Νόμος 1171 ΦΕΚ Α΄180/13.7.1981
Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Μόντρεαλ κατά το έτος 1946 υπ’ αριθ. 77 Διεθνούς Συμβάσεως “περί της ιατρικής εξετάσεως της ικανότητος των παιδίων και των νεαρών προσώπων δι’ απασχόλησιν εις την Βιομηχανίαν και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον πρώτον
Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η υπ` αριθμ. 77 Διεθνής Σύμβασις “περί της ιατρικής εξετάσεως της ικανότητος των παιδίων και των νεαρών προσώπων δι` απασχόλησιν εις την Βιομηχανίαν”, ψηφισθείσα κατά την 29ην σύνοδον της Γενικής Συνδιασκέψεως της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, του έτους 1946, της οποίας το κείμενον εις ελληνικήν μετάφρασιν και γαλλικόν πρωτότυπον έχει ως ακολούθως:
ΣΥΜΒΑΣΙΣ 77
Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παιδίων και των νεαρών προσώπων δι` απασχόλησιν εις την Βιομηχανίαν.
Η Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας συγκληθείσα εις Μόντρεαλ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, και συνελθούσα αυτόθι την 19ην Σεπτεμβρίου 1946, εις την εικοστήν ενάτην σύνοδον αυτής.
Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την ιατρικήν εξέτασιν ικανότητος προς απασχόλησιν εις την Βιομηχανίαν των παιδίων και των νεαρών προσώπων, θέμα περιλαμβανόμενον εις το τρίτον σημείον της ημερησίας διατάξεως της συνόδου.
Αφού απεφάσισεν όπως αι προτάσεις αύται λάβουν τον τύπον διεθνούς συμβάσεως.
Αποδέχεται σήμερον ενάτην του μηνός Οκτωβρίου του έτος χίλια εννεακόσια τεσσαράκοντα εξ την ως έπεται σύμβασιν, ήτις θα αποκαλήται Σύμβασις περί της ιατρικής εξετάσεως των νεαρών προσώπων (Βιομηχανία), 1946.
ΜΕΡΟΣ Ι.
Γενικαί Διατάξεις.
Άρθρον 1.
1. Η παρούσα σύμβασις έχει εφαρμογήν επί των παιδίων και των νεαρών προσώπων των απασχολουμένων ή εργαζομένων εις βιομηχανικάς επιχειρήσεις, δημοσίας ή ιδιωτικάς ή επιχειρήσεις συναφείς με την λειτουργίαν αυτών.
2. Δια την εφαρμογήν της παρούσης συμβάσεως ως “Βιομηχανικαί επιχειρήσεις” θεωρούνται κυρίως:
α) Μεταλλεία, λατομεία και αι πάσης φύσεως εξορυκτικαί επιχειρήσεις.
β) Αι επιχειρήσεις, εν αις κατασκευάζονται προϊόντα, μετατρέπονται, καθαρίζονται, επισκευάζονται, διακοσμούνται, αποτελειούνται, προετοιμάζονται δια την πώλησιν, καταστρέφονται ή κατεδαφίζονται ή εν αις αι ύλαι υφίστανται μεταβολήν, περιλαμβανομένων και των ναυπηγικών επιχειρήσεων, ως και των επιχειρήσεων παραγωγής, μετατροπής και μεταδόσεως ηλεκτρισμού και κινητηρίου δυνάμεως εν γένει.
γ) Αι οικοδομικαί επιχειρήσεις και αι της αρμοδιότητος των πολιτικών μηχανικών, περιλαμβανομένου εις ταύτας παντός έργου κατασκευής, επισκευής, συντηρήσεως, μετατροπής και κατεδαφίσεως.
δ) Αι επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων, δι` οδών, σιδηροδρόμων, εσωτερικής ναυσιπλοϊας ή από αέρος, περιλαμβανομένης και της μετακομίσεως εμπορευμάτων εις λιμεναποθήκας, προκυμαίας, αποβάθρας, αποθήκας διαμετακομίσεως ή αερολιμένας.
3. Η αρμοδία αρχή καθορίζει την διαχωριστικήν γραμμήν μεταξύ της βιομηχανίας αφ` ενός και της γεωργίας, του εμπορίου και των άλλων μη βιομηχανικών εργατών, εφ` ετέρου.
Άρθρον 2.
1. Τα παιδία και τα κάτω των 18 ετών νεαρά πρόσωπα θα δύνανται να γίνωνται δεκτά προς απασχόλησιν εις βιομηχανικήν επιχείρησιν, μόνον εφ` όσον εκρίθησαν ικανά δια την εν λόγω εργασίσν, κατόπιν επισταμένης ιατρικής εξετάσεως.
2. Η ιατρική εξέτασις της προς απασχόλησιν ικανότητος δέον να ενεργήται υπό ειδικευμένου ιατρού εξουσιοδοτημένου υπό της αρμοδίας αρχής και να βεβαιούται είτε δι` ιατρικού πιστοποιητικού είτε δια σημειώσεως αναγραφομένης εις την άδειαν απασχολήσεως ή εις το βιβλιάριον εργασίας.
3. Το έγγραφον δια του οποίου βεβαιούται η ικανότης προς απασχόλησιν δύναται:
α) Να επιβάλη ωρισμένους όρους απασχολήσεως.
β) Να χορηγήται δι` ειδικήν εργασίαν ή δι` ομάδα εργασιών ή απασχολήσεων συνεπαγομένων συναφείς δια την υγείαν κινδύνους και ταξινομηθεισών καθ` ομάδας υπό της κρατικής αρχής της αρμοδίας προς εφαρμογήν της νομοθεσίας περί ιατρικής εξετάσεως της ικανότητος προς απασχόλησιν.
4. Η εθνική νομοθεσία θα καθορίζη την αρμοδίαν αρχήν δια την κατάρτισιν του πιστοποιητικού ικανότητος προς απασχόλησιν και θα προσδιορίση τον τρόπον καταρτίσεως και χορηγήσεως του πιστοποιητικού τούτου.
Άρθρον 3.
1. Η ικανότης των παιδίων και των νεαρών προσώπων δια την απασχόλησιν την οποίαν ασκούν δέον όπως υπόκειται εις ιατρικόν έλεγχον μέχρι του δεκάτου ογδόου έτους της ηλικίας.
2. Η απασχόλησις παιδίου ή νεαρού προσώπου δεν δύναται να παρατείνεται ειμή μόνον κατόπιν ανανεώσεως της ιατρικής εξετάσεως ενεργουμένης κατά χρονικά διαστήματα μη υπερβαίνοντα το έτος.
3. Η εθνική νομεθεσία δέον:
α) είτε να προβλέπη τας ειδικάς περιστάσεις υπό τας οποίας δέον να ενεργήται ιατρική επανεξέτασις πέραν της κατ` έτος της κατά συχνώτερα χρονικά διαστήματα τοιαύτης προς εξασφάλισιν της αποτελεσματικότητος του ελέγχου, εφ` ενός μεν ως προς τους κινδύνους, ους εμφανίζει η εργασία και αφ`ετέρου ως προς την κατάστασιν της υγείας του παιδίου ή του νεαρού προσώπου όπως προκύπτη αύτη εκ των προηγουμένων εξετάσεων,
β) είτε να εξουσιοδοτή την αρμοδίαν αρχήν όπως απαιτή εκτάκτους επαναλήψεις της ιατρικής εξετάσεως.
Άρθρον 4.
1. Δια τας εργασίας αι οποίαι εμφανίζουν σοβαρούς κινδύνους δια την υγείαν, η ιατρική εξέτασις ικανότητος δι` απασχόλησιν και αι περιοδικαί επανεξετάσεις δέον να απαιτούνται μέχρι του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας τουλάχιστον.
2. Η εθνική νομοθεσία δέον είτε να καθορίζη τας απασχολήσεις ή κατηγορίας απασχολήσεων, δια τας οποίας η ιατρική εξέτασις της προς απασχόλησιν ικανότητος θα απαιτήται μέχρι του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας τουλάχιστον είτε να αναθέτη εις κατάλληλον αρχήν όπως καθορίζη ταύτας.
Άρθρον 5.
Αι απαιτούμεναι υπό των προηγουμένων άρθρων ιατρικαί εξετάσεις δέον όπως μη συνεπάγωνται δαπάνας δια το παιδίον, το νεαρόν πρόσωπον ή τους γονείς αυτού.
Άρθρον 6.
1. Η αρμοδία αρχή δέον όπως λαμβάνη τα ενδεικνυόμενα μέτρα δια τον επαναπροσανατολισμόν ή την σωματικήν και επαγγελματικήν αναπροσαρμογήν των παιδίων και των νεαρών προσώπων των οποίων η ιατρική εξέτασις θα διεπίστωνε ανικανότητας, ανωμαλίας ή ελλείψεις.
2. Η αρμοδία αρχή θα καθορίση την φύσιν και την έκτασιν των μέτρων τούτων. Προς τον σκοπόν αυτόν δέον να συνεργάζωνται αι υπηρεσίαι επί θεμάτων εργασίας, αι ιατρικαί υπηρεσίαι, αι μορφωτικαί υπηρεσίαι και αι κοινωνικαί τοιαύται, και να διατηρήται αποτελεσματικός σύνδεσμος μεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών, προς τελεσφόρησιν των εν λόγω μέτρων.
3. Η εθνική νομοθεσία δύναται να προβλέπη την χορήγησιν, εις τα παιδία και τα νεαρά πρόσωπα των οποίων, η ικανότης προς απασχόλησιν δεν είναι σαφώς ανεγνωρισμένη:
α) προσωρινών αδειών απασχολήσεως ή ιατρικών πιστοποιητικών ισχυόντων δι` ωρισμένην χρονικήν περίοδον μετά την λήξιν της οποίας ο νεαρός εργαζόμενος δέον να υποβληθή εις επανεξέτασιν,
β) αδειών ή πιστοποιητικών επιβαλλόντων ειδικούς όρους απασχολήσεως.
Άρθρον 7.
1. Ο εργοδότης δέον όπως ταξινομή και τηρή εις την διάθεσιν της επιθεωρήσεως εργασίας, είτε το ιατρικόν πιστοποιητικόν ικανότητος προς απασχόλησιν, είτε την άδειαν απασχολήσεως ή το βιβλιάριον εργασίας από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται ιατρική αντένδειξις προς απασχόλησιν κατά τα υπό της νομοθεσίας ορισθησόμενα.
2. Η εθνική νομοθεσία θα καθορίση πάντα άλλον τρόπον εποπτείας ικανόν να εξασφαλίζη την αυστηράν εφαρμογήν της παρούσης συμβάσεως.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ.
Ειδικαί διατάξεις δι` ωρισμένας χώρας.
Άρθρον 8.
1. Οσάκις το έδαφος Μέλους τινός περιλαμβάνει ευρείας περιοχάς όπου λόγω της αραιότητος του πληθυσμού ή της καταστάσεως της αναπτύξεως αυτών, η αρμοδία αρχή θεωρεί ανέφικτον την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης συμβάσεως, δύναται να εξαιρή τας εν λόγω περιοχάς της εφαρμογής της συμβάσεως είτε γενικώς είτε δι` εξαιρέσεων τας οποίας κρίνει καταλλήλους ως προς ωρισμένας επιχειρήσεις ή εργασίας.
2. Παν Μέλος δέον, εις την πρώτην ετησίαν αυτού έκθεσιν περί της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως, η οποία υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 22 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, να αναφέρη πάσαν περιοχήν δι` ην προτίθεται να προσφύγη εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ακολούθως ουδέν Μέλος δύναται να προσφεύγη εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, ει μη μόνον ως προς τας περιοχάς τας οποίας έχει ούτως αναφέρει.
3. Παν Μέλος προσφεύγον εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου δέον εις τας μεταγενεστέρας ετησίας εκθέσεις του να αναφέρη τας περιοχάς δια τας οποίας παρατείται του δικαιώματος προσφυγής εις τας εν λόγω διατάξεις.
Άρθρον 9.
1. Παν Μέλος το οποίον, προ της αποδοχής νομοθεσίας επιτρεπούσης την επικύρωσιν της παρούσης συμβάσεως δε είχε νομοθεσίαν σχετικήν προς την ιατρικήν εξέτασιν ικανότητος προς εργασίαν εις την βιομηχανίαν των παίδων και των νεαρών προσώπων, δύναται δια δηλώσεως προσηρτημένης εις την επικύρωσίν του να αντικαθιστά την υπό των άρθρων 2 και 3 επιβαλλομένην ηλικίαν των δέκα οκτώ ετών δια κατωτέρας των δέκα εξ ετών, την δε επιβαλλομένην δια του άρθρου 4 ηλικίαν των εικοσιενός ετών, δια κατωτέρας των εικοσιενός ετών ηλικίας, αλλ` εν ουδεμιά περιπτώσει κατωτέρας των δέκα εννέα ετών.
2. Παν Μέλος το οποίον θα έχει προβή εις τοιαύτην δήλωσιν δύναται να ακυρώνη ταύτην οποτεδήποτε διά μεταγενεστέρας δηλώσεώς του.
3. Παν Μέλος δια το οποίον ισχύει δήλωσις γενομένη συμφώνως προς την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου, δέον να αναφέρη εις την ετησίαν έκθεσιν αυτού περί της εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως, εν τίνι μέτρω συνετελέσθη οιαδήποτε πρόοδος σχετική προς την πλήρη εφαρμογήν των διατάξεων της συμβάσεως.
Άρθρον 10.
1. Αι διατάξεις του 1ου Μέρους της παρούσης συμβάσεως έχουν εφαρμογήν εις τας Ινδίας με την επιφύλαξιν, των, εις το παρόν άρθρον προβλεπομένων τροποποιήσεων:
α) Αι ειρημέναι διατάξεις έχουν εφαρμογήν εις όλα τα εδάφη όπου η “Ινδική Νομοθεσία” (INDIAN LEGISLATURE) έχει την αρμοδιότητα να εφαρμόση ταύτας.
β) Ως “Βιομηχανικαί επιχειρήσεις” νοούνται:
β` τα εργοστάσια εν τη εννοία του νόμου των Ινδιών περί εργοστασίων,
β“ τα μεταλλεία εν τη εννοία του νόμου των Ινδιών περί μεταλλείων.
β“` οι σιδηρόδρομοι,
β““ όλαι αι εργασίαι αι καλυπτόμεναι υπό του Νόμου του 1938 περί απασχολήσεως των παιδίων.
γ) Τα άρθρα 2 και 3 θα εφαρμόζωνται εις παιδία και νεαρά πρόσωπα ηλικίας μικροτέρας των δέκα εξ ετών.
δ) Εις το άρθρον 4 αι λέξεις “είκοσι ενός ετών” αντικαθίστανται δια των λέξεων “δέκα εννέα ετών”.
ε) Αι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 δεν θέλουν ισχύει εις τας Ινδίας.
2. Αι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύνανται να τροποποιούνται κατά την κατωτέρω διαδικασίαν:
α) Η Διεθνής Συνδιάσκεψις Εργασίας δύναται εις οιανδήποτε σύνοδον εις την ημερησίαν διάταξιν της οποίας περιλαμβάνεται το θέμα τούτο, να αποδέχεται με πλειοψηφίαν των δύο τρίτων, σχέδια τροπολογίας της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου.
β) Οιονδήποτε τοιούτον σχέδιον τροπολογίας δέον όπως εντός έτους ή εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, εντός δέκα οκτώ μηνών από της λήξεως της συνόδου της συνδιασκέψεως, υποβάληται εις τας Ινδίας εις την αρχήν ή τας αρχάς εις την αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται καθ` ύλην επί τω σκοπώ μεταβολής αυτού εις νόμον ή λήψεως άλλων μέτρων.
γ) Αν αι Ινδίαι επιτύχουν την συναίνεσιν της αρμοδίας αρχής, ή αρχών θέλουν ανακοινώσει την επίσημον επικύρωσιν της τροπολογίας εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας προς καταχώρισιν.
δ) Εν η περιπτώσει επικυρωθή υπό των Ινδιών τοιούτον σχέδιον τροπολογίας τίθεται εν ισχύι ως τροποίησις της παρούσης συμβάσεως.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
Τελικαί διατάξεις.
Άρθρον 11.
Η παρούσα σύμβασις ουδόλως θίγει νόμον, απόφασιν, έθιμον ή συμφωνίαν μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων εφ` όσον εξασφαλίζουν όρους ευνοϊκωτέρους των εις την παρούσαν σύμβασιν προβλεπομένων.
Άρθρον 12.
Αι επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης συμβάσεως δέον όπως κοινοποιούνται εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, υπό του οποίου και καταχωρίζονται.
Άρθρον 13.
1. Η παρούσα σύμβασις δεσμεύει μόνον τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας των οποίων η επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπό του Γενικού Διευθυντού.
2. Τίθεται εν ισχύι δώδεκα μήνας μετά την υπό του Γενικού Διευθυντού καταχώρισιν των επικυρώσεων δύο Μελών.
3. Ακολούθως η σύμβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι` έκαστον Μέλος δώδεκα μήνας αφ` ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτού.
Άρθρον 14.
1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύμβασιν δύναται να καταγγέλλη ταύτην μετά πάροδον δεκαετίας από της αρχικής ισχύος αυτής, δια πράξεως ανακοινουμένης εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ` αυτού καταχωριζομένης. Η καταγγελία θέλει ισχύσει μετά πάροδον έτους από της καταχωρίσεώς της.
2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν σύμβασιν, το οποίον, εντός έτους από της λήξεως, της εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαετίας δεν έχει κάνει χρήσιν της υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένης δυνατότητος καταγγελίας, δεσμεύεται δια μίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς δύναται να καταγγέλλη ταύτην επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας υπό τους εις το παρόν άρθρον προβλεπομένους όρους.
Άρθρον 15.
1. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί εις άπαντα τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας την καταχώρισιν πασών των επικυρώσεων και καταγγελιών αι οποίαι ανακοινούνται προς αυτόν υπό των Μελών της Οργανώσεως.
2. Γνωστοποιών εις τα Μέλη της Οργανώσεως την καταχώρισιν της δευτέρας επικυρώσεως η οποία του έχει ανακοινωθή ο Γενικός Διευθνντής εφιστά την προσοχήν των Μελών της Οργανώσεως επί της ημερομηνίας από της οποίας η παρούσα σύμβασις άρχεται ισχύουσα.
Άρθρον 16.
Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινοί εις τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προς καταχώρισιν, συμφώνως προς το άρθρον 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, πλήρεις πληροφορίας σχετικάς προς πάσας τας επικυρώσεις και πράξεις καταγγελίας τας οποίας έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τα προηγούμενα άρθρα.
Άρθρον 17.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον, όπως υποβάλη οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον εις την γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν επί της εφαρμογής της παρούσης συμβάσεως και αποφασίζει εάν συντρέχη περίπτωσις εγγραφής εις την ημερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως, θέματος ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως αυτής.
Άρθρον 18.
1. Εις ην περίπτωσιν η Συνδιάσκεψις αποδεχθή νέαν σύμβασιν επαγομένην ολικήν ή μερικήν αναθεώρησιν της παρούσης συμβάσεως και εφ` όσον η νέα σύμβασις δεν ορίζει άλλως:
α) Η επικύρωσις υπό Μέλους της νέας συμβάσεως της αναθεωρούσης την παρούσαν επάγεται αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 14, άμεσον καταγγελίαν της παρούσης συμβάσεως, υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύι η αναθεωρούσα ταύτην νέα σύμβασις.
β) Αφ` ης η επαγομένη την αναθεώρησιν νέα Σύμβασις τεθή εν ισχύι η παρούσα σύμβασις δεν είναι πλέον δυνατόν να επικυρωθή υπό των Μελών.
2. Η παρούσα σύμβασις παραμένει εν πάση περιπτώσει εν ισχύι υπό τον τύπον και το περιοχόμενον αυτής δια τα Μέλη τα οποία επικυρώσαντα αυτήν δεν ήθελον επικυρώσει την αναθεωρητικήν αυτής σύμβασιν.
Άρθρον 19.
Τα γαλλικόν και αγγλικόν κείμενον της παρούσης συμβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά.

Άρθρον δεύτερον
Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών καθορίζονται:
Το περιεχόμενον της κατά το άρθρον 2 της δια του παρόντος νόμου κυρουμένης συμβάσεως ιατρικής εξετάσεως, η διαδικασία της δωρεάν υποβολής των εις τας διατάξεις της συμβάσεως υποκειμένων προσώπων, προς διαπίστωσιν της προς απασχόλησιν ικανότητός των δια τας υπό της συμβάσεως προβλεπομένας εργασίας, οι προς διενέργειαν της ιατρικής εξετάσεως αρμόδιοι φορείς, η κατά τακτά χρονικά διαστήματα μη υπερβαίνοντα το έτος επανάληψις της ανωτέρω ιατρικής εξετάσεως των εις τας υπό της συμβάσεως προβλεπομένας εργασίας απασχολουμένων και υποκειμένων εις την σύμβασιν προσώπων, αι ειδικαί περιστάσεις υποβολής εις επανεξέτασιν και πέραν των ανωτέρω καθοριζομένων, συμφώνως προς την διάταξιν της παρ. 3 του άρθρου 3 της συμβάσεως, αι κατά το άρθρον 4 της συμβάσεως εργασίαι, εις τας οποίας οι απασχοληθησόμενοι ή απασχολούμενοι εκ των υποκειμένων εις την σύμβασιν προσώπων, δέον να υποβάλλωνται εις ιατρικήν εξέτατιν ή επανεξέτατιν μέχρι της ηλικίας των 21 ετών, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν των περί ιατρικής εξετάσεως και επανεξετάσεως διατάξεων της δια του παρόντος νόμου κυρουμένης συμβάσεως.

Άρθρον τρίτον
1. Η ισχύς των διατάξεων της περί βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων κειμένης νομοθεσίας επεκτείνεται εις άπαντα τα εις την δια του παρόντος κυρουμένην σύμβασιν υποκείμενα πρόσωπα τα απασχολούμενα ή απασχοληθησόμενα εις τας υπό της συμβάσεως προβλεπομένας εργασίας.
2. Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εργασίας καθορίζονται:
Οι όροι και αι προϋποθέσεις εκδόσεως των βιβλιαρίων εργασίας ως και οι προς έκδοσιν τούτων αρμόδιοι φορείας, το περιεχόμενον των βιβλιαρίων εργασίας, εις το οποίον δέον οπωσδήποτε να περιέχεται σημείωσις των, κατά τας διατάξεις του κατά το άρθρον δεύτερον του Παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, ιατρικών εξετάσεων και επανεξετάσεων, καθοριζομένης άμα διαρκείας ισχύος του βιβλιαρίου ίσης προς τα χρονικά διαστήματα μετά παρέλευσιν των οποίων ο απασχολούμενος δέον να υποβληθή εις επανεξέτασιν και δυνατότητος ανανεώσεως τούτου, μεθ` εκάστην επανεξέτασιν, η δια των βιβλιαρίων εργασίας βεβαίωσις των κατά την παρ. 3α του άρθρου 2 της συμβάσεως καθωρισμένων όρων απασχολήσεως και των κατά την παρ. 3β του άρθρου 6 της ιδίας συμβάσεως, ειδικών όρων απασχολήσεως, η έκδοσις των βιβλιαρίων εργασίας συμφώνως προς τα εις την παρ. 3β του άρθρου 2 της συμβάσεως οριζόμενα και πάσα λεπτομέρεια εφαρμογής των περί πιστοποιήσεως της ικανότητος προς απασχόλησιν διατάξεων της κυρουμένης συμβάσεως δια των βιβλιαρίων εργασίας.
3. Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών καθορίζονται τα μέτρα καταλλήλου, επαγγελματικού προσανατολισμού και σωματικής και επαγγελματικής αναπροσαραογής των εις την παρ. 1 του άρθρου 6 της κυρουμένης συμβάσεως αναφερομένων προσώπων ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης.

Άρθρον τέταρτον
Ο εργοδότης ή ο υπό τούτου προστηθείς προσλαμβάνων ή απασχολών μισθωτόν κατά παράβασιν των περί βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων κειμένων διατάξεων και των διατάξεων της υπό του παρόντος κυρουμένης συμβάσεως ως και των κατά τα άρθρα δεύτερον και τρίτον παρ. 2 και 3 του παρόντος εκδιδομένων Π. Διαταγμάτων, εφ` όσον εις ταύτα γίνεται ως προς την ποινικήν κύρωσιν παραπομπή εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, τιμωρείται δια των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος.

Άρθρον πέμπτον
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 03 Ιουλίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ