Νόμος 1163 ΦΕΚ Α΄154/18.6.1981
Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 68 (1946) Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας “περί τροφοδοσίας των πληρωμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον πρώτον
Κυρούται και έχει ισχύν νόμου ή κατά την 28ην Σύνοδον της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας του έτους 1946 ψηφισθείσα υπ` αριθ. 68 Διεθνής Σύμβασις Εργασίας “περί τροφοδοσίας των πληρωμάτων”, της οποίας το κείμενον εις πρωτότυπον εις την Γαλλικήν και Αγγλικήν γλώσσαν και εις μετάφρασιν εις την Ελληνικήν έχει ως ακολούθως:
ΣΥΜΒΑΣΙΣ 68
Περί τροφοδοσίας των πληρωμάτων.
Η Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας συγκληθείσα, εν Σηάτλ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνελθούσα την 6ην Ιουνίου 1946, εις την εικοστήνογδόηνσύνοδόν της.
Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων εν σχέσει προς την τροφοδοσίαν των πληρωμάτων, ζήτημα αποτελούν το δεύτερον θέμα της ημερησίας διατάξεως της συνόδου.
Αφού απεφάσισε ότι αι προτάσεις αύται δέον να λάβουν τον τύπον διεθνούς Συμβάσεως.
Αποδέχεται, σήμερον εικοστήνεβδόμην Ιουνίου χίλια εννεακόσια τεσσαράκοντα εξ, την ως έπεται σύμβασινήτις αποκαλείται Σύμβασις περί τροφοδοσίας των πληρωμάτων 1946.
Άρθρον 1.
1. Παν Μέλος της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας δια το οποίον η παρούσα Σύμβασις είναι εν ισχύι, είναι υπεύθυνον δια την καθιέρωσιν ικανοποιητικού επιπέδου παροχής τροφής και υπηρεσίας τροφοδοσίας δια τα πληρώματα των θαλασσοπλοούντων πλοίων της, ιδιοκτησίας είτε κρατικής είται ιδιωτικής, τα οποία ασχολούνται εις την μεταφοράν φορτίου ή επιβατών δι` εμπορικούς σκοπούς και είναι νηολογημένα εις χώραν δι` ην η παρούσα Σύμβασις είναι εν ισχύι.
2. Η εθνική νομοθεσία, ή εν ελλείψει τοιαύτης νομοθεσίας συλλογικαί συμβάσεις μεταξύ εργοδοτών και εργατών θα καθορίζουν τα σκάφη ή τας κατηγορίας των σκαφών άτινα θα θεωρούνται ως θαλασσοπλοούντα δια τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως.
Άρθρον 2.
Τα ακόλουθα καθήκοντα θα εκπληρούνται υπό της αρμοδίας αρχής εκτός όπου ταύτα αναλόγως εκπληρούνται υπό των Συλλογικών Συμβάσεων:
α) Η σύνταξις και επιβολή κανονισμών σχετικών με προμηθείας ειδών τροφής και ύδατος και με την επιστασίαν τροφοδοσίας επίσης δε με την κατασκευήν, τοποθέτησιν, αερισμόν, θέρμανσιν, φωτισμόν, υδραυλικήνεγκατάστασιν και εφοδιασμόν του μαγειρείου και άλλων διαμερισμάτων της επιστασίας τροφοδοσίας επί πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών και των ψυκτικών θαλάμων.
β) Η επιθεώρησις των προμηθειών ειδών διατροφής και ύδατος και των επί του πλοίου υπαρχουσών εγκαταστάσεων, ρυθμίσεων και εφοδιασμού δια την αποθήκευσιν, μεταχείρισιν και παρασκευήν των τροφών.
γ) Η έκδοσις διπλωμάτων ικανότητος εις τα μέλη του προσωπικού της επιστασίας τροφοδοσίας τα οποία απαιτείται να κατέχουν ωρισμένα προσόντα.
δ) Η μελέτη απαιτουμένων μεθόδων διασφαλιζουσών την προμήθειαν καταλλήλων ειδών τροφής ως και την κατάλληλονεπιστασίαν τροφοδοσίας και ευρεία διάδοσις σχετικών επί τοιούτων μεθόδων πληροφοριών προς εκμάθησιν.
Άρθρον 3.
1. Η αρμόδια αρχή θα συνεργάζεται στενώς με τας οργανώσεις των εφοπλιστών και των ναυτικών και με τας Εθνικάς ή τοπικάς αρχάς αίτινες ασχολούνται με τα ζητήματα τροφής και δημοσίας υγείας. Δύναται δε εν περιπτώσει ανάγκης να χρησιμοποιή τας υπηρεσίας των ως άνω αρχών.
2. Αι ενέργειαι αυτών των διαφόρων αρχών θα συντονίζωνται πλήρως προς αποφυγήν πάσης συγκρούσεως ή αμφισβητήσεως αρμοδιοτήτων.
Άρθρον 4.
Η αρμοδία αρχή οφείλει να διαθέτη μόνιμονειδικευμένονπροσωπικόν, περιλαμβάνον επιθεωρητάς.
Άρθρον 5.
1. Εκαστον Μέλος οφείλει να διατηρή εν ισχύι νομοθεσίαναφορώσαν την παροχήν τροφοδοσίας και τας εν σχέσει προς αυτήν ρυθμίσεις και αποβλέπουσαν εις την διασφάλισιν της υγείας και του καλώς έχειν των πληρωμάτων των αναφερομένων εις το άρθρον 1 σκαφών.
2. Η νομοθεσία αύτη θα απαιτή:
α) Τη προμήθειαν ειδών τροφής και ύδατος ώστε λαμβανομένων υπ` όψιν του αριθμού του πληρώματος και της διαρκείας και φύσεως του ταξιδίου, ταύτα θα είναι επαρκή κατά την ποσότητα, θρεπτικήν αξίαν, ποιότητα και ποικιλίαν.
β) Την διαρρύθμισιν και εφοδιασμόν των διαμερισμάτων της υπηρεσίας μαγειρείου και τροφοδοσίας εις παν σκάφος κατά τρόπον ώστε να επιτρέπη την παροχήν καταλλήλων γευμάτων εις τα μέλη του πληρώματος.
Άρθρον 6.
Η εθνική νομοθεσία θα προβλέψη σύστημα ελέγχου υπό της αρμοδίας αρχής:
α) των εις τρόφιμα και ύδωρ εφοδίων,
β) όλων των διαμερισμάτων και εξοπλισμού των χρησιμοποιουμένων δια την αποθήκευσιν και χρησιμοποίησιν των τροφίμων και του ύδατος.
γ) του μαγειρείου και πάσης άλλης εγκαταστάσεως χρησιμοποιουμένων δια την παρασκευήν και προσφοράν των γευμάτων και
δ) της επαγγελματικής ικανότητος των μελών της επιστασίας τροφοδοσίας δια τα οποία η ως άνω εθνική νομοθεσία θα απαιτήωρισμένα προσόντα.
Άρθρον 7.
1. Η εθνική νομοθεσία ή εν ελλείψη ταύτης συλλογικαί συμβάσεις μεταξύ εργοδοτών και εργατών θα προβλέψουν δια την κατά τον πλουν επιθεώρησιν, κατά καθωρισμένα χρονικά διαστήματα, υπό του πλοιάρχου ή αξιωματικού ειδικώς εξουσιοδοτημένου παρ` αυτού και υπευθύνου μέλους της υπηρεσίας τροφοδοσίας:
α) των εφοδίων τροφίμων και ύδατος,
β) όλων των διαμερισμάτων και του εξοπλισμού των χρησιμοποιουμένων δια την αποθήκευσιν και μεταχείρισιν των τροφίμων και του ύδατος και του μαγειρείου και πάσης άλλης εγγαταστάσεως χρησιμοποιουμένης δια την παρασκευήν και προσφοράν των γευμάτων.
2. Τ` αποτελέσματα εκάστης επιθεωρήσεως θα καταγράφωνται δεόντως.
Άρθρον 8.
Ειδική επιθερώρησις θα διενεργήται υπό αντιπροσώπου της αρμοδίας αρχής της χώρας νηολογήσεως εν περιπτώσει υποβολής εγγράφου παραπόνων εκ μέρους καθοριζομένου υπό της εθνικής νομοθεσίας αριθμού ή μέρους του πληρώματος ή εκ μέρους ανεγνωρισμένης οργανώσεως πλοιοκτητών ή ναυτικών. Προς αποφυγήν καθυστερήσεως του απόπλου, τοιαύτα παράπονα δέον να υπβάλλωνται αμέσως ως τούτο είναι δυνατόν και το αργότερον 24 ώρας προς της ορισθείσης δια τον απόπλουν εκ του λιμένος ώρας.
Άρθρον 9.
1. Οι επιθεωρηταί θα έχουν εξουσίαν να απευθύνουν συστάσεις εις τον πλοιοκτήτην πλοίου τινός ή τον πλοίαρχον ή άλλο υπεύθυνονπρόσωπον προς τον σκοπόν βελτιώσεως του επιπέδου της τροφοδοσίας εν γένει.
2. Η εθνική νομοθεσία θα επιβάλλη κυρώσεις:
α) Εις πάντα πλοιοκτήτην, Πλοίαρχον, μέλος του πληρώματος ή άλλο υπεύθυνονπρόσωπον μη συμμορφούμενον προς τας απαιτήσεις της εν ισχύι εθνικής νομοθεσίας.
β) Εις παν πρόσωπον επιχειρούν να παρακωλύσηεπιθεωρητήν εις την εκπλήρωσιν των καθηκόντων του.
3. Οι επιθεωρηταί θα υποβάλλουν κανονικώς εις την αρμοδίαν αρχήν επί του έργου των και των αποτελεσμάτων του.
Άρθρον 10.
1. Η αρμοδία αρχή καταρτίζει ετησίανέκθεσιν.
2. Η έκθεσις αύτη θα δημοσιεύεται το ενωρίτερον δυνατόν μετά την λήξιν του έτους το οποίον αφορά και θα τίθεται εις την ελευθέρανδιάθεσιν πάντων των ενδιαφερομένων προσώπων και οργανώσεων.
3. Αντίγραφα της ετησίας εκθέσεως θα διαβιβάζωνται εις το Διεθνές Γραφείον Εργασίας.
Άρθρον 11.
1. Μαθήματα επαγγελματικής μορφώσεως δια την υπηρεσίαν τροφοδοσίας των θαλασσοπλοούντων πλοίων δέον να οργανωθούν όπως δίδωνται είτε δι` ανεγνωρισμένων σχολών είτε δι` άλλου τρόπου εγκρινομένου υπό των οργανώσεων πλοιοκτητών και των ναυτικών.
2. Θα προβλεφθούν μαθήματα τελειοποιήσεως δι` ων θα δύνανται πρόσωπα έχοντα επαγγελματικήνκατάρτισιν να προάγουν τας θεωρητικάς και πρακτικάς γνώσεις εις το σημερινόνεπίπεδον.
Άρθρον 12.
1. Η αρμοδία αρχή θα συλλέξη τας πλέον προσφάτους πληροφορίας επί της τροφοδοσίας και των μεθόδων αγοράς, αποθηκεύσεως, διατηρήσεως, μαγειρεύματος και προσφοράς τροφών, λαμβανομένων υπ` όψιν ειδικώς των απαιτήσεων δια την υπηρεσίαν τροφοδοσίας των πλοίων.
2. Αι πληροφορίαι αύται θα τίθενται δωρεάν ή αντί ελαχίστης δαπάνης εις την διάθεσιν των εργοστασίων ή των εμπόρων των ασχολουμένων με την προμήθειαν τροφίμων και σκευών εις τα πλοία, των πλοιάρχων, θαλαμηπόλων και μαγείρων, πλοιοκτητών και ναυτικών και των οργανώσεων των εν γένει. Προς τον σκοπόν τούτον κατάλληλα μέτρα δημοσιότητος θα χρησιμοποιηθούν ως εγχειρίδια, βιβλιάρια, προγράμματα, τοιχοκολλήσεις, χάρται ή προκηρύξεις δημοσιευόμεναι εις επαγγελματικά περιοδικά.
3. Η αρμοδία αρχή θα εκδώση συστάσεις ίνα αποφεύγεται η σπατάλη των τροφών, να διευκολύνεται η διατήρησις ενός καταλλήλου ορίου καθαριότητος και να διασφαλίζεται η ανωτέρα δυνατή άνεσις της εργασίας.
Άρθρον 13.
Οιονδήποτε των καθηκόντων της αρμοδίας αρχής όσον αφορά την χορήγησιν διπλωμάτων εις το προσωπικόν της επιστασίας τροφοδοσίας και την συλλογήν και ανακοίνωσιν των πληροφοριών δύναται να εκτελεσθή δια παραπομπής εις αυτήν του όλου ή μέρους της εργασίας, παρά κεντρικής οργανώσεως ή αρχής ασκουσών καθήκοντα δια τους ναυτικούς εν γένει.
Άρθρον 14.
Αι επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης Συμβάσεως αναγκοινούνται προς τον ΓενικόνΔιευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ` ου και καταχωρίζονται.
Άρθρον 15.
1. Η παρούσα Σύμβασις δεσμεύει μόνον τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας ων η επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπό του Γενικού Διευθυντού.
2. Τίθεται εν ισχύι εξ μήνας μετά την ημερομηνίαν της καταχωρίσεως των επικυρώσεων εννέα εκ των ακολούθων Χωρών: ΗνωμέναιΠολιτείαι της Αμερικής, Αργεντινή Δημοκρατία, Αυστραλία, Βέλγιον, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ηνωμένον Βασίλειον της Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου Ιρλανδίας, Ελλάς, Ινδίαι, Ιρλανδίαι, Ιταλία, Νορβηγία, Κάτω Χώραι, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία και Γιουγκοσλαβία, υπό τον όρον όπως εκ των εννέα τούτων Χωρών πέντε τουλάχιστον κέκτηνται εμπορικόν στόλον ολικής χωρητικότητος ενός τουλάχιστον εκατομμυρίου τόνων.
Η διάταξις αύτη τίθεται προς τον σκοπόν να διευκολύνη και ενθαρρύνη την επίσπευσιν επικυρώσεως της παρούσης Συμβάσεως υπό των Κρατών Μελών.
3. Περαιτέρω η παρούσα Σύμβασις τίθεται εν ισχύι δι` έκαστον Μέλος εξ μήνας μετά την ημερομηνίαν της καταχωρίσεως της επικυρώσεώς του.
Άρθρον 16.
1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσανΣύμβασιν δύναται να καταγγέλη αυτήν μετά πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος αυτής δια πράξεως ανακοινουμένης εις τον ΓενικόνΔιευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ` αυτού καταχωριζομένης. Η καταγγελία έχει αποτελέσματα μετά πάροδον έτους από της καταχωρίσεως αυτής εις το Διεθνές Γραφείον Εργασίας.
2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσανΣύμβασινόπερ εντός προθεσμίας έτους από της λήξεως της εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαετίας, δεν έχει κάμει χρήσιν της υπό του παρόντος άρθρου, προβλεπομένης δυνατότητος καταγγελίας, δεσμεύεται δια μίαν νέανδεκαετίαν και συνεπώς δύναται να καταγγέλη την παρούσανΣύμβασιν επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας υπό τους εν των παρόντιπροβλεπομένους όρους.
Άρθρον 17.
1. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί εις άπαντα τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας τας καταχωρίσεις πασών των επικυρώσεων και καταγγελιών, αίτινες τω έχουν ανακοινωθή παρά των Μελών της Οργανώσεως.
2. Γνωστοποιών εις τα Μέλη της Οργανώσεως την καταχώρισιν της τελευταίας επικυρώσεως της απαιτουμένης ίνα τεθή εν ισχύι η Σύμβασις ο Γενικός Διευθυντής επισύρει την προσοχήν των Μελών της Οργανώσεως επί της ημερομηνίας καθ` ην η Σύμβασις τίθεται εν ισχύι.
Άρθρον 18.
Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινοί εις τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προς καταχώρισιν συμφώνως τω άρθρω 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, πληροφορίας πλήρεις σχετικάς προς τας επικυρώσεις και πράξεις καταγγελίας ας έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τα προηγούμενα άρθρα.
Άρθρον 19.
Επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας υπολογιζομένης από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συμβάσεως το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δέον όπως υποβάλλη εις την ΓενικήνΣυνδιάσκεψινέκθεσιν επί της εφαρμογής της παρούσης Συβμάσεως και αποφασίζη αν συντρέχηπερίπτωσις αναγραφής εις την ημερησίανδιάταξιν της Συνδιασκέψεως θέματος ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως αυτής.
Άρθρον 20.
1. Εν η περιπτώσει η ΣυνδιάσκεψιςήθελεναποδεχθήνεωτέρανΣύμβασινεπαγομένην εν όλω ή εν μέρει αναθεώρησιν της παρούσης και εκτός αν η νεωτέραΣύμβασις ορίζει άλλως:
α) Η επικύρωσις, υπό μέλους της νεωτέρας Συμβάσεως της αναθεωρούσης την παρούσαν επάγεται αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 16, άμεσονκαταγγελίαν της παρούσης Συμβάσεως υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύι η αναθεωρούσα ταύτην νέα Σύμβασις. β) αφ` ης η επάγουσα την αναθεώρησιν νέα Σύμβασιςτεθή εν ισχύι η παρούσα Σύμβασις παύει να είναι δεκτική επικυρώσεως υπό των Μελών.
2. Η παρούσα Σύμβασις παραμένει εν τούτοις εν ισχύι, υπό τον τύπον και το περιεχόμενον αυτής, δια τα Μέλη άτιναεπικυρώσαντα αυτήν, δεν ήθελον επικυρώσει την αναθεωρούσαν ταύτην νέανΣύμβασιν.
Άρθρον 21.
Το γαλλικόν και αγγλικόνκείμενον της παρούσης Συμβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά.

Άρθρον δεύτερον

1. Εν περιπτώσει διαφοράς μεταξύ πρωτοτύπου και Ελληνικής μεταφράσεως, κατισχύει το πρωτότυπον της Συμβάσεως.

2. Εν περιπτώσει διαπιστώσεως διαφοράς μεταξύ του πρωτοτύπου και της Ελληνικής μεταφράσεως επιτρέπεται όπως δι` αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιφέρωνται διορθώσεις εις το Ελληνικόνκείμενον της Συμβάσεως.

Άρθρον τρίτον
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 14 Ιουνίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ