Νόμος 1166 ΦΕΚ Α΄161/24.6.1981
Περί συστάσεως ετησίας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τας Ιεράς Μονάς του Αγίου Όρους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρο 1
Εγκρίνεται η από του οικονομικού έτους 1981 εκ του Δημοσίου Ταμείου παροχή κατ` έτος προς τας Ιεράς Μονάς τον Αγίου Όρους οικονομικής χορηγίας, προς ενίσχυσιν των εν τη εκπληρώσει και διαφυλάξει της μακραίωνος, θρησκευτικής πνευματικής και πολιτιστικής αυτών αποστολής.

Άρθρο 2
Το ποσόν της ετησίας αυτής χορηγίας δεν δύναται να είναι έλασσον των τριάκοντα εκατομμυρίων δραχμών. Τούτο δε, χορηγούμενο σε μία ή πλείονες δόσεις, καθορίζεται κατ` έτος δια Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού Εξωτερικών, υποβαλλομένης μετά πρότασιν της Ι. Κοινότητος του Αγίου Όρους, αναπροσαρμοζόμενον κατά τας μεταβαλλόμενος γενικωτέρας οικονομικός συνθήκας και δεδομένα. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, το ποσόν της ετησίας αυτής χορηγίας είναι ακατάσχετο..
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 παρ.2 Ν.4174/2013,ΦΕΚ Α 170/26.7.2013 και με το άρθρο 52 παρ. 2 του Ν. 4447/2016, ΦΕΚ Α 241.

Άρθρο 3
Η δια του προϋπολογισμού των εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών κατανομή κατά Ι. Μονήν και η καταβολή του εις εκάστην Ι. Μονήν καθορισθησομένου ποσού ενεργείται είτε εφ` άπαξ είτε εις δύο δόσεις, δι` αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού Εξωτερικών και μετά σύμφωνονγνώμην της Ι. Κοινότητος του Αγίου Όρους.

Άρθρο 4
Απο της δημοσιεύσεως του παρόντος παύουν ισχύοντα το άρθρον 1 τον α.ν. 491/1945 και η παράγρ. 1 του άρθρου μόνου του ν.δ. 324/1947.

Άρθρο 5
Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος νόμου καθορίζονται δια διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρο 6
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως τούτου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 19 Ιουνίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ