Νόμος 1167 ΦΕΚ Α΄161/24.6.1981

Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων της νομοθεσίας “περί Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής (Τ.Α.Α.Κ.)”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1
Πόροι του Ταμείου.
Αι διατάξεις του άρθρου 9 του Α.Ν. 1725/1939 “περί Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Βασιλικής Χωροφυλακής” δια τους κατωτέρω διαλαμβανομένους πόρους του Ταμείου. ως τροποποιηθείσα και συμπληρωθείσαι ισχύουν. αντικαθίστανται ως ακολούθως :
1. α) Κράτησις πέντε τοις εκατόν (5%) επί του εκάστοτε καταβαλλομένου εις τους μετόχους βασικού μισθού και επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.
Εις ην κράτησινυπόκειντα και οι μέτοχοι οι οποίοι τελούν εις κατάστασινσυνεπαγομένηνπροσωρινήνδιακοπήν ή μείωσιν των λαμβανομένων αποδοχών των, μετά τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις, υπολογιζομένην πλήρων ως άνω τακτικών αποδοχών τας οποίας Ρθααελάμβανον, αν δεν υφίσταντο της άνω τακτικών αποδοχών τας οποίας θα ελάμβανον αν δεν υφίσταντο την άνω διακοπήν ή μείωσιν αυτών. Το ποσοστόν της κρατήσεως δύναται να αυξομειούται διά Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, μετά προηγουμένηνπρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

β) Διά Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά σύμφωνονγνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου δύναται να συγχωνευθούν εις την παγίανκράτησιν και έτεραι κρατήσεις των μετοχών προς απλούστευσιν της διαδικασίας εξαγωγής της μισθοδοσίας.
2. Κράτησις επί ένα μήνα της διαφοράς βασικού μισθού των προαγομένων ή μισθολογικώς εξελισσομέννων μετοχών του ΤΑΑΧ και των εις τον βαθμόν του Ανθυπασπιστού προαγομένων Ενωματαρχών.
3. Καταβολή προς απόκτησιν πλήρους δικαιώματος λήψεως βοηθήματος υπό των οικογενειών των αποβιούντων μετοχών, οριζομένη εφ` άπαξ εις το εν τέταρτον (1/4) του βασικού μισθού ενεργείας των Ενωμοταρχών των προαγομένων εις Ανθυπασπιστάς ή των ονομαζομένων Δοκίμων Αξιωματικών, παρακρατουμένων εις τρεις ισοπόσους μηνιαίας δόσεις και εις το 1/4 της διαφοράς βασικού μισθού ενεργείας των προαγομένων ή μισθολογικώς εξελισσσομένων μετοχών.
Οι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος μέτοχοι του ΤΑΑΧ υποχρεούνται εις την άπαξ καταβολήν της ανωτέρω κρατήσεως εξ 1/4 του βασικού μισθού του βαθμού ενεργείας αφαιρουμένης της κρατήσεως της γενομένης βάσει της προισχυσάσης νομοθεσίας.
Η διαφορά της εν λόγω κρατήσεως εισπράττεται εις τρείς 8μηνιαίας ισοπόσους πόσεις.
4. Κράτησις επί ένα μήνα του εκάστοτε χορηγουμένου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας ή της διαφοράς αυτού εις περίπτωσιν μεταβολής του ποσοστού του επιδόματος τούτου ή διαφοράς μισθού λόγω προαγωγής ή μισθολογικής εξελίξεως εισπραττόμενα κατά τον πρώτον μήνα της χορηγήσεως ή αυξήσεως.
5. Κράτησις 10% επί της ημερησίας αποζημιώσεως των εκτός έδρας μετακινουμένων προς εκτέλεσιν υπηρεσίας εις την ημεδαπήν ή αλλοδαπήν μετόχων του Ταμείου, ως και επί των πάσης φύσεως αποζημιώσεων ή προσθέτων χρηματικών αμοιβών, τας οποίας λαμβάνουν ούτοι κατά την εκτέλεσιν οιασδήποτε υπηρεσίας εξαιρουμένης της κρατήσεως της παρ. 1 του άρθρου 1 το Ν 5421/1932.
Προκειμένου περί οδοιπορικών εξόδων λόγω μεταθέσεως, η κράτησις της παρούσης παραγράφου υπολογίζεται επί του βασικού ποσού του συντελεστού βαθμού του μετακινουμένου.
6. Δωρεαί, επιχορήσεις, κληρονομίαι και κληροδοτήματα προς το Ταμείον.
7. Τα 1/5 του καθαρού προιόντος εκ της εισπράξεως του κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 133/1946 ενσήμου Χωροφυλακής.
8. Το 1/5 του υπό του άρθρου 1 του Ν 441/1976 εισπρατομένου υπό της Χωροφυλακής ποσοστού 60% εκ της εξελέγξεως των μέτρων και σταθμών της αποδόσεως του ποσοστού γενομένης υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά τα εις το εδάφιον ε` του άρθρου 1 του άνω νόμου οριζόμενα.
9. Το 1/5 του καθαρού προιόντος εκ της, κατά τας διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3615/1956, ως συνεπληρώθη υπό του άρθρου 3 του Ν.3792/1957, εκποιήσεως αχρήστου ιματισμού της Χωροφυλακής.
10. Το υπό του άρθρου 3 του Ν. 3792/1957 αντίτιμον ιματισμού τα καταβαλλόμενον υπό Αξιωματικών Ανθυπασπιστών και Δοκίμων Αξιωματικών Χωροφυλακής.
11. Η υπό των Ν.Δ. 17/21.10.1935, Ν.Δ. της 12.11.1927 και Ν.Δ. 1213/1942 προβλεπόμενη κράτησιςμειούται εις 1% αυξανομένης της υπό των παρ. 20 -21 του άρθρου 8 του Α.Ν. 884/1937 προβλεπομένηκράτησις εκ 2% επί των μισθωμάτων δι` οικήματα χρησιμοποιούμενα υπό της Χωροφυλακής μειούται εις 0,50% του υπολοίπου 1,5% περιεχομένου υπέρ του Ταμείου Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής.

Άρθρον 2
Το άρθρον 11 του Α.Ν. 1725/1939, ως τροποποιηθένίσχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1. Μέτοχοι του Ταμείου Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής (ΤΑΟΧ), προαγόμενοι εις τον βαθμόν του Αθυπασπιστού ή ονομαζόμενοι Δόκιμοι Ανθυπομοίραρχοι, θεωρούνται, όσον αφορά το παρά του Ταμείου τούτου βοήθημα ή τας κρατήσεις, ως εξερχόμενοι του Σώματος.
Το κατά τας διατάξεις της περί ΤΑΟΧ Νομοθεσίας παρεχόμενον βοήθημα ή κρατήσεις μεταβιβάζοντα εις το ΤΑΑΧ.
Οι ανωτέρω καθίστανται υποχρεωτικώς μέτοχοι του ΤΑΑΧ αναγνωρίζεται δι ο παρά του ΤΑΟΧ αναγνωρισθείς χρόνος συμμετοχής των, διά του οποίον μετεβιβάσθησαν τα δικαιώματα των. Η μεταβίβασις των βοηθημάτων ή κρατήσεων ενεργείται επιμελεία και ευθύνη του ΤΑΟΧ, εντός τριμήνου από της κοινοποιήσεως της προαγωγής ή ονομασίας των εις το Ταμείον.
Δια πάσαν περαιτέρω καθυστέρησιν καταβάλλεται εις το ΤΑΑΧ τόκος με επιτόκιονίσον προς το εκάστοτε ισχύον δια τας καταθέσεις των διαθεσίμων κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών.
2. Δόκιμοι Ανθνπομοιράρχου αποβαλόντες δ` οιονδήποτε λόγον την ιδιότητα του Δοκίμου και συνεχίζοντες να υπηρετούν εις το Σώμα ως Οπλίται καθίστανται και πάλιν μέτοχοι του ΤΑΟΧ από της αποβολής της ιδιότητος των ταύτης θεωρούμενοι ως ουδέποτε διακόψαντες την ασφάλισιν των εις αυτό. Τα μεταφερθέντα εις το ΤΑΑΧ δικαιώματα τούτων, καθώς και αι υπέρ ΤΑΑΧ γενόμεναι κρατήσεις, επιστρέφονται εις τον ΤΑΟΧ
3. Οι κατ` εφαρμογήν τον Νόμου 488/1976 προαγόμενα, Ενωμοτάρχαι εις Ανθυπασπιστάς, εξακολουθούν να είναι μέτοχοι τον ΤΑΟΧ και λαμβάνουν το παρ` αυτού καθοριζόμενον βοήθημα.
4. Οι ησφαλισμένοι του Ταμείου οι οποίοι προηγουμένως ήσαν μέτοχοι του ΤΑΟΧ προσμετρούν εις τον χρόνον ασφαλίσεώς των παρά τω ΤΑΑΧ και τον τοιούτον της προηγουμένης ασφαλίσεώς των εις το ΤΑΟΧ.
Ως χρόνος ασφαλίσεως εις το ΤΑΟΧ λαμβάνεται υπ` όψιν ο εις την απόφασιν του Ταμείου τούτου, διά της οποίας μετεβιβάσθησαν τα σχετικα δικαιώματα εις το ΤΑΑΧ, αναγνωριζόμενος.
5. Ο χρόνος φοιτήσεως εις τας παραγωγικάς Σχολάς των μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι εν συνεχεία εισέρχονται εις το Σώμα της Χωροφυλακής, αναγνωρίζεται και προσμετρείται ως χρόνος ασφαλίσεώς των εις το ΤΑΑΧ. Προς αναγνώρισιν και προσμέτρησιν του χρόνου τούτου, παρακρατείται εκ των αποδοχών των ποσόν ίσον προς την εκάστοτε μηνίαιανκράτησιν του εισαγωγικού βαθμού, βάσει των λαμβανομένων εκ της υπηρεσίας κατα τον χρόνον ενάρξεως αποδοχών των και επί τον αριθμόν των μηνών των αναγνωριζομένων και προσμετρουμένων ως εν ασφαλίσει εις το ΤΑΑΧ. Η παρακράτησις διενεργείται μηνιαίως από της ενάρξεως της μισθοδοτησεώς των, ως Αξιωματικών ή Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής.
6. Ο χρόνος σπουδών των δι` απ` ευθείας κατατάξεως Αξιωματικών ή Ανθυπασπιστών αναγνωρίζεται και προσμετρείται ως χρόνος ασφαλίσεώς των εις το ΤΑΑΧ υπό την προϋπόθεσιν ότι το πτυχίο της οικείας Σχολής ή η ιδιότης τον τελειόφοιτου ταύτης, αποτελούν προσόν διά την απ` εύθειαςκατάταξιν εις το Σώμα και καθ` ο μέρος ο χρόνος ούτος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος. Ούτοι υπόκεινται εις απάσας τας υπό της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου προβλεπομένας κρατήσεις.
7. Οι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος μέτοχοι του ΤΑΑΧ των παραγράφων 5 και 6 δύνανται, δι` αιτήσεώς των υποβαλλομένης εις το Ταμείον, να αναγνωρίσουν τον εις αυτάς διαλαμβανόμενονχρόνον υπηρεσίας των, ως τοιούτον ασφαλίσεως. Η αναγνώρισις γίνεται διά καταβολής εις το Ταμείον μηνιαίων κρατήσεων επί των αποδοχών των, ισοπόσων προς τας κατά τον χρόνον καταβολής κρατήσεις του εισαγωγικού βαθμού.
Εις περίπτωσιν εξόδου του ησφαλισμένου από την Υπηρεσίανπαρακρατείται αύτη εκ του δικαιουμένου βοηθήματος”.

Άρθρον 3
Καθορισμός βοηθήματος.
Αι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 12 του Α.Ν. 1725/1939, ως ισχύουν αντικαθίστανται ως ακολούθως :
“1. α) Το ΤΑΑΧ χορηγεί εφ` άπαξ χρηματικόν βοήθημα εις τους εξερχομένους της Υπηρεσίας Μετόχους και εις τας οικογενείας αυτών.
β) Το εφ` άπαξ χρηματικόν βοήθημα συνίσταται εκ του αθροίσματος του, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος μισθολογίου, βασικού μισθού του βαθμού ενεργείας ή μισθολογικής εξομοιώσεως και του αντιστοίχου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας του λαμβανομένου ήδικαιουμένου υπό του μετόχου κατά την ημερομηνίαν διαγραφής του εκ της δυνάμεως των μετόχων, του Ταμείου, πολλαπλασιαζομένου επί τα έτη της πραγματικής ασφαλίσεώς του, προσηυξημένα με τα αναγνωρισθέντα και εξαγορασθέντα. Το επί πλέον των πλήρων ετών συμμετοχής χρονικόν διάστημα υπολογίζεται εις ακεραίους μήνας, του τελευταίου μηνός συνυπολογιζομένου ως ακεραίου, εφ` όσον υπερβαίνει τας δέκα πέντε (15) ημέρας.
“γ) Το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται, συνίσταται στα 75/100 του αθροίσματος του βασικού μισθού και επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, όπως στα προηγούμενα εδάφια του άρθρου αυτού καθορίζεται”.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνον της Υ.Α. 217/3352 (Κοιν. Ασφαλίσεων) της 16.12.1983/ 31.1.1983 (Β` 35).
2. Δι αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. Υπηρεσιών, εκδιδομένης μετά σύμφωνονγνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου το ταμείου κα δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να αυξομοιούται το κατά την προηγουμένηνπαράγραφονποσοστόν, αναλόγως της οικονομικής καταστάσεως και δυναμικότητος του Ταμείου. Η απόφασιςεκδίκάζεται ένα μήνα τουλάχιστον προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους εις το οποίον αναφέρεται”.

Άρθρον 4
Διαγραφή μετόχων.
Η παράγραφος, 3 του Άρθρου 4 του Α.Ν. 1158/1946, ως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“3. Η υποχρέωσις του Ταμείου προς παροχήν του εφ` άπαξ βοηθήματος άρχεται από της ημερομηνίας διαγραφής του μετόχου εκ της δυνάμεως των μετόχων του Ταμείου.
Οι μέτοχοι του Ταμείου διαγράφονται της δυνάμεως των μετόχων, ως κάτωθι:
α) Οι καταλαμβανόμενοι υπό του ορίου ηλικίας από της ημερομηνίας κατά την οποίαν καταλαμβάνοντα, υπό τούτου.
β) Οι αποβιούντες από της ημέρας του θανάτου των.
γ) Οι αποστρατευόμενοι αναδρομικώς από της ημέρας αναδρομικής αποστρατείας των και
δ) Οι οπωσδήποτε άλλως εξερχόμενοι εκ της Υπηρεσίας των ή μετατασσόμενο εις κατάστασιν πολεμικής διαθεσιμότητος, μετά 15νθήμερον από της δημοσιεύσεως του σχετικού Διατάγματος εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

Άρθρον 5
Περιπτώσεις ανακλήσεως μετόχων.
Η διάταξις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1158/1946, ως ισχύει, αντικαθίσταται ακολούθως, των λοίπων παραγράφων αριθμουμένων αναλόγως :
1. Μέτοχοι του ΤΑΑΧ εξελθόντες του Σώματος και ανακληθέντες ή ανακαλούμενοι εκ νέου εις την ενεργόνυπηρεσίαν ως μόνιμοι, καθίστανται εκ νέου μέτοχοι του Ταμείου, από της ανακλήσεώς των, δικαιούμενοι αναλόγου εφ` άπαξ βοηθήματος, διά το χρονικο διάστημα από της ανακλήσεώς των μεχρι και της ημερομηνίας διαγραφής των εκ της δυνάμεως των μετόχων του.
2. Οι εκ των ανωτέρω μετόχων, θεωρούμενοι διά νόμου, διοικητικής πράξεως ή δικαστικής αποφάσεως, ως μηδέποτε απομακρυνθέντες ανακτούν και συνεχίζουν την μετά του ΤΑΑΧ μετοχικήν των σχέσιν, ο δε εκτός υπηρεσίας διαρρεύσας χρόνος λογίζεται ως χρόνος ασφαλίσεώς των εις το Ταμείον. Οι μέτοχοι ούτοι, υπόκεινται εις απάσας τας υπέρ ΤΑΑΧ κρατήσεις δια τον εκτός υπηρεσίας χρόνον, αι οποίοι υπολογίζονται επί των αποδοχών του ανωτέρου βαθμού του απονεμηθέντος κατά την ανάκλησιν και επάνοδον εις την ενέργειαν ή του τελευταίου βαθμού ενεργείας προκειμένου περί των αναδρομκώς διαγραφομένων εκ της δυνάμεως του Σώματος, εφ` όσον οι τελευταίοι δικαιωθούν τούτων αποδοχών. Εάν οι μέτοχοι ούτοι δεν δικαιωθούν αποδοχών υπόκειντα εις τας αυτάς κρατήσεις (εισφοράς) επί των αποδοχών των αντιστοιχουσών εις τον βαθμόν, τον χρόνον υπηρεσίας των ή την μισθολογικήν των εξέλιξιν τας οποίας θα εδικαιούντο εάν ελάμβανον κατά την τελευταίανοριστικήνδιαγραφήν των εκ της δυνάμεως τον Ταμείου. Αι κρατήσεις (εισφοραί) αύται εκπίπτοντα εκ του δικαιωθησομένου εφ` άπαξ βοηθήματός των.
Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν οι μέτοχοι εξήλθον του Σώματος αναδρομικώς προ της ισχύος του παρόντος νόμου αι άνω κρατήσεις (εισφοραί) υπολογίζονται με τον βαθμόν τον οποίον κατέχουν και την ισχύουσα νομοθεσίαν κατά τον χρόνον της τελευταίας διαγραφή των εκ του Ταμείον.
3. Οι περί ων η προηγουμένη παράγραφος μέτοχοι λαμβάνονν εφ` άπαξ βοήθημα, το οριζόμενον υπό του διατάξεων της νομοθεσίας κατά τον χρόνον της νέας οριστικής διαγραφής των εκ τον Ταμείου.
Εκ του βοηθήματος αυτού εκπίπτεται ποσόν βοηθήματος αντιστοχούν εις τα έτη συμμετοχής των μετόχων τούτων εις το ταμείον και τον βαθμόν ή την μισθολογικήν των εις βαθμόναντιστοιχίαν, τα οποία ελήφθησαν κατά τον υπολογισμόν του προηγουμένων ληφθέντος εφ` άπαξ βοηθήματός των, αλλά με μισθόν βοηθήματος τον ισχύοντα κατά την ημερομηνίαν τη νέας οριστικής διαγραφής των εκ του Ταμείου”

Άρθρον 6
Παρακράτησις οφειλών.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 663/1948, ως τροποποιηθείσα ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως :
“1. Πάσα κράτησις βαρύνουσα τον μέτοχον και μη περιελθούσα εις το Ταμείον εξ οιασδήποτε αιτίας παρακρατείται εκ του καταβαλλομένου εφ` άπαξ βοηθήματος κατά την έξοδον του μετόχου και υπολογίζεται επί του τελευταίου μισθού του βαθμού ενεργείας ή μισθολογικής εξομοιώσεως και του αντιστοίχου επιδόματος χρόνου”.

Άρθρον 7
Η διάταξις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Α.Ν. 1158/1946, αντικαθίσταται ως ακολούθως :
“1. Επιτρέπεται όπως διά Π.Δ/τος, εκδιδομένου κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Κοιν. Υπηρεσιών, κωδικοποιηθούν εις ενιαίονκείμενον άπασαι αι περί του ΤΑΑΧ ισχύουσαι διατάξεις, επιτρεπομένης της μεταβολής της σειράς των άρθρων παραγράφων και εδαφίων αυτών”.

Άρθρον 8
Εξουσιοδοτικαί διατάξεις.
Τα της συνθέσεως, συγκροτήσεως, χρόνου θητείας και λειτουργίας του Δ.Σ. του ΤΑΑΧ και των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Προέδρου και των μελών αυτού, ορίζονται διά Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Άρθρον 9
Καταργούμεναι διατάξεις.
Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 της παρ. 3 του άρθρου 9, της παρ. 5β του άρθρου 10 και των άρθρων 13 και 14 το Α.Ν. 1725/1939, ως τροποποιηθείσα ισχύουν, καταργούνται.

Άρθρον 10
Μεταβατικαί διατάξεις.

1. Μέτοχοι του Ταμείου ασκήσαντες τα κατ` εξουσιοδότησιν του άρθρου 119 του ισχύοντος Συντάγματος παρασχεθέν διά νόμου δικαίωμά των και δικαιωθέντες δεν δικαιούνται διαφοράς βοηθήματος από το ΤΑΑΧ.
Ποσά βοηβήματος καταβληθέντα μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος δεν αναζητούνται.

2. Χρηματικαί απαιτήσεις κατά του ΤΑΑΧ, περί ων η προηγουμένη παράγραφος, αι οποίαι δεν έχουν επιδικασθή δι` αμετακλήτων δικαστικών αποφάσεων, κηρύσονταιπαραγεγραμμέναι από της δημοσιεύσεως του παρόντος, πλην των απαιτήσεων δι` έξοδα, αι δε τυχόν περί τοιούτων απαιτήσεων εκκρεμείς δίκαι καταργούνται.

3. Εξαιρέσει των οριζομένων υπό του άρθρου 5 του παρόντος, το ύψος του εκ του παρόντος νόμου χορηγουμένου εις τους μετόχους βοηθήματος, δεν δύναται να είναι μικρότερον εκείνου το οποίον θα ελάμβανεν ο μέτοχος βάσει των προϊσχυουσών του παρόντος διατάξεων.

4. Οι κατά την ισχύν του παρόντος υπηρετούντες Αξιωματικοί και Ανθυπασπισταί Χωροφυλακής, οι οποίοι έλαβον ή λαμβάνουν αποδοχάς βαθμού ανωτέρου του κατεχομένου, υποχρεούνται να καταβάλουν εις το ΤΑΑΧ πρόσθετονεισφοράν, παρακρατουμένην εκ του βοηθήματός των. Η εισφορά αυτή ορίζεται εις ποσοστόν 2,5 % επί του ισχύοντος κατά την ημερομηνίαν διαγραφής αυτών εκ του Σώματος βασικού μισθού και επιδόματος χρόνου του τελευταίου βαθμού με τον οποίον εμισθοδοτήθησαν και δια χρονικόν διάστημα αρχόμενον από της συμπληρώσεως τεσσάρων (4) ετών από τής προαγωγής των αναδρομικώς ή μη του βαθμού του Ανθυπασπιστού ή αφ ης ελογίσθησαν οικονομικώς ως κτησάμενοι τον βαθμόν τούτον μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου.
Δια τους Αξιωματικούς τους πρσερχομένους εξ Ανθυπασπιστών εκ του κατά τα ανωτέρω αναφερομένου χρονικού διαστήματος, αφαρείται και ο χρόνος κατά τον οποίον ούτοι έφερονβαθμόνανώτερον του Ανθυπασπιστού, του εναπομένοντος χρόνου μη δυναμένου εν πάση περιπτώσει να είναι μείζονος του ημίσεος του προβλεπομένου χρόνου προαγωγής, μεταξύ του βαθμού του οποίου κατέχουν και του βαθμού του οποίου έλαβοναποδοχάς κατά την εξοδόν των.

Άρθρον 11
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρέσει των διατάξεων της παρ. 8 του Άρθρου 1, η ισχύς της οποίας άρχεται από της της του επομένου έτους της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 19 Ιουνίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ