Νόμος 1170 ΦΕκ Α΄170/2.7.1981
Περί κυρώσεως της υπ` αριθ. 1285/1980 αποφάσεως της οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1
Κυρούται και έχει ισχύν νόμου, αφ` ης εξεδόθη, η υπ` αριθ. 1285/1980 απόφασις της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ελήφθη κατά την 178ην συνεδρίασιν της 27 Μαϊου 1980, έχουσα ως ακολούθως:
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αριθμός αποφάσεως 1285.
Θέμα: Περί απαλλαγής αυτοκινήτων, JΕΕΡ εκ δασμών.
Η Οικονομική Επιτροπή, λαβούσα υπ` όψιν:
1. Τας διατάξεις των άρθρων 5 και 29 του Ν. 400/76 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”.
2. Την υπ` αριθ. 25536/4653/17.4.80 έγγραφον εισήγησιν του Υπουργείου Γεωργίας.
3. Την διεξαχθείσαν μεταξύ των μελών αυτής διεξοδικήν συζήτησιν επί του εν θέματι αντικειμένου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
1. Εγκρίνει την κατά παρέκκλισιν των κειμένων διατάξεων απαλλαγήν εκ δασμών και λοιπών συμπαρομαρτούντων φόρων των παραληφθέντων και παραληφθησομένων 100 αυτοκινήτων, JΕΕΡ, τα οποία τυγχάνονν απαραίτητα δια την εκτέλεσιν των γεωργικών και δασικών προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας.
2. Εξουσιοδοτείται ο κ. Υπουργός Γεωργίας δια την νομοθετικήν κάλυψιν της παρούσης.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Εν Αθήναις τη 12 Ιουλίου 1980″

Άρθρον 2
Απαλλάσσονται εκ των δασμών και των λοιπών συμπαρομαρτούντων φόρων, κατά παρέκκλισιν των κειμένων διατάξεων, πέντε (5) αυτοκινήτα, JΕΕΡ, άτινα θα παραληφθώσιν εντός του έτους 1981 υπό της Δασικής Υπηρεσίας, επί τη, βάσει της υπ` αριθ. 59932/1980 Συμβάσεως μετά του Ελληνικού Δημοσίου και του Αμερικανικού οίκου JEEP KORPORATION INTERNATIONAL OPERATION, δια την εκτέλεσιν των εν εξελίξει δασικών προγραμμάτων της.

Άρθρον 3
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 21 Ιουνίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ