Νόμος 1169 ΦΕΚ Α΄160/23.6.1981
Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεών τινών του Α.Ν. 884/1937 “περί Ταμείου Αλληλοβοηθείας Οπλιτών Χωροφυλακής”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1
Το άρθρον 1 του Α.Ν. 884/1937 “περί Ταμείου Αλληλοβοηθείας Οπλιτών Χωροφυλακής” ως τροποποιηθέν ισχύει σήμερον, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 1
Ιδιότης-Σκοπός
1. Το δυνάμει του Ν. 4078/1929 συσταθένΤαμείον Αλληλοβοηθείας Οπλιτών Χωροφυλακής (ΤΑΟΧ) μετονομάζεται εις Ταμείον Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής. Τούτο αποτελεί ΝομικόνΠρόσωπον Δημοσίου Δικαίου και έχει έδραν τας Αθήνας.
2. Σκοπός του Ταμείου είναι η κατά τας διατάξεις του παρόντος, παροχή εφ` άπαξ χρηματικού βοηθήματος εις τους εξερχομένους του Σώματος της Χωροφυλακής μετόχους, ή, εν περιπτώσει θανάτου τούτων, εις τα μέλη της οικογενείας των.
3. Το Ταμείον Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής (ΤΑΟΧ) αποκαλούμενον εν τοις επομένοις χάριν συντομίας “Ταμείον”, τελεί υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών”.

Άρθρον 2
Το άρθρον 2 του Α.Ν. 884/1937, ως τροποποιηθέν ισχύει σήμερον, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 2.
Διοίκησις.
1. Το Ταμείον διοικείται υπό 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου:
α) Εξ ενός Συνταγματάρχου της Χωροφυλακής, ως Προέδρου.
β) Εκ δυο εκπροσώπων των Οπλιτών αποφοίτων τουλάχιστον Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου παλαιού τύπου εχόντων 1Οετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εις το Σώμα.
γ) Εξ ενός ανωτάτου ή ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
δ) Εξ ενός ανωτάτου ή ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά ισαρίθμων αναπληρωματικών διορίζονται επί διετεί θητεία δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινων. Υπηρεσιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
3. Ο Πρόεδρος και τα εκ της τάξεως των Οπλιτών, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται υπό του Αρχηγού της Χωροφυλακής.
4. Χρέη Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ο υπό του άρθρου 6 του Α.Ν. 884/1937 προβλεπόμενος Γραμματεύς του Ταμείου.
5. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν άνευ ψήφου, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών οριζόμενος μετά του αναπληρωτού αυτού δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής του Ταμείου ως εισηγητής, ως και ο Λογιστής του Ταμείου.
6. Τα της συγκροτήσεως λειτουργίας και απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τα των αρμοδιοτήτων αυτού μετά των καθηκόντων του Προέδρου και των μελών, τα των αρμοδιοτήτων του Κυβερνητικού Επιτρόπου αυτού, τα της ψηφοφορίας της εξαιρέσεως των μελών και των προϋποθέσεων διορισμού αυτών, ως και θέματα ή λεπτομέρειαι δια την λειτουργίαν του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”.

Άρθρον 3
ως ακολούθως:
“Άρθρον 8
Πόροι του ΤΑΟΧ
1. Πόροι του Ταμείου είναι:
α) Κράτησις πέντε τοις εκατόν (5%) επί του εκάστοτε καταβαλλομένου εις τους μετόχους βασικού μισθού και επιδόματος χρόνου υπηρεσίας. Εις την κράτησιν ταύτην υπόκεινται και οι μέτοχοι οίτινες τελούν εις κατάστασινσυνεπαγομένην την προσωρινήνδιακοπήν ή μείωσιν των λαμβανομένων αποδοχών των κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις υπολογιζομένης επί των ως άνω τακτικών αποδοχών τας οποίας θα ελάμβανον αν δεν υφίσταντο την ως άνω διακοπήν ή μείωσιν αυτών.
β) Κράτησις δέκα τοις έκατον (1Ο%) επί πάσης αποζημιώσεως ή προσθέτου αμοιβής των μετόχων του Ταμείου. Προκειμένου περί οδοιπορικών εξόδων μεταθέσεως, η υπέρ του Ταμείου κράτησις 10% υπολογίζεται επί του συντελεστού του βαθμού του μετακινουμένου.
γ) Κράτησις της διαφοράς του βασικού μισθού του εκάστοτε ισχύοντος μισθολογίου ενός μηνός λόγω προαγωγής.
δ) Κράτησις της διαφοράς του βασικού μισθού του εκάστοτε ισχύοντος μισθολογίου ενός μηνός λόγω ονομασίας.
ε) Κράτησις της διαφοράς του βασικού μισθού του εκάστοτε ισχύοντος μισθολογίου ενός μηνός λόγω μεταβολής μισθολογικού κλιμακίου.
στ) Κράτησις της διαφοράς του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας ενός μηνός, εις περίπτωσινσυξήσεως τούτου.
ζ) Κράτησις ενός βασικού μισθού λόγω τελέσεως ή αναγνωρίσεως παρά της υπηρεσίας γάμου μετόχων.
η) Κράτησις κατά ποσοστόνίσον προς το οριζόμενον εις την περ. α` του παρόντος επί των αμοιβών των εκτελούντων συνοδείας μετόχων, δαπάναις των ενδιαφερομένων προς τούτο φυσικών ή νομικών προσώπων.
θ) Η υπό του άρθρου 89 του Ν.Δ. 3365/1955 προβλεπομένη χρηματική κράτησις ή πρόστιμον λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής.
ι) Κράτησις εκ δέκα τοις εκατόν (1Ο%) επί πάσης χορηγουμένης εις ιδιώτας αμοιβής δια κατάδοσιν ή εξόντωσιν ληστών.
ια) Αι δωρεαί, επιχορηγήσεις, κληρονομίαι και κληροδοτήματα προς το Ταμείον.
ιβ) Τα πάσης φύσεως έσοδα εκ της κινητής και της ακινήτου περιουσίας του Ταμείου.
ιγ) Κράτησις (25%) επί πάσης χρηματικής αμοιβής παρεχομένης εις μετόχους υπό του Δημοσίου ή ετέρου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου δια συμμετοχήν των εις την δίωξιν λαθρεμπορίου, ναρκωτικών και λοιπών συναφών αιτίων.
ιδ) Τα 4/5 του καθαρού προϊόντος εκ της εισπράξεως του, κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 133/1946, ενσήμου Χωροφυλακής.
ιε) Τα 4/5 του, υπό του άρθρου 1 του Ν. 441/1976 εισπραττομένου υπό της Χωροφυλακής ποσοστού 60% εκ της εξελέγξεως των μέτρων και σταθμών της αποδόσεως του ποσοστού γενομένης υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά τα εν τω εδ. ε` του άρθρου 1 του άνω Νόμου οριζόμενα.
ιστ) Τα 4/5 του καθαρού προϊόντος εκ της κατά τας διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3615/1956, ως συνεπληρώθη υπό του άρθρου 3 του Ν. 3792/1957, εκποιήσεως αχρήστου υλικού και αχρήστου ιματισμού της Χωροφυλακής.
ιζ) Το υπό του άρθρου 3 του Ν. 3792/1957 αντίτιμον ιματισμού το καταβαλλόμενον υπό των Οπλιτών Χωροφυλακής.
ιη) Η υπό των παραγρ. 20-21 του άρθρου 8 του Α.Ν. 884/1937 προβλεπομένηκράτησις εκ 2% αυξάνεται εις 3% μειουμένης της υπό των Ν.Δ. 17/21.1Ο.1935, Ν.Δ. 12.11.1927 και Ν.Δ. 1283/1942 αντιστοίχου κρατήσεως υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής εις 1%.
ιθ) Κράτησις 1,5% επί των καταβαλλομένων μισθωμάτων δι` οικήματα χρησιμοποιούμενα υπό της Χωροφυλακής περί ων το άρθρον 3 παρ. η` του Ν.Δ. 12.11.1927, μειουμένης της αντιστοίχου κρατήσεως υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής εις Ο,5Ο%.
2. Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, μετά σύμφωνονγνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, δύναται να συγχωνεύωνταιένιαι των υπό στοιχεία β-ζ της προηγουμένης παραγράφου κρατήσεων εις την παγίαν τοιαύτην του εδαφίου α` αυτής προς απλούστευσιν της διαδικασίας εξαγωγής μισθοδοσίας.
3. Το ύψος των εις τα εδάφια α` και β` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κρατήσεων δύναται να αυξομειούνται δια Π. Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, κατόπιν ητιολογημένης προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, κατά την έναρξιν του αντιστοίχου οικονομικού έτους”.

Άρθρον 4
Το άρθρον 9 του Α.Ν. 884/1937, ως τροποποιηθέν ισχύει σήμερον, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 9.
“Τρόπος εισπράξεως πόρων”
1. Οι εις τα εδάφια α-ι, ιγ, ιδ, ιστ, και ιζ της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου πόροι του Ταμείου εισπράττονται παρά των εχουσών διαχείρισιν υπηρεσιών Χωροφυλακής και ετέρων εντεταλμένων υπηρεσιών κατά περίπτωσιν και ελέγχονται υπό του Ελεγκτηρίου Δαπανών Χωροφυλακής κατά την εκκαθάρισιν των οριστικών εξόδων.
2. Προκειμένου περί αποζημιώσεων ή οιασδήποτε αμοιβής υποκειμένης κατά τα εις το προηγούμενονάρθρον οριζόμενα εις κράτησιν υπέρ του Ταμείου και καταβαλλομένης δια χρηματικού εντάλματος μέσω των δημοσίων ταμείων, τα δικαιώματα του Ταμείου παρακρατούνται υπό των εν λόγω Ταμείων, κατατίθενται εις την μετά του Ταμείου συμβεβλημένηνΤράπεζαν και αποστέλλεται εις αυτό η απόδειξις καταθέσεως προς πίστωσιν.
3. Οι εις τα εδάφια ιε και ιθ της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου πόροι περιέρχονται εις το ΤΑΑΧ, το οποίον αφού τους επιμερίσει συμφώνως προς τα δια των ανωτέρω εδαφίων οριζόμενα αποδίδει εις το Ταμείον το αναλογούν ποσοστόν εντός μηνός από της λήψεως. Δια πάσαν καθυστέρησιν πέραν της ανωτέρω προθεσμίας καταβάλλει εις το Ταμείον τον υπό της Τραπέζης Ελλάδος χορηγούμενοντόκον δια τας καταθέσεις όψεως των ΝΠΔΔ.
4. “Απασαι αι Αρχαί αι εκδίδουσαι αποφάσεις, δι` ων παρέχεται οιαδήποτε αμοιβή εις μετόχους Χωροφυλακής, ως και εις ιδιώτας δια κατάδοσιν ή σύλληψινεπικεκηρυγμένων ατόμων, υποχρεούνται να κοινοποιήσουν εις το Ταμείοναντίγραφον των αποφάσεων τούτων.
5. Μέτοχοι του Ταμείου λαβόντες οιανδήποτε αμοιβήν ή αποζημίωσιν παρ` ετέρων πλην των της Χωροφυλακής Αρχών, επί της οποίας δεν εγένετο η οφειλομένη υπέρ του Ταμείου κράτησις, οφείλουν να ενημερώσουν περί τούτου το Ταμείον. Παράλειψις της υποχρεώσεως ταύτης συνεπάγεται την επιβολήν προστίμου μέχρι του διπλασίου του οφειλομένου εις το Ταμείον ποσού, κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
6. Πάντες οι λοιποί πόροι εισπράττονται μερίμνη του Ταμείου συμφώνως προς τας διατάξεις του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας αυτού.
7. Κρατήσεις, περί των οποίων η παρ. 1 εδάφ. α` του προηγουμένου άρθρου, μη περιελθούσαι εις το Ταμείον λόγω μισθοδοτήσεως των μετόχων υπό Ελληνικών ή Ξένων Αρχών του εξωτερικού ή λόγω μη εισπράξεως τούτων εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας εκπίπτονται εκ του χορηγουμένου βοηθήματος υπολογιζόμεναι επί των καταβαλλομένων τακτικών αποδοχών κατά την διακοπήν της ασφαλίσεως του μετόχου.
8. Παν χρέος προς το Ταμείονθανόντος ή απολυομένου μετόχου παρακρατείται εκ του χορηγουμένου βοηθήματος, εν ανεπαρκεία δε αυτού βεβαιούται εις το αρμόδιον Δημόσιον Ταμείον ως έσοδον του Ταμείου και εισπράττεται υπέρ αυτού κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
9. Πάσα αναγκαία λεπτομέρεια αφορώσα εις την είσπραξιν των πόρων του Ταμείου ρυθμίζεται δια του Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας αυτού”.

Άρθρον 5
Το άρθρον 10 του Α.Ν. 884/1937, ως τροποποιηθέν ισχύει σήμερον, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 10
Μέτοχοι του Ταμείου-Χρόνος Ασφαλίσεως Δικαιούχοι βοηθήματος και καθορισμός τούτου
1. Μέτοχοι του Ταμείου καθίστανται υποχρεωτικώς:
α) Οι Χωροφύλακες από της ονομασίας των ως Χωροφυλάκων.
β) Οι εξ ιδιωτών υπαξιωματικοί από της ονομασίας των ως δοκίμων υπαξιωματικών.
γ) Οι εκ δοκίμων Χωροφυλάκων υπαξιωματικοί από της ονομασίας των ως δοκίμων υπαξιωματικών.
δ) Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ταμείου από της χρονολογίας μισθοδοτήσεώς των ως δοκίμων.
ε) Οι εξ οιασδήποτε αιτίας αποκαθιστάμενοι και μη επανερχόμενοι από της ημερομηνίας της οριζομένης υπό της πράξεως δικαιώσεώς των.
στ) Οι προαγόμενοι Ενωμοτάρχαι Β` κατηγορίας ένα μήνα προ της αποστρατείας (Νόμος 488/76 άρθρον 1).
ζ) Οι ονομασθέντες Χωροφύλακες προ της ισχύος του Ν. Δ. 3365/55 από της κατατάξεώς των εις το Σώμα. Κατ` εξαίρεσιν, μέτοχοι καταταγέντες εις το Σώμα της Χωροφυλακής προ της ισχύος του Ν.Δ. 3365/55 και ονομασθέντες Χωροφύλακες μετά την ισχύν αυτού, δεν δύναται να προσμετρήσωσι ως χρόνον συμμετοχής εις το Ταμείον το από της ισχύος του ως άνω Ν.Δ. μέχρι της χρονολογίας ονομασίας των εις Χωροφύλακας διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα.
2. Ως χρόνος ασφαλίσεως εκάστου μετόχου θεωρείται μόνον ο πραγματικώςδιανυθείς εις την Χωροφυλακήν, εν ουδεμιά δε περιπτώσει υπολογίζεται ως τοιούτος ο εκτός υπηρεσίας διαρρεύσας χρόνος, έστω και αν ούτος δια Νόμου λογισθή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Κατ` εξαίρεσιν θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος δι` ον οι μέτοχοι κατέβαλον κρατήσεις συμφώνως προς το εδ. α` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος.
3. Μέτοχοι του Ταμείου απομακρυνόμενοι εφεξής της ενεργού υπηρεσίας δι` οιονδήποτε αιτίαν και επανερχόμενοι εις την ενέργειαν λόγω ακυρώσεως της πράξεως υπό του αρμοδίου οργάνου προσμετρούν τόσον τον πράγματι διανυθένταχρόνον υπηρεσίας όσον και τον εκτός υπηρεσίας διαδραμόντα τοιούτον, εφ` όσον δε έχουν λάβει τυχόν δικαιώματα των εκ του Ταμείου, οφείλουν να επιστρέψουν ταύτα, προσηυξημένα προς τον εκάστοτε ισχύοντα τόκον δια τας καταθέσεις των διαθεσίμων κεφαλαίων των ασφαλιστικών Οργανισμών, από της απολύσεώς των, άλλως θα παρακρατούνται ταύτα υποχρεωτικώς παρά του Ταμείου κατά την νέανέξοδον του μετόχου εντόκως ως ανωτέρω αναφέρεται. Οι ανωτέρω υποχρεούνται εις την καταβολήν απασών των υπέρ του Ταμείου προβλεπομένων κρατήσεων, προσηυξημένων ως ανωτέρω, παρακρατουμένων υπό της Διαχειρίσεως Χρηματικού Χωροφυλακής, δια το εκτός υπηρεσίας διαρρεύσαν διάστημα.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο μόνο της Υ.Α. 218/3137 (Κ.ΑΣΦ) της 30.11/ 22.12.82 (Β` 1052): “Το εφάπαξ βοήθημα πού καθορίζεται από την παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 1169/81, ισούται με το γινόμενο των ετών πραγματικής ασφάλισης στο Ταμείο, επί τα 7Ο/1ΟΟ των τακτικών αποδοχών του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία, στις οποίες υπολογίζονται οι κρατήσεις του έδαφ. α` της παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1983”.
4. Μέτοχοι του Ταμείου απομακρυνθέντες της ενεργού υπηρεσίας δια οιανδήποτε αιτίαν, εφ` όσον ακυρούται παρά του αρμοδίου οργάνου η πράξις αλλά δεν επανέρχονται εις την ενέργειαν, έχουν δε δικαιωθή βοηθήματος ή κρατήσεων παρά του Ταμείου, θεωρούνται ως νέοι μέτοχοι του Ταμείου από της ημερομηνίας της οριζομένης υπό της πράξεως δικαιώσεως των μέχρι της οριστικής διαγραφής των εκ του Σώματος. Εις την περίπτωσιν ταύτην ούτοι λαμβάνουν παρά του Ταμείου τυχόν δικαιώματά των εκ των οποίων εκπίπτονται αι αναλογούσαιασφαλιστικαίεισφοραί δι` ολόκληρον το αναγνωριζόμενον χρονικόν διάστημα προσηυξημέναι κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα.
5. Μέτοχοι του Ταμείου εξερχόμενοι του Σώματος με χρόνον ασφαλίσεως εις αυτό ολιγώτερον των 6 ετών, πλην των εν τοις παραγράφοις 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν δικαιούνται βοηθήματος ή κρατήσεων, αι δε καταβληθείσαι υπ` αυτών πάσης φύσεως εισφοραί καταπίπτουν υπέρ του Ταμείου.
6. Μέτοχοι εξερχόμενοι του Σώματος με συμμετοχήν εις το Ταμείονίσην ή μείζονα των 6 ετών δικαιούνται, βοηθήματος ίσου προς το γινόμενον των ετών πραγματικής ασφαλίσεως εις το Ταμείον επί τα 60/100 των κατά τον χρόνον της εξόδου των τακτικών αποδοχών, εφ` ων υπελογίσθη η κράτησις του εδάφ. α` της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος. Δι` αποφάσεως του Υπονργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εκδιδομένης μετά σύμφωνονγνώμην του Δ.Σ. του Ταμείου και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύνανται να αυξομειούται το ύψος του ανωτέρω ποσοστού των τακτικών αποδοχών, αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του Ταμείου.
Η άνω απόφασις δέον να εκδίδεται ένα τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους εις το οποίον αναφέρεται.
7. Πολιτικοί υπάλληλοι μέτοχοι του Ταμείου συμπληρώσαντες κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υπερεικοσαετήπραγματικήνασφάλισιν δικαιούνται εφ` άπαξ βοηθήματος ίσον προς εκείνο που θα ελάμβανον ούτοι έανεξήρχοντο κατά την προηγουμένην της ενάρξεως ισχύος του παρόντος προσαυξανομένου κατ` έτος κατά την αντίστοιχον του βαθμού των αύξησιν των βασικών μισθών την παρεχομένην υπό του Δημοσίου εις τους Δημοσίους Υπαλλήλους και εις τους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Το εν λόγω βοήθημα δεν δύναται να είναι μικρότερον του βάσει των διατάξεων του παρόντος προκύπτοντος τοιούτου.
8. Οι εξερχόμενοι του Σώματος μέτοχοι δια λόγους Υγείας δικαιούνται βοηθήματος, καθοριζομένου, κατά τα εν τη παραγράφω 6 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, εφ` όσον έχουν χρόνον συμμετοχής εις το Ταμείονίσον ή μείζονα των εξ (6) μηνών. Του αυτού βοηθήματος δικαιούται η οικογένεια του Θανόντος εν υπηρεσία μετόχου.
9. Ενωμοτάρχαι προαγόμενοι κατά τας κειμένας διατάξεις ένα μήνα προ της αποστρατείας των ή της απολύσεώς των συνεχίζουν την ασφάλισίν των εις το Ταμείον και λαμβάνουν βοήθημα παρ` αυτού υπολογιζόμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου.
10. Δια τους καθισταμένους μετόχους του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής συνεπεία των εδαφίων δ` και ε` της παρ. 1 του προστιθεμένου δια του παρόντος νόμου άρθρου 23, μεταβιβάζεται εις το Ταμείον Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής, το υπό της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενον βοήθημα ανεξαρτήτως ετών ασφαλίσεώς των εις το Ταμείον.
11. Ως προς τον υπολογισμόν του βοηθήματος ο χρόνος ασφαλίσεως του μετόχου εκφράζεται εις πλήρη έτη. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των εξ (6) μηνών υπολογίζεται ως πλήρες έτος, μικρότερος δε των εξ μηνών παραλείπεται.
12. Τα κατά το παρόν “άρθρονπροκύπτοντα βοηθήματα μετά την ισχύν δεν δύνανται δι` οιονδήποτε αιτίαν να είναι κατώτερα εκείνων τα οποία θα εχορηγούντο την 31ην Δεκεμβρίου του προηγουμένου από της ισχύος του παρόντος νόμου έτους.
13. Επι τη βάσει των υπό του παρόντος καθοριζομένων, το Ταμείον κατά το Α` τρίμηνον εκάστου έτους εκδίδει και κοινοποιεί πίνακα δικαιουμένων κατά βαθμούς και έτη ασφαλίσεως βοηθημάτων προς ενημέρωσιν των μετόχων του.
14. α) Εαν κατά τον χρόνον διακοπής της ασφαλίσεώς του ο μέτοχος λαμβάνηαποδοχάς ανωτέρας του κατεχομένου οργανικού βαθμού, απαραίτητος προϋπόθεσις απολήψεως βοηθήματος βάσει των λαμβανομένων τακτικών αποδοχών είναι να έχη καταβάλει εις το Ταμείον την υπό του εδ. α` της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος προβλεπομένηνκράτησιν μιας τουλάχιστον διετίας δι` έκαστον βαθμόν από του επομένου του κατεχομένου οργανικού τοιούτου μέχρι του βαθμού ο οποίος αντιστοιχεί εις τας λαμβανομένας αποδοχάς δια τον υπολογισμόν του εφ` άπαξ βοηθήματος.
β) Εφ όσον δεν έχει καταβληθή η ανωτέρω κράτησις δι` άπαν το ως άνω καθοριζόμενον χρονικόν διάστημα η διαφορά της κρατήσεως παρακρατείται παρά του Ταμείου κατά τον διακανονισμόν του εφ` άπαξ βοηθήματος υπολογιζομένη με τα ισχύοντα κατά τον χρόνον εξόδου εκ της υπηρεσίας του μετόχου”.

Άρθρον 6
Το άρθρον 11 του ΑΝ 884/37 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 11.
Δικαιούχα μέλη οικογενείας
1. Ως μέλη οικογενείας δικαιούμενα απολήψεως βοηθήματος κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου νοείται η σύζυγος και τα τέκνα του μετόχου εφ` όσον ο γάμος έχει αναγνωρισθή υπό της υπηρεσίας. Εξ αυτών η μεν σύζυγος δικαιούται το εν τέταρτον (1/4) του βοηθήματος τα δε τέκνα τα τρία τέταρτα (3/4) αυτού διαμοιραζόμενα μεταξύ αυτών ισομερώς.
2. Μη υπαρχόντων τέκνων, η σύζυγος δικαιούται βοηθήματος εις το ακέραιον. Μη υπαρχούσης συζύγου, τα τέκνα δικαιούνται ολοκλήρου του βοηθήματος διαμοιραζομένου μεταξύ αυτών κατ` ισομοιρίαν.
3. Η σύζυγος αποκλείεται του δικαιώματος απολήψεως του βοηθήματος εαν προ του θανάτου του μετόχου είχε τελεσιδίκως ακυρωθή ο υφιστάμενος γάμος.
4. Μη υπαρχόντων τέκνων και συζύγου δικαιούνται ισομέτρως εις απόληψιν του βοηθήματος οι γονείς του θανόντος μετόχου, ελλείψει δε και τούτων κατ` ισομοιρίαν αι άγαμοι αδελφαί και οι μη συμπληρώσαντες το 18ον έτος της ηλικίας των αδελφοί αυτού ελλείψει δε και τούτων, οι λοιποί αδελφοί ή αδελφαί”.

Άρθρον 7
Το άρθρον 13 του ΑΝ 884/37 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 13
Δαπάναιβαρύνουσαι το Ταμείον
Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον του Ταμείου οφείλει να αποφασίζη περί οιασδήποτε δαπάνης βαρυνούσης το Ταμείον προ της πληρωμής ταύτης”.

Άρθρον 8
Το άρθρον 14 του Α.Ν. 884/1937, ως τροποποιηθένμεταγενεστέρως ισχύει σήμερον, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 14
Χρόνος και τρόπος πληρωμής-Παραγραφή δικαιωμάτων.
1. Η πληρωμή του βοηθήματος εις τους δικαιούχους ενεργείται εντός προθεσμίας (3) τριών μηνών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως δυναμένης να παραταθή επί τρεις εισέτι μήνας δι` αποφάσεως του Δ.Σ. Ειδικώς προκειμένου περί δικαιωμάτων του Ταμείου Αγωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής ταύτα μεταβιβάζονται εντός τριμήνου από της ονομασίας ή προαγωγής του μετόχου. Δια πάσαν καθυστέρησιν της πληρωμής πέραν της κατά τα ανωτέρω προθεσμίας υπαιτιότητι του Ταμείου καταβάλλεται τόκος ίσος προς τον εκάστοτε ισχύοντα δια τας καταθέσεις των διαθεσίμων κεφαλαίων των ασφαλιστικών οργανισμών.
2. Η πληρωμή του βοηθήματος και οιασδήποτε δαπάνης, ενεργείται δυνάμει χρηματικού εντάλματος, επιταγής ή χρηματικής εντολής, εκδιδομένων υπό του Διευθυντού του Ταμείου εις εκτέλεσιν αποφάσεως του Δ.Σ. ή του Διευθυντού αυτού αρμοδίως εγκρινομένης όπου απαιτείται τοιαύτη έγκρισις και προσυπογραφομένωνυπό του Διευθυντού, Λογιστού και Γραμματέως του Ταμείου ή των νομίμων αναπληρωτών τούτων εκτός, αν άλλως ορίζεται υπό των περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ διατάξεων.
3. Τα απαιτούμενα εκάστοτε δικαιολογητικά δια την καταβολήν του βοηθήματος και οιασδήποτε άλλης δαπάνης βαρυνούσης το Ταμείον καθορίζονται δι` αποφάσεως του Δ.Σ. κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντού του Ταμείου, εφ` όσον δεν ορίζεται άλλως υπό του Λογιστικού των ΝΠΔΔ.
4. Ο χρόνος παραγραφής των χρηματικών αξιώσεων κατά του Ταμείου δι` αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά είναι τρία (3) έτη.
5. Πάσα χρηματική αξίωσις κατά του Ταμείου, βεβαιωθείσα δια τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, ή δια την οποίαν εξεδόθη τίτλος πληρωμής, υπόκειται εις παραγραφήν πέντε (5) ετών αρχομένη από της τελεσιδικίας ή εκδόσεως του τίτλου πληρωμής αντιστοίχως.
6. Παν χρέος προς το Ταμείον, εφ` όσον δεν ορίζεται άλλως υπό του παρόντος, παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθη.
7. Χρέη προς το Ταμείον εκ τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων εξ απίστου διαχειρίσεως εκ συμβάσεων και διατάξεων τελευταίας βουλήσεως και εκ καταλογισμών υπόκεινται εις εικοσαετή παραγραφήναρχομένην από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν.
8. Χρέη προς το Ταμείον εκ παρακρατηθέντων ή δια λογαριασμόν αυτού εισπραχθέντων δικαιωμάτων, παραγράφονται μετά δέκα (10) έτη από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν.
9. Αι περί αναστολής διακοπής και συνεπειών της παραγραφής διατάξεις περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ εφαρμόζονται και εν προκειμένω”.

Άρθρον 9
Το άρθρον 15 του Α.Ν. 884/1937, ως τροποποιηθένμεταγενεστέρως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 15
Παρακολούθησις μεταβολών
Το Ταμείον υποχρεούται να τηρή παν αναγκαίονστοιχείον δια την παρακολούθησιν των κρινομένων ως απαραιτήτων μεταβολών των μετόχων του καθορισθησομένων δια του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας αυτού”.

Άρθρον 10
Το άρθρον 17 του Α.Ν. 884/1937, ως τροποποιηθέν ισχύει αντικαθίσταται ούτω:
“Άρθρον 17
Ενέργειαι δοσοληψιών-Διάθεσις χρηματικών κεφαλαίων-Χορήγησις δανείων εις μετόχους.
1. Τα εις δραχμάς κεφάλαια του Ταμείου κατατίθενται εις την συμβεβλημένην μετά του Ταμείου Τράπεζαν μέσω της οποίας ενεργούνται αι δοσοληψίαι τούτου. Ποσά μη αναγκαιούντα δια την υπό της Τραπέζης τοιαύτην πληρωμήν των πάσης φύσεως δαπανών του Ταμείου μεταφέρονται υπό ταύτης υποχρεωτικώς εις την Τράπεζαν της Ελλάδος εις τον παρ` αυτή λογαριασμόν του Ταμείου τούτου.
2. Τα πλεονάζοντα χρηματικά κεφάλαια του Ταμείου δύνανται, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών γενικών ή ειδικών διατάξεων και μετ` έγκρισιν τον Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών να επενδύωνται:
α) Εις χρεώγραφα του Δημοσίου, εις αξίας ηγγυημένας παρ` αυτού, εις μετοχάς Τραπεζών ή Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, ως και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και μετοχάς Εταιρειών Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου.
β) Εις την αγοράν κινητών και ακινήτων.
γ) Προς αξιοποίησιν ακινήτων του Ταμείου.
δ) Εις δάνεια εκτάκτων αναγκών προς μετόχους.
3. Εις τους εν ενεργεία μετόχους του Ταμείου δύναται να χορηγήταιδι αποφάσεως του Δ.Σ. δάνειον κατά τα υπό της Νομισματικής Επιτροπής εκάστοτε οριζόμενα.
4. Το ύψος του εις έκαστον μέτοχον χορηγουμένου δανείου εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να υπερβαίνη το ύψος των τριών τετάρτων των επί του Ταμείου δικαιωμάτων του μετόχου κατά τα εν άρθρω 10 οριζόμενα βάσει του συμπληρωμένου χρόνου ασφαλίσεώς του μέχρι της χρονολογίας χορηγήσεως του δανείου εν συνδυασμώ πάντοτε πρός τα εκάστοτε οριζόμενα υπό της Νομισματικής Επιτροπής.
Τα ούτω χορηγούμενα δάνεια παρακρατούνται υποχρεωτικώς κατά την εκκαθάρισιν των δικαιωμάτων των μετόχων.
5. Το ποσόν του αποθεματικού, το οποίον δεσμεύεται εις δάνεια μετόχων, εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να υπερβαίνη το εν τρίτον των ετησίων εσόδων του Ταμείου, εκτιμωμένων βάσει του ισολογισμού του αμέσως προηγουμένου έτους”.

Άρθρον 11
Το άρθρον 18 του Α.Ν. 884/1937 ως τροποποιηθένμεταγενεστέρως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 18
Κατάσχεσις-Εκχώρησις-Παρακράτησις δικαιωμάτων.
1. Η περιουσία εν γένει του Ταμείου κατάσχεται μόνον κατόπιν αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως.
2. Τα επί του Ταμείου δικαιώματα των μετόχων δεν κατάσχονται ουδέ εκχωρούνται προς τρίτους προ της απολύσεώς των. Κατ` εξαίρεσιν, επιτρέπεται η εκχώρησις μέχρι των 3/4 των επί του Ταμείου δικαιωμάτων των εις τους χορηγούντας στεγαστικά δάνεια οργανισμούς.
3. Κατά τον διακανονισμόν των δικαιωμάτων των μετόχων λόγω εξόδου εκ του Σώματος επιτρέπεται η κατάσχεσις ή η κράτησις αυτών, απεριορίστως μεν δια χρέη των δικαιούχων προς το Ταμείον ή το Δημόσιον ή τας υπηρεσίας της Χωροφυλακής κατά το 1/4 δε δι` απαίτησιν διατροφής συζύγου ή τέκνων εφ` όσον ο γάμος αυτών έχει αναγνωρισθή.
4. Ειδικώς προκειμένου δια χρέη προς το Ταμείον επιτρέπεται η κράτησις τούτων απεριορίστως και κατά την μεταβίβασιν εις το Ταμείον Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής των δικαιωμάτων των οφειλετών”.

Άρθρον 12
Το άρθρον 19 του Α.Ν. 884/1937 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 19.
Προϋπολογισμός.
1. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου καταρτίζεται και υποβάλλεται προς έγκρισιν αρμοδίως εντός των υπό των διατάξεων του Λογιστικού των ΝΠΔΔ τασσομένων προθεσμιών.
2. Η σύνταξις του προϋπολογισμού γίνεται συμφώνως προς τας εκάστοτε οδηγίας των Υποργείων Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
3. Ο προϋπολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις τα Υπουργεία Κοινωνικών Υπηρεσιών και Οικονομικών και κοινοποιείται εις το Αρχηγείον Χωροφυλακής (Διεύθυνσιν Οικονομικού).
4. Η εκτίμησις των εσόδων και εξόδων δέον να βασίζηται τόσον εις στατιστικά στοιχεία παρελθόντων ετών όσον και εις στοιχεία παρεχόμενα υπό της Διευθύνσεως Προσωπικού και Μηχανογραφικής Υπηρεσίας Αρχηγείου Χωροφυλακής και αναφερόμενα εις μεταβολάς προσωπικού επηρεαζούσας εμμέσως ή αμέσως τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα.
5. Η εκτέλεσις του εγκριθέντος προϋπολογισμού ενεργείται κατά τας διατάξεις περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ”.

Άρθρον 13
Το άρθρον 20 του Α.Ν. 884/1937 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 20
Οικονομικός έλεγχος
1. Το Ταμείον υπόκειται εις οικονομικόνέλεγχονενεργούμενον εις το τέλος εκάστου οικονομικού έτους υπό του οικείου οικονομικού επιθεωρητού Χωροφυλακής συντασσομένης σχετικής εκθέσεως.
2. Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά πρότασιν του Δ.Σ. του Ταμείου να διατάξη την διενέργειαν ελέγχου ενεργουμένου υπό οργάνων αυτού”.

Άρθρον 14
Το άρθρον 21 του Α.Ν. 884/1937 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 21
Οικονομικόν έτος-Απολογισμός και Ισολογισμός.
1. Το οικονομικόν έτος άρχεται δια το Ταμείον την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους.
2. Η εκτέλεσις του προϋπολογισμού παρατείνεται επί δύο (2) μήνας δια την είσπραξιν των εσόδων του λήξαντος οικονομικού έτους ως και δια την πληρωμήν των εξόδων δι` α αι σχετικαί υποχρεώσεις ανελήφθησαν μέχρι της λήξεως αυτού.
3. Το ως άνω χρονικόν όριον παρατείνεται επί εν εισέτι δίμηνον μόνον δια την ενέργειαν συμψηφιστικών εγγραφών. .
4. Το Ταμείον υποχρεούται όπως μετά την λήξιν του οικονομικού έτους καταρτίσηαπολογισμόν των εσόδων και εξόδων αυτού, περιλαμβανομένης εν αυτώ και της κινήσεως κεφαλαίων και ισολογισμών περιουσιακής καταστάσεως της 31ης Δεκεμβρίου του λήξαντος οικονομικού έτους και υποβάλη τούτον μετά των σχετικών αναλυτικών εκθέσεων το βραδύτερον μέχρι της 30ης Ιονίου εις το ΥπουργείονΚοιν. Υπηρεσιών. Ούτος κοινοποιείται υπό του Αρχηγείου Χωροφυλακής εις τους μετόχους προς ενημέρωσιν.
5. Εις το τέλος εκάστου τριμήνου συντάσσεται λογιστική κατάστασις κινήσεως των λογαριασμών του Ταμείου υποβαλλομένη εις την ΓενικήνΔιεύθυνσιν Εθνικών Λογαριασμών του Υπουργείου Συντονισμού και Κοινοποιουμένη εις το Αρχηγείον Χωροφυλακής.
6. Ο απολογισμός καταρτίζεται συμφώνως προς τας διατάξεις περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ”.

Άρθρον 15
Το άρθρον 22 του ΑΝ 884/1937 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 22
Αναλογιστικαίμελέται
1. Δια τον έλεγχον της οικονομικής ισορροπίας και δυναμικότητος του Ταμείου, τον καθορισμόν του προσήκοντος ύψους του αποθεματικού κεφαλαίου αυτού, τον υπολογισμόν του συντελεστού προσαυξήσεως των βοηθημάτων, την πρόγνωσιν της μελλοντικής διακυμάνσεως των εσόδων και εξόδων του Ταμείου και πρόληψιν ενδεχομένης διαταραχής της οικονομικής ισορροπίας αυτού, καταρτίζονται τακτικαί και έκτακτοι αναλογιστικαίμελέται.
2. Αι τακτικαίαναλογιστικαίμελέται καταρτίζονται υποχρεωτικώς ανά πενταετίαν και αναφέρονται εις την εξέλιξιν της οικονομικής καταστάσεως του Ταμείου δια μελλοντικήνχρονικήνπερίοδον τουλάχιστον δέκα “10” ετών.
3. Αι έκτακτοι αναλογιστικαίμελέται καταρτίζονται μόνον οσάκις κατά την κρίσιν του Δ.Σ. αναφύονται απρόβλεπτοι παράγοντες επηρεάζοντες ουσιωδώς την οικονομικήνκατάστασιν του Ταμείου των οποίων η αντιμετώπισις δεν δύναται να αναβληθή μέχρι της καταρτίσεως νεωτέρας μελέτης άνευ σοβαρού κινδύνου διαταραχής της οικονομικής ισορροπίας του Ταμείου.
Αι έκτακτοι αναλογιστικαίμελέται αναφέρονται ωσαύτως εις μελλοντικάς προβλέψεις τουλάχιστον μιας δεκαετίας.
Εις την περίπτωσιν ταύτην η προθεσμία δια την εκπόνησιν τακτικής αναλογιστικής μελέτης άρχεται από της εκπονήσεως της εκτάκτου.
4. Αι καταρτιζόμεναιαναλογιστικαίμελέται δέον να περιλαμβάνουν απαραιτήτως:
α) Εκτίμησιν των εσόδων κατ` έτος και κατά πηγήν.
β) Εκτίμησιν των εξόδων κατ` έτος και κατά αιτίαν.
γ) Λεπτομερή ανάλυσιν των αιτίων της ενδεχομένης οικονομικής ανισορροπίας του Ταμείου.
δ) Εκτίμησιν του προσήκοντος ύψους του αποθεματικού.
ε) Ελεγχον της δυναμικότητος του Ταμείου.
στ) Προτάσεις δια την αποκατάστασιν της οικονομικής ισορροπίας του Ταμείου.
ζ) Παν έτερον στοιχείον κατά την κρίσιν του εκπονούντος ταύτας.
5. Η κατάρτισις των αναλογιστικών μελετών ανατίθεται δι` αποφάσεως του Δ.Σ., εγκρινομένης υπό του Υπουργού Κοιν. Υπηρεσιών, εις ειδικόναναλογιστήν ή άλλον επιστήμονα δυνάμενον να εκπονήσητοιαύταςμελέτας τηρουμένων των κειμένων διατάξεων.
Δια της αυτής αποφάσεως καθορίζεται το ύψος της αμοιβής αυτού και ο τρόπος καταβολής.
6. Η ευθύνη δια την αξιολόγησιν και αξιοποίησιν των πορισμάτων εκάστης αναλογιστικής μελέτης ανήκει εις το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον του Ταμείου όπερ αποφαίνεται κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως του Διευθυντού αυτού περί ληπτέων κατά περίπτωσιν μέτρων”.

Άρθρον 16
Προστίθεται άρθρον 23 έχον ούτω:
“Άρθρον 23
Διαγραφή μετόχων.
1. Η εις το Ταμείονασφάλισις των μετόχων διακόπτεται εις τας εξής περιπτώσεις:
α) Λόγω απολύσεως δι` οιανδήποτε αιτίαν.
β) Λόγω αποστρατείας ή παραιτήσεως.
γ) Λόγω θανάτου.
δ) Λόγω προαγωγής των Ενωμοταρχών εις τον βαθμόν του Ανθυπασπιστού πλην των υπαγομένων εις τον Ν. 488/1976.
ε) Λόγω εισαγωγής εις την Σχολήν Αξιωματικών Χωροφυλακής.
2. “Ως χρονολογία διακοπής της ασφαλίσεως λογίζεται:
α) Δια τους καταλαμβανομένους υπό του ορίου ηλικίας η ημερομηνία καταλήψεως υπό τούτου.
β) Δια τους αποβιούντας ή φονευομένους η ημερομηνία του θανάτου των.
γ) Δια τους αποστρατευομένους αναδρομικώς η ημερομηνία αναδρομικής αποστρατείας των.
δ) Δια τους προαγομένους εις Ανθυπασπιστάς (πλην των υπαγομένων εις τον Νόμον 488/1976), η ημερομηνία προαγωγής.
ε) Δια τους εισαγομένους εις την Σχολήν Αξιωματικών Χωροφυλακής η ημερομηνία ονομασίας των ως Δοκίμων Αξιωματικών.
στ) Δια τους οπωσδήποτε άλλως εξερχομένους εκ της υπηρεσίας μετά δεκαπενθήμερον από της δημοσιεύσεως του σχετικού διατάγματος εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Δόκιμοι Αξιωματικοί αποβαλόντες δι` οιονδήποτε λόγον την ιδιότητα του Δοκίμου και συνεχίζοντες να υπηρετούν εις το Σώμα ως οπλίται καθίστανται και αύθις μέτοχοι του Ταμείου, από της αποβολής της ιδιότητός των ταύτης θεωρούμενοι ως μηδέποτε διακόψαντες την εν αυτώ ασφάλισίν των.
Τα μεταφερθέντα εις το Ταμείον Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής δικαιώματα τούτων, καθώς και αι υπέρ Ταμείου τούτου γενόμεναι κρατήσεις επιστρέφονται εις το Ταμείον”.

Άρθρον 17
Προστίθεται άρθρον 24 έχον ούτω:
“Άρθρον 24
Δανειοδότησις του Ταμείου
Δύναται δι` αποφάσεως των Δ.Σ. των Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής, Επικουρικού Ταμείου Ελληνικής Χωροφυλακής και Μετοχικού Ταμείου Στρατού, εγκρινομένης υπό του εποπτεύοντος ταύτα Υπουργείου και εντός πάντοτε των, υπό της Νομισματικής Επιτροπής, τιθεμένων ορίων, να χορηγούνται προς το Ταμείον έντοκα δάνεια.
Το επιτόκιον των ούτω χορηγουμένων δανείων δεν δύναται να υπερβαίνη το εκάστοτε καθοριζόμενον τοιούτον επί δανείων χορηγουμένων υπό του Ταμείου προς τους μετόχους αυτού”.

Άρθρον 18
Προστίθεται άρθρον 25 έχον ούτω:
“Άρθρον 25
Κανονισμός Λειτουργίας
1. Πάσαι αι αναγκαίαιλεπτομέρειαι δια την εφαρμογήν του παρόντος, επιφυλασσομένων των ειδικών διατάξεων του παρόντος άλλως οριζομένων ρυθμίζονται δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.
2. Μέχρις εκδόσεως του υπό του παρόντος προβλεπομένου κανονισμού λειτουργίας εξακολουθεί ισχύων ο κατ` εξουσιοδότησιν του Α.Ν. 884/1937 εκδοθείς τοιούτος”.

Άρθρον 19
Προστίθεται άρθρον 26 έχον ούτω:
“Άρθρον 26
Κωδικοποίησις διατάξεων
Επιτρέπεται όπως δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Κοιν. Υπηρεσιών κωδικοποιηθούν εις ενιαίονκείμενον άπασαι αι περί Ταμείου Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής ισχύουσαι διατάξεις, επιτρεπομένης της μεταβολής της σειράς των άρθρων παραγράφων και εδαφίων αυτών. Κατά την κωδικοποίησιν ταύτην επιτρέπεται η άνευ αλλοιώσεως της έννοιας των ισχυουσών διατάξεων νέα διάρθρωσις του νομοθετικού υλικού ως διάσπασις ή συγχώνευσις άρθρων, προσθήκη νέων και η εν γένει νέα κατάστρωσις αυτού, η απάλειψις των ρητώς ή σιωπηρώς καταργηθεισών διατάξεων, η διόρθωσις φράσεων περιεχουσών καταργηθέντας κανόνας, η ενέργεια διορθώσεων και προσαρμογών εις την φραστικήνδιατύπωσιν, ως και η ενέργεια αναγκαίων προσαρμογών εν όψει της εν γένει ισχυούσης νομοθεσίας”.

Άρθρον 20
Προστίθεται άρθρον 27 έχον ούτω:
“Άρθρον 27
Καταργούμεναι διατάξεις
Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται αι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 884/1937, ως τροποποιηθείσαι ισχύουν σήμερον, το άρθρον 12 του Α.Ν. 884/1937, ως τροποποιηθέν ισχύει σήμερον, το άρθρον 2 του Ν.Δ. 41/1973, ως και πάσα διάταξιςαντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος”.

Άρθρον 21
Προστίθεται άρθρον 28 έχον ούτω:
“Άρθρον 28
Μεταβατικαί διατάξεις
1. Μέτεχοι του Ταμείου, ασκήσαντες το κατ` εξουσιοδότησιν του άρθρου 119 του ισχύοντος Συντάγματος παρασχεθέν δια νόμου δικαίωμά των και δικαιωθέντες, δεν δικαιούνται διαφοράς βοηθήματος από το Ταμείον. Ποσά βοηθήματος καταβληθέντα μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος δεν αναζητούνται.
2. Χρηματικαί απαιτήσεις κατά του Ταμείου, περί ων η προηγουμένη παράγραφος αι οποίαι δεν έχουν επιδικασθή δι` αμετακλήτων δικαστικών αποφάσεων, κηρύσσονται παραγεγραμμέναι από της δημοσιεύσεως του παρόντος πλην των περί εξόδων διατάξεων αυτών, αι δε τυχόν περί τοιούτων απαιτήσεων εκκρεμείς δίκαι καταργούνται”.

Άρθρον 22
Προστίθεται άρθρον 29 έχον ούτω:
“Άρθρον 29
Εναρξις ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 19 Ιουνίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ