Νόμος 1165 ΦΕΚ Α΄161/24.6.1981
Περί κυρώσεως της εις Μόσχαν την 2αν Οκτωβρίου 1979 υπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών “περί οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον πρώτον
Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η εις Μόσχαν την 2αν Οκτωβρίου 1979 υπογραφείσα Συμφωνία, μεταξύ των Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών “περί οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας”, της οποίας το κείμενον εις πρωτότυπον εις την Ελληνικήν γλώσσαν έχει ως ακολούθως:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Περί οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.
Η Κυβέρνησις της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνησις της Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, ορμώμεναι από τας υφισταμένας φιλικάς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, επιθυμούσαι την ανάπτυξιν της οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας των επί τη βάσει των αρχών της ισότητος, της μη επεμβάσεως εις τας εσωτερικάς υποθέσεις των, του πλήρους σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας αμφοτέρων των χωρών και του αμοιβαίου συμφέροντος αυτών, λαμβάνουσαι υπ` όψιν τας διατάξεις της τελικής Πράξεως της Διασκέψεως Ασφαλείας και Συνεργασίας εν Ευρώπη, υπογραφείσης εν Ελσίνκι τη 1η Αυγούστου 1975, συνεφώνησαν τα κάτωθι:
Άρθρον 1.
Η Κυβέρνησις της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνησις της Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών εκφράζουν την θέλησίν των να συνεργαστούν προς προώθησιν της οικονομικής και τεχνικής αναπτύξεως των δύο χωρών.
Άρθρον 2.
Η προβλεπομένη εις το άρθρον 1 της παρούσης Συμφωνίας συνεργασία δύναται να περιλάβη:
α) αποστολήν εμπειρογνωμόνων, ειδικών και ειδικών συμβούλων,
β) τεχνικήνπρακτικήνεκπαίδευσιν,
γ) πραγματοποίησιν ειδικών έργων, συμπεριλαμβανομένης της εκπονήσεως μελετών σκοπιμότητος και σχεδιασμού ως και της προμηθείας εξοπλισμού και υλικών,
δ) αμοιβαίας διαβουλεύσεις μεταξύ ειδικών με σκοπόν την ανταλλαγήν εμπειρίας εις τον οικονομικόν και τεχνικόν τομέα και
ε) ανταλλαγήν διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, τεχνολογικών γνώσεων και άλλων επιστημονικής και τεχνολογικής φύσεως πληροφοριών.
Άρθρον 3.
Απασαι αι λεπτομέρειαι αι αφορώσαι εις την εφαρμογήν της συνεργασίας της προβλεπομένης υπό των άρθρων 1 και 2 της παρούσης Συμφωνίας, περιλαμβανομένου του όγκου, των ημερομηνιών, του τρόπου τακτοποιήσεως των λογαριασμών ως και των όρων αμοιβής εκ της μεταβιβάσεως αδειών, τεχνολογικών γνώσεων ή εκ της χρήσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα αποτελέσουν αντικείμενον χωριστών συμφωνιών ή και συμβολαίων.
Άρθρον 4.
Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, συνειδητοποιούντα την σπουδαιότητα των χρηματοδοτικών θεμάτων δια την ανάπτυξιν της οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των, θα καταβάλλουν προσπαθείας δια την χορήγησιν πιστώσεων, υπό ευνοϊκούς όρους, εντός των πλαισίων της εσωτερικής νομοθεσίας.
Άρθρον 5.
Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν την συνεργασίαν μεταξύ των οργανισμών των, ως και την σύναψιν συμβολαίων μεταξύ των σχετικών Σοβιετικών Οργανισμών και Ελληνικών φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμφώνως προς την κειμένηννομοθεσίαν εκάστου εξ αυτών.
Άρθρον 6.
Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών εγγυάται την μη κοινολόγησιν εις οιονδήποτε τρίτον εγγράφων, πληροφοριών και λοιπών στοιχείων περιελοόντων εις τούτο ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας άνευ της συναινέσεως τον ετέρου χωρίς εκ τούτου να θίγωνται αι διεθνείς υποχρεώσεις εκατέρων των Μερών.
Άρθρον 7.
Προς τον σκοπόν της περαιτέρω προαγωγής της οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος και της ΕΣΣΔ, τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συνεφώνησαν όπως συσταθή μικτή Ελληνο – Σοβιετική Επιτροπή Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας. Η ειρημένη Επιτροπή θα έχη υπό την συνεχή παρακολούθησίν της την εφαρμογήν της παρούσης Συμφωνίας και των χωριστών συμφωνιών των συναφθησομένων επί συγκεκριμένων έργων. Η Επιτροπή επίσης θα διευθετή οιονδήποτε θέμα σχετικόν με αυτάς και θα υποβάλλη εις τας δύο Κυβερνήσεις συγκεκριμένας προτάσεις συνεργασίας.
Η ανωτέρω Επιτροπή θα συνέρχεται κατά κανόνα άπαξ του έτους, εναλλάξ εις Αθήνας και Μόσχαν, εις ημερομηνίας καθοριζομένας εκάστοτε δια κοινής συμφωνίας.
Άρθρον 8.
Η παρούσα Συμφωνία θα εγκριθή συμφώνως προς τας νομίμους διατάξεις εκατέρας χώρας, θα αρχίση δε ισχύουσα από της ημερομηνίας ανταλλαγής των διακοινώσεων επιβεβαιουσών την τοιαύτην έγκρισιν.
Η διάρκεια ισχύος της παρούσης Συμφωνίας καθορίζεται τριετής.
Μετά ταύτα θα παραμείνη εν ισχύι μέχρις εξ μήνας από της ημερομηνίας κατά την οποίαν εν των Συμβαλλομένων Μερών δηλώση εγγράφως εις το έτερον Μέρος την πρόθεσίν του να τερματίση την παρούσανΣυμφωνίαν.
Εγένετο εν Μόσχα την 2αν Οκτωβρίου 1979, εις δύο πρωτότυπα, έκαστον εις την ελληνικήν και ρωσσικήν γλώσσαν, αμφοτέρων των κειμένων εχόντων την αυτήν ισχύν.

Άρθρον δεύτερον
Τα εις εκτέλεσιν της παρούσης Συμφωνίας προς ρύθμισινειδικωτέρων θεμάτων ή θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρος, καταρτιζόμενα υπό της Μικτής Ελληνοσοβιετικής Επιτροπής του άρθρου 7 αυτής, Πρωτόκολλα – Πρακτικά εγκρίνονται δια κοινής πράξεως των αρμοδίων κατά περίπτωσιν Υπουργών.

Άρθρον τρίτον
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 19 Ιουνίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ