Νόμος 1172 ΦΕΚ Α΄177/9.7.1981
Περί κυρώσεως, συμπληρώσεως και ερμηνείας της υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου “περί καταβολής υπό του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) δεδουλευμένων αποδοχών και αποζημιώσεων εις μισθωτούς”, κυρώσεως αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον πρώτον
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 55 του Ν. 1914/1990 (Α` 178), από την έναρξη της ισχύος αυτού.

Άρθρον δεύτερον
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 55 του Ν. 1914/1990 (Α` 178), από την έναρξη της ισχύος αυτού.

Άρθρον τρίτον
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 55 του Ν. 1914/1990 (Α` 178), από την έναρξη της ισχύος αυτού.

Άρθρον τέταρτον
1. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και σε περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας, λόγω ολικής ή μερικής διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσης εξαιτίας εμπρησμού, πυρκαϊάς, σεισμού ή άλλου περιστατικού ανώτερης βίας. Στις περιπτώσεις αυτές είναι επίσης δυνατό να χορηγείται με απόφαση του Υπουργού εργασίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., σε ανέργους και ομοειδείς κατηγορίες ασφαλισμένων έκτακτη οικονομική ενίσχυση μέχρι σαράντα πέντε βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας κατ` ημερολογιακό έτος”.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 1836/1989 (Α 79).
2. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, εκδιδομένων μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., δύναται επί των κατά την προηγουμένην παράγραφον περιπτώσεων να καταβάλλωνται τα επιδόματα ανεργίας εις τον εργοδότην των δικαιούχων μισθωτών, υπό τους όρους, ότι ούτος θέλει αφ` ενός μεν διατηρήσει ενεργόν την εργασιακήν σύμβασιν των μισθωτών αυτών, αφ` ετέρου, δε καταβάλη πλήρεις τας αποδοχάς, τας οποίας ούτοι δικαιούνται, δυνάμει της ατομικής συμβάσεως εργασίας, ως και τας εργοδοτικάς εισφοράς υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών.
3. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον επιδότησις δεν αποστερεί τον ησφαλισμένον, εν περιπτώσει περιελεύσεως τούτου εις κατάστασιν ανεργίας, της επιδοτήσεώς του, βάσει των περί παροχών ανεργίας κειμένων διατάξεων.
4. Κυρούνται αι κάτωθι αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, αφ` ης εξεδόθησσν:
α) Η υπ` αριθ. 102201/20.12.1980 “περί οικονομικής ενισχύσεως του προσωπικού των καταστημάτων των πληγέντων εκ του εμπρησμού της 19.12.1980” (ΦΕΚ 1299 τεύχος Β` της 23.12.1980).
β) Η υπ` αριθ. 30067/9.1.1981 “περί καταβολής οικονομικής ενισχύσεως προς διατήρησιν της απασχολήσεως μισθωτών πληγέντων εκ της πυρκαϊάς της 19.12.1980” (ΦΕΚ 42 τεύχος Β` της 26.1.1981).
γ) Η υπ` αριθ. 34889/30.12.1980 “περί τροποποιήσεως της 102201/ 20.12.1980 αποφάσεώς μας, περί οικονομικής ενισχύσεως του προσωπικού των καταστημάτων των πληγέντων εκ του εμπρησμού της 19.12.1980” (ΦΕΚ 3 τεύχος Β` της 9.1.1981).
δ) Η υπ` αριθ. 30598/5.2.1981, “περί τροποποιήσεως της υπ` αριθ. 102201/1980 αποφάσεως, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως” (ΦΕΚ 98 τεύχος Β` της 16.2.1981).
ε) Η υπ` αριθ. 31510/8.4.1981, “περί τροποποιήσεως της υπ` αριθ. 102201/1980 αποφάσεως, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως”, (ΦΕΚ 224 τεύχος Β` της 16.4.1981).

Άρθρον πέμπτον
Αι διατάξεις του άρθρου πρώτου και της παρ. 1 του άρθρου δευτέρου ως και αι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου τετάρτου, ισχύουν αφ` ης εξεδόθη η δια του παρόντος κυρουμένη Πράξις Νομοθετικού Περιεχομένου.
Αι λοιπαί διατάξεις του παρόντος νόμου, εάν ρητώς δεν ορίζηται άλλο τι εν αυταίς, ισχύουν από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 03 Ιουλίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ