Νόμος 1164 ΦΕΚ Α΄156/19.6.1981
Περί συστάσεως εν Μυτιλήνη νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμίαν “Μουσείον- Βιβλιοθήκη Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριάδη- Τεριάντ” και περί του Οργανισμού αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1
Σύστασις

1. Συνιστάται νομικόνπρόσωπον δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμίαν “Μουσείον-Βιβλιοθήκη Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριάδη-Τεριάντ” προς εκπλήρωσιν των σκοπών υπέρ των οποίων παρεχωρήθη εις το Ελληνικόν Δημόσιον δια δωρεάς ή εις την υπ` αριθ. 21805/31.8.1978 πράξιν του Συμβολαιογράφου Μυτιλήνης Ιωάννου Παν. Τζανέτουπεριγραφομένη περιουσία του Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριάδη-Τεριάντ.

2. Το συνιστώμενοννομικόνπρόσωπονδιέπεται υπό των διατάξεων των περιλαμβανομένων εις την ανωτέρω πρότασιν δωρεάς και την υπ` αριθ. Κ. 1Ο717/2528 της 28 Σεπτεμβρίου 1978 πράξιν του Υφυπουργού Οικονομικών “περί αποδοχής της δωρεάς του Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριάδη προς το Ελληνικόν Δημόσιον”, των διατάξεων του Α.Ν. 2039/1939 “περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών”, ως αύται εκάστοτε ισχύουν, και του παρόντος νόμου και τελεί υπό την εποπτείαν των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Επιστημών.

3. Το νομικόνπρόσωπον έχει έδραν τον Δήμον Μυτιλήνης και θα στεγάζεται εις το περιγραφόμενον εις την πρότασιν δωρεάς ακίνητον και την περί αυτό περιοχήν, τα οποία θα παραμείνουν εσαεί αναπαλλοτρίωτα, μη δικαιουμένου ουδενός να ενεργήση έργα, δια των οποίων θα αλλάξει το φυσικόν περιβάλλον της παραχωρηθείσης περιοχής εις την οποίαν ευρίσκεται το παραχωρηθένακίνητον. Ωσαύτως, δεν επιτρέπεται η μετακίνησις των εις το εν λόγω ακίνητον έργων τέχνης.

4. Η σφραγίς του νομικού προσώπου θα γίνη κατά τας προδιαγραφάς της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 48/1975 “περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντωνδημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων”.

Άρθρον 2
Σκοποί
Σκοποί του νομικού προσώπου είναι:
α) Η διαφύλαξις, συντήρησις και μόνιμος έκθεσις εις το δωρηθένακίνητον των έργων τέχνης, τα οποία ήδη εδωρήθησαν υπό του δωρητού ή μέλλουν να δωρηθούν υπ` αυτού ή άλλων.
β) Η οργάνωσις διαλέξεων από Ελληνας και ξένους ειδικούς, ως και σεμιναρίων, ούτως ώστε το νομικόνπρόσωπον να αποβή τόπος αφ` ενός μελέτης δια τους σπουδαστάς των Καλών Τεχνών και αφ` ετέρου προαγωγής του καλλιτεχνικού αισθητηρίου των πολιτών.
γ) Η οργάνωσις εκθέσεων σχετικών με τους σκοπούς του νομικού προσώπου.

Άρθρον 3
Περιουσία-Πόροι
Το νομικόν πρόσωπον έχει τους ακολούθους πόρους:
α) Ετησίαν κρατικήν επιχορήγησιν εγγραφομένην εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών δι` έξοδα λειτουργίας του νομικού προσώπου.
β) Κληρονομίας, κληροδοσίας και δωρεάς.
γ) Εκτάκτους χορηγίας του Κράτους.
δ) Τα πραγματοποιούμενα έσοδα εκ των παρεχομένων υπό του νομικού προσώπου υπηρεσιών (πωλήσεις εισιτηρίων, καταλόγων, φωτογραφιών, δελταρίων, αντιγράφων κλπ.).

Άρθρον 4
Διοικητικόν Συμβούλιον

1. Το νομικόν πρόσωπον διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) συντιθεμένου εκ πέντε (5) μελών ως κάτωθι:
α) Του Μητροπολίτου Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου ως Προέδρου, αναπληρουμένου υπό προσώπου υποδεικνυομένου υπ` αυτού. β) Του Δημάρχου Μυτιλήνης, ως Αντιπροέδρου, αναπληρουμένου υπό του νομίμου αναπληρωτού του.
γ) Του Εφόρου Αρχαιοτήτων Λέσβου, αναπληρουμένου υπό του νομίμου αναπληρωτού του.
δ) Του Διευθυντού της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης, αναπληρουμένου υπό του νομίμου αναπληρωτού του.
ε) Ενός (1) Λυκειάρχου Φιλολόγου εκ των υπηρετούντων εις την πρώτηνεκπαιδευτικήνπεριφέρειαν Λέσβου, αναπληρουμένου υπό Λυκειάρχου Φιλολόγου της αυτής περιφερείας.
στ) Δυο (2) προσώπων λαμβανομένων εκ των ασχολουμένων με τα καλλιτεχνικά και τα πολιτιστικά ζητήματα πολιτών.
Ούτοι διορίζονται επί τριετεί θητεία υπό του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών τη προτάσει του δωρητού ή της συζύγου του, εν περιπτώσει δε αδυναμίας τούτων ή παραιτήσεώς των από του δικαιώματος τούτου τη προτάσει του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, το οποίον και προτείνει διπλάσιον αριθμόν των οριζομένων. Τα μέλη ταύτα δύνανται, μετά την λήξιν της θητείας των, να επαναδιορίζωνται.

2. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μεν άπαξ του μηνός προσκλήσει του Προέδρου αυτού, εκτάκτως δε, οσάκις ήθελε κληθή υπό του Προέδρου δι` εγγράφου προσκλήσεως, εις την οποίαν αναφέρονται τα προς συζήτησιν θέματα και ο τόπος και χρόνος συνεδριάσεως.

3. Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία, εφ` όσον παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) εκ των μελών του. Αι αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, εν ισοψηφία δε υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας ετάχθη ο Πρόεδρος. Των συνεδριάσεων τηρούνται λεπτομερή πρακτικά, τα οποία υπογράφονται υπό των παρόντων μελών και του Γραμματέως.

4. Εις τα μέλη του Δ.Σ. ουδεμία αποζημίωσις καταβάλλεται.

5. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας Π Ε του νομικού προσώπου, που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Σημ.: όπως η παρ.5 αντικαταστάθηκε με την παρ.1 άρθρου 28 Ν.3801/2009,ΦΕΚ Α 163/4.9.2009.

Άρθρον 5
Αρμοδιότητες Δ.Σ.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον:
α) Αποφασίζει δια πάσαν υπόθεσιν αφορώσαν εις την διοίκησιν του νομικού προσώπου και την διαχείρισιν της περιουσίας και των πόρων του. Αποφάσεις σχετικαί προς την καλλιτεχνικήν διοίκησιν του νομικού προσώπου λαμβάνονται πάντοτε μετά σύμφωνον γνώμην του δωρητού ή της συζύγου του εφ` όρου ζωής των.
β) Προσλαμβάνει συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικος το προσωπικόν του νομικού προσώπου.
γ) Εγκρίνει, κατ` αρχήν, τον προϋπολογισμόν, απολογισμόν και ισολογισμόν, τους οποίους υποβάλλει εν συνεχεία εις τους Υπουργούς Πολιτισμού και Επιστημών και Οικονομικών προς έγκρισιν, κατά τα εν άρθρω 101 του Α.Ν. 2039/1939 οριζόμενα.
δ) Προτείνει τας ημέρας και ώρας επισκέψεων, ως και τα της πωλήσεως εισιτηρίων, καταλόγων, φωτογραφιών κλπ.
Πάντα ταύτα καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Επιστημών.

Άρθρον 6
Καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ.

1. Τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ. ορίζονται ως κάτωθι:
α) Εκπροσωπεί το νομικόνπρόσωπον δικαστικώς και εξωδίκως.
β) Δύναται να αναθέτη την εκπροσώπησιν του νομικού προσώπου και εις έτερον μέλος του Δ.Σ. εν γένει ή αναφορικώς προς ωρισμένου είδους πράξεις.
γ) Συγκαλεί το Δ.Σ. και υπογράφει τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
δ) Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής μετά του Προϊσταμένου του νομικού προσώπου.

2. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί εις τα κατά το παρόν άρθρον καθήκοντα αυτού ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρον 7
Προσωπικό
Σημ.: όπως το άρθρο 7 αντικαταστάθηκε με την παρ.2 άρθρου 28 Ν.3801/2009,ΦΕΚ Α 163/4.9.2009.

1. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του νομικού προσώπου ορίζονται ως ακολούθως:
α. Μία (1) οργανική θέση Διευθυντή.
Για τη θέση του Διευθυντή προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:
α. πτυχίο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Φιλοσοφικής Σχολής,
β. μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης ή στη Μουσειολογία,
γ. γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας,
δ. δεκαετής τουλάχιστον προϋπηρεσία μετά πτυχίου του κλάδου στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. ή σε μουσεία σύγχρονης τέχνης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεόντως αποδεικνυόμενη. Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
β. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός
Ο κλάδος ΓΙΕ Διοικητικός περιλαμβάνει μία (1) θέση των ενιαίων βαθμών Δ` – Α`.
γ. Κλάδος ΠΕ Οικονομικός – Λογιστικός
Ο κλάδος Π Ε Οικονομικός – Λογιστικός περιλαμβάνει μία (1) θέση των ενιαίων βαθμών Δ` – Α`. Προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
δ. Κλάδος ΠΕ Καλών Τεχνών – Ιστορίας της Τέχνης
Ο κλάδος Π Ε Καλών Τεχνών – Ιστορίας της Τέχνης περιλαμβάνει μία (1) θέση των ενιαίων βαθμών Δ – Α`. Προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.
ε. Κλάδος ΔΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων Μουσείων
Ο κλάδος ΔΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων Μουσείων περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις των ενιαίων βαθμών Δ` – Α`. Προσόν διορισμού ορίζεται δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικότητας φύλακα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υποψηφίους με το παραπάνω προσόν επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο ενιαίου λυκείου και διετή τουλάχιστον εμπειρία στη φύλαξη μουσείων ή αρχαιολογικών χώρων δεόντως αποδεικνυόμενη.
στ. Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων περιλαμβάνει μία (1) θέση των ενιαίων βαθμών Ε` – Β`.
ζ. Κλάδος ΥΕ Καθαριστών – Καθαριστριών

Ο κλάδος ΥΕ Καθαριστών – Καθαριστριών περιλαμβάνει μία (1) θέση των ενιαίων βαθμών Ε` – Β`.

2. Οπου στους παραπάνω κλάδους δεν καθορίζονται προσόντα διορισμού, ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα προσόντα διορισμού για τον κλάδο αυτόν από το Προσοντολόγιο (π.δ. 50/2001, όπως κάθε φορά ισχύει). Για όλους τους κλάδους κατηγορίας Π Ε πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής: α) το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 παρ. 1 του Προσοντολογίου προσόν διορισμού και β) η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

3. Κλάδοι μετατρεπόμενοι σε προσωρινούς
α. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικός – Λογιστικός, που περιλαμβάνει μία (1) θέση των ενιαίων βαθμών Δ` – Α`, μετατρέπεται σε προσωρινό. Μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, η θέση αυτή καταργείται αυτοδικαίως.
β. Ο κλάδος ΥΕ Κλητήρων – Φυλάκων, που περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις των ενιαίων βαθμών Ε` – Β`, μετατρέπεται σε προσωρινό. Μετά την αποχώρηση των υπαλλήλων, που τις κατέχουν, οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως.

4. Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού:
Οι υπηρετούντες υπάλληλοι του Μουσείου – Βιβλιοθήκης Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριάδη – Τεριάντ, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις, κατατάσσονται αυτοδικαίως σε αντίστοιχες θέσεις των ιδίων κλάδων ή ειδικοτήτων, στους οποίους υπηρετούν, πλην μίας (1) υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, που κατέχει πάγια θέση προσωπικού, η οποία κατατάσσεται σε προσωποπαγή θέση του ίδιου κλάδου και δύο (2) υπαλλήλων του κλάδου ΥΕ Κλητήρων – Φυλάκων, που κατέχουν πάγιες θέσεις προσωπικού, οι οποίοι κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις του ίδιου κλάδου.

Άρθρον 8
Καθήκοντα Διευθυντού

1. Ο Διευθυντής του νομίκου προσώπου ασκεί τας εξής αρμοδιότητας:
α) Προϊσταται της υπηρεσίας του νομικού προσώπου και του προσωπικού αυτού.
β) Εισηγείται εις το Δ.Σ. περί παντός θέματος αφορώντος εις το νομικόνπρόσωπον.
γ) Εκτελεί τας αποφάσεις του Δ.Σ.
δ) Χορηγεί τας αδείας εις το προσωπικόν.
ε) Υπογράφει την αλληλογραφίαν.
στ) Φροντίζει δια την κατάρτισιν του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού, τους οποίους υποβάλλει εις το ΔΣ.
ζ) Φυλάττει την σφραγίδα και το Αρχείον του νομικού προσώπου.

2. Τον Διευθυντήν απόντα, κωλυόμενον ή ελλείποντα αναπληροί εις των Συμβούλων, οριζόμενος υπό του Δ.Σ. Εις την περίπτωσιν ταύτην, ο οριζόμενος Σύμβουλος λαμβάνει αποζημίωσιν, καθοριζομένην δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Επιστημών.

Άρθρον 9
Οικονομική διαχείρισις

1. Η οικονομική διαχείρισις του Ιδρύματος ενεργείται συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν. 2039/1939 και βάσει εγκεκριμένου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, εις τον οποίον οι εξυπηρετούμενοι σκοποί εμφανίζονται υπό ίδια κεφάλαια.

2. Εις τον προϋπολογισμόν εκάστου έτους αναγράφονται πάντα τα εκ της περιουσίας του νομικού προσώπου τακτικά και έκτακτα έσοδα, ως και τα δια την διοίκησιν, διαχείρισιν, λειτουργίαν και εκπλήρωσιν των σκοπών αυτού έξοδα.

3. Οι πόροι και τα εξ οιασδήποτε πηγής έσοδα του νομικού προσώπου κατατίθενται επ` ονόματι αυτού εις ένα των εν άρθρω 73 παρ. 1 Α.Ν. 2039/1939 οριζομένων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Άρθρον 10
Τηρούμενα βιβλία

1. Το νομικόνπρόσωπον τηρεί υποχρεωτικώς τα κάτωθι βιβλία: α) Βιβλίον πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
β) Βιβλίον πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., εις το οποίον καταχωρίζονται επακριβώς και κατά χρονολογικήν σειράν πάσαι αι αποφάσεις και πράξεις αυτού.
γ) Βιβλίον Ταμείου και λογιστικής παρακολουθήσεως εις το οποίον καταχωρίζωνται ανελλιπώς, κατά χρονολογικήν σειράν και κατά την λογιστικήντάξιν, τα κατά την διάρκειαν της χρήσεως έσοδα και έξοδα. δ) Κατάλογος των βιβλίων, πινάκων και λοιπών καλλιτεχνικών αντικειμένων του νομικού προσώπου.
ε) Στέλεχος διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως, ηριθμημένον κατ` αύξοντα αριθμόν, του όλου αριθμού των φύλλων βεβαιουμένων δια μονογραφής του Προέδρου.
στ) Στέλεχος διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής, ηριθμημένον και θεωρημένον υπό του Προέδρου.

2. Εκτός των ανωτέρω βιβλίων και στοιχείων, το Δ.Σ. δύναται να αποφασίση την τήρησιν και άλλων βιβλίων ή στοιχείων, τα οποία ήθελε κρίνει αναγκαία δια την παρακολούθησιν της διαχειρίσεως της περιουσίας του νομικού προσώπου και της εκτελέσεως των σκοπών αυτού.

Άρθρον 11
Η ισχύς του παρόντος νόμου, άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 15 Ιουνίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ