας περί ιατρικής εξετάσεως της προς απασχόλησιν ικανότητος.
4. Η Εθνική νομοθεσία θα καθορίση την αρμοδίαν. αρχήν δια την κατάρτισιν του πιστοποιητικού ικανότητος προς απασχόλησιν και θα προσδιορίση τον τρόπον καταρτίσεως και χορηγήσεως του εν λόγω πιστοποιητικού.
Άρθρον 3
1. Η ικανότης των παιδίων και των νεαρών προσώπων δια την απασχόλησιν την οποίαν ασκούν δέον να αποτελή αντικείμενον ιατρικού ελέγχου μέχρι της ηλικίας των 18 ετών.
2. Η απασχόλησις παιδίου ή νεαρού προσώπου δύναται να συνεχίζεται μόνον κατόπιν ανανεώσεως της ιατρικής εξετάσεως ενεργουμένης κατά χρονικά διαστήματα μη υπερβαίνοντα το έτος.
3. Η Εθνική νομοθεσία δέον: α) Είτε να προβλέπη τας ειδικάς περιστάσεις υπό τας οποίας δέον να ενεργήται η ιατρική επανεξέτασις πέραν της κατ` έτος ή της κατά συχνότερα χρονικά διαστήματα τοιαύτης προς εξασφάλισιν της αποτελεσματικότητος του ελέγχου, εν σχέσει προς τους εκ της εργασίας κινδύνους, ως και την κατάστασιν της υγείας του παιδίου ή του νεαρού προσώπου ως προκύπτει αύτη εκ των προηγουμένων εξετάσεων. β) Είτε να εξουσιοδοτή την αρμοδίαν αρχήν όπως απαιτή εκτάκτους επαναλήψεις της ιατρικής εξετάσεως.
Άρθρον 4
1. Δια τας εργασίας αι οποίαι εμφανίζουν σοβαρούς κινδύνους δια την υγείαν, η ιατρική εξέτασις ικανότητος δι` απασχόλησιν και αι περιοδικαί επανεξετάοεις δέον να απαιτούνται μέχρι του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας τουλάχιστον.
2. Η εθνική νομοθεσία δέον είτε να καθορίζη τας απασχολήσεις ή κατηγορίας απασχολήσεων δια τας οποίας ή Ιατρική εξέτασις της προς απασχόλησιν ικανότητος, και αι περιοδικαί επαναλήψεις της θα απαιτούνται μέχρι του 21ου έτους της ηλικίας τουλάχιστον, είτε θα εξουσιοδοτή την κατάλληλον αρχήν όπως καθορίζη ταύτας.
Άρθρον 5
Αι απαιτούμεναι υπό των προηγουμένων άρθρων. ιατρικαί εξετάσεις δέον όπως μη συνεπάγωνται δαπάνας δια το παιδίον, το νεαρόν πρόσωπον ή τους γονείς αυτού.
Άρθρον 6
1. Δέον όπως λαμβάνωνται υπό της αρμοδίας αρχής κατάλληλα μέτρα δια τον επαναπροσανατολισμόν ή των σωματικήν και επαγγελματικήν αναπροσαρμογήν των παιδίων και των νεαρών προσώπων δια τα οποία ή ιατρική εξέτασις θα διεπίστωνε ακικανότητας, ανωμαλίας ή ελλείψεις.
2. Η αρμοδία αρχή θα καθορίση την φύσιν και την έκτασιν των μέτρων τούτων. Πρός τον σκοπόν αυτόν, δέον, όπως καθιερούται συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών τούτων προς τελεσφόρησιν των εν λόγω μέτρων
3. Η εθνική νομοθεσία δύναται να προβλέπη την χορήγησιν εις τα παιδία και τα νεαρά πρόσωπα των οποίων δεν αναγνωρίζεται σαφώς ή προς απασχόλησιν ικανότης: α) προσωρινών αδειών απασχολήσεως ή Ιατρικών πιστοποιητικών ισχνόντων δια περιωρισμένην χρονικήν περίοδον μετά την λήξιν της οποίας ο νεαρός εργαζόμενος θα υποχρεούται να υποβληθή εις νέαν εξέτασιν. β) Αδειών ή πιστοποιητικών επιβαλλόντων ειδικούς όρους απασχολήσεως.
Άρθρον 7
1. Ο εργοδότης δέον να ταξινομή και να τηρή εις την διάθεσιν της Επιθεωρήσεως Εργασίας, είτε το ιατρικόν πιστοποιητικόν ικανότητος προς απασχόλησιν είτε την άδεια απασχολήσεως ή το βιλριάριον εργασίας από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται ιατρική αντένδειξις προς απασχόλησιν, κατά τα υπό της νομοθεσίας ορισθησόμενα.
2. Η εθνική νομοθεσία θα καθορίση: α) Τα μέτρα διακριβώσεως τα οποία δέον να θεσπισθούν πρός έλεγχον της εφαρμογής του συστήματος ιατρικής εξετάσεως της προς απασχόλησιν ικανότητος των παιδίων και νεαρών προσώπων, των απασχολουμένων δι` ιδίον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν των γονέων των, εις τον πλανόδιον εμπόριον ή εις οιανδήποτε άλλην εργασίαν ασχουμένην εις δημόσιον χώρον. β) Τας άλλας μεθόδους εποπτείας αίτινες δέον να γίνουν αποδεκταί προς εξασφάλισιν αυστηράς εφαρμογής της συμβάσεως.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ.
Ειδικαί διατάξεις δι` ωρισμένας χώρας.
Άρθρον 8
1. Οσάκις το έδαφος Μέλους τινός περιλαμβάνει ευρείας περιοχάς όπου, λόγω αραιότητος του πληθυσμού ή του βαθμού εξελίξεώς των, ή αρμοδία αρχή κρίνει, ότι είναι πρακτικώς αδύνατος η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης συμβάσεως, δύναται να εξαιρή τας εν λόγω περιοχάς της εφαρμογής της συμβάσεως είτε γενικώς είτε δι`εξαιρέσεων τας οποίας κρίνει καταλλήλους ως προς ωρισμένας επιχειρήσεις ή εργασίας.
2. Παν Μέλος δέον όπως εις την πρώτην ετησίαν αυτού έκθεσιν περί εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως, την υποβλητέαν δυνάμει του άρθρου 22 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, αναφέρη πάσαν περιοχήν δι` ην προτίθεται να προσφύγη εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ακολούθως ουδέν Μέλος δύναται να προσφύγη εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, ειμή μόνον ως προς τας περιοχάς τας οποίας έχει ούτως αναφέρει.
3. Παν Μέλος προσφεύγον εις τας διατάξεις τον παρόντος άρθρου δέον εις τας μεταγενεστέρας ετησίας εκθέσεις του, να αναφέρη τας περιοχάς δια τας οποίας παραιτείται του δικαιώμστος προσφυγής εις τας εν λόγω διατάξεις.
Άρθρον 9
1. Παν Μέλος το οποίον προ της αποδοχής νομοθεσίας επιτρεπούσης την επικύρωσιν της παρούσης συμβάσεως, δεν είχε νομοθεσίαν περί ιατρικής εξετάσεως της προς απασχόλησιν ικανότητος των παιδίων και των νεαρών προσώπων εις τας μη βιομηχανικάς εργασίας, δύναται δια δηλώσεως προσηρτημένης εις την επικύρωσίν του, να αντικαταστήση την ηλικίαν των 18 ετών την επιβαλλομένην εν άρθροις 2 και 3 δι` ηλικίας κατωτέρας των Ι8 ετών, εν ουδεμιό όμως περιπτώσει κατωτέρας των 16 ετών, και την ηλικίαν του 21 έτους, την επιβαλλομένην εν άρθρω 4 διΆλλης κατωτέρας των 21 έτους, αλλ` εν ουδεμιά περιπτώσει κατωτέρας των 19 ετών.
2. Παν Μέλος το οποίον θα έχει προβή εις τοιαύτην δήλωσιν δύναται να ακυρώση ταύτην οποτεδήποτε δια μεταγενεστέρας δηλώσεώς του.
3. Παν Μέλος δια το οποίον ισχύει δήλωσις γενομένη συμφώνως προς την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου δέον να αναφέρη κατ` έτος, εις την περί της εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως έκθεσιν του, εν τίνι μέτρω συνετελέσθη οιαδήποτε πρόοδος σχετική προς την πλήρη εφαρμογήν των διατάξεων της συμβάσεως.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.
Τελικαί διατάξεις.
Άρθρον 10
Η παρούσα σύμβασις ουδόλως θίγει νόμον, απόφασιν, έθιμον ή συμφωνίαν μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων εφ` όσον εξασφαλίζουν όρους ευνοϊκώτερους των εις την παρούσαν σύμβασιν προβλεπομένων.
Άρθρον 11
Αι επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης συμβάσεως δέον όπως κοινοποιούνται εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας υπό του οποίου και καταχωρίζονται.
Άρθρον 12
1. Η παρούσα σύμβασις δεσμεύει μόνον τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας των οποίων ή επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπό του Γενικού Διευθυντού.
2. Τίθεται εν ισχύει δώδεκα μήνας μετά την υπό του Γενικού Διευθυντού καταχώρησιν των επικυρώσεων δύο Μελών.
3. Ακολούθως, η σύμβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι` έκαστον Μέλος δώδεκα μήνας αφ` ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτού.
Άρθρον 13
1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν δύναται να καταγγέλλη ταύτην μετά πάροδον δεκαετίας από της αρχικής ισχύος αυτής δια πράξεως ανακοινουμένης εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ` αύτον καταχωριζομένης. Η καταγγελία θέλει ισχύει μετά πάροδον έτους από της καταχωρίσεώς της.
2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν το οποίον, εντός έτους από της λήξεως της εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαετίας δεν έχει κάμει χρήσιν της υπό τον παρόντος άρθρου προβλεπομένης δυνατότητος καταγγελίας, δεσμεύεται δια μίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς δύναται να καταγγέλλη την παρούσαν σύμβασιν άμα τη λήξει εκάστης δεκαετίας, υπό τους εις το παρόν άρθρον προβλεπομένους
Άρθρον 14
1. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί εις άπαντα τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας την καταχώρισιν, πασών των επικυρώσεων και καταγγελιών αι οποίαι ανακοινούνται εις αυτόν υπό των Μελών της Οργανώσεως.
2. Γνωστοποιών εις τα Μέλη της Οργανώσεως την καταχώρισιν της δευτέρας επικυρώσεως η οποία του έχει ανακοινωθή ο Γενικός Διευθυντής εφιστά την προσοχήν των Μελών της Οργανώσεως επί της ημερομηνίας από της οποίας η παρούσα σύμβασις άρχεται ισχύουσα.
Άρθρον 15
Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινοί εις τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς καταχώρισιν, συμφώνως προς το άρθρον 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών πλήρεις πληροφορίας σχετικάς προς πάσας τας επικυρώσεις και πράξεις καταγγελίας τας οποίας έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τα προηγούμενα άρθρα.
Άρθρον 16
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, δέον να υποβάλλη, οσάκις κρίνη τούτο αναγκαίον, εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν περί της εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως και αποφασίζει εάν συντρέχη περίπτωσις εγγραφής εις την ημερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως θέματος ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως αυτής.
Άρθρον 17
1. Εις ην περίπτωσιν η Συνδιάσκεψις αποδεχθή νέαν σύμβασιν επαγομένην ολικήν ή μερικήν αναθεώρησιν της παρούσης συμβάσεως, και εφ`όσον η νέα σύμβασις δεν ορίζει άλλως: α) Η επικύρωσις υπό Μέλους της νέας συμβάσεως της αναθεωρούσης την παρούσαν επάγεται αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 13 άμεσον καταγγελίαν της παρούσης συμβάσεως υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύι η αναθεωρούσα ταύτην νέα σύμβασις. β) Αφ` ης η επαγομένη την αναθεώρησιν νέα σύμβασις τεθή εν ισχύι ή παρούσα σύμβασις δεν είναι πλέον δυνατόν να επικυρωθή υπό των Μελών.
2. Η παρούσα σύμβασις παραμένει εν πάση περιπτώσει εν ισχύι υπό τον τύπον και το περιεχόμενον αυτής, δια τα Μέλη τα οποία επικυρώσαντα αυτήν δεν ήθελον επικυρώσει την αναθεωρητικήν αυτής σύμβασιν.
Άρθρον 18
Το γαλλικόν και αγγλικόν κείμενον της παρούσης συμβάσεως είναι εξ` ισου αυθεντικά.

Άρθρον δεύτερον
Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών καθορίζονται: Το περιεχόμενον της κατά το άρθρον 2 της δια του παρόντος νόμου κυρουμένης συμβάσεως ιατρικής εξετάσεως, η διαδικασία της δωρεάν υποβηλής των εις τας διατάξεις της συμβάσεως υποκειμένων προσώπων προς διαιπίστωσιν της προς απασχόλησιν ικανοτητός των διά τας υπό της συμβάσεως προβλεπομένας εργασίας, οι προς διενέργειαν της ιατρικής εξετάσεως αρμόδιοι φορείς, η κατά τακτά χρονικά διαστήματα, μη υπερβαίνοντα το έτος, επανάληψις της ανωτέρω ιατρικής εξετάσεως των εις τας υπό της συμβάσεως προβλεπομένας εργασίας απασχολουμένων και υποκειμένων εις την σύμβασιν προσώπων, αι ειδικαί περιστάσεις υποβολής εις επανεξέτασιν και πέραν των ανωτέρω καθοριζομένων, συμφώνως προς την διάταξιν της παρ. 3 του άρθρου 3 της συμβάσεως, αι κατά το άρθρον 4 της συμβάσεως εργασίαι, εις τας οποίας οι απασχοληθησόμενοι ή απασχολούμενοι, εκ των υποκειμένων εις την σύμβασιν προσώπων, δέον να υποβάλλωνται εις ιατρικήν εξέτασιν ή επανεξέτασιν, μέχρι της ηλικίας των 21 ετών, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν των περί ιατρικής εξετάσεως και επανεξετάσεως διατάξεων της δια του παρόντος νόμου κυρουμένης συμβάσεως.

Άρθρον τρίτον

1. Η ισχύς των διατάξεων της περί βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων κειμένης νομοθεσίας επεκτείνεται, εις άπαντα τα εις την δια του παρόντος κυρουμένην σύμβασιν υποκείμενα πρόσωπα τα απασχολούμενα ή απασχοληθησόμενα εις τας υπό της συμβάσεως προβλεπομένας εργασίας.

2. Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εργασίας καθορίζονται.
Οι όροι και αι προϋποθέσεις εκδόσεως των βιβλιαρίων εργασίας ως και οι προς εκδόσεως τούτων αρμόδιοι φορείς το περιεχόμενον των βιβλιαρίων εργασίας, εις το οποίον δέον οπωσδήποτε να περιέχεται σημείωσις των κατά τας διατάξεις του κατά το άρθρον δεύτερον του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ιατρικών εξετάσεων και επανεξετάσεων, καθοριζομένης άμα διαρκείας μετά παρέλευσιν των οποίων ο απασχολούμενος δέον να υποβληθή εις επανεξέτασιν και δυνατότητος ανανεώσεως τούτου μεθ` εκάστην επανεξέτασιν, η δια των βιβλιαρίων εργασίας βεβαίωσις των, κατά την παρ. 3α του άρθρου 2 της συμβάσεως, καθωρισμένων όρων απασχολήσεως και των, κατά την παρ. 3β του άρθρου 6 της ιδίας συμβάσεως, ειδικών όρων απασχολήσεως, η έκδοσις των βιβλιαρίων εργασίας συμφώνως προς τα, εις την παρ. 3ω του άρθρου 2 της συμβάσεως οριζόμενα και πάσα λεπτομέρεια εφαρμογής των, περί πιστοποιήσεως της ικανότητος προς απασχόλησιν διατάξεων της κυρουμένης συμβάσεως δια των βιβλιαρίων εργασίας.

3. Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών υπηρεσιών καθορίζονται τα μέτρα καταλλήλου επαγγελματικού προσανατολισμού και σωματικής και επαγγελματικής αναπροσαρμογής των εις την παρ. 1 του άρθρου 6 της κυρουμένης συμβάσεως αναφερομένων προσώπων ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης.

Άρθρον τέταρτον
Ο εργοδότης ή ο υπό τούτου προστηθείς προσλαμβάνων ή απασχολών μισθωτόν κατά παράβασιν των περί βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων κειμένων διατάξεων και των διατάξεων της υπό του παρόντος κυρουμένης συμβάσεως ως και των κατά τα άρθρα δεύτερον και τρίτον παραγρ. 2 και 3 του παρόντος εκδιδομένων Π. Διαταγμάτων, εφ` όσον εις ταύτα γίνεται ως προς την ποινικήν κύρωσιν παραπομπή εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου τιμωρείται δια των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος.

Άρθρον πέμπτον
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 03 Ιουλίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ