Νόμος 1168 ΦΕΚ Α΄161/24.6.1981
Περί μειώσεως της επιβαλλομένης κρατήσεως υπέρ υγειονομικής περιθάλψεως επί της συντάξεως των αναπήρων και θυμάτων πολέμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1
Το υπό της διατάξεως της παρ. 1 εδάφ. α` του άρθρου 3 του ν. 92/1975 οριζόμενονποσοστόν κρατήσεως εκ 2% υπέρ υγειονομικής περιθάλψεως, επί της συντάξεως των πολεμικών συνταξιούχων αναπήρων και θυμάτων πολέμου ή αναπήρων και θυμάτων πολέμου αμάχου πληθυσμού, μειούται εις 0,50%

Άρθρον 2
Εις τους εν ενεργεία Αρχιερείς της Εκκλησίας της Δωδεκανήσου, ως και εις τους σχολάζοντας, παρέχεται υπό του Δημοσίου η υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψις, υφ` ους όρους και προϋποθέσεις παρέχεται εις τους Συμβούλους Επικρατείας, προς τους οποίους αντιστοιχούν μισθολογικώς, κατά τα εν παραγράφω 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 295/1969 “περί καθορισμού παγίων αποδοχών εις τους Μητροπολίτας Δωδεκανήσου” οριζόμενα.

Άρθρον 3
Η ισχύς του παρόντος άρχεται μετά ένα μήνα από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 19 Ιουνίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ